Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-813-1
Σελίδες: 304
Συγγραφέας: Φ. Αλεξανδράκης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Αθανασίου
Πρόλογος: Λ. Αθανασίου

Το έργο «Η ρήτρα vetting στη ναύλωση δεξαμενοπλοίων: Ζητήματα κατανομής της ευθύνης» εξετάζει διεξοδικά ένα σύγχρονο θέμα στο χώρο του ναυτικού δικαίου. Η βιβλιογραφική και επιστημονική επεξεργασία του vetting μέχρι σήμερα είναι αντιστρόφως ανάλογη της τεράστιας πρακτικής σημασίας που έχει η διαδικασία αυτή στη ναυτιλιακή αγορά. Και τούτο διότι υπάρχουν ακόμα αρκετές πτυχές του θέματος, ιδίως νομικές, που δεν έχουν αποσαφηνισθεί επαρκώς. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αυτό και να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους εφαρμοστές του δικαίου και τους δικηγόρους της πράξης όσο και για τα στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης περιγράφονται οι λόγοι που οδήγησαν στην εμφάνιση του ελέγχου vetting και στην υιοθέτησή του ως μια άτυπη πρακτική από τις πετρελαϊκές εταιρείες, μέσω της οποίας αποφάσιζαν πριν από κάθε ναύλωση κατά πόσο το υποψήφιο πλοίο είναι επιλέξιμο και ασφαλές για τη μεταφορά του φορτίου τους ή την προσέγγιση των εγκαταστάσεών τους. Εν συνεχεία, αναλύεται πώς η πρακτική αυτή λόγω της σημασίας της μετατράπηκε σε συμβατικό δικαίωμα των ναυλωτών μέσω αντίστοιχων ρητρών στα ναυλοσύμφωνα και τα ερμηνευτικά προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν από τη χρήση τους, ενώ παρουσιάζεται διεξοδικά και καθίσταται εύληπτη για τον αναγνώστη η τεχνική οργάνωση της διαδικασίας vetting.

Στο δεύτερο μέρος του έργου ο συγγραφέας πραγματεύεται ζητήματα ευθύνης που μπορούν να ανακύψουν από την παραβίαση της ρήτρας vetting˙ αφενός μεν σε συμβατικό επίπεδο μεταξύ εκναυλωτή και ναυλωτή, αναλύοντας τα δικαιώματα που έχει ο τελευταίος σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας τόσο από τη σκοπιά του αγγλικού όσο και από τη σκοπιά του ελληνικού δικαίου˙ αφετέρου δε στις σχέσεις του ναυλωτή έναντι τρίτων ζημιωθέντων σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης, όπου μετά την απόφαση σταθμό (Erika) για το θέμα, το vetting μετατράπηκε από δικαίωμα σε υποχρέωση επιμέλειας των ναυλωτών, η παράβαση της οποίας μπορεί να οδηγήσει στην ευθύνη τους για την αποκατάσταση ζημιών από ρύπανση.

 • 0
 • Περιεχόμενα0
 • Πρόλογος0
 • Προλογικό Σημείωμα0
 • Πίνακας Συντομογραφιών0
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις23
 • Ι. Η γέννηση της διαδικασίας vetting: Τα μεγάλα ναυτικά ατυχήματα23
 • Α. Η κινδυνώδης θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου23
 • Β. Το ατύχημα Torrey Canyon: Τα προβλήματα που ανέδειξε και οι λύσεις που υιοθετήθηκαν26
 • Γ. Το ατύχημα Exxon Valdez και η αντίδραση των ΗΠΑ33
 • Δ. Η απομάκρυνση από την πλοιοκτησία και η στροφή προς τη ναύλωση και τις καθετοποιημένες δομές 36
 • Ε. Το ατύχημα Erika και η ανάδειξη του vetting σε καθοριστικό παράγοντα47
 • Η ΡΗΤΡΑ VETTING ΣΤΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ55
 • 1. Η δημιουργία του φαινομένου sub-standard shipping55
 • 2. Το vetting ως εργαλείο καταπολέμησης του sub-standard shipping59
 • 1. Οι απαρχές του vetting και η ανάγκη για ομοιόμορφη εφαρμογή του65
 • 2. Η δημιουργία του προγράμματος SIRE και η σύγχρονη πραγματικότητα70
 • 1. Η μετατροπή της άτυπης πρακτικής του vetting σε συμβατικό δικαίωμα76
 • 2. Η πολυμορφία των ρητρών vetting και τα ερμηνευτικά προβλήματα80
 • i. Ο όρος “oil major”82
 • ii. Η αλλαγή της στάσης των πετρελαϊκών κατά τον έλεγχο και η επίδραση στην ερμηνεία των ρητρών86
 • 1. Το στάδιο αναζήτησης πλοίου104
 • 2. Στάδιο pre-vetting107
 • 3. Έναρξη ελέγχου vetting - Uniform Vessel Inspection Procedure108
 • i. Inspection Element109
 • α. Τα τυποποιημένα ερωτηματολόγια109
 • β. Οι οδηγίες προς τους επιθεωρητές112
 • γ. Τα επιμέρους στοιχεία της φυσικής επιθεώρησης και η σημασία τους για την απόφαση του vetting department της εταιρίας117
 • γγ1. Γενικές πληροφορίες119
 • γγ2. Πιστοποιητικά έγγραφα123
 • γγ3. Πλήρωμα131
 • γγ4. Πλοήγηση/Συστήματα επικοινωνιών/Ασφαλής Διαχείριση135
 • γγ5. Πρόληψη της ρύπανσης και θαλάσσια ασφάλεια139
 • γγ6. Λοιπά στοιχεία που ελέγχονται143
 • ii. Report Element - Οι διευκρινίσεις του εκμεταλλευόμενου146
 • 1. Η επίδραση της αλλαγής της στάσης των πετρελαϊκών στο αποτέλεσμα του ελέγχου vetting150
 • 2. Η χρονική ισχύς της απόφασης156
 • ΙΙ. Διάρθρωση της ύλης50
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ98
 • Ι. Η ναύλωση δεξαμενοπλοίων και η διαμόρφωση της ρήτρας vetting: Λειτουργία και σημασία0
 • Α. Η σημασία της ρήτρας0
 • Β. Η εξέλιξη του vetting και η σύγχρονη πραγματικότητα0
 • Γ. Το vetting ως συμβατικό δικαίωμα του ναυλωτή0
 • ΙΙ. Η διαδικασία vetting98
 • Α. Το vetting department μιας εταιρίας και οι επιθεωρητές98
 • Β. Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας vetting0
 • Γ. Η απόφαση του vetting department149
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ VETTING ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ164
 • 1. Η φύση της υποχρέωσης164
 • i. Η διάκριση των όρων στο αγγλικό δίκαιο165
 • ii. Η ένταξη της ρήτρας vetting σε μια από τις κατηγορίες όρων168
 • 2. Η έκταση και η διάρκεια της υποχρέωσης175
 • 1. Το δικαίωμα αποζημίωσης184
 • i. Το vetting value ως ζημία186
 • ii. Η περίπτωση του loss of profits190
 • iii. Οι λύσεις επί εφαρμοστέου ελληνικού δικαίου194
 • α. Αξίωση αποζημίωσης194
 • β. Ειδικότερα η περίπτωση καταβολής μειωμένου ναύλου196
 • 2. Το δικαίωμα off-hire200
 • 3. Δικαίωμα καταγγελίας211
 • 1. Χρονοναυλωτής 231
 • 2. Ναυλωτής κατά ταξίδι233
 • 3. Ναυλωτής γυμνού σκάφους233
 • 1. Άρση του ανευθύνου λόγω επίμεμπτης συμπεριφοράς242
 • i. Προσωπική πράξη ή παράλειψη244
 • ii. Βαρύτητα απαιτούμενου πταίσματος247
 • 2. Η περίπτωση του vetting250
 • i. Υπόθεση Erika250
 • ii. Συμπεράσματα της απόφασης258
 • α. Η πλημμέλεια του ελέγχου και η αναγωγή του vetting σε υποχρέωση επιμέλειας258
 • β. Ο de facto ναυλωτής και η προσωπική πράξη275
 • Ελληνική283
 • Αλλοδαπή288
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ163
 • Ι. Η σημασία του vetting για την κατανομή της ευθύνης στις σχέσεις εκναυλωτή - ναυλωτή163
 • Α. Η υποχρέωση του εκναυλωτή163
 • Β. Δικαιώματα ναυλωτή0
 • ΙΙ. Η σημασία του vetting για την ευθύνη του ναυλωτή έναντι τρίτων ζημιωθέντων από θαλάσσια ρύπανση 221
 • Α. Νομοθετικό καθεστώς ευθύνης του ναυλωτή223
 • Β. Η έννοια του ναυλωτή230
 • Γ. Η ευθύνη του ναυλωτή υπό τη CLC240
 • ΕΠΙΜΕΤΡΟ280
 • Βιβλιογραφία283
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο299
 • 0
 • 0