ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-786-8
Σελίδες: 160
Συγγραφέας: Α. Δασμάνογλου, Γ. Κουνάδης

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 ανέδειξε πολλαπλές αστοχίες στην εφαρμογή των κανόνων επιχειρηματικής δεοντολογίας (conduct of business rules) από οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως ως προς τις μη αποδεκτές πρακτικές πωλήσεων (mis-selling). Αποτέλεσμα των εκτεταμένων φαινομένων mis-selling ήταν να ζημιωθούν οι καταναλωτές χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι ίδιες οι οντότητες, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η οικονομία εν γένει.  Στο πλαίσιο αυτό, ο περιορισμός των φαινομένων παράβασης των κανόνων επιχειρηματικής δεοντολογίας, ιδίως της έκφανσής του που έγκειται στην πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων σε πελάτες, χωρίς να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το συμφέρον των τελευταίων, βρέθηκε στο επίκεντρο του ρυθμιστικού ενδιαφέροντος μέσω προληπτικής παρέμβασης σε όλα τα στάδια κατασκευής και διανομής των σχετικών προϊόντων προ της εισόδου τους στην αγορά, αλλά και κατασταλτικής, δηλαδή μετά την εισαγωγή τους στην αγορά.

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τα πλαίσια που διέπουν την κατασκευή και τη διανομή επενδυτικών, ασφαλιστικών και προϊόντων λιανικής τραπεζικής, κυρίως μέσω των δράσεων που οι καλυπτόμενες οντότητες θα πρέπει ή θα μπορούσαν να υιοθετήσουν προκειμένου να επιτύχουν συμμόρφωση προσαρμόζοντας σχετικώς την εσωτερική τους διακυβέρνηση και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου τους. Η προσέγγιση που ακολουθείται κατά την ανάλυση των ανωτέρω καθορίζεται από την πεποίθησή ότι  μία ορθά σχεδιασμένη και υλοποιηθείσα διαδικασία διακυβέρνησης προϊόντων αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου επιχειρηματικής δεοντολογίας (conduct risk) και για τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής στρατηγικής.

 • 0
 • Πρόλογος9
 • Προλογικό σημείωμα13
 • Εισαγωγή21
 • Κεφάλαιο 1o27
 • Επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες27
 • §1. Διακυβέρνηση προϊόντων και παρέμβαση σε προϊόντα κατά το πλαίσιο MiFID II27
 • I. Διακυβέρνηση προϊόντων27
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις27
 • 2. Πεδίο εφαρμογής29
 • 3. Υποχρεώσεις κατασκευαστών33
 • 4. Υποχρεώσεις διανομέων38
 • 5. Αγορά-στόχος41
 • 5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις41
 • 5.2 Προσδιορισμός της δυνητικής αγοράς-στόχου από τον κατασκευαστή41
 • 5.2.1 Γενικά41
 • 5.2.2 Οι πέντε κατηγορίες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο κατασκευαστής42
 • 5.2.3 Διαφοροποίηση βάσει της φύσης του προϊόντος που κατασκευάζεται46
 • 5.2.4 Στρατηγική διανομής του κατασκευαστή και προσδιορισμός της αγοράς-στόχου εκ μέρους του48
 • 5.3 Προσδιορισμός της αγοράς-στόχου από τον διανομέα49
 • 5.3.1 Γενικά49
 • 5.3.2 Σχέση μεταξύ αγοράς-στόχου κατασκευαστή και διανομέα49
 • 5.3.3 Αλληλεπίδραση πελατειακών δεδομένων διανομέα με την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου50
 • 5.3.4 Αλληλεπίδραση παρεχομένων από τον διανομέα επενδυτικών υπηρεσιών με την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου51
 • 5.3.5 Πληροφόρηση παρεχόμενη από τον διανομέα στον κατασκευαστή54
 • 5.3.6 Διανομή προϊόντων όταν ο κατασκευαστής δεν υπόκειται στο πλαίσιο MiFID II55
 • 5.4 Αρνητική αγορά-στόχος56
 • 5.4.1 Γενικά56
 • 5.4.2 Πωλήσεις εκτός θετικής αγοράς-στόχου57
 • 5.4.2.1 Πωλήσεις στην αρνητική αγορά-στόχο57
 • 5.4.2.2 Πωλήσεις στη «γκρίζα» ζώνη58
 • 5.5 Αγορές χονδρικής59
 • 5.5.1 Γενικά59
 • 5.5.2 Επαγγελματίες πελάτες ως τελικοί πελάτες60
 • 5.5.3 Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι ως τελικοί πελάτες61
 • II. Παρέμβαση σε προϊόντα61
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις61
 • 2. Ο ρόλος των εθνικών αρμοδίων αρχών62
 • 2.1 Γενικά62
 • 2.2 Γνωστοποίηση σε άλλες εθνικές αρμόδιες αρχές και τις ΕΑΚΑΑ/ ΕΑΤ64
 • 2.3 Συντονισμός από την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΤ65
 • 3. Προσωρινή παρέμβαση της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ65
 • 3.1 Γενικά65
 • 3.2 Εξουσίες παρέμβασης66
 • §2. Δράσεις συμμόρφωσης και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης69
 • I. Δράσεις συμμόρφωσης69
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις69
 • 2. Πολιτικές και διαδικασίες69
 • 2.1 Πολιτική διακυβέρνησης προϊόντων69
 • 2.2 Διαδικασία έγκρισης νέων προϊόντων70
 • 3. Προσεγγίσεις συμμόρφωσης ένταξης στην αγορά-στόχο71
 • 3.1 Γενικά71
 • 3.2 Προειδοποίηση (warning)72
 • 3.3 Ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ73
 • 4. Συμβάσεις75
 • 4.1 Επικαιροποίηση συμβάσεων75
 • 4.2 Σύμβαση κατασκευαστή με διανομέα75
 • 4.3 Σύμβαση κατασκευαστή με άλλο κατασκευαστή76
 • 4.4 Σύμβαση επιχείρησης ως διανομέα με κατασκευαστή76
 • 5. Εκπαίδευση προσωπικού76
 • 5.1 Γενικά76
 • 5.2 Πιστοποιητικό καταλληλότητας77
 • ΙΙ. Ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης77
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις77
 • 2. Διοικητικό Συμβούλιο78
 • 2.1 Γενικά78
 • 2.2 Ο ειδικότερος ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου78
 • 2.3 Ευθυγράμμιση με το πλαίσιο CRD IV80
 • 3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου82
 • 3.1 Γενικά82
 • 3.2 Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης83
 • 3.3 Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων85
 • 3.4 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου86
 • 4. Επιτροπή έγκρισης νέων προϊόντων87
 • Κεφάλαιο 2ο89
 • Ασφαλιστικά προϊόντα89
 • §3. Διακυβέρνηση προϊόντων κατά το πλαίσιο IDD89
 • I. Διακυβέρνηση προϊόντων89
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις89
 • 2. Πεδίο εφαρμογής90
 • 3. Υποχρεώσεις παραγωγών93
 • 4. Υποχρεώσεις διανομέων97
 • 5. Αγορά-στόχος98
 • §4. Δράσεις συμμόρφωσης και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης100
 • Ι. Δράσεις Συμμόρφωσης100
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις100
 • 2. Πολιτικές και διαδικασίες101
 • 2.1 Πολιτική Διακυβέρνησης Προϊόντων101
 • 2.2 Διαδικασία Διανομής Προϊόντων103
 • 3. Συμβάσεις104
 • 3.1 Επικαιροποίηση συμβάσεων104
 • 3.2 Σύμβαση παραγωγού με διανομέα105
 • 3.3 Σύμβαση παραγωγού με άλλο παραγωγό105
 • 3.4 Σύμβαση διανομέα με παραγωγό105
 • 4. Εκπαίδευση προσωπικού106
 • 4.1. Γενικά106
 • 4.2. Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων106
 • ΙΙ. Ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης107
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις107
 • 2. Διοικητικό Συμβούλιο108
 • 2.1 Γενικά108
 • 2.2 Ο ειδικότερος ρόλος Διοικητικού Συμβουλίου108
 • 2.3 Προσόντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου109
 • 3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου110
 • 3.1. Γενικά110
 • 3.2 Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης111
 • 3.3 Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων112
 • 3.4 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου113
 • 4. Επιτροπή έγκρισης νέων προϊόντων114
 • Κεφάλαιο 3ο115
 • Προϊόντα λιανικής τραπεζικής115
 • §5. Διακυβέρνηση προϊόντων κατά το πλαίσιο ΕΑΤ115
 • I. Διακυβέρνηση προϊόντων115
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις115
 • 2. Πεδίο εφαρμογής116
 • 3. Υποχρεώσεις παραγωγών118
 • 4. Υποχρεώσεις διανομέων120
 • 5. Αγορά-στόχος121
 • §6. Δράσεις συμμόρφωσης και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης122
 • Ι. Δράσεις Συμμόρφωσης122
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις122
 • 2. Πολιτικές και διαδικασίες123
 • 2.1 Πολιτική Έγκρισης Νέων Προϊόντων123
 • 2.2 Διαδικασία έγκρισης νέων προϊόντων124
 • 3. Εκπαίδευση προσωπικού125
 • ΙΙ. Ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης125
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις125
 • 2. Διοικητικό Συμβούλιο126
 • 3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου127
 • 3.1 Γενικά127
 • 3.2 Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης127
 • 3.3 Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων128
 • 3.4 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου128
 • 4. Επιτροπή έγκρισης νέων προϊόντων129
 • Κεφάλαιο 4ο131
 • Συγκριτική επισκόπηση και επιχειρηματική θεώρηση των πλαισίων διακυβέρνησης προϊόντων131
 • §7. Επισκόπηση πλαισίων MiFID II, IDD και ΕΑΤ - Σχέση με άλλα νομοθετήματα131
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις131
 • ΙΙ. Συγκριτική επισκόπηση πλαισίων MiFID II, IDD και ΕΑΤ131
 • III. Σχέση με άλλα νομοθετήματα132
 • 1. Σχέση με Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014 (PRIIPs Regulation)132
 • 2. Σχέση με Οδηγία 2009/65/ΕΕ (UCITS Directive)135
 • Α. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης145
 • B. Ελληνικό Δίκαιο149
 • Α. Ελληνόγλωσσες152
 • Β. Ξενόγλωσσες152
 • §8. Επιχειρηματικές ευκαιρίες136
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις136
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις επιτυχημένης συμμόρφωσης και επιχειρηματικής αξιοποίησης136
 • Ευρετήριο155
 • Κεφάλαιο 5ο137
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις137
 • Πρωτογενείς Πηγές-2
 • Δευτερογενείς Πηγές-2
 • 0
 • 0