Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-787-5
Σελίδες: 216
Συγγραφέας: Μ. Γρηγοροπούλου
Πρόλογος: Γ. Σωτηρόπουλος

Στο βιβλίο «Το μοντέλο του ορθολογικού επενδυτή στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς» παρουσιάζεται συστηματικά η σημασία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου ειδικά στο χώρο του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εστιάζοντας στην έννοια του επενδυτή. Στο πλαίσιο της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, η οποία θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ανάλυσης των ρυθμίσεων του δικαίου της κεφαλαιαγοράς στην παρούσα μονογραφία, αξιοποιούνται θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί από την οικονομική επιστήμη σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από το άτομο. Στο πλαίσιο της οικονομικής επιστήμης έχουν αναπτυχθεί η Rational Choice Theory και η Behavioral Decision Theory, οι οποίες για πολλά χρόνια θεωρούνταν αντικρουόμενες θεωρίες, ενώ τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια κυρίως από την πλευρά των εκπροσώπων των Behavioral Economics να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ αυτών των θεωριών. Με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων εμπειρικών ερευνών που αμφισβητούσαν το μοντέλο του ορθολογικώς δρώντος υποκειμένου άρχισε ένας διάλογος με επιχειρήματα υπέρ και κατά της συμπεριφορικής οικονομικής θεωρίας τόσο από το χώρο της οικονομικής επιστήμης, ιδίως από τους εκπροσώπους της κλασικής οικονομικής θεωρίας, όσο και από το χώρο του φιλελευθερισμού ενόψει των πατερναλιστικών παρεμβάσεων, τις οποίες φαινόταν να νομιμοποιούν τα σχετικά ευρήματα της συμπεριφορικής οικονομικής θεωρίας. Ειδικότερα, πεδίο ανάδειξης της βασιμότητας των πορισμάτων της συμπεριφορικής οικονομικής θεωρίας αποτελεί η κεφαλαιαγορά, όπου συγκεντρώνεται η οικονομική δραστηριότητα πλείστων ατόμων. Οι εξειδικευμένες εμπειρικές έρευνες που έλαβαν χώρα στην κεφαλαιαγορά με σκοπό την επιβεβαίωση ή τη διάψευση του μοντέλου του ορθολογικού επενδυτή συνέβαλαν στην ανάδειξη του κλάδου της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής θεωρίας (Behavioral Finance). Τα πορίσματα των ερευνών αυτών επέφεραν πλήγμα στην Θεωρία της Αποτελεσματικής Αγοράς (Efficient Capital Markets Hypothesis), η οποία βασιζόταν στο πρότυπο του ορθολογικού επενδυτή. Απέναντι σε αυτό το πλήγμα ο νομοθέτης καλείται να αναλάβει πρωτοβουλία για την αναπροσαρμογή θεσμών του δικαίου κεφαλαιαγοράς που βασίζονταν στο πρότυπο του ορθολογικού επενδυτή στα νέα εμπειρικά δεδομένα. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να είναι προς δύο κατευθύνσεις, αφενός προς την κατεύθυνση της ρύθμισης της σχέσης μεταξύ εκδοτριών εταιρειών και επενδυτών αφετέρου προς την κατεύθυνση της ρύθμισης της σχέσης μεταξύ εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και επενδυτών. Στην πρώτη περίπτωση η πληροφοριακή ασυμμετρία σε βάρος των επενδυτών μπορεί να ωθήσει τις εκδότριες εταιρείες να εκμεταλλευτούν συμπεριφορικές ανωμαλίες των επενδυτών κατά το στάδιο πρόσληψης και επεξεργασίας πληροφοριών, τις οποίες εκδίδουν οι εταιρείες προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Στη δεύτερη περίπτωση η φύση της σχέσης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών επιβάλλει στους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, όχι μόνο να μην εκμεταλλεύονται αλλά ενίοτε και να αναλαμβάνουν προστατευτική δράση υπέρ των επενδυτών-πελατών τους λόγω της έκθεσης αυτών σε συμπεριφορικές ανωμαλίες κατά την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας.

 • 0
 • Πρόλογος0
 • Ευχαριστίες0
 • Εισαγωγή19
 • Α. Οικονομικές θεωρίες23
 • Ι. Rational Choice Theory (Homo oeconomicus)23
 • II. Behavioral Decision Theory (Homo hominus)33
 • 1. Περιορισμένη ορθολογικότητα35
 • α. Παράγοντες εσφαλμένων εκτιμήσεων35
 • i. Μηχανισμοί επεξεργασίας πληροφοριών36
 • ii. Μηχανισμός αντιπροσωπευτικότητας36
 • iii. Μηχανισμός διαθεσιμότητας38
 • iv. Συντηρητισμός κατά την πρόσληψη νέων πληροφοριών39
 • v. Αντίληψη για προσωπικές ικανότητες42
 • β. Παράγοντες επηρεασμού προτιμήσεων44
 • i. Αποφυγή των άκρων 45
 • ii. Prospect Theory45
 • iii. Framing52
 • Περιεχόμενα0
 • 2. Περιορισμένη αυτοπειθαρχία53
 • α. Προτιμησιακή ασυνέπεια53
 • β. Αυτοκηδεμονισμός56
 • 3. Περιορισμένα ιδιοτελή κίνητρα57
 • α. Παίγνιο τελεσιγράφου57
 • β. Δίλημμα κρατουμένου59
 • III. Η κριτική στην Behavioral Decision Theory61
 • 1. Από τη Rational Choice Theory 61
 • α. Επικράτηση ορθολογικών συμπεριφορών στην αγορά61
 • β. Εσφαλμένες μεθοδολογικές παραδοχές BDT64
 • 2. Από την πειραματική οικονομική επιστήμη (experimental economics)65
 • α. Πορίσματα νευροεπιστημών65
 • β. Πορίσματα εξελικτικής ψυχολογίας67
 • 3. Από φιλοσοφικοδικαιική άποψη69
 • α. Πατερναλισμός: Ήπιος / Φιλελεύθερος (Nudges)69
 • i. Κανόνες προεπιλογής72
 • ii. Πληροφοριακοί κανόνες73
 • iii. Κανόνες αναγκαστικής επιλογής75
 • iv. Προθεσμίες νηφάλιου αναστοχασμού77
 • β. Φιλελευθερισμός77
 • γ. Συμπερασματικές σκέψεις80
 • Β. Ορθολογικότητα στην κεφαλαιαγορά85
 • Ι. Efficient Capital Markets Hypothesis87
 • II. Αμφισβήτηση παραδοχών της ECMH96
 • 1. Όρια ορθολογικής δράσης επενδυτών96
 • α. Συμπεριφορικές ανωμαλίες κατά την επεξεργασία πληροφοριών97
 • β. Συμπεριφορικές ανωμαλίες ως προς την αντίληψη των ίδιων εκτιμητικών ικανοτήτων100
 • γ. Εφαρμογή της Prospect Theory επί των επενδυτών102
 • δ. Παράγοντες επηρεασμού των προτιμήσεων των επενδυτών102
 • ε. Συστηματικότητα συμπεριφορικών ανωμαλιών105
 • στ. Συμπεριφορικές ανωμαλίες των επαγγελματιών επενδυτών108
 • 2. Όρια στη λήψη αντισταθμιστικών επενδυτικών θέσεων109
 • α. Οικονομικοί περιορισμοί109
 • β. Ανταγωνιστικοί περιορισμοί112
 • III. Επιχειρήματα υπέρ της ECMH114
 • IV. Αμφισβήτηση Behavioral Finance116
 • V. Επιχειρήματα υπέρ Behavioral Finance117
 • Γ. Εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων στην κεφαλαιαγορά121
 • I. Σχέση ΕΠΕΥ - επενδυτών123
 • 1. Η έννοια του επενδυτή στο πλαίσιο της MiFID II123
 • 2. Παροχή πληροφοριών129
 • 3. Έλεγχος συμβατότητας και καταλληλότητας133
 • α. Εργαλεία αξιολόγησης136
 • β. Απαλλαγή από υποχρέωση ελέγχου συμβατότητας139
 • 4. Διακυβέρνηση επενδυτικών προϊόντων (product governance)141
 • α. Αξιολόγηση επενδυτικού προφίλ144
 • ΙΙ. Σχέση εκδοτών - επενδυτών147
 • 1. Δικαιολογητικές βάσεις υποχρεώσεων πληροφόρησης147
 • 2. Αποδέκτες πληροφοριών151
 • α. Επαγγελματίες ή και ιδιώτες επενδυτές151
 • β. Επενδυτές χονδρικής - επενδυτές λιανικής155
 • 3. Τρόπος παρουσίασης πληροφοριών158
 • 4. Τρόπος παρουσίασης συγκεκριμένων πληροφοριών162
 • α. Παρουσίαση παραγόντων κινδύνου162
 • β. Προειδοποιήσεις165
 • γ. Προγνώσεις168
 • III. Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας172
 • Δ. Συμπεράσματα179
 • Ε. Επίμετρο184
 • 1. Μέθοδοι υπολογισμού πιθανοτήτων επέλευσης ενός μελλοντικού γεγονότος184
 • α. Rational Expectations Theory184
 • β. Bayes Theorem185
 • Νομοθετικό πλαίσιο187
 • Ελληνικό187
 • Ενωσιακό187
 • α. 1ο επίπεδο187
 • β. 2ο επίπεδο189
 • γ. 3ο επίπεδο189
 • Βιβλιογραφία191
 • Ελληνική191
 • Αλλοδαπή192
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο211
 • 0
 • 0