Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-803-2
Σελίδες: 248
Συγγραφέας: Φ. Μάλαμας

Η συγγραφή του βιβλίου Σύγχρονες Φορολογικές Πρακτικές της Ψηφιακής Οικονομίας υπαγορεύθηκε από τον προβληματισμό που δη­μιουργείται από την ολοένα εντονότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας και την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτής. Φορολογικές αρχές που μέχρι τώρα λειτουργούσαν ως σταθερές στην οικονο­μία (όπως για παράδειγμα η φορολογική κατοικία, ο τόπος που προκύπτει το ει­σόδημα) φαίνεται να επαναπροσδιορίζονται και σε ορισμένες περιπτώσεις να γί­νονται μεταβλητές σε μία εξίσωση που ίσως δεν έχει λύση παρά μόνο με την εφαρμογή κάποιων υποθέσεων.

Η ψηφιακή οικονομία αλλάζει δραματικά το τοπίο στο χώρο λειτουργίας της οικονομίας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας αλλά και των ίδιων των κρατών. Αναμφίβολα, επηρεάζεται και ο τομέας της φορολογίας τόσο σε επίπεδο κανό­νων δικαίου όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.

Στην αρχή του βιβλίου προσδιορίζονται τα νέα κριτήρια φορολόγησης του εισοδήματος που υιοθετούνται από τα κράτη στην ψηφιακή οικονομία. Κατόπιν αναλύονται βασικές έννοιες της φορολογίας εισοδήματος, όπως η φορολογική κατοικία, το φορολογητέο εισόδημα, οι πηγές του εισοδήματος, το αντικείμενο της φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας και τη σύνδεσή του με την ψηφιακή τεχνολογία. Περαιτέρω, το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Τελωνείο. Στη συνέχεια, βάρος δίνεται στα ηλεκτρονικά βιβλία και στοιχεία και στη φορολογία κληρονομιών-δωρεών και κερδών από παίγνια. Ειδικότερα, αντικείμενο της ως άνω ενότητας αποτελεί το αλλοδαπό εμπίστευμα (trust) και το αλλοδαπό ίδρυμα (foundation).

Το βιβλίο Σύγχρονες Φορολογικές Πρακτικές της Ψηφιακής Οικονομίας περιλαμβάνει επίσης τους ψηφιακούς φόρους και εισφορές, το Blockchain και την Tεχνητή Νοημοσύνη (Αrtificial Intelligence - Αl) και αναδεικνύει τη σχέση τους με τη φορολογία.

To έργο αποτελεί το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα που πραγματεύεται τις φορολογικές πτυχές της ψηφιακής οικονομίας και φιλοδοξεί να προβληματίσει ιδιαίτερα σε ένα αντικείμενο που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και εξαρτώμενο από τις τεχνολογικές εξελίξεις που μεταβάλλονται συνεχώς.
 • 0
 • Εισαγωγή17
 • Ι. Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα19
 • Α. Νέα κριτήρια φορολόγησης19
 • Β. Νέα κριτήρια φορολόγησης του εισοδήματος που υιοθετούνται από τα κράτη στην ψηφιακή οικονομία20
 • ΙΙ. Φορολογία εισοδήματος22
 • Α. Φορολογική κατοικία23
 • Β. Εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα26
 • Γ. Φορολογητέο εισόδημα28
 • 1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία 28
 • 2. Φορολογικός συντελεστής30
 • 3. Εισόδημα Φυσικών Προσώπων από επιχειρηματική δραστηριότητα31
 • i. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες32
 • ii. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας32
 • iii. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες33
 • iv. Φορολογικές αποσβέσεις34
 • v. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων 36
 • vi. Επισφαλείς απαιτήσεις36
 • vii. Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων38
 • viii. Φορολογικός συντελεστής38
 • 4. Εισόδημα από κεφάλαιο39
 • 5. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία 42
 • 6. Μεταβίβαση τίτλων51
 • 7. Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα 54
 • 8. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων55
 • i. Υποκείμενα του φόρου 55
 • ii. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 55
 • iii. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων 56
 • iv. Υποκεφαλαιοδότηση57
 • v. Ενδοομιλικές συναλλαγές58
 • vi. Φορολογικός συντελεστής58
 • vii. Φορολόγηση στην πηγή58
 • viii. Φορολογικός συντελεστής59
 • ix. Υπόχρεοι σε παρακράτηση59
 • x. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές60
 • xi. Συντελεστές παρακράτησης φόρου62
 • xii. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) 63
 • xiii. Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων65
 • 9. Η έννοια της Μόνιμης Εγκατάστασης («ΜΕ»)66
 • i. Επαναπροσδιορισμός της έννοιας της μόνιμης εγκατάστασης 68
 • ii. Οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τη ΜΕ72
 • iii. Η περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου76
 • iv. Η πρόταση για την έννοια της ΜΕ που δεν υλοποιήθηκε80
 • v. Οι παρακρατούμενοι φόροι84
 • III. ΦΠΑ και ψηφιακή τεχνολογία85
 • Α. Τόπος παροχής και καθεστώς ΦΠΑ για ηλεκτρονικές υπηρεσίες85
 • Β. Ειδικό Καθεστώς Φορολόγησης των Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοφωνικών, Τηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών90
 • Γ. Πωλήσεις από απόσταση (e-shop)113
 • IV. Τελωνείο και ηλεκτρονικό εμπόριο115
 • V. Ηλεκτρονικά βιβλία και στοιχεία159
 • Α. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο159
 • 1. Ισχύσαν νομοθετικό καθεστώς164
 • 2. Ισχύον νομοθετικό καθεστώς165
 • 3. Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή169
 • 4. Ασύμμετρη κρυπτογραφία169
 • 5. Ειδικότερα για την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή170
 • 6. Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (E.D.I)173
 • 7. E-mail και διαταγή πληρωμής177
 • 8. Δημιουργία ειδικής διεύθυνσης στην ΑΑΔΕ179
 • 9. Συμπερασματικές παρατηρήσεις186
 • 10. Δημόσιες συμβάσεις και ηλεκτρονικό τιμολόγιο187
 • Β. Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου190
 • VΙ. Φορολογία κληρονομιών - δωρεών και κερδών από παίγνια192
 • Α. Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust)194
 • 1. Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust), που έχει συσταθεί με διάταξη τελευταίας βούλησης, με αντικείμενο κινητή περιουσία της αλλοδαπής194
 • 2. Περιουσία μη φορολογητέα στην Ελλάδα194
 • 3. Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust), που έχει συσταθεί με πράξη εν ζωή, με αντικείμενο κινητή περιουσία της αλλοδαπής194
 • 4. Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust), που έχει συσταθεί με διάταξη τελευταίας βούλησης ή με πράξη εν ζωή, με αντικείμενο κινητή περιουσία της ημεδαπής195
 • 5. Foundation (Αλλοδαπό Ίδρυμα)196
 • Β. Φορολογία και διαδικτυακά παίγνια198
 • VII. Ψηφιακοί φόροι και εισφορές201
 • Α. Εισφορά υπερ ΕΔΟΕΑΠ201
 • Β. Γαλλία: Εισαγωγή ψηφιακού φόρου206
 • VΙΙI. Blockchain και φορολογία209
 • Α. Εισαγωγικές σημειώσεις209
 • Β. Blockchain και φορολογούμενοι214
 • Γ. Blockchain και Φορολογικές Αρχές220
 • Δ. Το Blockchain και η μελλοντική του ανάπτυξη221
 • IX. Artificial Intelligence (AI) και φορολογία223
 • Α. Eισαγωγή223
 • Β. ΑΙ και φορολογία227
 • Γ. Θέματα BEPS που σχετίζονται με την ΑΙ και ειδικότερα με την Αυτόνομη ΑΙ (ΑΑΙ)229
 • Αλφαβητικό ευρετήριο239
 • 0
 • 0