Έκδοση: 2009
ISBN: 978-960-562-726-3
Σελίδες: 568
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας

Το παρόν έργο, που εντάσσεται στη σειρά «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον τέταρτο και απολύτως αυτόνομο τόμο μιας πιο εκτεταμένης συγγραφής που καλύπτει στο σύνολό τους τους δικαιικούς τομείς όπου εμφανίζεται η ανάγκη αποζημίωσης παντός βλαπτομένου. Η ανάπτυξη των οικείων ζητημάτων γίνεται κατ΄ αλφαβητική σειρά, με γνώμονα τις σχέσεις στις οποίες ανακύπτει η αξίωση αποζημίωσης, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να εντοπίζει με μια απλή φυλλομέτρηση το αντικείμενο του ενδιαφέροντός του και να μην χάνεται με χρονοβόρες αναζητήσεις σε μια ποικιλία συγγραμμάτων γενικού περιεχομένου. Στον παρόντα τόμο εξετάζονται οι εφαρμογές του θεσμού της αποζημίωσης στις εταιρίες, στην ιατρική ευθύνη, στην καταδολίευση δανειστών, στον καταναλωτή, στην κυριότητα - νομή του πράγματος, στη μίσθωση έργου & πράγματος, στη μνηστεία, στα ξενοδοχεία, στην οδική μεταφορά, στην οριζόντια & κάθετη ιδιοκτησία, στην πληρεξουσιότητα, στην πνευματική ιδιοκτησία, στην προσωπικότητα & τα προσωπικά δεδομένα, στην πώληση και το χρησιδάνειο. Μετά τη συνοπτική, αλλά πλήρη θεωρητική εξέταση κάθε λήμματος, του οποίου προτάσσεται εμπεριστατωμένο αλφαβητικό ευρετήριο, ακολουθεί πλούσια συλλογή νομολογιακού υλικού, καθώς και μία επιλογή αντιπροσωπευτικών και χρηστικών υποδειγμάτων.

 • ΕΤΑΙΡΙΕΣ1
 • ΘΕΩΡΙΑ3
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ15
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ25
 • 1. Αγωγή κατά διαχειριστή για αποζημίωση εξαιτίας αυθαίρετων ενεργειών του25
 • 2. Αγωγή αποζημιώσεως λόγω αναίτιας καταγγελίας28
 • 3. Αγωγή λόγω καταχρηστικής καταγγελίας εταιρείας30
 • 4. Αγωγή λόγω καταγγελίας της εταιρίας εκ της υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων ενός από τους εταίρους32
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ37
 • ΘΕΩΡΙΑ37
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ55
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ63
 • ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ69
 • ΣΗΜΕΙΩΜΑ69
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ71
 • ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ75
 • ΘΕΩΡΙΑ75
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ87
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ97
 • ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ101
 • ΘΕΩΡΙΑ141
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ87
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ137
 • ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ141
 • ΘΕΩΡΙΑ141
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ155
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ171
 • 1. Αγωγή για εύλογη αποζημίωση λόγω υπαναχώρησης171
 • 2. Αγωγή για αποζημίωση λόγω ελαττωμάτων και έλλειψη συμφωνηθεισών ιδιοτήτων του έργου173
 • ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ177
 • ΘΕΩΡΙΑ177
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ197
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ249
 • 1. Αποζημίωση λόγω κακής χρήσης249
 • 2. Αποζημίωση λόγω κακής χρήσης252
 • 3. Αποζημίωση λόγω πρόωρης λύσης εκ καταγγελίας για μη καταβολή μισθωμάτων255
 • 4. Αποζημίωση λόγω μη ενημέρωσης για ελαττώματα257
 • 5. Αποζημίωση λόγω εγκατάλειψης του μισθίου259
 • 6. Αποζημίωση λόγω παράνομης παρακράτησης του μισθίου262
 • 7. Αγωγή αποζημίωσης λόγω πραγματικών ελαττωμάτων του μισθίου265
 • ΜΝΗΣΤΕΙΑ269
 • ΘΕΩΡΙΑ269
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ275
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ279
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ283
 • ΘΕΩΡΙΑ283
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ295
 • ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ305
 • ΘΕΩΡΙΑ305
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ347
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ384
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ389
 • ΘΕΩΡΙΑ389
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ401
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ409
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ417
 • ΘΕΩΡΙΑ417
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ423
 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ427
 • ΘΕΩΡΙΑ427
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ427
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ427
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ445
 • ΘΕΩΡΙΑ445
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ453
 • ΠΩΛΗΣΗ471
 • ΘΕΩΡΙΑ471
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ483
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ505
 • 1. Υπερημερία του πωλητή ως προς την εκπλήρωση της παροχής. Δικαίωμα του αγοραστή για υπαναχώρηση και αποζημίωση505
 • 2. Αδυναμία παροχής εξαιτίας υπαιτιότητας του πωλητή507
 • 3. Υπερημερία εκπλήρωσης της σύμβασης εκ μέρους του πωλητή509
 • 4. Αδυναμία εκπλήρωσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του πωλητή511
 • 5. Υπερημερία αγοραστή, ανυπαίτια αδυναμία παροχής του πωλητή513
 • 6. Δόλια απόκρυψη από τον πωλητή ελαττωμάτων του πωλουμένου, με σκοπό να επιτύχει μεγαλύτερο τίμημα515
 • 7. Έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας κατά το χρόνο μετάβασης του κινδύνου στον αγοραστή517
 • 8. Μερική εκπλήρωση της παροχής. Δικαίωμα του αγοραστή για υπαναχώρηση και αποζημίωση519
 • ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ523
 • ΘΕΩΡΙΑ523
 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ529
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ535