Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-812-4
Σελίδες: 120
Συγγραφέας: Π. Δασκαλόπουλος
Πρόλογος: Α. Μικρουλέα

Το έργο «Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρίας αντίθετες στα χρηστά ήθη» προβαίνει σε μία συστηματική παρουσίαση του προβληματισμού σχετικά με την ακυρότητα των αποφάσεων ΓΣ ΑΕ, αναλύοντας ειδικότερα την ουσία του προβλήματος που είναι αφενός η τυποποίηση των αποφάσεων της ΓΣ που είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη σε τέσσερις ομάδες, και αφετέρου οι διαφορετικές έννομες συνέπειες που επέρχονται και ισχύουν, αναλόγως του είδους της ανηθικότητας της κάθε απόφασης.

Χρήζει επισήμανσης η ενδιαφέρουσα εισαγωγή, στην οποία αναλύεται η έννοια των χρηστών ηθών και επεξηγείται η διάκριση των ανήθικων δικαιοπραξιών σε ενδογενώς και εξωγενώς ανήθικες.

Στο έργο εξατάζονται επίσης η έννοια των χρηστών ηθών, η λειτουργία τους στην έννομη τάξη, τα κριτήρια διάγνωσης της ανηθικότητας, καθώς και οι βασικές διακρίσεις των ανήθικων δικαιοπραξιών, όπως η ανηθικότητα λόγω του περιεχομένου και η ανηθικότητα λόγω των περιστάσεων.

Το έργο συνοδεύεται από χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • Περιεχόμενα0
 • Αντί Προλόγου0
 • § 1 Εισαγωγή1
 • § 2 Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών3
 • Ι. Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών ως δευτερογενής πηγή του δικαίου3
 • ΙΙ. Ιστορική προέλευση της ρήτρας των χρηστών ηθών5
 • ΙΙΙ. Δικαιολογητική λειτουργία της γενικής ρήτρας των χρηστών ηθών7
 • Α. Ηθικοπολιτική λειτουργία7
 • Β. Προληπτική λειτουργία7
 • Γ. Αρνητική λειτουργία8
 • IV. Έννοια των χρηστών ηθών και κριτήρια προσδιορισμού του περιεχόμενου της11
 • A. Η αοριστία της έννοιας των χρηστών ηθών11
 • B. Κριτήρια συγκεκριμενοποίησης της έννοιας των χρηστών ηθών12
 • 1. Το περί ηθικής συναίσθημα του μέσης ηθικής κοινωνικού ανθρώπου που σκέπτεται με σωφροσύνη και χρηστότητα12
 • 2. Γενικές δικαιοηθικές αρχές13
 • 3. Κρατούσα πεποίθηση δικαίου15
 • 4. Νομολογία15
 • V. Κριτήρια ελέγχου της συμφωνίας μίας δικαιοπραξίας με τα χρηστά ήθη μέσω της συγκρότησης τυπικών ομάδων περιπτώσεων16
 • VI. Ανηθικότητα λόγω του περιεχομένου («ενδογενής») και ανηθικότητα λόγω των περιστάσεων («εξωγενής»)19
 • A. Ενδογενής ανηθικότητα19
 • 1. Ενδογενής ανηθικότητα λόγω επιδίωξης παράνομου σκοπού19
 • 2. Ενδογενής ανηθικότητα λόγω υπέρμετρης δέσμευσης της προσωπικής ελευθερίας του συμβαλλομένου20
 • 3. Ενδογενής ανηθικότητα λόγω βλάβης των συμφερόντων της ολότητας20
 • 4. Το υποκειμενικό στοιχείο21
 • 5. Έννομες συνέπειες22
 • B. Εξωγενής ανηθικότητα23
 • 1. Έννοια23
 • 2. Εξωγενής ανηθικότητα προκύπτουσα από συνέργεια πλειόνων αρνητικών παραγόντων24
 • 3. Εξωγενής ανηθικότητα λόγω υπέρμετρης επιβάρυνσης του συναλλακτικά ασθενέστερου μέρους25
 • 4. Εξωγενής ανηθικότητα λόγω αθέμιτης προσβολής δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων26
 • 5. Το υποκειμενικό στοιχείο28
 • 6. Έννομες συνέπειες30
 • § 3 Πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 178 στις δικαιοπραξίες του δικαίου των εταιρειών33
 • I. Ο δικαιοπρακτικός χαρακτήρας της απόφασης Γ.Σ. Α.Ε.33
 • II. Εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ επί των αποφάσεων της Γ.Σ.34
 • III. Τυποποίηση των περιπτώσεων ανήθικων αποφάσεων της Γ.Σ. Α.Ε.35
 • A. Αποφάσεις με ανήθικο περιεχόμενο per se35
 • Β. Αποφάσεις θίγουσες δικαιώματα τρίτων κατά τρόπο ανήθικο38
 • 1. Εξομοίωση ως προς την επέλευση της ακυρότητας με τις αποφάσεις με ανήθικο περιεχόμενο per se38
 • 2. Η προϋπόθεση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος του τρίτου για την έγερση αναγνωριστικής αγωγής περί ακυρότητος απόφασης Γ.Σ. Α.Ε. λόγω ανήθικης βλάβης του39
 • α) Υλικό έννομο συμφέρον40
 • β) Ηθικό έννομο συμφέρον43
 • Γ. Αποφάσεις λαμβανόμενες με δόλια μέσα45
 • 1. Δόλιος αποκλεισμός μετόχων από τη Γ.Σ. παρά την κανονική σύγκλιση αυτής46
 • α) Λήψη απόφασης διά αποκλεισμού του δικαιώματος συμμετοχήςλόγω μη προσήκουσας κατάθεσης των μετοχών46
 • β) Λήψη απόφασης εν γνώσει της αδυναμίας ορισμένων μετόχων να ενημερωθούν για την πρόσκληση και να μετάσχουν στη Γ.Σ.47
 • γ) Λήψη απόφασης ελλείψει αποστολής ατομικής πρόσκλησης49
 • 2. Λήψη απόφασης λόγω πρόκλησης δολίας πλάνης στους μετόχους50
 • 3. Λήψη απόφασης με εξασφάλισης της πλειοψηφίας διά απάτης51
 • Δ. Αποφάσεις με ανήθικο αποτέλεσμα θίγουσες τη μειοψηφία κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας52
 • 1. Διαχωρισμός του κριτηρίου του κριτηρίου των χρηστών ηθών από τα άλλα καθιερωμένα κριτήρια του 281 ΑΚ52
 • 2. Άσκηση δικαιώματος ψήφου της πλειοψηφίας αντίθετα προς τα χρηστά ήθη επί ζημία της μειοψηφίας54
 • α) Η κατ’ αρχήν παντοδυναμία της Γ.Σ.54
 • β) Αντίθεση συμφερόντων στην Α.Ε.54
 • γ) Το εταιρικό συμφέρον ως όριο άσκησης του δικαιώματος ψήφου των μετόχων στη Γ.Σ.56
 • δ) Προσβολή δικαιωμάτων μειοψηφίας χωρίς παράλληλη εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος57
 • 3. Ενδεικτική περιπτωσιολογία ανήθικων αποφάσεων γενικής συνέλευσης κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας59
 • α) Αποκλεισμός δικαιώματος προτίμησης μετόχου σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου59
 • β) Χορήγηση νέων μετοχών σε τρίτους και επαναμεταβίβασή τους σε μετόχους της πλειοψηφίας60
 • γ) Αποκλεισμός της μειοψηφίας αποκλειστικά για εξυπηρέτηση συμφερόντων της πλειοψηφίας63
 • δ) Αποκλεισμός εν γνώσει της οικονομικής αδυναμίας της μειοψηφίας προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης64
 • ε) Κατάργησης ιδιαίτερου δικαιώματος του μετόχου66
 • στ) Εκλογή Δ.Σ. συνδεόμενο με μέτοχο κατηγορούμενο για τέλεση εγκλημάτων εις βάρος της Α.Ε.68
 • ζ) Σύναψη ζημιογόνων συμβάσεων για την Α.Ε.69
 • η) Αύξηση αμοιβών μελών Δ.Σ. παρά την ύπαρξη ζημίων70
 • θ) Ανατροπή εξωεταιρικής συμφωνίας71
 • 1. Αρείου Πάγου96
 • 2. Εφετείων97
 • 1. Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (BVerfG)99
 • 2. Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου (BGH)99
 • 3. Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Εργατοδικείου (BAG)100
 • 4. Εφετείων (OLG)100
 • 5. Πρωτοδικείων (LG)101
 • 6. Ειρηνοδικείων (AG)101
 • 7. Ακυρωτικού Δικαστηρίου του Ράιχ (RG)101
 • IV. Έννομες συνέπειες της ανηθικότητας76
 • Α. Ακυρότητα των ενδογενώς ανήθικων και των εξομοιούμενων με αυτές αποφάσεων Γ.Σ.76
 • Β. Ακυρωσία των αποφάσεων λαμβανομένων διά δολίων μέσων80
 • Γ. Ακυρωσία αποφάσεων λαμβανομένων κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας82
 • Ι. Ελληνική89
 • ΙΙ. Γερμανική89
 • Ι. Ελληνική-16
 • ΙΙ. Γερμανική-16
 • § 4 Επίλογος87
 • Α. Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία-16
 • Β. Νομολογία-16
 • Αλφαβητικό ευρετήριο103
 • 0
 • 0