Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-813-1
Σελίδες: 304
Συγγραφέας: Φ. Αλεξανδράκης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Αθανασίου
Πρόλογος: Λ. Αθανασίου

Το έργο «Η ρήτρα vetting στη ναύλωση δεξαμενοπλοίων: Ζητήματα κατανομής της ευθύνης» εξετάζει διεξοδικά ένα σύγχρονο θέμα στο χώρο του ναυτικού δικαίου. Η βιβλιογραφική και επιστημονική επεξεργασία του vetting μέχρι σήμερα είναι αντιστρόφως ανάλογη της τεράστιας πρακτικής σημασίας που έχει η διαδικασία αυτή στη ναυτιλιακή αγορά. Και τούτο διότι υπάρχουν ακόμα αρκετές πτυχές του θέματος, ιδίως νομικές, που δεν έχουν αποσαφηνισθεί επαρκώς. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αυτό και να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους εφαρμοστές του δικαίου και τους δικηγόρους της πράξης όσο και για τα στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης περιγράφονται οι λόγοι που οδήγησαν στην εμφάνιση του ελέγχου vetting και στην υιοθέτησή του ως μια άτυπη πρακτική από τις πετρελαϊκές εταιρείες, μέσω της οποίας αποφάσιζαν πριν από κάθε ναύλωση κατά πόσο το υποψήφιο πλοίο είναι επιλέξιμο και ασφαλές για τη μεταφορά του φορτίου τους ή την προσέγγιση των εγκαταστάσεών τους. Εν συνεχεία, αναλύεται πώς η πρακτική αυτή λόγω της σημασίας της μετατράπηκε σε συμβατικό δικαίωμα των ναυλωτών μέσω αντίστοιχων ρητρών στα ναυλοσύμφωνα και τα ερμηνευτικά προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν από τη χρήση τους, ενώ παρουσιάζεται διεξοδικά και καθίσταται εύληπτη για τον αναγνώστη η τεχνική οργάνωση της διαδικασίας vetting.

Στο δεύτερο μέρος του έργου ο συγγραφέας πραγματεύεται ζητήματα ευθύνης που μπορούν να ανακύψουν από την παραβίαση της ρήτρας vetting˙ αφενός μεν σε συμβατικό επίπεδο μεταξύ εκναυλωτή και ναυλωτή, αναλύοντας τα δικαιώματα που έχει ο τελευταίος σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας τόσο από τη σκοπιά του αγγλικού όσο και από τη σκοπιά του ελληνικού δικαίου˙ αφετέρου δε στις σχέσεις του ναυλωτή έναντι τρίτων ζημιωθέντων σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης, όπου μετά την απόφαση σταθμό (Erika) για το θέμα, το vetting μετατράπηκε από δικαίωμα σε υποχρέωση επιμέλειας των ναυλωτών, η παράβαση της οποίας μπορεί να οδηγήσει στην ευθύνη τους για την αποκατάσταση ζημιών από ρύπανση.

 • 0
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις1
 • Ι. Η γέννηση της διαδικασίας vetting: Τα μεγάλα ναυτικά ατυχήματα1
 • Α. Η κινδυνώδης θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου1
 • Β. Το ατύχημα Torrey Canyon: Τα προβλήματα που ανέδειξε και οι λύσεις που υιοθετήθηκαν4
 • Γ. Το ατύχημα Exxon Valdez και η αντίδραση των ΗΠΑ11
 • Δ. Η απομάκρυνση από την πλοιοκτησία και η στροφή προς τη ναύλωση και τις καθετοποιημένες δομές 14
 • Ε. Το ατύχημα Erika και η ανάδειξη του vetting σε καθοριστικό παράγοντα25
 • ΙΙ. Διάρθρωση της ύλης28
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ33
 • Η ΡΗΤΡΑ VETTING ΣΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ33
 • Ι. Η ναύλωση δεξαμενοπλοίων και η διαμόρφωση της ρήτρας vetting: Λειτουργία και σημασία33
 • Α. Η σημασία της ρήτρας33
 • 1. Η δημιουργία του φαινομένου sub-standard shipping33
 • 2. Το vetting ως εργαλείο καταπολέμησης του sub-standard shipping37
 • Β. Η εξέλιξη του vetting και η σύγχρονη πραγματικότητα43
 • 1. Οι απαρχές του vetting και η ανάγκη για ομοιόμορφη εφαρμογή του43
 • 2. Η δημιουργία του προγράμματος SIRE και η σύγχρονη πραγματικότητα48
 • Γ. Το vetting ως συμβατικό δικαίωμα του ναυλωτή54
 • 1. Η μετατροπή της άτυπης πρακτικής του vetting σε συμβατικό δικαίωμα54
 • 2. Η πολυμορφία των ρητρών vetting και τα ερμηνευτικά προβλήματα58
 • i. Ο όρος “oil major”60
 • ii. Η αλλαγή της στάσης των πετρελαϊκών κατά τον έλεγχο και η επίδραση στην ερμηνεία των ρητρών64
 • ΙΙ. Η διαδικασία vetting76
 • Α. Το vetting department μιας εταιρίας και οι επιθεωρητές76
 • Β. Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας vetting82
 • 1. Το στάδιο αναζήτησης πλοίου82
 • 2. Στάδιο pre-vetting85
 • 3. Έναρξη ελέγχου vetting - Uniform Vessel Inspection Procedure86
 • i. Inspection Element87
 • α. Τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια87
 • β. Οι οδηγίες προς τους επιθεωρητές90
 • γ. Τα επιμέρους στοιχεία της φυσικής επιθεώρησης και η σημασία τους για την απόφαση του vetting department της εταιρίας95
 • γγ1. Γενικές πληροφορίες97
 • γγ2. Πιστοποιητικά έγγραφα101
 • γγ3. Πλήρωμα109
 • γγ4. Πλοήγηση/Συστήματα επικοινωνιών/Ασφαλής Διαχείριση113
 • γγ5. Πρόληψη της ρύπανσης και θαλάσσια ασφάλεια117
 • γγ6. Λοιπά στοιχεία που ελέγχονται121
 • ii. Report Element - Οι διευκρινίσεις του εκμεταλλευόμενου124
 • Γ. Η απόφαση του vetting department127
 • 1. Η επίδραση της αλλαγής της στάσης των πετρελαϊκών στο αποτέλεσμα του ελέγχου vetting128
 • 2. Η χρονική ισχύς της απόφασης134
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ141
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ VETTING ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ141
 • Ι. Η σημασία του vetting για την κατανομή της ευθύνης στις σχέσεις εκναυλωτή - ναυλωτή141
 • Α. Η υποχρέωση του εκναυλωτή141
 • 1. Η φύση της υποχρέωσης142
 • i. Η διάκριση των όρων στο αγγλικό δίκαιο143
 • ii. Η ένταξη της ρήτρας vetting σε μια από τις κατηγορίες όρων146
 • 2. Η έκταση και η διάρκεια της υποχρέωσης153
 • Β. Δικαιώματα ναυλωτή162
 • 1. Το δικαίωμα αποζημίωσης162
 • i. Το vetting value ως ζημία164
 • ii. Η περίπτωση του loss of profits168
 • iii. Οι λύσεις επί εφαρμοστέου ελληνικού δικαίου172
 • α. Αξίωση αποζημίωσης172
 • β. Ειδικότερα η περίπτωση καταβολής μειωμένου ναύλου174
 • 2. Το δικαίωμα off-hire178
 • 3. Δικαίωμα καταγγελίας189
 • ΙΙ. Η σημασία του vetting για την ευθύνη του ναυλωτή έναντι τρίτων ζημιωθέντων από θαλάσσια ρύπανση 199
 • Α. Νομοθετικό καθεστώς ευθύνης του ναυλωτή201
 • Β. Η έννοια του ναυλωτή208
 • 1. Χρονοναυλωτής 209
 • 2. Ναυλωτής κατά ταξίδι211
 • 3. Ναυλωτής γυμνού σκάφους211
 • Γ. Η ευθύνη του ναυλωτή υπό τη CLC218
 • 1. Άρση του ανευθύνου λόγω επίμεμπτης συμπεριφοράς220
 • i. Προσωπική πράξη ή παράλειψη222
 • ii. Βαρύτητα απαιτούμενου πταίσματος225
 • 2. Η περίπτωση του vetting228
 • i. Υπόθεση Erika228
 • ii. Συμπεράσματα της απόφασης236
 • α. Η πλημμέλεια του ελέγχου και η αναγωγή του vetting σε υποχρέωση επιμέλειας236
 • β. Ο de facto ναυλωτής και η προσωπική πράξη253
 • ΕΠΙΜΕΤΡΟ258
 • Ελληνική261
 • Αλλοδαπή266
 • Βιβλιογραφία261
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο277
 • 0
 • 0