Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-812-4
Σελίδες: 120
Συγγραφέας: Π. Δασκαλόπουλος
Πρόλογος: Α. Μικρουλέα

Το έργο «Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρίας αντίθετες στα χρηστά ήθη» προβαίνει σε μία συστηματική παρουσίαση του προβληματισμού σχετικά με την ακυρότητα των αποφάσεων ΓΣ ΑΕ, αναλύοντας ειδικότερα την ουσία του προβλήματος που είναι αφενός η τυποποίηση των αποφάσεων της ΓΣ που είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη σε τέσσερις ομάδες, και αφετέρου οι διαφορετικές έννομες συνέπειες που επέρχονται και ισχύουν, αναλόγως του είδους της ανηθικότητας της κάθε απόφασης.

Χρήζει επισήμανσης η ενδιαφέρουσα εισαγωγή, στην οποία αναλύεται η έννοια των χρηστών ηθών και επεξηγείται η διάκριση των ανήθικων δικαιοπραξιών σε ενδογενώς και εξωγενώς ανήθικες.

Στο έργο εξατάζονται επίσης η έννοια των χρηστών ηθών, η λειτουργία τους στην έννομη τάξη, τα κριτήρια διάγνωσης της ανηθικότητας, καθώς και οι βασικές διακρίσεις των ανήθικων δικαιοπραξιών, όπως η ανηθικότητα λόγω του περιεχομένου και η ανηθικότητα λόγω των περιστάσεων.

Το έργο συνοδεύεται από χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο.

 • 0
 • Περιεχόμενα0
 • Αντί Προλόγου0
 • § 1 Εισαγωγή17
 • § 2 Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών19
 • Ι. Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών ως δευτερογενής πηγή του δικαίου19
 • ΙΙ. Ιστορική προέλευση της ρήτρας των χρηστών ηθών21
 • ΙΙΙ. Δικαιολογητική λειτουργία της γενικής ρήτρας των χρηστών ηθών23
 • Α. Ηθικοπολιτική λειτουργία23
 • Β. Προληπτική λειτουργία23
 • Γ. Αρνητική λειτουργία24
 • IV. Έννοια των χρηστών ηθών και κριτήρια προσδιορισμού του περιεχόμενου της27
 • A. Η αοριστία της έννοιας των χρηστών ηθών27
 • B. Κριτήρια συγκεκριμενοποίησης της έννοιας των χρηστών ηθών28
 • 1. Το περί ηθικής συναίσθημα του μέσης ηθικής κοινωνικού ανθρώπου που σκέπτεται με σωφροσύνη και χρηστότητα28
 • 2. Γενικές δικαιοηθικές αρχές29
 • 3. Κρατούσα πεποίθηση δικαίου31
 • 4. Νομολογία31
 • V. Κριτήρια ελέγχου της συμφωνίας μίας δικαιοπραξίας με τα χρηστά ήθη μέσω της συγκρότησης τυπικών ομάδων περιπτώσεων32
 • VI. Ανηθικότητα λόγω του περιεχομένου («ενδογενής») και ανηθικότητα λόγω των περιστάσεων («εξωγενής»)35
 • A. Ενδογενής ανηθικότητα35
 • 1. Ενδογενής ανηθικότητα λόγω επιδίωξης παράνομου σκοπού35
 • 2. Ενδογενής ανηθικότητα λόγω υπέρμετρης δέσμευσης της προσωπικής ελευθερίας του συμβαλλομένου36
 • 3. Ενδογενής ανηθικότητα λόγω βλάβης των συμφερόντων της ολότητας36
 • 4. Το υποκειμενικό στοιχείο37
 • 5. Έννομες συνέπειες38
 • B. Εξωγενής ανηθικότητα39
 • 1. Έννοια39
 • 2. Εξωγενής ανηθικότητα προκύπτουσα από συνέργεια πλειόνων αρνητικών παραγόντων40
 • 3. Εξωγενής ανηθικότητα λόγω υπέρμετρης επιβάρυνσης του συναλλακτικά ασθενέστερου μέρους41
 • 4. Εξωγενής ανηθικότητα λόγω αθέμιτης προσβολής δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων42
 • 5. Το υποκειμενικό στοιχείο44
 • 6. Έννομες συνέπειες46
 • § 3 Πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 178 στις δικαιοπραξίες του δικαίου των εταιρειών49
 • I. Ο δικαιοπρακτικός χαρακτήρας της απόφασης Γ.Σ. Α.Ε.49
 • II. Εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ επί των αποφάσεων της Γ.Σ.50
 • III. Τυποποίηση των περιπτώσεων ανήθικων αποφάσεων της Γ.Σ. Α.Ε.51
 • A. Αποφάσεις με ανήθικο περιεχόμενο per se51
 • Β. Αποφάσεις θίγουσες δικαιώματα τρίτων κατά τρόπο ανήθικο54
 • 1. Εξομοίωση ως προς την επέλευση της ακυρότητας με τις αποφάσεις με ανήθικο περιεχόμενο per se54
 • 2. Η προϋπόθεση της ύπαρξης έννομου συμφέροντος του τρίτου για την έγερση αναγνωριστικής αγωγής περί ακυρότητος απόφασης Γ.Σ. Α.Ε. λόγω ανήθικης βλάβης του55
 • α) Υλικό έννομο συμφέρον56
 • β) Ηθικό έννομο συμφέρον59
 • Γ. Αποφάσεις λαμβανόμενες με δόλια μέσα61
 • 1. Δόλιος αποκλεισμός μετόχων από τη Γ.Σ. παρά την κανονική σύγκλιση αυτής62
 • α) Λήψη απόφασης διά αποκλεισμού του δικαιώματος συμμετοχής λόγω μη προσήκουσας κατάθεσης των μετοχών62
 • β) Λήψη απόφασης εν γνώσει της αδυναμίας ορισμένων μετόχων να ενημερωθούν για την πρόσκληση και να μετάσχουν στη Γ.Σ.63
 • γ) Λήψη απόφασης ελλείψει αποστολής ατομικής πρόσκλησης65
 • 2. Λήψη απόφασης λόγω πρόκλησης δολίας πλάνης στους μετόχους66
 • 3. Λήψη απόφασης με εξασφάλισης της πλειοψηφίας διά απάτης67
 • Δ. Αποφάσεις με ανήθικο αποτέλεσμα θίγουσες τη μειοψηφία κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας68
 • 1. Διαχωρισμός του κριτηρίου του κριτηρίου των χρηστών ηθών από τα άλλα καθιερωμένα κριτήρια του 281 ΑΚ68
 • 2. Άσκηση δικαιώματος ψήφου της πλειοψηφίας αντίθετα προς τα χρηστά ήθη επί ζημία της μειοψηφίας70
 • α) Η κατ’ αρχήν παντοδυναμία της Γ.Σ.70
 • β) Αντίθεση συμφερόντων στην Α.Ε.70
 • γ) Το εταιρικό συμφέρον ως όριο άσκησης του δικαιώματος ψήφου των μετόχων στη Γ.Σ.72
 • δ) Προσβολή δικαιωμάτων μειοψηφίας χωρίς παράλληλη εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος73
 • 3. Ενδεικτική περιπτωσιολογία ανήθικων αποφάσεων γενικής συνέλευσης κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας75
 • α) Αποκλεισμός δικαιώματος προτίμησης μετόχου σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου75
 • β) Χορήγηση νέων μετοχών σε τρίτους και επαναμεταβίβασή τους σε μετόχους της πλειοψηφίας76
 • γ) Αποκλεισμός της μειοψηφίας αποκλειστικά για εξυπηρέτηση συμφερόντων της πλειοψηφίας79
 • δ) Αποκλεισμός εν γνώσει της οικονομικής αδυναμίας της μειοψηφίας προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης80
 • ε) Κατάργησης ιδιαίτερου δικαιώματος του μετόχου82
 • στ) Εκλογή Δ.Σ. συνδεόμενο με μέτοχο κατηγορούμενο για τέλεση εγκλημάτων εις βάρος της Α.Ε.84
 • ζ) Σύναψη ζημιογόνων συμβάσεων για την Α.Ε.85
 • η) Αύξηση αμοιβών μελών Δ.Σ. παρά την ύπαρξη ζημίων86
 • θ) Ανατροπή εξωεταιρικής συμφωνίας87
 • 1. Αρείου Πάγου112
 • 2. Εφετείων113
 • 1. Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (BVerfG)115
 • 2. Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου (BGH)115
 • 3. Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Εργατοδικείου (BAG)116
 • 4. Εφετείων (OLG)116
 • 5. Πρωτοδικείων (LG)117
 • 6. Ειρηνοδικείων (AG)117
 • 7. Ακυρωτικού Δικαστηρίου του Ράιχ (RG)117
 • IV. Έννομες συνέπειες της ανηθικότητας92
 • Α. Ακυρότητα των ενδογενώς ανήθικων και των εξομοιούμενων με αυτές αποφάσεων Γ.Σ.92
 • Β. Ακυρωσία των αποφάσεων λαμβανομένων διά δολίων μέσων96
 • Γ. Ακυρωσία αποφάσεων λαμβανομένων κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας98
 • Ι. Ελληνική105
 • ΙΙ. Γερμανική105
 • Ι. Ελληνική0
 • ΙΙ. Γερμανική0
 • § 4 Επίλογος103
 • Α. Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία0
 • Β. Νομολογία0
 • Αλφαβητικό ευρετήριο119
 • 0
 • 0