Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-803-2
Σελίδες: 248
Συγγραφέας: Φ. Μάλαμας

Η συγγραφή του βιβλίου Σύγχρονες Φορολογικές Πρακτικές της Ψηφιακής Οικονομίας υπαγορεύθηκε από τον προβληματισμό που δη­μιουργείται από την ολοένα εντονότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας και την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτής. Φορολογικές αρχές που μέχρι τώρα λειτουργούσαν ως σταθερές στην οικονο­μία (όπως για παράδειγμα η φορολογική κατοικία, ο τόπος που προκύπτει το ει­σόδημα) φαίνεται να επαναπροσδιορίζονται και σε ορισμένες περιπτώσεις να γί­νονται μεταβλητές σε μία εξίσωση που ίσως δεν έχει λύση παρά μόνο με την εφαρμογή κάποιων υποθέσεων.

Η ψηφιακή οικονομία αλλάζει δραματικά το τοπίο στο χώρο λειτουργίας της οικονομίας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας αλλά και των ίδιων των κρατών. Αναμφίβολα, επηρεάζεται και ο τομέας της φορολογίας τόσο σε επίπεδο κανό­νων δικαίου όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.

Στην αρχή του βιβλίου προσδιορίζονται τα νέα κριτήρια φορολόγησης του εισοδήματος που υιοθετούνται από τα κράτη στην ψηφιακή οικονομία. Κατόπιν αναλύονται βασικές έννοιες της φορολογίας εισοδήματος, όπως η φορολογική κατοικία, το φορολογητέο εισόδημα, οι πηγές του εισοδήματος, το αντικείμενο της φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας και τη σύνδεσή του με την ψηφιακή τεχνολογία. Περαιτέρω, το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Τελωνείο. Στη συνέχεια, βάρος δίνεται στα ηλεκτρονικά βιβλία και στοιχεία και στη φορολογία κληρονομιών-δωρεών και κερδών από παίγνια. Ειδικότερα, αντικείμενο της ως άνω ενότητας αποτελεί το αλλοδαπό εμπίστευμα (trust) και το αλλοδαπό ίδρυμα (foundation).

Το βιβλίο Σύγχρονες Φορολογικές Πρακτικές της Ψηφιακής Οικονομίας περιλαμβάνει επίσης τους ψηφιακούς φόρους και εισφορές, το Blockchain και την Tεχνητή Νοημοσύνη (Αrtificial Intelligence - Αl) και αναδεικνύει τη σχέση τους με τη φορολογία.

To έργο αποτελεί το πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα που πραγματεύεται τις φορολογικές πτυχές της ψηφιακής οικονομίας και φιλοδοξεί να προβληματίσει ιδιαίτερα σε ένα αντικείμενο που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και εξαρτώμενο από τις τεχνολογικές εξελίξεις που μεταβάλλονται συνεχώς.
 • 0
 • Εισαγωγή1
 • Ι. Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα3
 • Α. Νέα κριτήρια φορολόγησης3
 • Β. Νέα κριτήρια φορολόγησης του εισοδήματος που υιοθετούνται από τα κράτη στην ψηφιακή οικονομία4
 • ΙΙ. Φορολογία εισοδήματος6
 • Α. Φορολογική κατοικία7
 • Β. Εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα10
 • Γ. Φορολογητέο εισόδημα12
 • 1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία 12
 • 2. Φορολογικός συντελεστής14
 • 3. Εισόδημα Φυσικών Προσώπων από επιχειρηματική δραστηριότητα15
 • i. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες16
 • ii. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας16
 • iii. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες17
 • iv. Φορολογικές αποσβέσεις18
 • v. Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων 20
 • vi. Επισφαλείς απαιτήσεις20
 • vii. Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων22
 • viii. Φορολογικός συντελεστής22
 • 4. Εισόδημα από κεφάλαιο23
 • 5. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία 26
 • 6. Μεταβίβαση τίτλων35
 • 7. Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα 38
 • 8. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων39
 • i. Υποκείμενα του φόρου 39
 • ii. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 39
 • iii. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων 40
 • iv. Υποκεφαλαιοδότηση41
 • v. Ενδοομιλικές συναλλαγές42
 • vi. Φορολογικός συντελεστής42
 • vii. Φορολόγηση στην πηγή42
 • viii. Φορολογικός συντελεστής43
 • ix. Υπόχρεοι σε παρακράτηση43
 • x. Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές44
 • xi. Συντελεστές παρακράτησης φόρου46
 • xii. Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) 47
 • xiii. Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων49
 • 9. Η έννοια της Μόνιμης Εγκατάστασης («ΜΕ»)50
 • i. Επαναπροσδιορισμός της έννοιας της μόνιμης εγκατάστασης 52
 • ii. Οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τη ΜΕ56
 • iii. Η περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου60
 • iv. Η πρόταση για την έννοια της ΜΕ που δεν υλοποιήθηκε64
 • v. Οι παρακρατούμενοι φόροι68
 • III. ΦΠΑ και ψηφιακή τεχνολογία69
 • Α. Τόπος παροχής και καθεστώς ΦΠΑ για ηλεκτρονικές υπηρεσίες69
 • Β. Ειδικό Καθεστώς Φορολόγησης των Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοφωνικών, Τηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών74
 • Γ. Πωλήσεις από απόσταση (e-shop)97
 • IV. Τελωνείο και ηλεκτρονικό εμπόριο99
 • V. Ηλεκτρονικά βιβλία και στοιχεία143
 • Α. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο143
 • 1. Ισχύσαν νομοθετικό καθεστώς148
 • 2. Ισχύον νομοθετικό καθεστώς149
 • 3. Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή153
 • 4. Ασύμμετρη κρυπτογραφία153
 • 5. Ειδικότερα για την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή154
 • 6. Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (E.D.I)157
 • 7. E-mail και διαταγή πληρωμής161
 • 8. Δημιουργία ειδικής διεύθυνσης στην ΑΑΔΕ163
 • 9. Συμπερασματικές παρατηρήσεις170
 • 10. Δημόσιες συμβάσεις και ηλεκτρονικό τιμολόγιο171
 • Β. Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου174
 • VΙ. Φορολογία κληρονομιών - δωρεών και κερδών από παίγνια176
 • Α. Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust)178
 • 1. Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust), που έχει συσταθεί με διάταξη τελευταίας βούλησης, με αντικείμενο κινητή περιουσία της αλλοδαπής178
 • 2. Περιουσία μη φορολογητέα στην Ελλάδα178
 • 3. Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust), που έχει συσταθεί με πράξη εν ζωή, με αντικείμενο κινητή περιουσία της αλλοδαπής178
 • 4. Αλλοδαπό εμπίστευμα (trust), που έχει συσταθεί με διάταξη τελευταίας βούλησης ή με πράξη εν ζωή, με αντικείμενο κινητή περιουσία της ημεδαπής179
 • 5. Foundation (Αλλοδαπό Ίδρυμα)180
 • Β. Φορολογία και διαδικτυακά παίγνια182
 • VII. Ψηφιακοί φόροι και εισφορές185
 • Α. Εισφορά υπερ ΕΔΟΕΑΠ185
 • Β. Γαλλία: Εισαγωγή ψηφιακού φόρου190
 • VΙΙI. Blockchain και φορολογία193
 • Α. Εισαγωγικές σημειώσεις193
 • Β. Blockchain και φορολογούμενοι198
 • Γ. Blockchain και Φορολογικές Αρχές204
 • Δ. Το Blockchain και η μελλοντική του ανάπτυξη205
 • IX. Artificial Intelligence (AI) και φορολογία207
 • Α. Eισαγωγή207
 • Β. ΑΙ και φορολογία211
 • Γ. Θέματα BEPS που σχετίζονται με την ΑΙ και ειδικότερα με την Αυτόνομη ΑΙ (ΑΑΙ)213
 • Αλφαβητικό ευρετήριο223
 • 0
 • 0