Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-782-0
Σελίδες: 632
Συγγραφέας: Π. Καπώνης
Πρόλογος: Κ. Δεμέτζος, Σ. Νικολαρόπουλος

Το «Νέο Φαρμακευτικό Δίκαιο» αποτελεί την εξέλιξη των δυο προηγούμενων τόμων Α’ και Β’ του Φαρμακευτικού Δικαίου. Ο συγγραφέας με τη νέα έκδοση εμπλουτίζει την Φαρμακευτική βιβλιογραφία με νέα δεδομένα που αφορούν στις ρυθμιστικές και κανονιστικές διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν την παραγωγή, εμπορία και διακίνηση των φαρμάκων. Τα νέα αυτά δεδομένα  συμπληρώνουν και υποστηρίζουν την σχετική βιβλιογραφία του ιδίου από το 2003 με την «Επίτομο Φαρμακευτική Νομοθεσία» (2003, 2005, 2008) και τους τόμους Α’ και Β΄ του «Φαρμακευτικού Δικαίου», 2007 και 2010, αντίστοιχα.

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι εξελίξεις στον τομέα των ρυθμιστικών και κανονιστικών διατάξεων, οδήγησαν σε σημαντικές ανακατατάξεις του νομοθετικού πλαισίου, ειδικά στην μνημονιακή περίοδο 2010 - 2018. Η νέα νομική πραγματικότητα, ειδικά λόγω των μνημονιακών απαιτήσεων, δημιούργησε την ανάγκη καταγραφής του «Νέου Φαρμακευτικού Δικαίου» στο οποίο ο συγγραφέας έλαβε υπόψη του, τις κοινωνικές αλλά κυρίως τις οικονομικές αλλαγές, οι οποίες επηρέασαν και επηρεάζουν την καθημερινότητα των Ελλήνων αλλά και των λειτουργών υγείας, όπως των Φαρμακοποιών.

Οι εξελίξεις στον χώρο της υγείας και βεβαίως της φαρμακοθεραπείας μας εκπλήσσουν συνεχώς και οδηγούνται από την πρόοδο της τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Έτσι τα δημογραφικά θέματα και οι επιδημιολογικές ανατροπές καθώς και οι αναδυόμενες νόσοι όπως π.χ. η φυματίωση, θα επηρεάσουν  τα συστήματα υγείας. Οι  οικονομικές εξελίξεις στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, σίγουρα θα επηρεάσουν ή και θα μεταβάλουν τον τρόπο πρόσβασης των ασθενών στην ιατρική περίθαλψη και στην φαρμακευτική αγωγή. Η αδυναμία των ασφαλιστικών ταμείων να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, αποτελεί μια νέα δυναμική την οποία θα πρέπει να κατανοήσουμε. Οι επιχειρηματικές ανατροπές μέσω των συγχωνεύσεων μεγάλων εταιρειών του φαρμακευτικού χώρου διευρύνουν την γεωγραφική τους δραστηριότητα και μεταβάλουν τον φαρμακευτικό χάρτη της διακίνησης των προϊόντων υγείας.

Θα πρέπει βεβαίως να λάβουμε υπόψη και τις εξελίξεις στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και το οποίο θα προκαλέσει ανατροπές στον σύγχρονο αλλά παράλληλα  παραδοσιακό ρόλο του Φαρμακοποιού. Η ευκολία της αγοράς των θεραπευτικών προϊόντων από τους ασθενείς δηλ. το πως διευκολύνονται να κάνουν τις αγορές τους, σηματοδοτεί την μελλοντική εξέλιξη στον τομέα της ασφαλούς προμήθειας των φαρμάκων, αλλά και του εμπορικού δικαίου όσον αφορά τις νέες εταιρικές μορφές. Οι ικανότητες του φαρμακοποιού που θα συσχετισθούν με την σύνδεση και συνεργασία του με παρόχους υπηρεσιών υγείας και ίσως και με την τοποθέτηση περιπτέρων τηλειατρικής εντός του φαρμακείου, αποτελεί μια νέα αναδυόμενη προοπτική παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας. Η δημιουργία από τον ίδιο τον ασθενή προσωπικού ιατρικού φακέλου με βάση την εξέλιξη των ηλεκτρονικών μηχανών αναζήτησης πληροφοριών οι οποίες μπορούν να δώσουν οποιαδήποτε ιατρική πληροφορία και κατά συνέπεια η λογική της αυτοπαρακολούθησης, δημιουργεί νέο νομικό περιβάλλον και νέες προκλήσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο στον τομέα της υγείας και της φαρμακοθεραπείας. Επίσης, προγράμματα ανταμοιβών των ασθενών (μπόνους) σε αγορές από το φαρμακείο, αναδύεται ως μια εξέλιξη στον τομέα των πωλήσεων, όπως συμβαίνει στην κατανάλωση εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών.                                                                                                                                       Καταγράφεται λοιπόν ως αυτονόητο το γεγονός ότι ο συγγραφέας αναφέρει στο βιβλίο του: «Η δόμηση της σύγχρονης Ελληνικής φαρμακευτικής  νομοθεσίας δεν εξαρτάται πλέον από την βούληση μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας, αλλά έχει να κάνει με τις υπαγορεύσεις νέων κανόνων της Παγκόσμιας Αγοράς, από έναν αχαλίνωτο αθέμιτο ανταγωνισμό, που στον τομέα του φαρμάκου, προσπαθεί να εξαφανίσει αρχές που βασίζονται στην επιστήμη και στην κοινωνική ηθική». Η παραπάνω αναφορά του συγγραφέα είναι καταλυτική για την κατανόηση των γεγονότων και των εξελίξεων που έρχονται τα επόμενα χρόνια και τίθεται προς συζήτηση η αυτονόητη ερώτηση: Πιστεύουμε ότι η Παγκόσμια Αγορά και οι χρηματιστηριακοί δείκτες θα αποτελούν τους πλοηγούς της δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου και ρυθμιστικών διατάξεων στον τομέα της υγείας και της φαρμακοθεραπείας;

Το παρόν έργο αποτελεί ένα χρήσιμο και αναπόσπαστο εργαλείο για όσους ασχολούνται με ζητήματα που εμπίπτουν στην ύλη της φαρμακευτικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι αποτελεί το μοναδικό εγχειρίδιο το οποίο συγκεντρώνει το σύνολο του φαρμακευτικού δικαίου εμπλουτισμένο με ερμηνεία και πλούσια ερμηνευτικά σχόλια του συγγραφέα.

 • 0
 • Εισαγωγή1
 • MEΡΟΣ 1ο3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - Ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία3
 • 1.1. Ο Νόμος 3601/19283
 • «Περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων»3
 • 1.2. Ο Νόμος 5607/193232
 • «Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας»32
 • 1.3. Ο Νόμος 328/197651
 • «Περί τροποποιήσεως τινών διατάξεων 978-960-622-769-1 της φαρμακευτικής νομοθεσίας»51
 • 1.4. Ο Νόμος 1963/199161
 • «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»61
 • 1.5. To Νομοθετικό Διάταγμα 96/197372
 • «Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων»72
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - Κοινοτική Νομοθεσία93
 • 2.1. Κοινοτικό Φαρμακευτικό Δίκαιο (Οδηγία 2001/83/ΕΚ)93
 • «Περί Κοινοτικού Κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση»93
 • 2.2. Πίνακας Κοινοτικής Νομοθεσίας 1987-2018140
 • 2.3. Εθνική ισχύουσα Νομοθεσία K.Y.A. ΔΥΓ3/ΓΠ 32221/2013148
 • «Κοινοτικός Κώδικας για τα φάρμακα»148
 • MEΡΟΣ 2ο239
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - Νέα Εθνική Νομοθεσία239
 • 3.1. Ισχύουσα Νομοθεσία της μνημονιακής περιόδου239
 • 3.2α. Εθνική νομοθεσία 2010-2018242
 • 3.2β. Εθνική Νομοθεσία έτους 2011264
 • 3.2γ. Εθνική Νομοθεσία έτους 2011288
 • 3.2δ. Εθνική Νομοθεσία έτους 2012305
 • 3.2ε. Εθνική Νομοθεσία έτους 2013345
 • 3.2στ. Εθνική Νομοθεσία έτους 2014375
 • 3.2ζ. Εθνική Νομοθεσία έτους 2015404
 • 3.2η. Εθνική Νομοθεσία έτους 2016425
 • 3.3. Εθνική Νομοθεσία έτους 2017 -2018442
 • MEΡΟΣ 3ο493
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - Διάφορα Φαρμακευτικά Νομικά Θέματα493
 • 4.1. Προσωπικές Εταιρείες Φαρμακείων493
 • 4.2. ΕΠΕ Ιδιώτη αδιούχου φαρμακείου505
 • 4.3. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)533
 • 4.4. Υποκατάστημα φαρμακείου561
 • 4.5. Αφανής Εταιρεία 563
 • 4.6. Ωράριο φαρμακείων και άλλα θέματα564
 • 4.7. Ηλεκτρονικά φαρμακεία569
 • MEΡΟΣ 4ο573
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - Σχετική Νομολογία573
 • Νομολογία573
 • Παράρτημα Ι587
 • Παράρτημα ΙΙ603
 • Βιβλιογραφία605
 • Χρονολογικό ευρετήριο νομοθετημάτων607
 • 0
 • 0