Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-796-7
Σελίδες: 528
Συγγραφέας: Φ. Πορτοκάλη
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Αθανασίου
Πρόλογος: Λ. Αθανασίου

Το βιβλίο «Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα εμπορευμάτων στους Κανόνες Ρότερνταμ, 2008» αναπτύσσεται σε τρία μέρη και πραγματεύεται το ζήτημα της ευθύνης του μεταφορέα κατά τους Κανόνες Ρότερνταμ, 2008. Επιχειρείται προσέγγιση -και συγκριτικά προς τους Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ και Αμβούργου- ζητημάτων, που αφορούν στις υποχρεώσεις του θαλασσίου μεταφορέα, τη νομική θεμελίωση της ευθύνης του (π.χ. νόμιμοι λόγοι ευθύνης, τεκμήρια απουσίας πταίσματος), αλλά και στην εκκαθάριση των αξιώσεων, την παραγραφή και τον περιορισμό της ευθύνης. Επίσης, το έργο διανθίζει η ανεπίσημη μετάφραση από τη συγγραφέα των Κανόνων του Ρότερνταμ, που περιλαμβάνεται σε Παράρτημα.

Ειδικότερα, η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ του 2008 για τη θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων εν όλω ή εν μέρει διά θαλάσσης (όπως είναι ο επίσημος τίτλος της), γνωστότερη ως Κανόνες του Ρότερνταμ, βρίσκεται εδώ και μία δεκαετία στο κέντρο του διεθνούς επιστημονικού διαλόγου, με έντονες πολιτικές, οικονομικές και εμπορικές προεκτάσεις. Έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο μονογραφιών, συλλογικών έργων και πολυάριθμων δημοσιεύσεων σε άλλες έννομες τάξεις· η παρούσα επιστημονική συμβολή συμμετέχει στο διεθνή διάλογο και εμπλουτίζει την ελληνική έρευνα και βιβλιογραφία, εξετάζοντας τα κρισιμότερα ζητήματα υπό συγκριτική σκοπιά αλλά και υπό την σκοπιά της ημεδαπής ερμηνείας. Παραμένει δε επίκαιρη, δεδομένου ότι σε επίπεδο νομοθετικής πολιτικής, είναι ακόμη ανοικτό το ερώτημα της κύρωσης ή μη των Κανόνων του Ρότερνταμ από τα σημαντικότερα ναυτικά κράτη, παρά τη μέχρι τώρα επίδειξη αμοιβαίας επιφύλαξης.

Η συγγραφέας συστηματοποίησε το ερευνητικό της υλικό, αξιοποιώντας τα εργαλεία του συγκριτικού δικαίου τόσο μεταξύ των ήδη ισχυουσών διεθνών συμβάσεων που ρυθμίζουν τη θαλάσσια μεταφορά (Κανόνων Χάγης Βίσμπυ και Κανόνων Αμβούργου) όσο και μεταξύ των «εθνικών» ερμηνειών που έχουν υιοθετήσει βασικές έννομες τάξεις (ιδίως αγγλική, ελληνική, αμερικανική) επί ζητημάτων που ανέκυψαν σχετικά με τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα. Για να αναδείξει τα ρυθμιστικά κενά του διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου (και άρα την προστιθέμενη αξία της νέας Σύμβασης), το βιβλίο εμβαθύνει σε ορισμένα ακανθώδη ζητήματα του ισχύοντος δικαίου, εντοπίζει τις εθνικές αποκλίσεις, τόσο ως προς το νομικό χαρακτηρισμό όσο και ως προς τις έννομες συνέπειες, και υποστηρίζει λύσεις που ενισχύουν την διεθνή ομοιομορφία σε επίπεδο εφαρμογής.

Έτσι, διερευνά de lege lata και de lege ferenda τη φύση της ευθύνης του μεταφορέα, τους νόμιμους λόγους ευθύνης, την ευθύνη για το πταίσμα τρίτων προσώπων, νομοθετημένες απαλλακτικές ρήτρες, την κατανομή του βάρους απόδειξης, την εκκαθάριση των σχετικών αξιώσεων με έμφαση στα ζητήματα της ανεπιφύλακτης παραλαβής, της αποσβεστικής προθεσμίας και της παραγραφής, καθώς και τον ποσοτικό περιορισμό της ευθύνης. Από την σκοπιά λοιπόν αυτή, είναι ένα χρήσιμο πρακτικό εργαλείο στα χέρια του εφαρμοστή του δικαίου.

Είναι σημαντικό, τέλος, να επισημανθεί ότι το ανά χείρας βιβλίο «Η ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα εμπορευμάτων στους Κανόνες Ρότερνταμ, 2008» είναι αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας της συγγραφέως με γνήσιο ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο του ναυτικού δικαίου και σχετική πρακτική ενασχόληση τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στη δημόσια διοίκηση.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ31
 • I. Συνοπτική περιγραφή συστημάτων ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα32
 • Α. Το καθεστώς των Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ32
 • α. Ρυθμιστική καταγωγή Κανόνων Χάγης32
 • β. Γενική επισκόπηση Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ35
 • i. Ουσιαστική ενοποίηση35
 • ii. Το πλεονέκτημα της νομολογιακής επεξεργασίας και της χρήσης τυποποιημένων συμβάσεων36
 • iii. Αποσπασματική ενοποίηση37
 • Β. Νεότερες απόπειρες αναμόρφωσης του δικαίου της θαλάσσιας μεταφοράς39
 • α. Οι Κανόνες του Αμβούργου39
 • i. Το υπόβαθρο της εκπόνησης39
 • ii. Κύριοι ρυθμιστικοί άξονες41
 • β. Οι προκλήσεις από τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων, τη διαμεταφορά και τις νέες τεχνολογίες42
 • Γ. Γενική επισκόπηση των Κανόνων Ρότερνταμ44
 • α. Το υπόβαθρο της εκπόνησης των Κανόνων Ρότερνταμ44
 • β. Στόχοι και βασικοί ρυθμιστικοί άξονες48
 • γ. Σύνοψη ρυθμίσεων των Κανόνων Ρότερνταμ49
 • II. Το καθεστώς ευθύνης των Κανόνων Ρότερνταμ από τη σκοπιά του διεθνούς ομοιομόρφου δικαίου52
 • Α. Ο στόχος της ενοποίησης του δικαίου θαλάσσιας μεταφοράς52
 • α. Lex maritima και Κανόνες Ρότερνταμ53
 • β. Υπεροχή των Κανόνων έναντι του εθνικού δικαίου55
 • Β. Η διαδικασία υιοθέτησης και τροποποίησης ως κριτήριο αποτελεσματικότητας56
 • α. Ο χρόνος εκπόνησης56
 • β. Επιταχυντικές διαδικασίες τροποποίησης Διεθνών Συμβάσεων (Tacit acceptance-No more favourable treatment)57
 • Γ. Το πρόβλημα της ενσωμάτωσης των διεθνών ρυθμίσεων και της ερμηνευτικής μεθόδου59
 • α. Οι διαστάσεις της ερμηνευτικής προσέγγισης61
 • i. Το νομικό περιβάλλον υποδοχής της Διεθνούς Σύμβασης61
 • ii. Το διεθνές νομικό πλαίσιο ερμηνείας των Κανόνων Ρότερνταμ63
 • β. Ερμηνευτικά εργαλεία εφαρμοζόμενα στους Κανόνες Ρότερνταμ65
 • i. Ο Γενικός κανόνας65
 • i.i. Καλή πίστη65
 • i.ii. Συνήθης έννοια67
 • i.iii. Σκοπός και αντικείμενο της Συνθήκης68
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ134
 • ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ134
 • Υποχρεώσεις αποκλειστικά θαλάσσιου σκέλους και ειδικές περιπτώσεις134
 • § 2. Η εξέλιξη των νομικών χαρακτηριστικών της αξιοπλοΐας134
 • i.i.i. Πλοίο134
 • i.i.ii. Επάνδρωση, εξοπλισμός και εφοδιασμός135
 • i.ii.i. Επέκταση της υποχρέωσης προς διατήρηση του φορτίου σε εμπορευματοκιβώτια138
 • § 2. Θυσία των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια του θαλάσσιου ταξιδιού158
 • ii. Βοηθητικά μέσα ερμηνείας69
 • iii. Γλώσσα70
 • Δ. Η ευρωπαϊκή διάσταση της επικύρωσης των Κανόνων Ρότερνταμ70
 • III. Οριοθέτηση της μελέτης71
 • Α. Αντικείμενο71
 • Β. Διάρθρωση της ύλης72
 • Γ. Μεθοδολογία - Δικαιοσυγκριτική ανάλυση των καθεστώτων ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορά εμπορευμάτων72
 • I. Το αντικείμενο της παροχής του μεταφορέα στους Κανόνες του Ρότερνταμ77
 • Α. Η κύρια παροχή του μεταφορέα στη μεταφορά “door to door”77
 • α. Η διατύπωση του γενικού κανόνα77
 • β. Τα κύρια στοιχεία της παροχής του μεταφορέα78
 • Β. Έννομες συνέπειες της θετικής διατύπωσης80
 • α. Κατά την άφιξη στον τόπο προορισμού80
 • β. Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων81
 • Α. Μεγιστοποίηση της περιόδου ευθύνης του μεταφορέα83
 • α. Μέτρο η σύμβαση μεταφοράς83
 • β. Σύγκριση με μέτρο τη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς85
 • Β. Εύρος της περιόδου ευθύνης και περιορισμός εκ του νόμου87
 • α. Εκ του νόμου περιορισμός της περιόδου κατά την έναρξή της87
 • β. Εκ του νόμου περιορισμός της περιόδου κατά το πέρας της88
 • γ. Εκ του νόμου περιορισμός στην περίπτωση της μεταφόρτωσης89
 • Γ. Επέκταση της περιόδου ευθύνης του μεταφορέα και στα ελάχιστα συμβατικά όρια93
 • α. Ελάχιστη συμβατική περίοδος ευθύνης στη σύμβαση μεταφοράς door-to-door93
 • β. Ελάχιστη συμβατική περίοδος ευθύνης στη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς94
 • γ. Επέκταση ελάχιστης συμβατικής περιόδου σε σύγκριση με το καθεστώς των Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ95
 • i. Ενέργειες στα ακραία όρια της περιόδου ευθύνης στους Κανόνες Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ95
 • ii. Οριακές ενέργειες περιόδου ευθύνης στους Κανόνες Ρότερνταμ97
 • ΙΙ. Συνέπειες από τη διεύρυνση της παροχής και της περιόδου ευθύνης του μεταφορέα98
 • Α. Διαστολή των υποχρεώσεων του παρέχοντος μεταφορική υπηρεσία υπό τους Κανόνες του Ρότερνταμ98
 • α. Ενίσχυση του πλέγματος των υφιστάμενων υποχρεώσεων98
 • i. Ενδεικτική απαρίθμηση98
 • ii. Συγγένεια της ρύθμισης με το ισχύον καθεστώς99
 • β. Διαμόρφωση του περιεχομένου των κατ’ ιδίαν υποχρεώσεων100
 • i. Νέες υποχρεώσεις100
 • ii. Διαμόρφωση διατηρούμενων υποχρεώσεων102
 • Β. Το επιβαλλόμενο μέτρο επιμέλειας103
 • α. Η επιμέλεια ως συμβατική συμπεριφορά104
 • i. Η τρέχουσα προσέγγιση104
 • ii. Το μέτρο επιμέλειας στους Κανόνες του Ρότερνταμ106
 • β. Μετριασμός του τεκμηρίου υπαιτιότητας107
 • i. Σύνδεση με τον κατάλογο εξαιρέσεων υπό το ισχύον καθεστώς107
 • ii. Απαλλακτικοί λόγοι στους Κανόνες του Ρότερνταμ108
 • A. Υποχώρηση της ρύθμισης υπέρ της συμβατικής ελευθερίας109
 • α. Συμβατική ανάθεση υποχρεώσεων υπό το ισχύον καθεστώς109
 • β. Περιοριστική δυνατότητα συμβατικής ανάθεσης υποχρεώσεων στους Κανόνες του Ρότερνταμ112
 • i. Το περιεχόμενο της ρύθμισης112
 • ii. Έγγραφο ως προϋπόθεση ισχύος της συμφωνίας115
 • B. Υποχώρηση της ρύθμισης υπέρ της ασφάλειας του Διεθνούς Δικαίου116
 • α. Το πρόβλημα116
 • β. Η επίδραση του limited network principle στο στάδιο των υποχρεώσεων του μεταφορέα119
 • Ι. Η υποχρέωση αξιοπλοΐας121
 • Α. Θεσμικό πλαίσιο και η επίδρασή του στην υποχρέωση αξιοπλοΐας122
 • α. Σύντομη ιστορική τοποθέτηση στο δίκαιο της θαλάσσιας μεταφοράς122
 • β. Εκπλήρωση της υποχρέωσης αξιοπλοΐας υπό την επίδραση του ISM Code124
 • i. Η ρύθμιση του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης124
 • i.i. Επενέργεια στο καθεστώς των Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ126
 • i.ii. Επενέργεια στο καθεστώς των Κανόνων του Ρότερνταμ127
 • Β. Χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιοπλοΐας129
 • α. Πριν και κατά την έναρξη του πλου129
 • i. Προσδιορισμός περιόδου στους Κανόνες Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ129
 • ii. Προσδιορισμός περιόδου στους Κανόνες Ρότερνταμ131
 • β. Έννομες συνέπειες της υποχρέωσης διατήρησης της αξιοπλοΐας132
 • Α. Επικαιροποίηση του περιεχομένου της αξιοπλοΐας133
 • α. Είδη αξιοπλοΐας133
 • i. Υλική καταλληλότητα134
 • i.i. Ναυτική ικανότητα134
 • i.ii. Καταλληλότητα προς διατήρηση του φορτίου138
 • ii. Νομική καταλληλότητα141
 • Β. Το επιβαλλόμενο μέτρο επιμέλειας143
 • α. Η επιμέλεια ως συμβατική συμπεριφορά143
 • i. Το σταθερό κριτήριο στο ισχύον καθεστώς143
 • ii. Μεταβλητότητα ανά στάδιο υπό το νέο καθεστώς ευθύνης145
 • β. Επίδραση άλλων παραγόντων στο τεκμήριο υπαιτιότητας147
 • i. Η ένταση της υποχρέωσης147
 • i.i. Αναξιοπλοΐα στους Κανόνες Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ147
 • i.ii. Αναξιοπλοΐα στους Κανόνες του Ρότερνταμ149
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ163
 • Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ163
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ163
 • Γενικά χαρακτηριστικά και οριοθέτηση της ευθύνης του μεταφορέα στο σύστημα των Κανόνων Ρότερνταμ163
 • § 1. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου163
 • § 2. Οριοθέτηση της ενοχής αποζημίωσης στο σύστημα ευθύνης των Κανόνων Ρότερνταμ205
 • i.i.i. Νομικά συστήματα ηπειρωτικού δικαίου205
 • i.i.ii. Αγγλοσαξωνικό δίκαιο207
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ240
 • Η οργάνωση του μηχανισμού διάγνωσης της ευθύνης του μεταφορέα240
 • § 2. Διαμόρφωση και περιεχόμενο των τεκμηρίων απουσίας πταίσματος240
 • § 1. Κατανομή του βάρους απόδειξης και νέο πλαίσιο μεταχείρισης ορισμένων περιπτώσεων απαλλαγής264
 • ii.ii.i. Ο κανόνας Glendarroch272
 • ii.ii.ii. Ο κανόνας bailment272
 • ii. Επιγενόμενη αναξιοπλοΐα και συνέπειες από την κατάργηση του ναυτικού πταίσματος149
 • ΙΙ. Δικαίωμα μη εκτέλεσης της σύμβασης σε ορισμένες περιπτώσεις151
 • Α. Ρύθμιση στο ισχύον καθεστώς θαλάσσιας μεταφοράς151
 • α. Το είδος του κινδύνου151
 • β. Οι συνέπειες από τη φόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων153
 • i. Σε περίπτωση άγνοιας του μεταφορέα153
 • ii. Σε περίπτωση γνώσης του μεταφορέα154
 • Β. Δικαιώματα του μεταφορέα door-to-door155
 • α. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής και δικαιούμενα πρόσωπα155
 • β. Ευθύνη από διακινδύνευση και φύση του κινδύνου, πραγματικού ή απειλούμενου156
 • I. Γενικά χαρακτηριστικά της ευθύνης του μεταφορέα164
 • Α. Κριτήρια θέσπισης κανόνων αναγκαστικού δικαίου164
 • α. Το είδος της σύμβασης164
 • β. Το γενικότερο ρυθμιστικό περιβάλλον167
 • γ. Τα ενδιάμεσα πρόσωπα της συμβατικής αλυσίδας168
 • Β. Απαγόρευση αντίθετων συμφωνιών169
 • α. Στους Κανόνες Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ169
 • β. Τα όρια της συμβατικής ελευθερίας των μερών στους Κανόνες Ρότερνταμ172
 • Α. Η αρχή της πταισματικής ευθύνης176
 • α. Ο ρόλος του πταίσματος στο ισχύον καθεστώς176
 • β. Διατήρηση πταισματικής ευθύνης στους Κανόνες Ρότερνταμ177
 • B. Η αρχή του περιορισμού της ευθύνης178
 • α. Η ratio του θεσμού178
 • β. Κύρια χαρακτηριστικά180
 • ΙI. Οριοθέτηση της ευθύνης του μεταφορέα182
 • Α. Ο κύκλος προσώπων του μεταφορέα182
 • α. Διάκριση εννοιών182
 • i. Μεταφορέας182
 • ii. Διακρίσεις εκτελούντων μερών183
 • ii.i. Εκτελούντα Μέρη183
 • ii.ii. Θαλάσσια Εκτελούντα Μέρη186
 • ii.iii. Εσωτερικοί μεταφορείς187
 • iii. Υπάλληλοι188
 • β. Επέκταση σε τρίτους των υποχρεώσεων και της ευθύνης του μεταφορέα από τη Διεθνή Σύμβαση189
 • i. Υποχρεώσεις και ευθύνες θαλάσσιων εκτελούντων μερών189
 • ii. Από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη191
 • B. Οριοθέτηση ευθύνης στην αντιπροσώπευση193
 • α. Ευθύνη από αντιπροσώπευση193
 • β. Επέκταση σε τρίτα πρόσωπα των ενστάσεων και ορίων ευθύνης του μεταφορέα195
 • i. Η προστασία Himalaya στους Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ και Αμβούργου195
 • ii. Η προστασία στους Κανόνες Ρότερνταμ198
 • Α. Νόμιμοι λόγοι ευθύνης200
 • α. Απώλεια ή Βλάβη των εμπορευμάτων200
 • β. Ειδικότερα η καθυστέρηση στην παράδοση των εμπορευμάτων204
 • i. Η ζημία από καθυστέρηση στο ισχύον δίκαιο204
 • i.i. Η αντιμετώπιση υπό το καθεστώς των Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ205
 • i.ii. Η αντιμετώπιση υπό το καθεστώς των Κανόνων Αμβούργου209
 • ii. Η ρύθμιση στους ΚΡ210
 • ii.i. Η διαμόρφωση της διάταξης210
 • ii.ii. Αποζημιωτέα ζημία συνεπεία καθυστέρησης212
 • ii.iii. Στοιχεία του ορισμού και ερμηνεία της καθυστέρησης213
 • Β. Η αντιμετώπιση της ζημίας από παράβαση συμβατικής υποχρέωσης στο πλαίσιο των Κανόνων Ρότερνταμ216
 • α. Μη προσήκουσα παράδοση (misdelivery)216
 • β. Παρέκκλιση219
 • I. Αποδυνάμωση της προστασίας του μεταφορέα στο σύστημα διάγνωσης της ευθύνης του222
 • Α. Η διατήρηση της τεχνικής καταλόγου γεγονότων που οδηγούν σε απαλλαγή222
 • α. Η αξία του καταλόγου222
 • β. Πλεονεκτήματα και έννομες συνέπειες της διατήρησης καταλόγου223
 • i. Επιλογή διατήρησης του καταλόγου223
 • ii. Νομική φύση των περιπτώσεων του καταλόγου224
 • Β. Η επίταση του τεκμηρίου ευθύνης του μεταφορέα με την κατάργηση του ναυτικού πταίσματος226
 • α. Η θεσμοθέτηση της απαλλαγής227
 • β. Έννοια και διακρίσεις229
 • i. Εμπορικό πταίσμα229
 • ii. Ναυτικό πταίσμα230
 • iii. Κριτήρια διάκρισης232
 • γ. Η επισφαλής επιλογή της κατάργησης στους Κανόνες Ρότερνταμ236
 • i. Η επιχειρηματολογία κατά την εκπόνηση των Κανόνων Ρότερνταμ236
 • ii. Σκέψεις σχετικά με την ανατροπή της επιχειρηματολογίας με την εμφάνιση των αυτόνομων/μη επανδρωμένων πλοίων238
 • Α. Γεγονότα ή περιστάσεις έξω από τη σφαίρα ελέγχου του μεταφορέα241
 • α. Ανωτέρα βία241
 • β. Θαλάσσιοι κίνδυνοι242
 • γ. Συγκρούσεις πολιτικού ή κοινωνικού ή παράνομου χαρακτήρα244
 • δ. Επιβολή καραντίνας, παρέμβαση ή εμπόδια από κρατικούς φορείς ή άτομα246
 • ε. Διακοπή εργασίας248
 • στ. Πυρκαγιά στο πλοίο249
 • ζ. Κεκρυμμένο ελάττωμα251
 • Β. Γεγονότα ή περιστάσεις αποδιδόμενα σε πταίσμα του φορτωτή ή στην κατάσταση των εμπορευμάτων252
 • α. Πράξη ή παράλειψη του φορτωτή252
 • β. Εκτέλεση υποχρεώσεων του μεταφορέα από το φορτωτή253
 • γ. Εγγενές ελάττωμα254
 • δ. Ανεπάρκεια ή ελαττωματική κατάσταση συσκευασίας ή σήμανσης255
 • Γ. Απαλλασσόμενες ενέργειες του μεταφορέα σε περιπτώσεις επείγοντος256
 • α. Διάσωση ή προσπάθεια διάσωσης ζωής στη θάλασσα256
 • β. Εύλογα μέτρα για τη διάσωση ή την απόπειρα διάσωσης περιουσίας στη θάλασσα257
 • γ. Εύλογα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος259
 • δ. Ενέργειες που αίρουν τις υποχρεώσεις του μεταφορέα263
 • ΙΙ. Μηχανισμός διάγνωσης της ευθύνης265
 • Α. Ζητήματα ανομοιομορφίας στο καθεστώς των Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ265
 • α. Στους κανόνες κατανομής του βάρους αποδείξεως265
 • i. Ένταση του τεκμηρίου υπαιτιότητας υπό την επίδραση της ερμηνείας των υποχρεώσεων του μεταφορέα265
 • ii. Η αποσπασματική ρύθμιση του άρθρου 4 των Κανόνων Χάγης/Χάγης-Βίσμπυ268
 • β. Στην αποδεικτική διαδικασία269
 • i. Σύνοψη αποδεικτικής διαδικασίας από τους Κανόνες Χάγης/ Χάγης-Βίσμπυ269
 • ii. Συμπλήρωση και ερμηνεία με κανόνες εθνικού δικαίου271
 • ii.i. Ελληνικό δίκαιο271
 • ii.ii. Αγγλικό Δίκαιο272
 • Β. Η συστηματοποίηση της κατανομής του βάρους απόδειξης στους Κανόνες του Ρότερνταμ274
 • α. Ο γενικός κανόνας275
 • i. Το τεκμήριο ευθύνης του μεταφορέα275
 • ii. Η αρχική άμυνα του μεταφορέα277
 • ii.i Απόδειξη απουσίας πταίσματος278
 • ii.ii. Εναλλακτική αρχική άμυνα του μεταφορέα280
 • β. Αντενστάσεις ενάγοντος στην απόδειξη τεκμηρίου του άρθρου 17 παρ. 3281
 • i. Η αντεπίθεση του ενάγοντος επί τη βάση του αρθ. 17 παρ. 4 ΚΡ282
 • i.i. Ανατροπή του τεκμηρίου απουσίας πταίσματος282
 • i.ii. Απόδειξη περιστατικού που δεν παράγει τεκμήριο απουσίας πταίσματος283
 • ii. Απόδειξη αναξιοπλοΐας283
 • A. Η αρχή του καταμερισμού της ευθύνης στους Κανόνες Ρότερνταμ287
 • α. Η επεξεργασία στην UNCITRAL287
 • β. Η ρύθμιση που προκρίθηκε289
 • Β. Οι ειδικότερες εκφάνσεις της αρχής του καταμερισμού της ευθύνης292
 • α. Επί συμβολής πταίσματος του μεταφορέα293
 • β. Επί συμβολής τεκμηρίου απουσίας πταίσματος294
 • γ. Επί συμβολής άλλου περιστατικού ή πταίσματος του μεταφορέα στην επέλευση περιστατικού απαλλαγής295
 • δ. Επί συμβολής αναξιοπλοΐας297
 • I. Ανεπιφύλακτη παραλαβή των εμπορευμάτων υπό τη ρύθμιση των Κανόνων Ρότερνταμ304
 • Α. Επιφύλαξη σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης305
 • α. Ζημία εμφανής305
 • β. Ζημία μη εμφανής306
 • γ. Διαπίστωση απώλειας ή βλάβης με κοινή επιθεώρηση308
 • Β. Επιφύλαξη για ζημία λόγω καθυστέρησης310
 • Α. Στοιχεία της δήλωσης και ενέργειες των μερών311
 • α. Αποδέκτης της δήλωσης311
 • β. Αμοιβαίες διευκολύνσεις314
 • γ. Τύπος της δήλωσης316
 • δ. Περιγραφή της ζημίας316
 • Β. Συνέπειες του τεκμηρίου317
 • α. Όταν η δήλωση αφορά σε απώλεια ή βλάβη317
 • β. Όταν η δήλωση αφορά σε καθυστέρηση321
 • II. Παρέλευση του χρόνου άσκησης των αξιώσεων322
 • Α. Η ρύθμιση στους Κανόνες Ρότερνταμ - Γενικά322
 • α. Προθεσμία άσκησης της αγωγής322
 • β. Νομική φύση προθεσμίας323
 • Β. Δικονομικές συνέπειες326
 • α. Έναρξη της προθεσμίας326
 • β. Η προθεσμία δεν αναστέλλεται και δεν διακόπτεται328
 • γ. Παράταση της προθεσμίας330
 • Α. Αξιώσεις που υπάγονται στην παραγραφή332
 • α. Είδη παραγραπτέων αξιώσεων βάσει των Κανόνων Ρότερνταμ332
 • β. Άσκηση αξιώσεων κατά προσώπου που ταυτοποιείται ως μεταφορέας334
 • Β. Προστασία του παθητικά νομιμοποιούμενου μεταφορέα στους Κανόνες Ρότερνταμ336
 • α. Δικαίωμα άσκησης αναγωγικών αξιώσεων336
 • i. Ισχύον καθεστώς336
 • i.i. Προθεσμία άσκησης αναγωγικών αξιώσεων στους Κανόνες Χάγης336
 • i.ii. Το ελάχιστο χρονικό όριο του Πρωτοκόλλου του Βίσμπυ337
 • i.iii. Ορθή ερμηνεία340
 • ii. Άσκηση αναγωγικών αξιώσεων στους Κανόνες Ρότερνταμ342
 • β. Άμυνα εναγομένου θεμελιούμενη σε παραγεγραμμένη αξίωση344
 • Ι. Το δικαίωμα περιορισμού346
 • Α. Τα στοιχεία προσδιορισμού της ζημίας348
 • α. Βαθμός αναγκαστικότητας των κανόνων προσδιορισμού της ζημίας348
 • β. Η αρχή της αφιχθείσας αξίας για την αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης349
 • Β. Αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των εμπορευμάτων στον τόπο και κατά το χρόνο της παράδοσης352
 • α. Τιμή αποτίμησης352
 • β. Βάρος απόδειξης353
 • Α. Χαρακτηριστικά355
 • α. Έννοια και νομική φύση355
 • β. Νομισματική μονάδα περιορισμού357
 • Β. Διεύρυνση των κανόνων περιορισμού στους Κανόνες Ρότερνταμ361
 • α. Υπολογισμός όταν επήλθε φυσική ζημία361
 • i. Βάσεις υπολογισμού του περιορισμού362
 • i.i. Το δέμα362
 • i.ii. Η μονάδα363
 • i.iii. Το κιλό μικτού βάρους364
 • i.iv. Ο υπολογισμός του περιορισμού κατά τη μεταφορά με εμπορευματοκιβώτια365
 • ii. Όρια περιορισμού367
 • iii. Περαιτέρω περιορισμός της ευθύνης370
 • β. Υπολογισμός περιορισμού όταν η ζημία οφείλεται σε καθυστέρηση371
 • i. Βάση υπολογισμού του περιορισμού371
 • ii. Όριο περιορισμού372
 • ΙΙ. Εξαιρέσεις374
 • Α. Εξειδίκευση των προϋποθέσεων374
 • Β. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις έκπτωσης από το δικαίωμα περιορισμού376
 • α. Προσωπική πράξη/παράλειψη376
 • β. Δόλος ή βαρειά αμέλεια378
 • γ. Η διάσπαση του άρθρου 61 των Κανόνων Ρότερνταμ ανά νόμιμο λόγο ευθύνης379
 • i. Έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού επί παράβασης υποχρέωσης με βάση τη Σύμβαση379
 • ii. Έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού επί καθυστέρησης380
 • δ. Βάρος απόδειξης381
 • Α. Με δήλωση υψηλότερης αξίας από το φορτωτή382
 • Β. Με συμφωνία των μερών383
 • ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ -Πέρα από τους Κανόνες του Ρότερνταμ-385
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Rotterdam Rules, 2008 / Κανόνες Ρότερνταμ, 2008 (Ανεπίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, Φ. Δ. Πορτοκάλη)405
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Πίνακας αναφερόμενων διεθνών μέσων ενοποίησης και εναρμόνισης503
 • Α. Διεθνείς συμβάσεις κυρωθείσες από την Ελλάδα503
 • Β. Διεθνείς συμβάσεις μη κυρωθείσες από την Ελλάδα510
 • Γ. Άλλα διεθνή μέσα ομοιομορφίας510
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία513
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο525
 • 0
 • 0