Νομοθεσία - Νομολογία - Ερμηνεία - Υποδείγματα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-808-7
Σελίδες: 248
Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος

Το έργο «Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας» επιχειρεί μια πρώτη εξαντλητική εξέταση όλων των ζητημάτων που αναφύονται σε σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, όπως αύξηση μισθωμάτων, εξαφάνιση ακινήτων προς «παραδοσιακή» μίσθωση, διάρρηξη αστικού ιστού, τουριστικοποίηση, διακύβευση ασφάλειας, ανατροπή σχέσεων ιδιοκτητών κτιρίων, παραβίαση κανονισμών, ανταγωνισμός προς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν με κριτική διάθεση οι αντικρουόμενες απόψεις σε νομικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.

Ερμηνεία διατάξεων παλαιών κανονισμών ρύθμισης σχέσεων συνιδιοκτητών, υποδείγματα νέων, δικαστική αναγκαστική τροποποίηση ή συμπλήρωση όρων σε ελλιπείς κανονισμούς με αίτημα της πλειοψηφίας, νομοθετικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό και την οριοθέτηση των κανόνων της νέας μεθόδου εκμετάλλευσης, καλύτερη γνώση και εξοικείωση με τους συμβατικούς όρους με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, συμβάσεις διαχείρισης ακινήτων μπορούν να είναι μερικές από τις λύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω διαδικτύου ήρθαν για να μείνουν. Στους εκμισθωτές, μισθωτές, διαχειριστές κάθε είδους ακινήτων και συναφών υπηρεσιών εναπόκειται να τις οριοθετήσουν, να τις αξιοποιήσουν και να τις εντάξουν αρμονικά στην υφιστάμενη αγορά, με τον πλέον θετικό από νομική, κοινωνική και οικονομική άποψη τρόπο.

 • 0
 • Μέρος Πρώτο31
 • Συμβατικές σχέσεις εμπλεκόμενων μερών31
 • Κεφάλαιο 1o33
 • Συμβατικές ιδιομορφίες της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου συναπτόμενης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας33
 • Α. Η βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφόρμας ως ειδικού τύπου μίσθωση 33
 • 1. Αστική μίσθωση κατοικίας33
 • 2. Εμπορική μίσθωση33
 • 3. Νέα αγορά εκμετάλλευσης ακινήτων34
 • Β. Διαχειριστής ακινήτου διατιθέμενου προς βραχυχρόνια μίσθωση34
 • 1. Σύμβαση διαχείρισης ακινήτου 34
 • 2. Μικτή σύμβαση υπομίσθωσης και διαχείρισης 35
 • Γ. Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες 35
 • 1. Ειδική σύμβαση παροχής υπηρεσιών παράλληλα με τη χρήση του ακινήτου35
 • 2. Ειδική σύμβαση παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης ακινήτων ως καταλυμάτων μέσω διαδικτύου36
 • 3. Μικτή σύμβαση38
 • Δ. Δομική μεταμόρφωση της αγοράς μισθώσεων ακινήτων 38
 • 1. Δομικές αλλαγές στον χώρο των μισθώσεων ακινήτων 38
 • 2. Νέες υπηρεσίες με τη χρήση νέων τεχνολογιών39
 • 3. Ενίσχυση ανταγωνισμού39
 • 4. Το άρθρο 111 Ν 4446/2016 39
 • 5. Ανάγκη δραστικής νομοθετικής παρέμβασης χωρίς περιορισμό της αγοράς40
 • Κεφάλαιο 2ο41
 • Διακρινόμενες συμβατικές σχέσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφόρμας41
 • Α. Συμβάσεις41
 • 1. Συμβάσεις χρηστών με πλατφόρμα41
 • 2. Σύμβαση δικαιούχου εκμίσθωσης με διαχειριστή42
 • Β. Βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης μεταξύ χρηστών και πλατφόρμας43
 • 1. Κοινότητα των μελών της πλατφόρμας 43
 • 2. Σκοπός η εκμετάλλευση των ακινήτων και η επιδίωξη κέρδους μέσα από αυτήν43
 • 3. Παγκόσμια ενιαία διαδικτυακή αγορά ακινήτων προς βραχυχρόνια μίσθωση ως ευφυής μέθοδος προώθησης αυτών προς εκμετάλλευση44
 • 4. Παροχή συνόλου υπηρεσιών σχετιζόμενων και μη σχετιζόμενων με τα διατιθέμενα ακίνητα44
 • 5. Αποδοχή προδιατυπωμένων όρων ως σύμβαση προσχωρήσεως45
 • 6. Μονιμότητα και αυτοτέλεια σχέσης με εγγραφή ασχέτως της μίσθωσης συγκεκριμένου ακινήτου45
 • 7. Προστασία καταναλωτών 46
 • 8. Προσωπικά δεδομένα 46
 • 9. Αναληθείς ή συκοφαντικές αναφορές47
 • 10. Ρήτρα διαιτησίας48
 • Γ. Παρεχόμενες υπηρεσίες πλατφόρμας προς χρήστη48
 • 1. Παροχή δυνατότητας χρήσης κάθε κατηγορίας ακινήτων(καταλυμάτων)48
 • 2. Εύρος υπηρεσιών μη σχετιζόμενων με ακίνητα48
 • α. Υπηρεσίες σχετικά με δράσεις στον τόπο του καταλύματος48
 • β. Υπηρεσίες σχετικά με τον τόπο απόδοσης φόρου49
 • 3. Πρόσβαση σε τεράστια βάση δεδομένων διαρκούς αξιολόγησης ως αυτοτελής υπηρεσία49
 • Δ. Το παράδειγμα της πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων της Airbnb50
 • 1. Κοινότητα μελών50
 • 2. Αυτόματη αποδοχή όρων και μονομερών αλλαγών αυτών και προσχώρηση σε αυτούς50
 • 3. Ενημερώσεις στους Όρους Χρήσης 51
 • 4. Ιδεολογικές και πολιτικές διακηρύξεις κοινότητας 51
 • α. Πριν γίνετε μέλος51
 • β. Δέσμευση κοινότητας της Airbnb51
 • γ. Σχετικά με τη δέσμευση της κοινότητας51
 • δ. Όροι χρήσης της Airbnb53
 • 5. Πρόσφατες ενημερώσεις της διαδικτυακής πλατφόρμας της Airbnb53
 • α. Ενημερώσεις στους Όρους Χρήσης Πληρωμών 53
 • β. Ενημερώσεις στην Πολιτική Απορρήτου 53
 • γ. Συνήθεις ερωτήσεις 54
 • Ε. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εν γένει υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων ή παροχή τουριστικών υπηρεσιών55
 • 1. Εισήγηση Γενικού Εισαγγελέα Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 55
 • 2. Η άποψη της Airbnb56
 • 3. Έλεγχος της πλατφόρμας επί των σχετιζόμενων με το κατάλυμα υπηρεσιών57
 • ΣΤ. Έννομες σχέσεις και νομική φύση σχέσεων πλατφόρμας και συναλλασσόμενων χρηστών57
 • 1. Συμβαλλόμενα – εμπλεκόμενα μέρη58
 • 2. Εμπλεκόμενες αρχές58
 • 3. Έννομες σχέσεις 59
 • Κεφάλαιο 3o61
 • Σύμβαση πλατφόρμας – χρήστη61
 • Α. Γενικά 61
 • Β. Βασικά χαρακτηριστικά 61
 • 1. Χρονικό σημείο σύναψης σύμβασης μεταξύ χρήστη και Πλατφόρμας 61
 • 2. Νομικώς δεσμευτική σύμβαση 62
 • 3. Σύμβαση προσχωρήσεως62
 • 4. Ορολογία Φιλοξενούντων και Φιλοξενούμενων αντί εκμισθωτών και μισθωτών 62
 • 5. Οι Χρήστες ως καταναλωτές62
 • 6. Έννοια Πλατφόρμας και ρυθμιστικό αντικείμενο Σύμβασης 62
 • 7. Διεθνής χαρακτήρας Πλατφόρμας 63
 • 8. Περιεχόμενα Σύμβασης 63
 • 9. Ευθύνη Φιλοξενούντων (εκμισθωτών) για τήρηση τοπικής νομοθεσίας (απαγορεύσεις, περιορισμοί, εγγραφές σε μητρώα, αδειοδοτήσεις)64
 • 10. Επίλυση διαφορών 65
 • α. Ειδική ρήτρα διαιτησίας και παραίτησης από ομαδικές αγωγές65
 • β. Επίλυση διαφορών μέσω διαδικασίας της ΕΕ – Οι χρήστες ως καταναλωτές 65
 • Γ. Αντικείμενο και οργάνωση παρεχόμενων υπηρεσιών66
 • 1. Η Πλατφόρμα ως διαδικτυακή αγορά υπηρεσιών που προσφέρονται και απολαμβάνονται από τρίτους66
 • 2. Μέλη Πλατφόρμας66
 • 3. Συμβαλλόμενα στην παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας απευθείας τα Μέλη και όχι η Πλατφόρμα 66
 • 4. Η Πλατφόρμα ως τρίτος σε σχέση με τις Υπηρεσίες Φιλοξενίας 67
 • 5. Η Πλατφόρμα ως τρίτος σε σχέση με τα Μέλη 67
 • 6. Τα Μέλη συμβάλλονται απευθείας έναντι αλλήλων με ίδια ευθύνη 68
 • 7. Τα Μέλη ως ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι σε σχέση με την Πλατφόρμα 68
 • 8. Περιεχόμενο αναρτώμενο από τα Μέλη στην Πλατφόρμα και διάδοση αυτού 69
 • 9. Υπηρεσίες Τρίτων 69
 • 10. Προσβασιμότητα 69
 • Δ. Προϋποθέσεις κτήσης ιδιότητας μέλους έναντι της πλατφόρμας70
 • 1. Δικαιοπρακτική ικανότητα Μέλους70
 • 2. Υποχρέωση συμμόρφωσης προς νομοθεσία70
 • 3. Επιβεβαίωση ταυτότητας Μέλους70
 • 4. Καταχώριση Λογαριασμού (Account Registration)70
 • 5. Λογαριασμός νομικού προσώπου71
 • 6. Υποχρέωση επικαιροποίησης στοιχείων 71
 • 7. Ένας Λογαριασμός ανά Χρήστη 71
 • 8. Ευθύνη Χρήστη για την ασφάλεια των στοιχείων του71
 • 9. Ευθύνη Χρήστη για τον Λογαριασμό του στην Πλατφόρμα 72
 • 10. Συνέργειες Μελών με άδεια της Πλατφόρμας72
 • Ε. Περιεχόμενο (Content)72
 • 1. Ανάρτηση Περιεχομένου από τα Μέλη και προσβασιμότητα από άλλα Μέλη 72
 • 2. Ανάρτηση Περιεχομένου από τα Μέλη και προσβασιμότητα από άλλα Μέλη 73
 • 3. Έλλειψη ευθύνης Πλατφόρμας για το Περιεχόμενο των Μελών 73
 • ΣΤ. Αμοιβές παρεχόμενων υπηρεσιών (Service Fees)74
 • 1. Αμοιβές Πλατφόρμας ως αντάλλαγμα γα τη χρήση της - Αμφοτεροβαρής σύμβαση 74
 • 2. Προηγούμενη ενημέρωση χρηστών 74
 • 3. Μονομερείς μεταβολές αμοιβών 74
 • 4. Ευθύνη Μέλους και Τρόπος Είσπραξης 74
 • Ζ. Συμβατικές υποχρεώσεις εκμισθωτών (φιλοξενούντων)75
 • 1. Συμβατικές υποχρεώσεις Μέλους κατά την καταχώριση καταλύματος διατιθέμενου μέσω Πλατφόρμας75
 • α. Ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση πληροφοριών75
 • β. Ελεύθερος καθορισμός τιμής διάθεσης 75
 • γ. Πολιτική ακυρώσεων75
 • 2. Διακριτική ευχέρεια Πλατφόρμας ως προς την προβολή της ανάρτησης 76
 • 3. Συμβατική δέσμευση έναντι Πλατφόρμας για σύναψη σύμβασης Φιλοξενούντος με Φιλοξενούμενο76
 • 4. Ασφάλιση 76
 • 5. Συμβατικές υποχρεώσεις κατά τις καταχωρίσεις Καταλυμάτων (Listing Accommodations) – Τήρηση κανονισμού κτιρίου και νομοθεσίας77
 • α. Καταχώριση ενός Καταλύματος 77
 • β. Παροχή εγγύησης 77
 • γ. Τήρηση κανονισμού κτιρίου και νομοθεσίας ως όρος της σύμβασης του Φιλοξενούντος με το Κατάλυμα 77
 • 6. Καταχωρίσεις λοιπών δραστηριοτήτων, εμπειριών, γεγονότων και λοιπών εν γένει Υπηρεσιών Φιλοξενίας78
 • Η. Συμβατικές υποχρεώσεις μισθωτών (φιλοξενούμενων)78
 • 1. Διενέργεια Κράτησης78
 • 2. Γνωστοποίηση χρεώσεων κράτησης πριν από τη διενέργεια αυτής από τον Φιλοξενούμενο 78
 • Θ. Σύναψη νομικώς δεσμευτικής σύμβασης μίσθωσης – χρόνος σύναψης78
 • 1. Σύναψη σύμβασης με την κράτηση78
 • 2. Πληρωμή κόστους κράτησης στην Πλατφόρμα 79
 • 3. Περισσότεροι Φιλοξενούμενοι79
 • 4. Ανήλικος Φιλοξενούμενος79
 • 5. Η κράτηση ως άδεια κατοχής και χρήσης του χώρου του καταλύματος 79
 • 6. Υποχρέωση αποχώρησης κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο 80
 • α. Οικειοθελής αποχώρηση 80
 • β. Έξωση με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο80
 • γ. Ποινική ρήτρα80
 • δ. Περιορισμός ποινικής ρήτρας 80
 • ε. Εξουσία της Πλατφόρμας για είσπραξη επιπλέον χρεώσεων λόγω καθυστερημένης αποχώρησης80
 • 7. Μεταβολές ή ακυρώσεις κρατήσεως με συμφωνία μεταξύ Φιλοξενούντος και Φιλοξενούμενου 81
 • Ι. Βαθμολογήσεις και κριτικές (Ratings and reviews)81
 • 1. Ουσιώδες στοιχείο της λειτουργίας και αξιοπιστίας της Πλατφόρμας 81
 • 2. Δημόσια Κριτική Μελών έναντι αλλήλων μέσω της Πλατφόρμας81
 • 3. Προσωπικές απόψεις Μελών 82
 • 4. Απαγόρευση συκοφαντικών αναφορών82
 • 5. Απαγόρευση χειραγώγησης περιεχομένου κριτικών και βαθμολογίας 82
 • ΙΑ. Ζημιά στο κατάλυμα, διαφορές μεταξύ των μελών82
 • 1. Υποχρέωση και ευθύνη Φιλοξενούμενου προς παράδοση του καταλύματος στην κατάσταση που το παρέλαβε – όρος παραδοσιακών μισθώσεων 82
 • 2. Ζημία στο Κατάλυμα – Διαδικασίες στο πλαίσιο της Πλατφόρμας 83
 • 3. Προσφυγή κατά της απόφασης στην ίδια την Πλατφόρμα83
 • 4. Διατήρηση δικαιωμάτων εκ συμβάσεως και εκ του νόμου83
 • 5. Διατήρηση δικαιώματος προσφυγής στο αρμόδιο Δικαστήριο84
 • ΙΒ. Συνδρομή μελών για επίλυση διαφορών 84
 • 1. Υποχρέωση Μελών για συνεργασία με την Πλατφόρμα σε απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών84
 • 2. Διαμεσολάβηση και απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της Πλατφόρμας 84
 • 3. Δικαίωμα μονομερούς τερματισμού διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και προσφυγής στο αρμόδιο Δικαστήριο84
 • ΙΓ. Φόροι 85
 • 1. Υποχρέωση του Φιλοξενούντος προς καταβολή φόρων (και φόρων τουριστών ή επισκεπτών) – Παρόμοιες προς τουριστικές υπηρεσίες οι υπηρεσίες μέσω Πλατφόρμας85
 • 2. Υποχρέωση πλατφόρμας δυνάμει φορολογικών διατάξεων για συλλογή πληροφοριών προς επιβολή φόρων 85
 • 3. Είσπραξη Φόρων από την Πλατφόρμα και διαβίβαση αυτών στην αρμόδια Φορολογική Αρχή85
 • ΙΔ. Γενική υποχρέωση συμμόρφωσης προς νομοθεσία86
 • ΙΕ. Διάρκεια και καταγγελία σύμβασης, αναστολή ισχύος και άλλα μέτρα87
 • 1. Αόριστη διάρκεια 87
 • 2. Καταγγελία από το Μέλος 88
 • 3. Καταγγελία από την Πλατφόρμα 88
 • α. Καταγγελία με προειδοποίηση 88
 • β. Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση 88
 • Κεφάλαιο 4o89
 • Σύμβαση εκμισθωτή – μισθωτή89
 • Α. Βασικά διαφοροποιητικά στοιχεία σε σχέση με λοιπές βραχυχρόνιες μισθώσεις89
 • 1. Διαφοροποιητικό στοιχείο βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας από λοιπές περιπτώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων89
 • 2. Όροι συμμετοχής σε διαδικτυακή πλατφόρμα που οδηγεί σε σύναψη βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω αυτής.90
 • 3. Ενδιάμεσος τρόπος εκμετάλλευσης ακινήτων91
 • Β. Ειδικό νομικό πλαίσιο για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφόρμας ακινήτων ευρισκόμενων στην Ελλάδα91
 • 1. Ορισμοί (άρθρο 111 παρ. 1 Ν 4446/2016)91
 • α. Ακίνητο92
 • i. Το διαμέρισμα92
 • ii. H μονοκατοικία92
 • iii. Λοιπά οικήματα με αυτοτέλεια93
 • iv. Τα δωμάτια93
 • β. Οικονομία του διαμοιρασμού94
 • γ. Ψηφιακές πλατφόρμες94
 • δ. Βραχυχρόνια μίσθωση 95
 • i. Ορισμένη διάρκεια95
 • ii. Παράλειψη αναφοράς διάρκειας95
 • iii. Διάρκεια μικρότερη του έτους96
 • 2. Περιορισμοί στη διάθεση «ακινήτων» για βραχυχρόνια μίσθωση (άρθρο 111 παρ. 8 Ν 4446/2016)96
 • Γ. Γενικό νομικό πλαίσιο μισθώσεων 96
 • 1. Εφαρμογή γενικής νομοθεσίας μισθώσεων96
 • Δ. Μίσθωση με ή χωρίς δικαίωμα βραχυχρόνιας υπομίσθωσης μέσω πλατφόρμας97
 • 1. Γενικά97
 • 2. Ειδικό φορολογικό δίκαιο των βραχυχρονίων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας 97
 • 3. Γενικό δίκαιο μισθώσεων – Δυνατή η συμβατική απαγόρευση υπομίσθωσης με τη μορφή βραχυχρόνιας μίσθωσης 97
 • 4. Επί αγωγής αποβολής από κατοχή ακινήτου, αυτοδίκαιη ισχύς δεδικασμένου και εκτελεστότητας απόφασης και κατά κάθε χρήστη του ακινήτου που έλκει δικαίωμα από τον εναγόμενο (άρθρα 325 επ. και 919 επ. ΚΠολΔ)99
 • 5. Αγγλική νομολογία – Εκμετάλλευση ακινήτου μέσω της Airbnb δεν συνιστά χρήση του ως ιδιωτικής κατοικίας – Παραβίαση συμβατικού όρου κύριας μίσθωσης100
 • Ε. Υπόδειγμα σύμβασης μίσθωσης με δικαίωμα υπομίσθωσης με τη μέθοδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας102
 • Κεφάλαιο 5o108
 • Σύμβαση εκμισθωτή – διαχειριστή108
 • Α. Διαχείριση ακινήτων υπό ευρεία έννοια108
 • 1. Έννοια διαχειριστή ακινήτων (property management services provider)108
 • 2. Διάκριση από ειδική έννοια διαχειριστή Ελληνικών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τη φορολογική διάταξη του άρθρου 111 Ν 4446/2016108
 • 3. Ιδιότητες διαχειριστών ακινήτων με την ευρεία έννοια 109
 • 4. Ενοχική σύμβαση διαχείρισης ακινήτων με την ευρεία έννοια 109
 • 5. Ανάθεση διαχείρισης της εκμετάλλευσης ακινήτου με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών110
 • 6. Ανάθεση διαχείρισης μέσω υπομίσθωσης110
 • α. Διαχειριστής ο μισθωτής – υπεκμισθωτής 110
 • β. Ειδικοί όροι διαμόρφωσης μισθώματος 110
 • γ. Ενσωμάτωση κόστους και αμοιβής διαχείρισης στο μίσθωμα 111
 • δ. Συνυπολογισμός στο μίσθωμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της βραχυχρόνιας μίσθωσης από τον μισθωτή - διαχειριστή111
 • ε. Σχέση μισθωτή με υπομισθωτή που υπομίσθωσε ακίνητο μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb - Η απόφαση ΕιρΡόδ (ασφ.) 184/2017111
 • 7. Περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες 115
 • Β. Υπόδειγμα σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης ακινήτου με τη μέθοδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας116
 • Μέρος Δεύτερο129
 • Σχέσεις συμβαλλόμενων με τρίτους – Κανονισμοί κτιρίων και συγκροτημάτων129
 • Κεφάλαιο 1o129
 • Ζητήματα από τη διάθεση για βραχυχρόνια μίσθωση διηρημένων ιδιοκτησιών σε κτίρια και συγκροτήματα129
 • 1. Ειδικά χαρακτηριστικά χρήσης διηρημένων ανεξάρτητων ιδιοκτησιών από μισθωτές βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω πλατφόρμας 129
 • 2. Το ζήτημα της ευθύνης 129
 • 3. Συμβατότητα με κανονισμούς ρύθμισης σχέσεων συνιδιοκτητών 130
 • 4. Ερωτήματα σχετικά με παλαιούς κανονισμούς 130
 • 5. Κτίρια και συγκροτήματα αμιγούς κατοικίας ή αμιγούς επαγγελματικής στέγης131
 • 6. Ανάγκη προστασίας λοιπών ενοίκων από οχλήσεις και διακινδύνευση ασφαλούς κατοικίας132
 • 7. Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις – Η περίπτωση της Μαδρίτης – Ανεξάρτητη είσοδος και διακεκριμένοι κοινόχρηστοι χώροι133
 • 8. Γενική υποχρέωση εκμισθωτή βραχυχρόνιας μίσθωσης από την καλή πίστη έναντι των λοιπών συνιδιοκτητών 133
 • Κεφάλαιο 2ο135
 • Κανονισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών135
 • Α. Έννοια και σκοπός Κανονισμού – Επιτρεπόμενες χρήσεις 135
 • 1. Δικαιοπρακτικός χαρακτήρας κανονισμού 135
 • 2. Σκοπός και επιτρεπόμενες χρήσεις 135
 • 3. Συμβολαιογραφικός τύπος και μεταγραφή 135
 • 4. Ανάγκη εκσυγχρονισμού136
 • Β. Εφαρμογή διατάξεων περί οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών (Ν 3741/1929, άρθρο 54 ΕισΝΑΚ, άρθρα 1002 και 1117 ΑΚ)136
 • 1. Θεμελιώδεις κανόνες επί κτιρίων αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών 136
 • 2. Ιδιαίτερη συμφωνία συνιδιοκτητών και απουσία συμφωνίας (άρθρα 4 και 5 Ν 3741/1929)137
 • 3. Συστατικός συμβολαιογραφικός τύπος και μεταγραφή (άρθρο 13 Ν 3741/1929)138
 • Γ. Παλαιοί Κανονισμοί138
 • 1. Ανεπάρκεια παλαιών Κανονισμών υπέρ ή σε βάρος του συγκεκριμένου τρόπου χρήσης και εκμετάλλευσης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών138
 • 2. Ανάγκη θέσπισης περιορισμών στην αλόγιστη εκμετάλλευση διηρημένων ιδιοκτησιών μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων139
 • 3. Ανάγκη απελευθέρωσης της δυνατότητας εκμετάλλευσης διηρημένων ιδιοκτησιών μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων 139
 • 4. Αρνητικές επιδράσεις σε κτίρια αμιγούς κατοικίας140
 • 5. Υπόδειγμα παλαιού κανονισμού πολυκατοικίας κέντρου Αθηνών140
 • Δ. Προσαρμογή Κανονισμών 141
 • 1. Ανακύπτοντα ερωτήματα και τρόποι επίλυσης141
 • 2. Τροποποίηση παλαιών Κανονισμών με εισαγωγή νέων ρυθμίσεων142
 • 3. Τροποποίηση κανονισμού πολυκατοικίας με καταδίκη μη συναινούντων ιδιοκτητών σε δήλωση βουλήσεως (αρ. 949 ΚΠολΔ)142
 • Ε. Υποδείγματα ρητρών σε Κανονισμούς διηρημένων ιδιοκτησιών κτιρίων και συγκροτημάτων143
 • 1. Νέος κανονισμός πολυκατοικίας με απαγορευτική ρήτρα 143
 • 2. Νέος κανονισμός πολυκατοικίας με ρήτρα θέτουσα ευλόγους περιορισμούς στην εκμετάλλευση ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφόρμας144
 • 3. Νέος κανονισμός κτιρίου γραφείων και επαγγελματικών χώρων με ρήτρα θέτουσα ευλόγους περιορισμούς στην εκμετάλλευση ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφόρμας147
 • 4. Νέος κανονισμός συγκροτήματος αυτοτελών κατοικιών με ρήτρα θέτουσα ευλόγους περιορισμούς στην εκμετάλλευση ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφόρμας150
 • 5. Νέος κανονισμός συγκροτήματος αυτοτελών κατοικιών χωρίς απαγορευτική ρήτρα εκμετάλλευσης ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφόρμας153
 • ΣΤ. Ερμηνεία παλαιών Κανονισμών επί αδυναμίας τροποποιήσεως153
 • 1. Αδυναμία συναινετικής τροποποίησης και ανάγκη ερμηνείας 153
 • 2. Ερμηνεία κανονισμού πολυκατοικίας δυνάμει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 173, 200, 281, 288 και 388)154
 • 3. Κανόνες ερμηνείας (συνδυασμός άρθρων 173 και 200 ΑΚ)154
 • 4. Υποθετική βούληση μερών156
 • 5. Ερμηνευτική συναγωγή απαγόρευσης βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας 156
 • 6. Ερμηνευτική συναγωγή του επιτρεπτού των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας 158
 • Ζ. Έννοια και προορισμός κοινοχρήστων μερών οικοδομής ή συγκροτήματος και εξ αυτών περιορισμοί χρήσης από ενοίκους 159
 • 1. Έννοια κοινοχρήστων μερών159
 • 2. Τρόποι ορισμού μερών κτιρίου ή συγκροτήματος ως κοινοχρήστων159
 • 3. Νομικά αδιάφορη η μη χρήση κοινών μερών οικοδομής από έναν των ιδιοκτητών 161
 • 4. Σκοπός η σταθερότητα και ασφάλεια στους συνιδιοκτήτες 162
 • 5. Η σημασία του κριτηρίου του προορισμού των κοινοχρήστων μερών 162
 • 6. Προορισμός κοινοχρήστων μερών συνήθους κτιρίου ή συγκροτήματος κατοικιών 162
 • 7. Μαζική χρήση κοινοχρήστων χώρων κτιρίου ή συγκροτήματος από μισθωτές βραχυχρονίων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας κατά τρόπο αντίθετο προς τον προορισμό των χώρων αυτών163
 • Η. Δικονομικές διατάξεις 164
 • 1. Δωσιδικία – Αρμοδιότητα (άρθρα 17 παρ. 3, 29 παρ. 1 ΚΠολΔ)164
 • 2. Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών (άρθρο 614 παρ. 2 ΚΠολΔ)165
 • 3. Επικαρπωτές166
 • 4. Ερμηνεία – Νομολογία 166
 • Θ. Νομολογιακή αξιοποίηση όρων σε υφιστάμενους Κανονισμούς167
 • 1. Το προηγούμενο της ΜΠρΘεσ 16158/2018168
 • α. Κρινόμενο ζήτημα168
 • β. Η υπό κρίσιν υπόθεση168
 • γ. Αναγκαστική τροποποίηση κανονισμού (άρθρο 9 Ν 1562/1985)169
 • 2. Επαγγελματική τουριστική εκμετάλλευση εξοχικής κατοικίας με παροχή φάσματος τουριστικών υπηρεσιών170
 • 3. Η τουριστική εκμετάλλευση κατοικίας συνιστά παραβίαση του Κανονισμού των σχέσεων των συνιδιοκτητών171
 • 4. Η νομολογιακή προσέγγιση με αφορμή την ΜΠρΘεσ 16158/2018 - Σημασία απόφασης173
 • Ι. Συμπέρασμα 174
 • Κεφάλαιο 3ο176
 • Δικαστική τροποποίηση ή συμπλήρωση Κανονισμού176
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο μεταβολής περιεχομένου Κανονισμού οικοδομής με παρεμβολή δικαστικής κρίσης 176
 • Β. Δυνατότητα δικαστικής τροποποίησης ή συμπλήρωσης Κανονισμού σχέσεων συνιδιοκτητών181
 • 1. Δικαίωμα της πλειοψηφίας του 65% της συνιδιοκτησίας προς δικαστική τροποποίηση ή συμπλήρωση κανονισμού (άρθρο 9 Ν 1562/1985)181
 • 2. Υποβολή συγκεκριμένης πρότασης από τους ενάγοντες συνιδιοκτήτες 181
 • 3. Εξαιρετικό δίκαιο – αντικείμενο συμπληρώσεων και τροποποιήσεων182
 • 4. Κανονισμός μη επωφελής για όλους τους συνιδιοκτήτες ή αντικείμενος σε κανόνες δικαίου δημόσιας τάξης – Υποχρέωση αποδοχής αιτήματος αγωγής183
 • 5. Διατακτικό δικαστικής απόφασης 183
 • 6. Μη εγγραφή αγωγής τροποποίησης κανονισμού στα βιβλία διεκδικήσεων183
 • 7. Περιορισμοί χρήσης κοινόκτητων και κοινόχρηστων πραγμάτων οικοδομής 184
 • α. Περιορισμοί με ομόφωνη απόφαση όλων των συνιδιοκτητών 184
 • β. Περιορισμοί χωρίς σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών185
 • 8. Η περίπτωση της ΜΠρΠειρ 969/2019 (ειδική)185
 • 9. Αρμοδιότητα κατά τόπον (άρθρο 29 ΚΠολΔ)185
 • 10. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην (άρθρο 2 εδ. α’ Ν 1562/1985 και άρθρο 14 παρ. 1 περίπτ. γ’ ΚΠολΔ)186
 • 11. Εφαρμοστέα διαδικασία (άρθρο 2 εδ. α’ Ν 1562/1985 και άρθρο 614 αρ. 2 ΚΠολΔ)186
 • 12. Επίδοση σε όλους τους λοιπούς συγκυρίους και ειδική προθεσμία επίδοσης (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α’ και β’ Ν 1562/1985)186
 • 13. Μη αναγκαία η προσεπίκληση των τρίτων που τυχόν έχουν εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο187
 • 14. Τήρηση αναγκαίας προδικασίας προς της άσκησης της αγωγής τροποποίησης του κανονισμού και μνεία αυτής στην αγωγή (άρθρα 3 και 4 Ν 1562/1985)187
 • 15. Άμυνα εναγομένου συγκυρίου 188
 • 16. Αποδεικτικά μέσα189
 • 17. Βασικές αρχές και θεμελιώδεις διατάξεις 190
 • 18. Εξουσία Δικαστηρίου190
 • 19. Τα πραγματικά περιστατικά και η δικαστική κρίση με την ΜΠρΠειρ 969/2019 (ειδική)190
 • 20. Διατακτικό απόφασης ΜΠρΠειρ 969/2019 (ειδική) 197
 • Γ. Αναγκαστική τροποποίηση διατάξεων υφιστάμενου κανονισμού με δικαστική απόφαση επί διαφωνίας του 35% των συνιδιοκτητών199
 • 1. Συμπεράσματα προς αξιοποίηση από την ΜΠρΠειρ 969/2019 (ειδική) 199
 • 2. Νομική βάση αγωγής για αναγκαστική δικαστική τροποποίηση υφιστάμενου κανονισμού 200
 • 3. Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθρου 9 Ν 1562/1985 για αναγκαστική δικαστική τροποποίηση υφιστάμενου κανονισμού 200
 • 4. Αίτημα 201
 • 5. Ολοσχερής ανυπαρξία κανονισμού ή κανονισμός με κενό (σιωπή) ως προς τη χρήση ιδιοκτησιών με διάθεση αυτών για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας 201
 • 6. Κανονισμός με ασάφεια ως προς τη χρήση ιδιοκτησιών με διάθεση αυτών για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας202
 • Μέρος Τρίτο207
 • Σχέσεις συμβαλλόμενων με το κράτος207
 • Κεφάλαιο 1o207
 • Ανταγωνισμός προς επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών207
 • Α. Συγκεκαλυμμένη τουριστική δραστηριότητα207
 • 1. Εισαγωγικά 207
 • 2. Ομοιότητες μεθόδου βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω πλατφόρμας με τουριστικές υπηρεσίες 207
 • Β. Οικονομικά στοιχεία 208
 • Γ. Ανταγωνιστική δραστηριότητα 209
 • 1. Υπηρεσίες πλατφόρμας βραχυχρονίων μισθώσεων υποκατάστατες αυτών των τουριστικών καταλυμάτων 209
 • 2. Επιχειρήσεις επαγγελματικής διαχείρισης βραχυχρονίων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας 210
 • 3. Διαφορετικό αδειοδοτικό καθεστώς 211
 • 4. Αθέμιτος ανταγωνισμός 211
 • 5. Στοιχεία διαφοροποίησης βραχυχρόνιων μισθώσεων από ξενοδοχεία και εν γένει τουριστικά καταλύματα 211
 • 6. Η περίπτωση της Μαδρίτης – Άσκηση εμπορικής δραστηριότητας επί διάθεσης καταλύματος για βραχυχρόνια μίσθωση για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών ανά ημερολογιακό έτος212
 • 7. Διαφοροποίηση ρυθμίσεων με βάση διαφορετικές κατηγορίες βραχυχρονίων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας213
 • Κεφάλαιο 2ο214
 • Διατάραξη αστικού ιστού και αγοράς μισθώσεων κατοικίας214
 • A. Κοινωνικά ζητήματα 214
 • 1. Μείωση διατιθέμενων διαμερισμάτων και σημαντική αύξηση μισθωμάτων214
 • 2. Δυσχέρεια εύρεσης κατοικιών214
 • 3. Ανάγκη εκμετάλλευσης κατοικιών ως απάντηση στην υπερφορολόγηση 215
 • 4. Εσφαλμένη αντιμετώπιση εσφαλμένων αποφάσεων216
 • 5. Διάβρωση κοινωνικού ιστού 216
 • 6. Η περίπτωση της Μαδρίτης – Μέτρα κατά της τουριστικοποίησης217
 • 7. Προβλήματα της από την ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας στη Θεσσαλονίκη219
 • 8. Αναζήτηση αστικού ρυθμιστικού πλαισίου220
 • Κεφάλαιο 3ο221
 • Ειδική φορολόγηση ακινήτων διατιθέμενων προς βραχυχρόνια μίσθωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας221
 • Α. Φορολογικός προσανατολισμός του Έλληνα νομοθέτη 221
 • Β. Οι νέες φορολογικές διατάξεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ακινήτων ευρισκόμενων στην Ελλάδα222
 • 1. Η διάταξη του άρθρου 111 Ν 4446/2016222
 • 2. Απουσία χρονικών ή / και ποσοτικών νομοθετικών περιορισμών222
 • 3. Αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ223
 • 4. Διακήρυξη φορολογικών προτεραιοτήτων 223
 • 5. Γενικός περιορισμός του νομοθετικού σχεδιασμού σε φορολογικά ζητήματα224
 • Γ. Διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης224
 • 1. Ορισμός 224
 • 2. Περιπτώσεις διαχειριστή ακινήτου κατά την Ελληνική φορολογική νομοθεσία224
 • 3. Τρίτος διαχειριστής ακινήτου κατά την Ελληνική φορολογική νομοθεσία225
 • 4. Περισσότεροι διαχειριστές ακινήτου και Περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες 225
 • 5. Διάκριση από γενική έννοια του διαχειριστή ακινήτων (property management services provider)227
 • 6. Υποχρεώσεις Διαχειριστή Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης ευρισκόμενου στην Ελλάδα έναντι των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών 227
 • Δ. Προϋποθέσεις υπαγωγής μίσθωσης στην έννοια των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην οικονομία του διαμοιρασμού (άρθρο 111 παρ. 2 Ν 4446/2016)228
 • 1. Εγγραφή στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής228
 • α. Ορισμός228
 • β. Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής228
 • γ. Διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 2 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)229
 • i. Ηλεκτρονική διεκπεραίωση με κωδικούς TAXISnet229
 • ii. Υπεύθυνη δήλωση229
 • iii. Υποχρεώσεις σε έλεγχο229
 • iv. Κτήση αριθμού εγγραφής «Ακινήτου» και μεταβολές στοιχείων χωρίς αλλαγή του αριθμού εγγραφής230
 • v. Ειδικές υποχρεώσεις «διαχειριστή»-ιδιοκτήτη – Επιβεβαίωση ΑΤΑΚ230
 • vi. Καταχώριση λοιπών στοιχείων από τον «διαχειριστή» κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης του μητρώου ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής230
 • vii. Συνέπειες μη καταχώρισης στοιχείων κάποιων εκ των δικαιούχων του εισοδήματος231
 • viii. Υποχρέωση «διαχειριστή» για οριστικοποίηση του «μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής» μέχρι την 28η Φεβρουαρίου εκάστου έτους231
 • ix. Γνωστοποίηση στοιχείων επί πλειόνων δικαιούχων εισοδήματος231
 • x. Παύση ισχύος αριθμού εγγραφής «Ακινήτου»232
 • xi. Αλλοδαποί δικαιούχοι εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση232
 • δ. Στοιχεία μητρώου ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 3 παρ. 1 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)232
 • ε. Χορήγηση μοναδικού αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής (άρθρο 3 παρ. 2 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)232
 • 2. Αναγραφή αριθμού εγγραφής στο μητρώο σε κάθε ανάρτηση και μέσο προβολής233
 • 3. Ειδικό σήμα λειτουργίας233
 • Ε. Φορολογικές υποχρεώσεις και απαλλαγές (άρθρο 111 παρ. 3 Ν 4446/2016)233
 • 1. Έννοια δικαιούχου εισοδήματος 233
 • 2. Έννοια δικαιούχου εισοδήματος βραχυχρόνιας μίσθωσης234
 • 3. Φορολογία εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση (άρθρο 39Α Ν 4172/2013) 234
 • α. Εισόδημα φυσικών προσώπων234
 • β. Εισόδημα νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (άρθρο 39Α παρ. 2 Ν 4172/2013)235
 • γ. Μεταβατική διάταξη (άρθρο 39Α παρ. 3 Ν 4172/2013) 236
 • 4. Απαλλαγή από ΦΠΑ (άρθρο 111 παρ. 3 περ. α΄ Ν 4446/2016)236
 • 5. Σκοπός ρυθμίσεων (άρθρο 9 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)236
 • 6. Δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 111 παρ. 3 περίπτ. β΄ Ν 4446/2016, άρθρο 1 παρ. 8 και άρθρο 5 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)236
 • α. Ορισμός και απαλλαγή από υποχρέωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 1 παρ. 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)236
 • β. Διαδικασία υποβολής δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 5 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)237
 • γ. Τροποποιητική «δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής» (άρθρο 5 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)237
 • δ. Χρόνος υποβολής αρχικής και τροποποιητικής δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής – Μοναδικός αριθμός καταχώρισης (άρθρο 5 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)237
 • ε. Ακύρωση με καταβολή ακυρωτικών (άρθρο 5 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)238
 • στ. Στοιχεία δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 6 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)238
 • ζ. Υπόδειγμα δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 6 και υπόδειγμα Ι Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)238
 • η. Υπόχρεοι του άρθρου 46 παρ. 5 Ν 4179/2013238
 • ΣΤ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 111 παρ. 4 Ν 4446/2016, Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018 και άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)240
 • 1. Υπόχρεοι και στοιχεία δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 111 παρ. 4 περίπτ. α’ Ν 4446/2016 και Απόφαση του Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162 (ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)240
 • α. Υπόχρεα πρόσωπα240
 • β. Ακίνητο241
 • γ. Ανάθεση σε τρίτον241
 • δ. Καταχώριση στοιχείων διαχειριστή241
 • ε. Υποβολή δηλώσεως προ εγγραφής στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής241
 • στ. «Διαχειριστής» ο υπόχρεος σε Δήλωση επί μη υποβολής αυτής241
 • 2. Συνιδιοκτησία, συννομή, συνεπικαρπία, συνυπεκμίσθωση (άρθρο 111 παρ. 4 περίπτ. β’ Ν 4446/2016 και άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)242
 • 3. Δικαίωμα υπεκμίσθωσης (άρθρο 111 παρ. 4 περίπτ. γ΄ Ν 4446/2016 και άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)243
 • 4. Ολοκλήρωση υποβολής δήλωσης (άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)243
 • 5. Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)244
 • α. Γενικά - Σκοπός - Καταργούμενες διατάξεις244
 • β. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 1 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)244
 • i. Υποχρεώσεις εκμισθωτών244
 • ii. Λύση μίσθωσης244
 • iii. Υποχρεώσεις εκμισθωτών επί δικαιώματος υπομίσθωσης προς βραχυχρόνια διαμονή245
 • iv. Βραχυχρόνιες μισθώσεις εκτός ψηφιακής πλατφόρμας245
 • v. Συνιδιοκτησία245
 • vi. Συνιδιοκτησία επί βραχυχρόνιας διαμονής του άρθρου 111 Ν 4446/2016245
 • γ. Μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 2 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)246
 • δ. Διαδικασία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της διεύθυνσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) (άρθρο 3 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)247
 • i. Εγγραφή247
 • ii. Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης247
 • iii. Ημερομηνία δήλωσης247
 • iv. Τεχνική αδυναμία εμπρόθεσμης υποβολής247
 • v. Τεχνική αδυναμία εμπρόθεσμης υποβολής για λογαριασμό του εκμισθωτή247
 • ε. Υποβαλλόμενα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και αποδεικτικό στοιχείο υποβολής (άρθρο 4 και Υπόδειγμα ΙΙ της Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)248
 • στ. Κυρώσεις (άρθρο 5 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)249
 • i. Μη δήλωση ή εκπρόθεσμη δήλωση249
 • ii. Εκπρόθεσμη δήλωση249
 • iii. Τεχνική αδυναμία249
 • iv. Εγγραφή στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής249
 • ζ. Λοιποί υπόχρεοι (άρθρο 6 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)250
 • i. Υπεκμίσθωση250
 • ii. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου250
 • iii. Εκμίσθωση κοινοχρήστων250
 • η. Ενημέρωση συμβαλλομένων – Ηλεκτρονική αποδοχή από μισθωτή (άρθρο 7 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)250
 • i. Ενημέρωση εκμισθωτή250
 • ii. Αποδοχή από μισθωτή250
 • θ. Έλεγχος – Ενημέρωση ΔΟΥ (άρθρο 8 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)250
 • Ζ. Παραβάσεις, πρόστιμα, κυρώσεις σε σχέση με το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής και με τη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 111 παρ. 5 Ν 4446/2016 και άρθρα 4 και 7 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)251
 • 1. Αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο (άρθρο 111 παρ. 5 περίπτ. α’ Ν 4446/2016 και άρθρο 4 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017) 251
 • 2. Πρόστιμο για μη υποβολή δήλωσης ή για υποβολή ανακριβούς δήλωσης (άρθρο 111 παρ. 5 περ. β’ Ν 4446/2016 και άρθρο 7 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)254
 • 3. Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση (άρθρο 111 παρ. 5 περίπτ. γ’ Ν 4446/2016 και άρθρο 7 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)255
 • 4. Πρόστιμο επί μη ανταπόκρισης σε αίτημα ΑΑΔΕ (άρθρο 111 παρ. 5 περίπτ. δ’ Ν 4446/2016)255
 • Η. Έλεγχοι – Διαδικασίες και όργανα ελέγχου (άρθρο 111 παρ. 6 Ν 4446/2016, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 7 παρ. 1 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)255
 • Θ. Πληροφορίες από πλατφόρμες και συνεργασία δημοσίου με πλατφόρμες (άρθρο 111 παρ. 7 και 9 Ν 4446/2016)256
 • Ι. Νομοθετική εξουσιοδότηση για ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής (άρθρο 111 παρ. 10 Ν 4446/2016)256
 • ΙΑ. Έναρξη ισχύος διατάξεων και μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 10 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)256
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο259
 • 0
 • 0