Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-801-8
Σελίδες: 464
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ν 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6.6.2019 με έναρξη ισχύος την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με τον Ν 1493/1950, όπως μεταγλωττίστηκε με το ΠΔ 258/1986 και συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους.

Ο νέος Κώδικας χαρακτηρίζεται από την ένταξη ρυθμίσεων που εξειδικεύουν θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου, έναν εκτεταμένο περιορισμό των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος ή του μηνυτή στην ποινική διαδικασία, την εισαγωγή νέων θεσμών που είτε προϋπήρχαν διάσπαρτοι σε ειδικούς νόμους (όπως η ποινική συνδιαλλαγή) είτε εισάγονται για πρώτη φορά (όπως η ποινική διαταγή) και την κατάργηση των Πταισματοδικείων.

Κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί αυτούσια και η Αιτιολογική Έκθεση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των νέων διατάξεων. Το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η παρούσα 12η έκδοση εγκαινιάζει τη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Ελπίζουμε και η έκδοση αυτή, πλήρως ενημερωμένη, να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου.

 • 0
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 4620/20191
 • [Άρθρο πρώτο]1
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ2
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ2
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ2
 • ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ2
 • Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2]2
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ3
 • Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13]3
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ6
 • Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26]6
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ13
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 13
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ13
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-32]13
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ16
 • Εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων [Άρθρα 33-36]16
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ22
 • Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 37-44]22
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ27
 • Αποχή από την ποινική δίωξη - Αποχή υπό όρους [Άρθρα 45-50]27
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ32
 • Έγκληση [Άρθρα 51-55]32
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ35
 • Άδεια για δίωξη [Άρθρo 56]35
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ35
 • Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58]35
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ36
 • Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62]36
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ38
 • ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 38
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ38
 • Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-68]38
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ39
 • Απαιτήσεις σε βάρος του μηνυτή ή εγκαλούντα [Άρθρo 69]39
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ40
 • ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ 40
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ40
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 70-71]40
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ40
 • Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81]40
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ43
 • Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας [Άρθρα 82-88]43
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ45
 • Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 89-108]45
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ52
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 52
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ52
 • Αρμοδιότητα καθ’ ύλη [Άρθρα 109-121]52
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ56
 • Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126]56
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ59
 • Γενική διάταξη [Άρθρo 127]59
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ59
 • Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131]59
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
 • Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-136]60
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ64
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 64
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ64
 • Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 137-147]64
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ70
 • Εκθέσεις [Άρθρα 148-153]70
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ72
 • Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165]72
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ79
 • Προθεσμίες [Άρθρα 166-169]79
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ81
 • Ακυρότητες [Άρθρα 170-176]81
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ84
 • ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ84
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ84
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-178]84
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ85
 • Ενδείξεις και αυτοψία [Άρθρα 179-182]85
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ86
 • Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 183-208]86
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ98
 • Μάρτυρες [Άρθρα 209-232]98
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ112
 • Διερμηνείς [Άρθρα 233-238]112
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ117
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ117
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ117
 • ΑΝΑΚΡΙΣΗ 117
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ117
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242]117
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ118
 • Προκαταρκτική εξέταση [Άρθρα 243-244]118
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ120
 • Προανάκριση [Άρθρo 245]120
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ121
 • Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250]121
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ125
 • ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 125
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ125
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252]125
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ126
 • Έρευνες - Ειδικές ανακριτικές πράξεις [Άρθρα 253-259]126
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ133
 • Κατάσχεση [Άρθρα 260-269]133
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ140
 • Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274]140
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ142
 • Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-300]142
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ160
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ [Άρθρα 301-304]160
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ167
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 167
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ167
 • Συμβούλιο Πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315]167
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ176
 • Συμβούλιο Εφετών - Σύνθεση και διαδικασία [Άρθρα 316-319]176
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ178
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ178
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ178
 • Προπαρασκευαστική διαδικασία [Άρθρα 320-328]178
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ183
 • ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 183
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ183
 • Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332]183
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ185
 • Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση [Άρθρα 333-338]185
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ187
 • Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349]187
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ193
 • Αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 350-366]193
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ200
 • Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 367-373]200
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ203
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 203
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ203
 • Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρo 374]203
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ204
 • Στο εφετείο [Άρθρα 375-376]204
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ205
 • Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408]205
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ222
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ222
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ222
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 222
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ222
 • Ποινική διαταγή [Άρθρα 409-416]222
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ223
 • Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 417-427]223
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ227
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 227
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ227
 • Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431]227
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ229
 • Κακουργήματα [Άρθρα 432-435]229
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ231
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ231
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ231
 • Έκδοση [Άρθρα 436-457]231
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ241
 • Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 458-461]241
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ244
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ244
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ244
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476]244
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ251
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ 251
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ251
 • Έφεση κατά βουλεύματος [Άρθρα 477-482]251
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ252
 • Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος [Άρθρα 483-485]252
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ253
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 253
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ253
 • Έφεση [Άρθρα 486-503]253
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ261
 • Αναίρεση [Άρθρα 504-524]261
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ269
 • ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ269
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ269
 • Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-534]269
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ274
 • Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 535-544]274
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ278
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ278
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ278
 • Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 545-554]278
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ281
 • Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-560]281
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ285
 • Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 561-563]285
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ286
 • Τέλος των ποινών [Άρθρα 564-566]286
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ287
 • Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρo 567]287
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ288
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ288
 • Ποινικό μητρώο [Άρθρα 568-575]288
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ295
 • ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ295
 • Έξοδα της ποινικής διαδικασίας [Άρθρα 576-584]295
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ300
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ300
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 585-592]300
 • [Άρθρο δεύτερο]303
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 304
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 431
 • 0
 • 0