Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-788-2
Σελίδες: 320
Επιμέλεια: Α. Σπυρίδωνος

Οι Μισθώσεις Ακινήτων αποτελούν έναν από τους στυλοβάτες της ανάπτυξης της αγοράς των ακινήτων. Η αιτία είναι απλή: η μίσθωση ακινήτου είναι ο απλούστερος στην πράξη  τρόπος εκμετάλλευσης αυτού. Στην έκδοση αυτή εντάσσονται σε μία λειτουργική ενότητα οι βασικές μορφές εκμετάλλευσης των ακινήτων μέσα από τα θεμελιώδη όσο και ποικίλα είδη μισθώσεων, γενικής και ειδικής φύσης, ανάλογα με το αντικείμενο, τον σκοπό και την κατηγορία, στην οποία υπάγεται κάθε ακίνητο που αποτελεί ή φιλοδοξεί να αποτελέσει αντικείμενο της μισθωτικής σύμβασης και σχέσης: Μισθώσεις αστικές, εμπορικές, χρονομεριστικές, χρηματοδοτικές, αλλά και μισθώσεις Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ακόμη και μισθώσεις περιπτέρων.

Από την παρούσα παρουσίαση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το νέο μεγάλο ζήτημα της εποχής μας στον χώρο των ακινήτων, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, που συνάπτονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, ή, πιο απλά, οι μισθώσεις τύπου “AirBnB”, ή “HomeAway”, ή “Booking”, ή άλλων ανάλογων διαδικτυακών πλατφορμών. Οι μισθώσεις αυτές έχουν πλέον εξελιχθεί ραγδαία, κατακλύζοντας σε παγκόσμια κλίμακα την αγορά των ακινήτων, υπερβαίνοντας σε ελάχιστο χρόνο τα όρια ενός νέου τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων που απαιτεί νομική και φορολογική ρύθμιση, και τελικώς αναδεικνυόμενες σε ένα ζήτημα ευρύτερης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής, και συγχρόνως δικαιοπολιτικής αντιπαράθεσης.

Και επειδή εκμετάλλευση ακινήτων, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν νοείται χωρίς συνιδιοκτησία και ανάπτυξη των κτισμάτων καθ’ ύψος, περιέχονται και παρουσιάζονται επίσης στην παρούσα έκδοση οι σχετικές διατάξεις για την οροφοκτησία, τη διηρημένη ιδιοκτησία και την οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων, εξαιρετικά καθοριστικές στην πράξη, επί διαφωνιών και ερίδων μεταξύ των περισσοτέρων συνιδιοκτητών που μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην εκμετάλλευση των ακινήτων.

Ακόμη, περιέχεται παράλληλη παρουσίαση στο δίκαιο των εμπορικών μισθώσεων, του παλαιού (ΠΔ 34/1995) και του νέου (άρθρο 13 Ν 4242/2014) «κόσμου» αυτών, με χρονικό σημείο αφετηρίας των νέων ρυθμίσεων την 28.2.2014. Παλαιό και νέο δίκαιο συνυπάρχουν ταυτόχρονα, διέποντας, αντίστοιχα, τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν και μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Τέλος, εντάσσεται στο ίδιο ανωτέρω σύστημα διατάξεων η δικονομία των μισθώσεων, όπως αυτή ριζικά αναμορφώθηκε μετά τον Ν 4335/2015, περιέχοντας κάθε διάταξη σχετική με τις μισθώσεις και τα ακίνητα, όπως τις διατάξεις της νέας διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών, της διαταγής απόδοσης μισθίου και άλλες, αφού χωρίς αποτελεσματική δικονομική αντιμετώπιση κανείς δεν μπορεί να προστατεύσει τα όποια δικαιώματα του ουσιαστικού δικαίου.

Οι Μισθώσεις Ακινήτων, μέσα από το στην παρούσα έκδοση συνολικώς παρατιθέμενο σύστημα κανόνων δικαίου που τις διέπει, σκοπούν στην προαγωγή των συμφερόντων των ιδιοκτητών των ακινήτων που έχουν πληγεί βαρύτατα από την εξοντωτική διαρκή υπερφορολόγηση με ταυτόχρονο σεβασμό στα δικαιώματα των μισθωτών, χωρίς την οικονομική και κοινωνική συνδρομή των οποίων, η απόδοση της εκμετάλλευσης των ακινήτων σε πολλές περιπτώσεις θα ήταν ανέφικτη.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 0
 • [1] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 574-647, 1208]15
 • [2]  Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας [Άρθρα 12-41, 480Α, 591, 614-620, 624, 626, 630, 634, 637-645, 66 ΕισΝΚΠολΔ]29
 • Εμπορική Μίσθωση54
 • [3] ΠΔ 34/199554
 • Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων54
 • Βραχυχρόνια Μίσθωση Ακινήτων104
 • [4] Ν 4446/2016104
 • Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροποποιήσεις του Ν 4270/2014 και λοιπές διατάξεις [Άρθρο 111]104
 • [5] Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187109
 • Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού109
 • [6] Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162122
 • Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου122
 • [7] Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1170130
 • Τροποποίηση της Πολ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού - Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής130
 • [8] Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1194135
 • Τροποποίηση της Πολ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού135
 • [9] Ν 4172/2013139
 • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν 4046/2012, του Ν 4093/2012 και του Ν 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρα 21, 39, 39Α, 40 και 47]139
 • [10] Ν 4179/2013148
 • Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις [Άρθρο 46]148
 • [11] Εγκύκλιος Πολ. 1112/21.7.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: Τροποποιήσεις του ΚΦΕ με τον Ν 4472/2017153
 • Χρονομεριστική Μίσθωση (Time-sharing)155
 • [12] Ν 1652/1986155
 • Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων155
 • [13] Απόφαση 9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987: Υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης, (ΦΕΚ Β΄ 719/1987), 15.12.1987170
 • Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)180
 • [14] Ν 1665/1986180
 • Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης180
 • Οροφοκτησία192
 • [15] Ν 3741/1929192
 • Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους192
 • [16] Ν 2052/1992198
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις [Άρθρα 5 και 9]198
 • [17] ΒΔ 330/1960212
 • Διανομή συνιδιοκτήτου χώρου212
 • Διηρημένη Ιδιοκτησία213
 • [18] ΝΔ 1024 της 12/15.11.1971213
 • Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου213
 • Οικοδόμηση Συνιδιοκτητών Ακινήτων217
 • [19] Ν 1562/1985217
 • Οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων και τροποποίηση διατάξεων του κώδικα πολιτικής δικονομίας για τη διανομή και άλλες διατάξεις217
 • Μίσθωση Δημοσίου229
 • [20] Ν 3130/2003229
 • Μισθώσεις για στέγαση Δημοσίου, ομόλογα Δημοσίου, δικαστ. δαπάνη απαλλοτριώσεων, Ολυμπιακά έργα, κ.λπ.229
 • Μίσθωση ΟΤΑ252
 • [21] Ν 3463/2006 [Άρθρα 103, 192, 193, 194, 195, 201]252
 • [22] ΠΔ 270/1981259
 • Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων259
 • [23] ΠΔ 242/1996268
 • Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων [Άρθρα 1-9, 16-22, 25]268
 • Μίσθωση ΝΠΔΔ278
 • [24] ΠΔ 715 της 21.8/10.9.1979278
 • Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), προμηθειών μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών [Άρθρα 26-49, 65-69]278
 • Μίσθωση περιπτέρων, κυλικείων, κ.λπ.300
 • [25] ΝΔ 1044 της 30.11.1971300
 • Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του ΑΝ 1324/1949 «περί προστασίας και αποκαταστήσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου» κυρωθέντος διά του Ν 1487/1950, ως ούτος ισχύει νυν [Άρθρα 1-3, 13-30, 41]300
 • [26] Ν 1563/1985312
 • Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις [Άρθρο 38]312
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 317
 • 0
 • 0