Νομοθεσία - Νομολογία - Ερμηνεία - Υποδείγματα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-808-7
Σελίδες: 248
Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος

Το έργο «Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας» επιχειρεί μια πρώτη εξαντλητική εξέταση όλων των ζητημάτων που αναφύονται σε σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, όπως αύξηση μισθωμάτων, εξαφάνιση ακινήτων προς «παραδοσιακή» μίσθωση, διάρρηξη αστικού ιστού, τουριστικοποίηση, διακύβευση ασφάλειας, ανατροπή σχέσεων ιδιοκτητών κτιρίων, παραβίαση κανονισμών, ανταγωνισμός προς παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν με κριτική διάθεση οι αντικρουόμενες απόψεις σε νομικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.

Ερμηνεία διατάξεων παλαιών κανονισμών ρύθμισης σχέσεων συνιδιοκτητών, υποδείγματα νέων, δικαστική αναγκαστική τροποποίηση ή συμπλήρωση όρων σε ελλιπείς κανονισμούς με αίτημα της πλειοψηφίας, νομοθετικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό και την οριοθέτηση των κανόνων της νέας μεθόδου εκμετάλλευσης, καλύτερη γνώση και εξοικείωση με τους συμβατικούς όρους με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, συμβάσεις διαχείρισης ακινήτων μπορούν να είναι μερικές από τις λύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω διαδικτύου ήρθαν για να μείνουν. Στους εκμισθωτές, μισθωτές, διαχειριστές κάθε είδους ακινήτων και συναφών υπηρεσιών εναπόκειται να τις οριοθετήσουν, να τις αξιοποιήσουν και να τις εντάξουν αρμονικά στην υφιστάμενη αγορά, με τον πλέον θετικό από νομική, κοινωνική και οικονομική άποψη τρόπο.

 • 0
 • Μέρος Πρώτο1
 • Συμβατικές σχέσεις εμπλεκόμενων μερών1
 • Κεφάλαιο 1o3
 • Συμβατικές ιδιομορφίες της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου συναπτόμενης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας3
 • Α. Η βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφόρμας ως ειδικού τύπου μίσθωση 3
 • 1. Αστική μίσθωση κατοικίας3
 • 2. Εμπορική μίσθωση3
 • 3. Νέα αγορά εκμετάλλευσης ακινήτων4
 • Β. Διαχειριστής ακινήτου διατιθέμενου προς βραχυχρόνια μίσθωση4
 • 1. Σύμβαση διαχείρισης ακινήτου 4
 • 2. Μικτή σύμβαση υπομίσθωσης και διαχείρισης 5
 • Γ. Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες 5
 • 1. Ειδική σύμβαση παροχής υπηρεσιών παράλληλα με τη χρήση του ακινήτου5
 • 2. Ειδική σύμβαση παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης ακινήτων ως καταλυμάτων μέσω διαδικτύου6
 • 3. Μικτή σύμβαση8
 • Δ. Δομική μεταμόρφωση της αγοράς μισθώσεων ακινήτων 8
 • 1. Δομικές αλλαγές στον χώρο των μισθώσεων ακινήτων 8
 • 2. Νέες υπηρεσίες με τη χρήση νέων τεχνολογιών9
 • 3. Ενίσχυση ανταγωνισμού9
 • 4. Το άρθρο 111 Ν 4446/2016 9
 • 5. Ανάγκη δραστικής νομοθετικής παρέμβασης χωρίς περιορισμό της αγοράς10
 • Κεφάλαιο 2ο11
 • Διακρινόμενες συμβατικές σχέσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφόρμας11
 • Α. Συμβάσεις11
 • 1. Συμβάσεις χρηστών με πλατφόρμα11
 • 2. Σύμβαση δικαιούχου εκμίσθωσης με διαχειριστή12
 • Β. Βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης μεταξύ χρηστών και πλατφόρμας13
 • 1. Κοινότητα των μελών της πλατφόρμας 13
 • 2. Σκοπός η εκμετάλλευση των ακινήτων και η επιδίωξη κέρδους μέσα από αυτήν13
 • 3. Παγκόσμια ενιαία διαδικτυακή αγορά ακινήτων προς βραχυχρόνια μίσθωση ως ευφυής μέθοδος προώθησης αυτών προς εκμετάλλευση14
 • 4. Παροχή συνόλου υπηρεσιών σχετιζόμενων και μη σχετιζόμενων με τα διατιθέμενα ακίνητα14
 • 5. Αποδοχή προδιατυπωμένων όρων ως σύμβαση προσχωρήσεως15
 • 6. Μονιμότητα και αυτοτέλεια σχέσης με εγγραφή ασχέτως της μίσθωσης συγκεκριμένου ακινήτου15
 • 7. Προστασία καταναλωτών 16
 • 8. Προσωπικά δεδομένα 16
 • 9. Αναληθείς ή συκοφαντικές αναφορές17
 • 10. Ρήτρα διαιτησίας18
 • Γ. Παρεχόμενες υπηρεσίες πλατφόρμας προς χρήστη18
 • 1. Παροχή δυνατότητας χρήσης κάθε κατηγορίας ακινήτων(καταλυμάτων)18
 • 2. Εύρος υπηρεσιών μη σχετιζόμενων με ακίνητα18
 • α. Υπηρεσίες σχετικά με δράσεις στον τόπο του καταλύματος18
 • β. Υπηρεσίες σχετικά με τον τόπο απόδοσης φόρου19
 • 3. Πρόσβαση σε τεράστια βάση δεδομένων διαρκούς αξιολόγησης ως αυτοτελής υπηρεσία19
 • Δ. Το παράδειγμα της πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων της Airbnb20
 • 1. Κοινότητα μελών20
 • 2. Αυτόματη αποδοχή όρων και μονομερών αλλαγών αυτών και προσχώρηση σε αυτούς20
 • 3. Ενημερώσεις στους Όρους Χρήσης 21
 • 4. Ιδεολογικές και πολιτικές διακηρύξεις κοινότητας 21
 • α. Πριν γίνετε μέλος21
 • β. Δέσμευση κοινότητας της Airbnb21
 • γ. Σχετικά με τη δέσμευση της κοινότητας21
 • δ. Όροι χρήσης της Airbnb23
 • 5. Πρόσφατες ενημερώσεις της διαδικτυακής πλατφόρμας της Airbnb23
 • α. Ενημερώσεις στους Όρους Χρήσης Πληρωμών 23
 • β. Ενημερώσεις στην Πολιτική Απορρήτου 23
 • γ. Συνήθεις ερωτήσεις 24
 • Ε. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εν γένει υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων ή παροχή τουριστικών υπηρεσιών25
 • 1. Εισήγηση Γενικού Εισαγγελέα Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 25
 • 2. Η άποψη της Airbnb26
 • 3. Έλεγχος της πλατφόρμας επί των σχετιζόμενων με το κατάλυμα υπηρεσιών27
 • ΣΤ. Έννομες σχέσεις και νομική φύση σχέσεων πλατφόρμας και συναλλασσόμενων χρηστών27
 • 1. Συμβαλλόμενα – εμπλεκόμενα μέρη28
 • 2. Εμπλεκόμενες αρχές28
 • 3. Έννομες σχέσεις 29
 • Κεφάλαιο 3o31
 • Σύμβαση πλατφόρμας – χρήστη31
 • Α. Γενικά 31
 • Β. Βασικά χαρακτηριστικά 31
 • 1. Χρονικό σημείο σύναψης σύμβασης μεταξύ χρήστη και Πλατφόρμας 31
 • 2. Νομικώς δεσμευτική σύμβαση 32
 • 3. Σύμβαση προσχωρήσεως32
 • 4. Ορολογία Φιλοξενούντων και Φιλοξενούμενων αντί εκμισθωτών και μισθωτών 32
 • 5. Οι Χρήστες ως καταναλωτές32
 • 6. Έννοια Πλατφόρμας και ρυθμιστικό αντικείμενο Σύμβασης 32
 • 7. Διεθνής χαρακτήρας Πλατφόρμας 33
 • 8. Περιεχόμενα Σύμβασης 33
 • 9. Ευθύνη Φιλοξενούντων (εκμισθωτών) για τήρηση τοπικής νομοθεσίας (απαγορεύσεις, περιορισμοί, εγγραφές σε μητρώα, αδειοδοτήσεις)34
 • 10. Επίλυση διαφορών 35
 • α. Ειδική ρήτρα διαιτησίας και παραίτησης από ομαδικές αγωγές35
 • β. Επίλυση διαφορών μέσω διαδικασίας της ΕΕ – Οι χρήστες ως καταναλωτές 35
 • Γ. Αντικείμενο και οργάνωση παρεχόμενων υπηρεσιών36
 • 1. Η Πλατφόρμα ως διαδικτυακή αγορά υπηρεσιών που προσφέρονται και απολαμβάνονται από τρίτους36
 • 2. Μέλη Πλατφόρμας36
 • 3. Συμβαλλόμενα στην παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας απευθείας τα Μέλη και όχι η Πλατφόρμα 36
 • 4. Η Πλατφόρμα ως τρίτος σε σχέση με τις Υπηρεσίες Φιλοξενίας 37
 • 5. Η Πλατφόρμα ως τρίτος σε σχέση με τα Μέλη 37
 • 6. Τα Μέλη συμβάλλονται απευθείας έναντι αλλήλων με ίδια ευθύνη 38
 • 7. Τα Μέλη ως ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι σε σχέση με την Πλατφόρμα 38
 • 8. Περιεχόμενο αναρτώμενο από τα Μέλη στην Πλατφόρμα και διάδοση αυτού 39
 • 9. Υπηρεσίες Τρίτων 39
 • 10. Προσβασιμότητα 39
 • Δ. Προϋποθέσεις κτήσης ιδιότητας μέλους έναντι της πλατφόρμας40
 • 1. Δικαιοπρακτική ικανότητα Μέλους40
 • 2. Υποχρέωση συμμόρφωσης προς νομοθεσία40
 • 3. Επιβεβαίωση ταυτότητας Μέλους40
 • 4. Καταχώριση Λογαριασμού (Account Registration)40
 • 5. Λογαριασμός νομικού προσώπου41
 • 6. Υποχρέωση επικαιροποίησης στοιχείων 41
 • 7. Ένας Λογαριασμός ανά Χρήστη 41
 • 8. Ευθύνη Χρήστη για την ασφάλεια των στοιχείων του41
 • 9. Ευθύνη Χρήστη για τον Λογαριασμό του στην Πλατφόρμα 42
 • 10. Συνέργειες Μελών με άδεια της Πλατφόρμας42
 • Ε. Περιεχόμενο (Content)42
 • 1. Ανάρτηση Περιεχομένου από τα Μέλη και προσβασιμότητα από άλλα Μέλη 42
 • 2. Ανάρτηση Περιεχομένου από τα Μέλη και προσβασιμότητα από άλλα Μέλη 43
 • 3. Έλλειψη ευθύνης Πλατφόρμας για το Περιεχόμενο των Μελών 43
 • ΣΤ. Αμοιβές παρεχόμενων υπηρεσιών (Service Fees)44
 • 1. Αμοιβές Πλατφόρμας ως αντάλλαγμα γα τη χρήση της - Αμφοτεροβαρής σύμβαση 44
 • 2. Προηγούμενη ενημέρωση χρηστών 44
 • 3. Μονομερείς μεταβολές αμοιβών 44
 • 4. Ευθύνη Μέλους και Τρόπος Είσπραξης 44
 • Ζ. Συμβατικές υποχρεώσεις εκμισθωτών (φιλοξενούντων)45
 • 1. Συμβατικές υποχρεώσεις Μέλους κατά την καταχώριση καταλύματος διατιθέμενου μέσω Πλατφόρμας45
 • α. Ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση πληροφοριών45
 • β. Ελεύθερος καθορισμός τιμής διάθεσης 45
 • γ. Πολιτική ακυρώσεων45
 • 2. Διακριτική ευχέρεια Πλατφόρμας ως προς την προβολή της ανάρτησης 46
 • 3. Συμβατική δέσμευση έναντι Πλατφόρμας για σύναψη σύμβασης Φιλοξενούντος με Φιλοξενούμενο46
 • 4. Ασφάλιση 46
 • 5. Συμβατικές υποχρεώσεις κατά τις καταχωρίσεις Καταλυμάτων (Listing Accommodations) – Τήρηση κανονισμού κτιρίου και νομοθεσίας47
 • α. Καταχώριση ενός Καταλύματος 47
 • β. Παροχή εγγύησης 47
 • γ. Τήρηση κανονισμού κτιρίου και νομοθεσίας ως όρος της σύμβασης του Φιλοξενούντος με το Κατάλυμα 47
 • 6. Καταχωρίσεις λοιπών δραστηριοτήτων, εμπειριών, γεγονότων και λοιπών εν γένει Υπηρεσιών Φιλοξενίας48
 • Η. Συμβατικές υποχρεώσεις μισθωτών (φιλοξενούμενων)48
 • 1. Διενέργεια Κράτησης48
 • 2. Γνωστοποίηση χρεώσεων κράτησης πριν από τη διενέργεια αυτής από τον Φιλοξενούμενο 48
 • Θ. Σύναψη νομικώς δεσμευτικής σύμβασης μίσθωσης – χρόνος σύναψης48
 • 1. Σύναψη σύμβασης με την κράτηση48
 • 2. Πληρωμή κόστους κράτησης στην Πλατφόρμα 49
 • 3. Περισσότεροι Φιλοξενούμενοι49
 • 4. Ανήλικος Φιλοξενούμενος49
 • 5. Η κράτηση ως άδεια κατοχής και χρήσης του χώρου του καταλύματος 49
 • 6. Υποχρέωση αποχώρησης κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο 50
 • α. Οικειοθελής αποχώρηση 50
 • β. Έξωση με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο50
 • γ. Ποινική ρήτρα50
 • δ. Περιορισμός ποινικής ρήτρας 50
 • ε. Εξουσία της Πλατφόρμας για είσπραξη επιπλέον χρεώσεων λόγω καθυστερημένης αποχώρησης50
 • 7. Μεταβολές ή ακυρώσεις κρατήσεως με συμφωνία μεταξύ Φιλοξενούντος και Φιλοξενούμενου 51
 • Ι. Βαθμολογήσεις και κριτικές (Ratings and reviews)51
 • 1. Ουσιώδες στοιχείο της λειτουργίας και αξιοπιστίας της Πλατφόρμας 51
 • 2. Δημόσια Κριτική Μελών έναντι αλλήλων μέσω της Πλατφόρμας51
 • 3. Προσωπικές απόψεις Μελών 52
 • 4. Απαγόρευση συκοφαντικών αναφορών52
 • 5. Απαγόρευση χειραγώγησης περιεχομένου κριτικών και βαθμολογίας 52
 • ΙΑ. Ζημιά στο κατάλυμα, διαφορές μεταξύ των μελών52
 • 1. Υποχρέωση και ευθύνη Φιλοξενούμενου προς παράδοση του καταλύματος στην κατάσταση που το παρέλαβε – όρος παραδοσιακών μισθώσεων 52
 • 2. Ζημία στο Κατάλυμα – Διαδικασίες στο πλαίσιο της Πλατφόρμας 53
 • 3. Προσφυγή κατά της απόφασης στην ίδια την Πλατφόρμα53
 • 4. Διατήρηση δικαιωμάτων εκ συμβάσεως και εκ του νόμου53
 • 5. Διατήρηση δικαιώματος προσφυγής στο αρμόδιο Δικαστήριο54
 • ΙΒ. Συνδρομή μελών για επίλυση διαφορών 54
 • 1. Υποχρέωση Μελών για συνεργασία με την Πλατφόρμα σε απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών54
 • 2. Διαμεσολάβηση και απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της Πλατφόρμας 54
 • 3. Δικαίωμα μονομερούς τερματισμού διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και προσφυγής στο αρμόδιο Δικαστήριο54
 • ΙΓ. Φόροι 55
 • 1. Υποχρέωση του Φιλοξενούντος προς καταβολή φόρων (και φόρων τουριστών ή επισκεπτών) – Παρόμοιες προς τουριστικές υπηρεσίες οι υπηρεσίες μέσω Πλατφόρμας55
 • 2. Υποχρέωση πλατφόρμας δυνάμει φορολογικών διατάξεων για συλλογή πληροφοριών προς επιβολή φόρων 55
 • 3. Είσπραξη Φόρων από την Πλατφόρμα και διαβίβαση αυτών στην αρμόδια Φορολογική Αρχή55
 • ΙΔ. Γενική υποχρέωση συμμόρφωσης προς νομοθεσία56
 • ΙΕ. Διάρκεια και καταγγελία σύμβασης, αναστολή ισχύος και άλλα μέτρα57
 • 1. Αόριστη διάρκεια 57
 • 2. Καταγγελία από το Μέλος 58
 • 3. Καταγγελία από την Πλατφόρμα 58
 • α. Καταγγελία με προειδοποίηση 58
 • β. Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση 58
 • Κεφάλαιο 4o59
 • Σύμβαση εκμισθωτή – μισθωτή59
 • Α. Βασικά διαφοροποιητικά στοιχεία σε σχέση με λοιπές βραχυχρόνιες μισθώσεις59
 • 1. Διαφοροποιητικό στοιχείο βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας από λοιπές περιπτώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων59
 • 2. Όροι συμμετοχής σε διαδικτυακή πλατφόρμα που οδηγεί σε σύναψη βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω αυτής.60
 • 3. Ενδιάμεσος τρόπος εκμετάλλευσης ακινήτων61
 • Β. Ειδικό νομικό πλαίσιο για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφόρμας ακινήτων ευρισκόμενων στην Ελλάδα61
 • 1. Ορισμοί (άρθρο 111 παρ. 1 Ν 4446/2016)61
 • α. Ακίνητο62
 • i. Το διαμέρισμα62
 • ii. H μονοκατοικία62
 • iii. Λοιπά οικήματα με αυτοτέλεια63
 • iv. Τα δωμάτια63
 • β. Οικονομία του διαμοιρασμού64
 • γ. Ψηφιακές πλατφόρμες64
 • δ. Βραχυχρόνια μίσθωση 65
 • i. Ορισμένη διάρκεια65
 • ii. Παράλειψη αναφοράς διάρκειας65
 • iii. Διάρκεια μικρότερη του έτους66
 • 2. Περιορισμοί στη διάθεση «ακινήτων» για βραχυχρόνια μίσθωση (άρθρο 111 παρ. 8 Ν 4446/2016)66
 • Γ. Γενικό νομικό πλαίσιο μισθώσεων 66
 • 1. Εφαρμογή γενικής νομοθεσίας μισθώσεων66
 • Δ. Μίσθωση με ή χωρίς δικαίωμα βραχυχρόνιας υπομίσθωσης μέσω πλατφόρμας67
 • 1. Γενικά67
 • 2. Ειδικό φορολογικό δίκαιο των βραχυχρονίων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας 67
 • 3. Γενικό δίκαιο μισθώσεων – Δυνατή η συμβατική απαγόρευση υπομίσθωσης με τη μορφή βραχυχρόνιας μίσθωσης 67
 • 4. Επί αγωγής αποβολής από κατοχή ακινήτου, αυτοδίκαιη ισχύς δεδικασμένου και εκτελεστότητας απόφασης και κατά κάθε χρήστη του ακινήτου που έλκει δικαίωμα από τον εναγόμενο (άρθρα 325 επ. και 919 επ. ΚΠολΔ)69
 • 5. Αγγλική νομολογία – Εκμετάλλευση ακινήτου μέσω της Airbnb δεν συνιστά χρήση του ως ιδιωτικής κατοικίας – Παραβίαση συμβατικού όρου κύριας μίσθωσης70
 • Ε. Υπόδειγμα σύμβασης μίσθωσης με δικαίωμα υπομίσθωσης με τη μέθοδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας72
 • Κεφάλαιο 5o78
 • Σύμβαση εκμισθωτή – διαχειριστή78
 • Α. Διαχείριση ακινήτων υπό ευρεία έννοια78
 • 1. Έννοια διαχειριστή ακινήτων (property management services provider)78
 • 2. Διάκριση από ειδική έννοια διαχειριστή Ελληνικών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τη φορολογική διάταξη του άρθρου 111 Ν 4446/201678
 • 3. Ιδιότητες διαχειριστών ακινήτων με την ευρεία έννοια 79
 • 4. Ενοχική σύμβαση διαχείρισης ακινήτων με την ευρεία έννοια 79
 • 5. Ανάθεση διαχείρισης της εκμετάλλευσης ακινήτου με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών80
 • 6. Ανάθεση διαχείρισης μέσω υπομίσθωσης80
 • α. Διαχειριστής ο μισθωτής – υπεκμισθωτής 80
 • β. Ειδικοί όροι διαμόρφωσης μισθώματος 80
 • γ. Ενσωμάτωση κόστους και αμοιβής διαχείρισης στο μίσθωμα 81
 • δ. Συνυπολογισμός στο μίσθωμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της βραχυχρόνιας μίσθωσης από τον μισθωτή - διαχειριστή81
 • ε. Σχέση μισθωτή με υπομισθωτή που υπομίσθωσε ακίνητο μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb - Η απόφαση ΕιρΡόδ (ασφ.) 184/201781
 • 7. Περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες 85
 • Β. Υπόδειγμα σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης ακινήτου με τη μέθοδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας86
 • Μέρος Δεύτερο99
 • Σχέσεις συμβαλλόμενων με τρίτους – Κανονισμοί κτιρίων και συγκροτημάτων99
 • Κεφάλαιο 1o99
 • Ζητήματα από τη διάθεση για βραχυχρόνια μίσθωση διηρημένων ιδιοκτησιών σε κτίρια και συγκροτήματα99
 • 1. Ειδικά χαρακτηριστικά χρήσης διηρημένων ανεξάρτητων ιδιοκτησιών από μισθωτές βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω πλατφόρμας 99
 • 2. Το ζήτημα της ευθύνης 99
 • 3. Συμβατότητα με κανονισμούς ρύθμισης σχέσεων συνιδιοκτητών 100
 • 4. Ερωτήματα σχετικά με παλαιούς κανονισμούς 100
 • 5. Κτίρια και συγκροτήματα αμιγούς κατοικίας ή αμιγούς επαγγελματικής στέγης101
 • 6. Ανάγκη προστασίας λοιπών ενοίκων από οχλήσεις και διακινδύνευση ασφαλούς κατοικίας102
 • 7. Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις – Η περίπτωση της Μαδρίτης – Ανεξάρτητη είσοδος και διακεκριμένοι κοινόχρηστοι χώροι103
 • 8. Γενική υποχρέωση εκμισθωτή βραχυχρόνιας μίσθωσης από την καλή πίστη έναντι των λοιπών συνιδιοκτητών 103
 • Κεφάλαιο 2ο105
 • Κανονισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών105
 • Α. Έννοια και σκοπός Κανονισμού – Επιτρεπόμενες χρήσεις 105
 • 1. Δικαιοπρακτικός χαρακτήρας κανονισμού 105
 • 2. Σκοπός και επιτρεπόμενες χρήσεις 105
 • 3. Συμβολαιογραφικός τύπος και μεταγραφή 105
 • 4. Ανάγκη εκσυγχρονισμού106
 • Β. Εφαρμογή διατάξεων περί οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών (Ν 3741/1929, άρθρο 54 ΕισΝΑΚ, άρθρα 1002 και 1117 ΑΚ)106
 • 1. Θεμελιώδεις κανόνες επί κτιρίων αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών 106
 • 2. Ιδιαίτερη συμφωνία συνιδιοκτητών και απουσία συμφωνίας (άρθρα 4 και 5 Ν 3741/1929)107
 • 3. Συστατικός συμβολαιογραφικός τύπος και μεταγραφή (άρθρο 13 Ν 3741/1929)108
 • Γ. Παλαιοί Κανονισμοί108
 • 1. Ανεπάρκεια παλαιών Κανονισμών υπέρ ή σε βάρος του συγκεκριμένου τρόπου χρήσης και εκμετάλλευσης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών108
 • 2. Ανάγκη θέσπισης περιορισμών στην αλόγιστη εκμετάλλευση διηρημένων ιδιοκτησιών μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων109
 • 3. Ανάγκη απελευθέρωσης της δυνατότητας εκμετάλλευσης διηρημένων ιδιοκτησιών μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων 109
 • 4. Αρνητικές επιδράσεις σε κτίρια αμιγούς κατοικίας110
 • 5. Υπόδειγμα παλαιού κανονισμού πολυκατοικίας κέντρου Αθηνών110
 • Δ. Προσαρμογή Κανονισμών 111
 • 1. Ανακύπτοντα ερωτήματα και τρόποι επίλυσης111
 • 2. Τροποποίηση παλαιών Κανονισμών με εισαγωγή νέων ρυθμίσεων112
 • 3. Τροποποίηση κανονισμού πολυκατοικίας με καταδίκη μη συναινούντων ιδιοκτητών σε δήλωση βουλήσεως (αρ. 949 ΚΠολΔ)112
 • Ε. Υποδείγματα ρητρών σε Κανονισμούς διηρημένων ιδιοκτησιών κτιρίων και συγκροτημάτων113
 • 1. Νέος κανονισμός πολυκατοικίας με απαγορευτική ρήτρα 113
 • 2. Νέος κανονισμός πολυκατοικίας με ρήτρα θέτουσα ευλόγους περιορισμούς στην εκμετάλλευση ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφόρμας114
 • 3. Νέος κανονισμός κτιρίου γραφείων και επαγγελματικών χώρων με ρήτρα θέτουσα ευλόγους περιορισμούς στην εκμετάλλευση ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφόρμας117
 • 4. Νέος κανονισμός συγκροτήματος αυτοτελών κατοικιών με ρήτρα θέτουσα ευλόγους περιορισμούς στην εκμετάλλευση ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφόρμας120
 • 5. Νέος κανονισμός συγκροτήματος αυτοτελών κατοικιών χωρίς απαγορευτική ρήτρα εκμετάλλευσης ακινήτων με βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφόρμας123
 • ΣΤ. Ερμηνεία παλαιών Κανονισμών επί αδυναμίας τροποποιήσεως123
 • 1. Αδυναμία συναινετικής τροποποίησης και ανάγκη ερμηνείας 123
 • 2. Ερμηνεία κανονισμού πολυκατοικίας δυνάμει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 173, 200, 281, 288 και 388)124
 • 3. Κανόνες ερμηνείας (συνδυασμός άρθρων 173 και 200 ΑΚ)124
 • 4. Υποθετική βούληση μερών126
 • 5. Ερμηνευτική συναγωγή απαγόρευσης βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας 126
 • 6. Ερμηνευτική συναγωγή του επιτρεπτού των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας 128
 • Ζ. Έννοια και προορισμός κοινοχρήστων μερών οικοδομής ή συγκροτήματος και εξ αυτών περιορισμοί χρήσης από ενοίκους 129
 • 1. Έννοια κοινοχρήστων μερών129
 • 2. Τρόποι ορισμού μερών κτιρίου ή συγκροτήματος ως κοινοχρήστων129
 • 3. Νομικά αδιάφορη η μη χρήση κοινών μερών οικοδομής από έναν των ιδιοκτητών 131
 • 4. Σκοπός η σταθερότητα και ασφάλεια στους συνιδιοκτήτες 132
 • 5. Η σημασία του κριτηρίου του προορισμού των κοινοχρήστων μερών 132
 • 6. Προορισμός κοινοχρήστων μερών συνήθους κτιρίου ή συγκροτήματος κατοικιών 132
 • 7. Μαζική χρήση κοινοχρήστων χώρων κτιρίου ή συγκροτήματος από μισθωτές βραχυχρονίων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας κατά τρόπο αντίθετο προς τον προορισμό των χώρων αυτών133
 • Η. Δικονομικές διατάξεις 134
 • 1. Δωσιδικία – Αρμοδιότητα (άρθρα 17 παρ. 3, 29 παρ. 1 ΚΠολΔ)134
 • 2. Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών (άρθρο 614 παρ. 2 ΚΠολΔ)135
 • 3. Επικαρπωτές136
 • 4. Ερμηνεία – Νομολογία 136
 • Θ. Νομολογιακή αξιοποίηση όρων σε υφιστάμενους Κανονισμούς137
 • 1. Το προηγούμενο της ΜΠρΘεσ 16158/2018138
 • α. Κρινόμενο ζήτημα138
 • β. Η υπό κρίσιν υπόθεση138
 • γ. Αναγκαστική τροποποίηση κανονισμού (άρθρο 9 Ν 1562/1985)139
 • 2. Επαγγελματική τουριστική εκμετάλλευση εξοχικής κατοικίας με παροχή φάσματος τουριστικών υπηρεσιών140
 • 3. Η τουριστική εκμετάλλευση κατοικίας συνιστά παραβίαση του Κανονισμού των σχέσεων των συνιδιοκτητών141
 • 4. Η νομολογιακή προσέγγιση με αφορμή την ΜΠρΘεσ 16158/2018 - Σημασία απόφασης143
 • Ι. Συμπέρασμα 144
 • Κεφάλαιο 3ο146
 • Δικαστική τροποποίηση ή συμπλήρωση Κανονισμού146
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο μεταβολής περιεχομένου Κανονισμού οικοδομής με παρεμβολή δικαστικής κρίσης 146
 • Β. Δυνατότητα δικαστικής τροποποίησης ή συμπλήρωσης Κανονισμού σχέσεων συνιδιοκτητών151
 • 1. Δικαίωμα της πλειοψηφίας του 65% της συνιδιοκτησίας προς δικαστική τροποποίηση ή συμπλήρωση κανονισμού (άρθρο 9 Ν 1562/1985)151
 • 2. Υποβολή συγκεκριμένης πρότασης από τους ενάγοντες συνιδιοκτήτες 151
 • 3. Εξαιρετικό δίκαιο – αντικείμενο συμπληρώσεων και τροποποιήσεων152
 • 4. Κανονισμός μη επωφελής για όλους τους συνιδιοκτήτες ή αντικείμενος σε κανόνες δικαίου δημόσιας τάξης – Υποχρέωση αποδοχής αιτήματος αγωγής153
 • 5. Διατακτικό δικαστικής απόφασης 153
 • 6. Μη εγγραφή αγωγής τροποποίησης κανονισμού στα βιβλία διεκδικήσεων153
 • 7. Περιορισμοί χρήσης κοινόκτητων και κοινόχρηστων πραγμάτων οικοδομής 154
 • α. Περιορισμοί με ομόφωνη απόφαση όλων των συνιδιοκτητών 154
 • β. Περιορισμοί χωρίς σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών155
 • 8. Η περίπτωση της ΜΠρΠειρ 969/2019 (ειδική)155
 • 9. Αρμοδιότητα κατά τόπον (άρθρο 29 ΚΠολΔ)155
 • 10. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην (άρθρο 2 εδ. α’ Ν 1562/1985 και άρθρο 14 παρ. 1 περίπτ. γ’ ΚΠολΔ)156
 • 11. Εφαρμοστέα διαδικασία (άρθρο 2 εδ. α’ Ν 1562/1985 και άρθρο 614 αρ. 2 ΚΠολΔ)156
 • 12. Επίδοση σε όλους τους λοιπούς συγκυρίους και ειδική προθεσμία επίδοσης (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α’ και β’ Ν 1562/1985)156
 • 13. Μη αναγκαία η προσεπίκληση των τρίτων που τυχόν έχουν εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο157
 • 14. Τήρηση αναγκαίας προδικασίας προς της άσκησης της αγωγής τροποποίησης του κανονισμού και μνεία αυτής στην αγωγή (άρθρα 3 και 4 Ν 1562/1985)157
 • 15. Άμυνα εναγομένου συγκυρίου 158
 • 16. Αποδεικτικά μέσα159
 • 17. Βασικές αρχές και θεμελιώδεις διατάξεις 160
 • 18. Εξουσία Δικαστηρίου160
 • 19. Τα πραγματικά περιστατικά και η δικαστική κρίση με την ΜΠρΠειρ 969/2019 (ειδική)160
 • 20. Διατακτικό απόφασης ΜΠρΠειρ 969/2019 (ειδική) 167
 • Γ. Αναγκαστική τροποποίηση διατάξεων υφιστάμενου κανονισμού με δικαστική απόφαση επί διαφωνίας του 35% των συνιδιοκτητών169
 • 1. Συμπεράσματα προς αξιοποίηση από την ΜΠρΠειρ 969/2019 (ειδική) 169
 • 2. Νομική βάση αγωγής για αναγκαστική δικαστική τροποποίηση υφιστάμενου κανονισμού 170
 • 3. Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθρου 9 Ν 1562/1985 για αναγκαστική δικαστική τροποποίηση υφιστάμενου κανονισμού 170
 • 4. Αίτημα 171
 • 5. Ολοσχερής ανυπαρξία κανονισμού ή κανονισμός με κενό (σιωπή) ως προς τη χρήση ιδιοκτησιών με διάθεση αυτών για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας 171
 • 6. Κανονισμός με ασάφεια ως προς τη χρήση ιδιοκτησιών με διάθεση αυτών για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας172
 • Μέρος Τρίτο177
 • Σχέσεις συμβαλλόμενων με το κράτος177
 • Κεφάλαιο 1o177
 • Ανταγωνισμός προς επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών177
 • Α. Συγκεκαλυμμένη τουριστική δραστηριότητα177
 • 1. Εισαγωγικά 177
 • 2. Ομοιότητες μεθόδου βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω πλατφόρμας με τουριστικές υπηρεσίες 177
 • Β. Οικονομικά στοιχεία 178
 • Γ. Ανταγωνιστική δραστηριότητα 179
 • 1. Υπηρεσίες πλατφόρμας βραχυχρονίων μισθώσεων υποκατάστατες αυτών των τουριστικών καταλυμάτων 179
 • 2. Επιχειρήσεις επαγγελματικής διαχείρισης βραχυχρονίων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας 180
 • 3. Διαφορετικό αδειοδοτικό καθεστώς 181
 • 4. Αθέμιτος ανταγωνισμός 181
 • 5. Στοιχεία διαφοροποίησης βραχυχρόνιων μισθώσεων από ξενοδοχεία και εν γένει τουριστικά καταλύματα 181
 • 6. Η περίπτωση της Μαδρίτης – Άσκηση εμπορικής δραστηριότητας επί διάθεσης καταλύματος για βραχυχρόνια μίσθωση για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών ανά ημερολογιακό έτος182
 • 7. Διαφοροποίηση ρυθμίσεων με βάση διαφορετικές κατηγορίες βραχυχρονίων μισθώσεων μέσω πλατφόρμας183
 • Κεφάλαιο 2ο184
 • Διατάραξη αστικού ιστού και αγοράς μισθώσεων κατοικίας184
 • A. Κοινωνικά ζητήματα 184
 • 1. Μείωση διατιθέμενων διαμερισμάτων και σημαντική αύξηση μισθωμάτων184
 • 2. Δυσχέρεια εύρεσης κατοικιών184
 • 3. Ανάγκη εκμετάλλευσης κατοικιών ως απάντηση στην υπερφορολόγηση 185
 • 4. Εσφαλμένη αντιμετώπιση εσφαλμένων αποφάσεων186
 • 5. Διάβρωση κοινωνικού ιστού 186
 • 6. Η περίπτωση της Μαδρίτης – Μέτρα κατά της τουριστικοποίησης187
 • 7. Προβλήματα της από την ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας στη Θεσσαλονίκη189
 • 8. Αναζήτηση αστικού ρυθμιστικού πλαισίου190
 • Κεφάλαιο 3ο191
 • Ειδική φορολόγηση ακινήτων διατιθέμενων προς βραχυχρόνια μίσθωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας191
 • Α. Φορολογικός προσανατολισμός του Έλληνα νομοθέτη 191
 • Β. Οι νέες φορολογικές διατάξεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ακινήτων ευρισκόμενων στην Ελλάδα192
 • 1. Η διάταξη του άρθρου 111 Ν 4446/2016192
 • 2. Απουσία χρονικών ή / και ποσοτικών νομοθετικών περιορισμών192
 • 3. Αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ193
 • 4. Διακήρυξη φορολογικών προτεραιοτήτων 193
 • 5. Γενικός περιορισμός του νομοθετικού σχεδιασμού σε φορολογικά ζητήματα194
 • Γ. Διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης194
 • 1. Ορισμός 194
 • 2. Περιπτώσεις διαχειριστή ακινήτου κατά την Ελληνική φορολογική νομοθεσία194
 • 3. Τρίτος διαχειριστής ακινήτου κατά την Ελληνική φορολογική νομοθεσία195
 • 4. Περισσότεροι διαχειριστές ακινήτου και Περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες 195
 • 5. Διάκριση από γενική έννοια του διαχειριστή ακινήτων (property management services provider)197
 • 6. Υποχρεώσεις Διαχειριστή Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης ευρισκόμενου στην Ελλάδα έναντι των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών 197
 • Δ. Προϋποθέσεις υπαγωγής μίσθωσης στην έννοια των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην οικονομία του διαμοιρασμού (άρθρο 111 παρ. 2 Ν 4446/2016)198
 • 1. Εγγραφή στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής198
 • α. Ορισμός198
 • β. Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής198
 • γ. Διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 2 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)199
 • i. Ηλεκτρονική διεκπεραίωση με κωδικούς TAXISnet199
 • ii. Υπεύθυνη δήλωση199
 • iii. Υποχρεώσεις σε έλεγχο199
 • iv. Κτήση αριθμού εγγραφής «Ακινήτου» και μεταβολές στοιχείων χωρίς αλλαγή του αριθμού εγγραφής200
 • v. Ειδικές υποχρεώσεις «διαχειριστή»-ιδιοκτήτη – Επιβεβαίωση ΑΤΑΚ200
 • vi. Καταχώριση λοιπών στοιχείων από τον «διαχειριστή» κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης του μητρώου ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής200
 • vii. Συνέπειες μη καταχώρισης στοιχείων κάποιων εκ των δικαιούχων του εισοδήματος201
 • viii. Υποχρέωση «διαχειριστή» για οριστικοποίηση του «μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής» μέχρι την 28η Φεβρουαρίου εκάστου έτους201
 • ix. Γνωστοποίηση στοιχείων επί πλειόνων δικαιούχων εισοδήματος201
 • x. Παύση ισχύος αριθμού εγγραφής «Ακινήτου»202
 • xi. Αλλοδαποί δικαιούχοι εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση202
 • δ. Στοιχεία μητρώου ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 3 παρ. 1 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)202
 • ε. Χορήγηση μοναδικού αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής (άρθρο 3 παρ. 2 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)202
 • 2. Αναγραφή αριθμού εγγραφής στο μητρώο σε κάθε ανάρτηση και μέσο προβολής203
 • 3. Ειδικό σήμα λειτουργίας203
 • Ε. Φορολογικές υποχρεώσεις και απαλλαγές (άρθρο 111 παρ. 3 Ν 4446/2016)203
 • 1. Έννοια δικαιούχου εισοδήματος 203
 • 2. Έννοια δικαιούχου εισοδήματος βραχυχρόνιας μίσθωσης204
 • 3. Φορολογία εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση (άρθρο 39Α Ν 4172/2013) 204
 • α. Εισόδημα φυσικών προσώπων204
 • β. Εισόδημα νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (άρθρο 39Α παρ. 2 Ν 4172/2013)205
 • γ. Μεταβατική διάταξη (άρθρο 39Α παρ. 3 Ν 4172/2013) 206
 • 4. Απαλλαγή από ΦΠΑ (άρθρο 111 παρ. 3 περ. α΄ Ν 4446/2016)206
 • 5. Σκοπός ρυθμίσεων (άρθρο 9 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)206
 • 6. Δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 111 παρ. 3 περίπτ. β΄ Ν 4446/2016, άρθρο 1 παρ. 8 και άρθρο 5 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)206
 • α. Ορισμός και απαλλαγή από υποχρέωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 1 παρ. 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)206
 • β. Διαδικασία υποβολής δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 5 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)207
 • γ. Τροποποιητική «δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής» (άρθρο 5 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)207
 • δ. Χρόνος υποβολής αρχικής και τροποποιητικής δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής – Μοναδικός αριθμός καταχώρισης (άρθρο 5 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)207
 • ε. Ακύρωση με καταβολή ακυρωτικών (άρθρο 5 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)208
 • στ. Στοιχεία δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 6 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)208
 • ζ. Υπόδειγμα δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 6 και υπόδειγμα Ι Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)208
 • η. Υπόχρεοι του άρθρου 46 παρ. 5 Ν 4179/2013208
 • ΣΤ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 111 παρ. 4 Ν 4446/2016, Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018 και άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)210
 • 1. Υπόχρεοι και στοιχεία δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 111 παρ. 4 περίπτ. α’ Ν 4446/2016 και Απόφαση του Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162 (ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)210
 • α. Υπόχρεα πρόσωπα210
 • β. Ακίνητο211
 • γ. Ανάθεση σε τρίτον211
 • δ. Καταχώριση στοιχείων διαχειριστή211
 • ε. Υποβολή δηλώσεως προ εγγραφής στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής211
 • στ. «Διαχειριστής» ο υπόχρεος σε Δήλωση επί μη υποβολής αυτής211
 • 2. Συνιδιοκτησία, συννομή, συνεπικαρπία, συνυπεκμίσθωση (άρθρο 111 παρ. 4 περίπτ. β’ Ν 4446/2016 και άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)212
 • 3. Δικαίωμα υπεκμίσθωσης (άρθρο 111 παρ. 4 περίπτ. γ΄ Ν 4446/2016 και άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)213
 • 4. Ολοκλήρωση υποβολής δήλωσης (άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)213
 • 5. Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)214
 • α. Γενικά - Σκοπός - Καταργούμενες διατάξεις214
 • β. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 1 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)214
 • i. Υποχρεώσεις εκμισθωτών214
 • ii. Λύση μίσθωσης214
 • iii. Υποχρεώσεις εκμισθωτών επί δικαιώματος υπομίσθωσης προς βραχυχρόνια διαμονή215
 • iv. Βραχυχρόνιες μισθώσεις εκτός ψηφιακής πλατφόρμας215
 • v. Συνιδιοκτησία215
 • vi. Συνιδιοκτησία επί βραχυχρόνιας διαμονής του άρθρου 111 Ν 4446/2016215
 • γ. Μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 2 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)216
 • δ. Διαδικασία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της διεύθυνσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) (άρθρο 3 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)217
 • i. Εγγραφή217
 • ii. Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης217
 • iii. Ημερομηνία δήλωσης217
 • iv. Τεχνική αδυναμία εμπρόθεσμης υποβολής217
 • v. Τεχνική αδυναμία εμπρόθεσμης υποβολής για λογαριασμό του εκμισθωτή217
 • ε. Υποβαλλόμενα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και αποδεικτικό στοιχείο υποβολής (άρθρο 4 και Υπόδειγμα ΙΙ της Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)218
 • στ. Κυρώσεις (άρθρο 5 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)219
 • i. Μη δήλωση ή εκπρόθεσμη δήλωση219
 • ii. Εκπρόθεσμη δήλωση219
 • iii. Τεχνική αδυναμία219
 • iv. Εγγραφή στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής219
 • ζ. Λοιποί υπόχρεοι (άρθρο 6 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)220
 • i. Υπεκμίσθωση220
 • ii. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου220
 • iii. Εκμίσθωση κοινοχρήστων220
 • η. Ενημέρωση συμβαλλομένων – Ηλεκτρονική αποδοχή από μισθωτή (άρθρο 7 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)220
 • i. Ενημέρωση εκμισθωτή220
 • ii. Αποδοχή από μισθωτή220
 • θ. Έλεγχος – Ενημέρωση ΔΟΥ (άρθρο 8 Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)220
 • Ζ. Παραβάσεις, πρόστιμα, κυρώσεις σε σχέση με το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής και με τη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 111 παρ. 5 Ν 4446/2016 και άρθρα 4 και 7 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)221
 • 1. Αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο (άρθρο 111 παρ. 5 περίπτ. α’ Ν 4446/2016 και άρθρο 4 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017) 221
 • 2. Πρόστιμο για μη υποβολή δήλωσης ή για υποβολή ανακριβούς δήλωσης (άρθρο 111 παρ. 5 περ. β’ Ν 4446/2016 και άρθρο 7 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)224
 • 3. Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση (άρθρο 111 παρ. 5 περίπτ. γ’ Ν 4446/2016 και άρθρο 7 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)225
 • 4. Πρόστιμο επί μη ανταπόκρισης σε αίτημα ΑΑΔΕ (άρθρο 111 παρ. 5 περίπτ. δ’ Ν 4446/2016)225
 • Η. Έλεγχοι – Διαδικασίες και όργανα ελέγχου (άρθρο 111 παρ. 6 Ν 4446/2016, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 7 παρ. 1 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)225
 • Θ. Πληροφορίες από πλατφόρμες και συνεργασία δημοσίου με πλατφόρμες (άρθρο 111 παρ. 7 και 9 Ν 4446/2016)226
 • Ι. Νομοθετική εξουσιοδότηση για ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής (άρθρο 111 παρ. 10 Ν 4446/2016)226
 • ΙΑ. Έναρξη ισχύος διατάξεων και μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 10 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)226
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο229
 • 0
 • 0