ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-786-8
Σελίδες: 160
Συγγραφέας: Α. Δασμάνογλου, Γ. Κουνάδης

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 ανέδειξε πολλαπλές αστοχίες στην εφαρμογή των κανόνων επιχειρηματικής δεοντολογίας (conduct of business rules) από οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως ως προς τις μη αποδεκτές πρακτικές πωλήσεων (mis-selling). Αποτέλεσμα των εκτεταμένων φαινομένων mis-selling ήταν να ζημιωθούν οι καταναλωτές χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι ίδιες οι οντότητες, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η οικονομία εν γένει.  Στο πλαίσιο αυτό, ο περιορισμός των φαινομένων παράβασης των κανόνων επιχειρηματικής δεοντολογίας, ιδίως της έκφανσής του που έγκειται στην πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων σε πελάτες, χωρίς να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το συμφέρον των τελευταίων, βρέθηκε στο επίκεντρο του ρυθμιστικού ενδιαφέροντος μέσω προληπτικής παρέμβασης σε όλα τα στάδια κατασκευής και διανομής των σχετικών προϊόντων προ της εισόδου τους στην αγορά, αλλά και κατασταλτικής, δηλαδή μετά την εισαγωγή τους στην αγορά.

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τα πλαίσια που διέπουν την κατασκευή και τη διανομή επενδυτικών, ασφαλιστικών και προϊόντων λιανικής τραπεζικής, κυρίως μέσω των δράσεων που οι καλυπτόμενες οντότητες θα πρέπει ή θα μπορούσαν να υιοθετήσουν προκειμένου να επιτύχουν συμμόρφωση προσαρμόζοντας σχετικώς την εσωτερική τους διακυβέρνηση και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου τους. Η προσέγγιση που ακολουθείται κατά την ανάλυση των ανωτέρω καθορίζεται από την πεποίθησή ότι  μία ορθά σχεδιασμένη και υλοποιηθείσα διαδικασία διακυβέρνησης προϊόντων αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου επιχειρηματικής δεοντολογίας (conduct risk) και για τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής στρατηγικής.

 • 0
 • Περιεχόμενα11
 • Πρόλογος11
 • Προλογικό σημείωμα15
 • Εισαγωγή23
 • Κεφάλαιο 1o29
 • Επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες29
 • §1. Διακυβέρνηση προϊόντων και παρέμβαση σε προϊόντα κατά το πλαίσιο MiFID II29
 • I. Διακυβέρνηση προϊόντων29
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις29
 • 2. Πεδίο εφαρμογής31
 • 3. Υποχρεώσεις κατασκευαστών35
 • 4. Υποχρεώσεις διανομέων40
 • 5. Αγορά-στόχος43
 • 5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις43
 • 5.2 Προσδιορισμός της δυνητικής αγοράς-στόχου από τον κατασκευαστή43
 • 5.2.1 Γενικά43
 • 5.2.2 Οι πέντε κατηγορίες που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο κατασκευαστής44
 • 5.2.3 Διαφοροποίηση βάσει της φύσης του προϊόντος που κατασκευάζεται48
 • 5.2.4 Στρατηγική διανομής του κατασκευαστή και προσδιορισμός της αγοράς-στόχου εκ μέρους του50
 • 5.3 Προσδιορισμός της αγοράς-στόχου από τον διανομέα51
 • 5.3.1 Γενικά51
 • 5.3.2 Σχέση μεταξύ αγοράς-στόχου κατασκευαστή και διανομέα51
 • 5.3.3 Αλληλεπίδραση πελατειακών δεδομένων διανομέα με την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου52
 • 5.3.4 Αλληλεπίδραση παρεχομένων από τον διανομέα επενδυτικών υπηρεσιών με την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου53
 • 5.3.5 Πληροφόρηση παρεχόμενη από τον διανομέα στον κατασκευαστή56
 • 5.3.6 Διανομή προϊόντων όταν ο κατασκευαστής δεν υπόκειται στο πλαίσιο MiFID II57
 • 5.4 Αρνητική αγορά-στόχος58
 • 5.4.1 Γενικά58
 • 5.4.2 Πωλήσεις εκτός θετικής αγοράς-στόχου59
 • 5.4.2.1 Πωλήσεις στην αρνητική αγορά-στόχο59
 • 5.4.2.2 Πωλήσεις στη «γκρίζα» ζώνη60
 • 5.5 Αγορές χονδρικής61
 • 5.5.1 Γενικά61
 • 5.5.2 Επαγγελματίες πελάτες ως τελικοί πελάτες62
 • 5.5.3 Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι ως τελικοί πελάτες63
 • II. Παρέμβαση σε προϊόντα63
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις63
 • 2. Ο ρόλος των εθνικών αρμοδίων αρχών64
 • 2.1 Γενικά64
 • 2.2 Γνωστοποίηση σε άλλες εθνικές αρμόδιες αρχές και τις ΕΑΚΑΑ/ ΕΑΤ66
 • 2.3 Συντονισμός από την ΕΑΚΑΑ και την ΕΑΤ67
 • 3. Προσωρινή παρέμβαση της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ67
 • 3.1 Γενικά67
 • 3.2 Εξουσίες παρέμβασης68
 • §2. Δράσεις συμμόρφωσης και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης71
 • I. Δράσεις συμμόρφωσης71
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις71
 • 2. Πολιτικές και διαδικασίες71
 • 2.1 Πολιτική διακυβέρνησης προϊόντων71
 • 2.2 Διαδικασία έγκρισης νέων προϊόντων72
 • 3. Προσεγγίσεις συμμόρφωσης ένταξης στην αγορά-στόχο73
 • 3.1 Γενικά73
 • 3.2 Προειδοποίηση (warning)74
 • 3.3 Ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ75
 • 4. Συμβάσεις77
 • 4.1 Επικαιροποίηση συμβάσεων77
 • 4.2 Σύμβαση κατασκευαστή με διανομέα77
 • 4.3 Σύμβαση κατασκευαστή με άλλο κατασκευαστή78
 • 4.4 Σύμβαση επιχείρησης ως διανομέα με κατασκευαστή78
 • 5. Εκπαίδευση προσωπικού78
 • 5.1 Γενικά78
 • 5.2 Πιστοποιητικό καταλληλότητας79
 • ΙΙ. Ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης79
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις79
 • 2. Διοικητικό Συμβούλιο80
 • 2.1 Γενικά80
 • 2.2 Ο ειδικότερος ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου80
 • 2.3 Ευθυγράμμιση με το πλαίσιο CRD IV82
 • 3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου84
 • 3.1 Γενικά84
 • 3.2 Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης85
 • 3.3 Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων87
 • 3.4 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου88
 • 4. Επιτροπή έγκρισης νέων προϊόντων89
 • Κεφάλαιο 2ο91
 • Ασφαλιστικά προϊόντα91
 • §3. Διακυβέρνηση προϊόντων κατά το πλαίσιο IDD91
 • I. Διακυβέρνηση προϊόντων91
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις91
 • 2. Πεδίο εφαρμογής92
 • 3. Υποχρεώσεις παραγωγών95
 • 4. Υποχρεώσεις διανομέων99
 • 5. Αγορά-στόχος100
 • §4. Δράσεις συμμόρφωσης και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης102
 • Ι. Δράσεις Συμμόρφωσης102
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις102
 • 2. Πολιτικές και διαδικασίες103
 • 2.1 Πολιτική Διακυβέρνησης Προϊόντων103
 • 2.2 Διαδικασία Διανομής Προϊόντων105
 • 3. Συμβάσεις106
 • 3.1 Επικαιροποίηση συμβάσεων106
 • 3.2 Σύμβαση παραγωγού με διανομέα107
 • 3.3 Σύμβαση παραγωγού με άλλο παραγωγό107
 • 3.4 Σύμβαση διανομέα με παραγωγό107
 • 4. Εκπαίδευση προσωπικού108
 • 4.1. Γενικά108
 • 4.2. Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων108
 • ΙΙ. Ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης109
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις109
 • 2. Διοικητικό Συμβούλιο110
 • 2.1 Γενικά110
 • 2.2 Ο ειδικότερος ρόλος Διοικητικού Συμβουλίου110
 • 2.3 Προσόντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου111
 • 3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου112
 • 3.1. Γενικά112
 • 3.2 Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης113
 • 3.3 Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων114
 • 3.4 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου115
 • 4. Επιτροπή έγκρισης νέων προϊόντων116
 • Κεφάλαιο 3ο117
 • Προϊόντα λιανικής τραπεζικής117
 • §5. Διακυβέρνηση προϊόντων κατά το πλαίσιο ΕΑΤ117
 • I. Διακυβέρνηση προϊόντων117
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις117
 • 2. Πεδίο εφαρμογής118
 • 3. Υποχρεώσεις παραγωγών120
 • 4. Υποχρεώσεις διανομέων122
 • 5. Αγορά-στόχος123
 • §6. Δράσεις συμμόρφωσης και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης124
 • Ι. Δράσεις Συμμόρφωσης124
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις124
 • 2. Πολιτικές και διαδικασίες125
 • 2.1 Πολιτική Έγκρισης Νέων Προϊόντων125
 • 2.2 Διαδικασία έγκρισης νέων προϊόντων126
 • 3. Εκπαίδευση προσωπικού127
 • ΙΙ. Ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης127
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις127
 • 2. Διοικητικό Συμβούλιο128
 • 3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου129
 • 3.1 Γενικά129
 • 3.2 Λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης129
 • 3.3 Λειτουργία διαχείρισης κινδύνων130
 • 3.4 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου130
 • 4. Επιτροπή έγκρισης νέων προϊόντων131
 • Κεφάλαιο 4ο133
 • Συγκριτική επισκόπηση και επιχειρηματική θεώρηση των πλαισίων διακυβέρνησης προϊόντων133
 • §7. Επισκόπηση πλαισίων MiFID II, IDD και ΕΑΤ - Σχέση με άλλα νομοθετήματα133
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις133
 • ΙΙ. Συγκριτική επισκόπηση πλαισίων MiFID II, IDD και ΕΑΤ133
 • III. Σχέση με άλλα νομοθετήματα134
 • 1. Σχέση με Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014 (PRIIPs Regulation)134
 • 2. Σχέση με Οδηγία 2009/65/ΕΕ (UCITS Directive)137
 • Α. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης147
 • B. Ελληνικό Δίκαιο151
 • Α. Ελληνόγλωσσες154
 • Β. Ξενόγλωσσες154
 • §8. Επιχειρηματικές ευκαιρίες138
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις138
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις επιτυχημένης συμμόρφωσης και επιχειρηματικής αξιοποίησης138
 • Ευρετήριο157
 • Κεφάλαιο 5ο139
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις139
 • Πρωτογενείς Πηγές0
 • Δευτερογενείς Πηγές0
 • 0
 • 0