Έκδοση: 2010
ISBN: 978-960-562-730-0
Σελίδες: 1632
Επιμέλεια: Χ. Παμπούκης
Συνεργασία: Γ. Αυγερινός, Μ. Βαρελά, Π. Γκλαβίνης, Χρ. Γκόρτσος, Α. Γκούσκου, Ν. Δαβράδος, Ι. Θωμά, Χ. Λιβαδά, Χ. Μεϊδάνης, Α. Μεταλληνός, Α. Μήτσου, Κ. Νούσια, Κ. Παπαδιαμάντης, Γ. Πετρόχειλος, Π. Σελέκος, Δ. Φλάμπουρας, Γ. Φωτόπουλος, Χ. Χρυσάνθης

Το συλλογικό αυτό έργο συνιστά μία πλήρη εκδοχή ζητημάτων θετικού δικαίου του ευρύτατου χώρου των διεθνών συναλλαγών, ο οποίος τα τελευταία χρόνια γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη.  Η παρούσα έκδοση κρίθηκε αναγκαία, διότι οι διεθνείς συναλλαγές αποτελούν ένα νέο σχετικά κλάδο με αχανή ύλη, που υπαγορεύεται από τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της επικοινωνίας, της τεχνολογίας, αλλά και από την ανθρώπινη φύση που επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συμμετοχή. Το έργο, εκτός από το μέρος της εισαγωγής, όπου και εξετάζονται η έννοια, το αντικείμενο και οι πηγές του δικαίου των διεθνών συναλλαγών, υποδιαιρείται σε τέσσερα περαιτέρω μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα υποκείμενα της διεθνούς συναλλαγής, ήτοι αφενός μεν τα ιδιωτικά νομικά πρόσωπα, αφετέρου δε το Κράτος. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στο αντικείμενο της διεθνούς συναλλαγής, όπου και εξετάζονται οι κυριότερες συμβάσεις, η διεθνής προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, η διεθνής μεταφορά και ασφάλιση και το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού. Το τρίτο μέρος αφιερώνεται στη διεθνή επίλυση διαφορών, όπου παρουσιάζονται η διεθνής διαιτησία και η δικαστική επίλυση των διεθνών διαφορών, ενώ το τέταρτο μέρος ασχολείται με το διεθνές φορολογικό δίκαιο. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο της πράξης και απευθύνεται τόσο στους δικαστές, όσο και στους δικηγόρους και τους λοιπούς λειτουργούς της Θέμιδας.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ8
 • Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών8
 • Έννοια και ορισμός του δικαίου διεθνών συναλλαγών8
 • Η ιδιοτυπία του ΔΔΣ: Η διαχείριση των κινδύνων του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος9
 • Η κατηγοριοποίηση των διεθνών επιχειρηματικών κινδύνων10
 • Η διαχείριση των διεθνών επιχειρηματικών κινδύνων15
 • Οι σχετικές επιχειρηματικές τακτικές εισόδου σε ξένες αγορές17
 • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικαίου διεθνών συναλλαγών19
 • Η συναλλαγή20
 • Ο διεθνής χαρακτήρας της συναλλαγής23
 • Οι κατηγορίες διεθνών συναλλαγών26
 • Η επιστημολογική αυτοτέλεια του ΔΔΣ26
 • Σχέση προς το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο27
 • Η σχέση του δικαίου των διεθνών συναλλαγών έναντι άλλων συγγενών δικαιικών κλάδων29
 • Τα θεμελιώδη ζητήματα και οι σύγχρονες τάσεις στο Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών30
 • Η ένταση μεταξύ ελευθερίας και ρυθμίσεως στο ΔΔΣ31
 • Η ηθική διάσταση του διεθνώς επιχειρείν36
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ40
 • Η θεσμική συγκρότηση του διεθνούς εμπορίου45
 • Διεθνείς διακυβερνητικοί οργανισμοί47
 • Διεθνικές Υπερεθνικές - Μη κυβερνητικές Οργανώσεις52
 • Οι πηγές του δικαίου των διεθνών συναλλαγών53
 • Διεθνές δίκαιο54
 • Ευρωπαϊκό δίκαιο56
 • Ανεθνικό δίκαιο - Lex mercatoria63
 • Σύνοψη μεθόδων του ΔΔΣ66
 • Η ενοποίηση του ΔΔΣ67
 • ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ75
 • ΤΙΤΛΟΣ 1 ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ75
 • KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ75
 • ΣΗΜΑΣΙΑ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΑ ΕΝΝΟΙΑ76
 • ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ77
 • ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ LEX SOCIETATIS87
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (SOCIETAS EUROPAEA-SE)100
 • I. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (SΕ)101
 • II. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ102
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΑ104
 • ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ [TRUSTS]104
 • ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ109
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ114
 • ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ115
 • Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΕΟΟΣ)117
 • ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ122
 • Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ) ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING)123
 • ΟΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ (OFFSHORE) ΕΤΑΙΡΙΕΣ133
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ142
 • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ142
 • Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ143
 • Η ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ149
 • ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Ν 89/1967 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ159
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ159
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ163
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ166
 • ΕΞΩΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ186
 • ΤΙΤΛΟΣ 2 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ193
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ193
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ195
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ195
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ205
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ211
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ211
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ214
 • ΜΕΡΟΣ Β΄ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ223
 • ΤΙΤΛΟΣ 1 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΩΜΗ Ι - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΡΩΜΗ ΙΙ223
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΩΜΗ Ι225
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΩΜΗ ΙΙ268
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ275
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗ275
 • Η διεθνής πώληση - Εννοιολογικές παρατηρήσεις283
 • Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Σύμβαση Βιέννης 1980 - Ν 2532/1997289
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ594
 • Το ζήτημα595
 • Επιστολές και μνημόνια598
 • Οι ανώνυμες προκαταρκτικές συμβάσεις601
 • Οι κυρίαρχες μορφές: εμπορική αντιπροσωπεία, εμπορική διανομή και δικαιόχρηση (franchising)602
 • Η αποζημίωση πελατείας618
 • Συμβάσεις Πρακτορείας622
 • Σύμβαση Παραγγελίας622
 • Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου623
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ1
 • Εισαγωγή630
 • Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην «Κοινωνία της Πληροφορίας»633
 • Το ηλεκτρονικό εμπόριο από ιδιωτικοδιεθνολογική σκοπιά638
 • To ηλεκτρονικό έγγραφο και η ηλεκτρονική υπογραφή652
 • Η κατάρτιση ηλεκτρονικών συμβάσεων658
 • Η πληρωμή μέσω διαδικτύου663
 • Η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας εντός της Κοινότητας670
 • Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών677
 • Προστασία απορρήτου και προσωπικών δεδομένων στα δημόσια δίκτυα689
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ701
 • Εισαγωγή701
 • Οι παροχές712
 • Η φύση των παροχών712
 • Η πολυπλοκότητα των παροχών727
 • Οι πάροχοι740
 • Ο σύμβουλος του κυρίου του έργου741
 • Ο κατασκευαστής του έργου751
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ766
 • Εισαγωγή766
 • Το κοινοτικό δίκαιο των δημόσιων διαγωνισμών - Οι βασικές αρχές και έννοιες του768
 • Οι Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ768
 • Βασικές αρχές της διαγωνιστικής διαδικασίας769
 • Οι έννοιες της αναθέτουσας αρχής, του οικονομικού φορέα και του δημοσίου έργου772
 • Οι διαδικασίες επιλογής775
 • Γενικά775
 • Η ανοικτή και η κλειστή διαδικασία776
 • Οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση776
 • Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου777
 • Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες778
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31
 • Οι συμφωνίες - πλαίσιο778
 • Η διεξαγωγή του διαγωνισμού779
 • Γενικά779
 • Οι τεχνικές προδιαγραφές779
 • Λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια ικανότητας των υποψηφίων αναδόχων780
 • Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες781
 • Η έννομη προστασία782
 • Γενικά782
 • Η αποτελεσματική δικαστική προστασία783
 • ΤΙΤΛΟΣ 2 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ785
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ785
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ785
 • Προϊόν της βιομηχανικής επανάστασης786
 • Δικαιώματα σε άυλα αγαθά787
 • Αποκλειστικά δικαιώματα και ελεύθερος ανταγωνισμός787
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ788
 • Διακριτικά γνωρίσματα788
 • Τεχνικές δημιουργίες789
 • Ελεύθερος εμπορικός ανταγωνισμός791
 • Αθέμιτος ανταγωνισμός794
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ795
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ797
 • Η αρχή της εδαφικότητας797
 • Η αρχή της ίσης μεταχείρισης801
 • Η αρχή της ελάχιστης προστασίας802
 • Η αρχή απαράλλακτης (telle quelle) προστασίας803
 • Η αρχή της διεκδίκησης διεθνούς (συμβατικής) προτεραιότητας803
 • Η αρχή του μάλλον ευνοουμένου κράτους804
 • Η αρχαιότητα του κοινοτικού σήματος804
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ805
 • Διεθνής Σύμβαση Παρισίων (1883)805
 • Κοινοτικό σήμα806
 • Διεθνές σήμα808
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ810
 • Διεθνής Σύμβαση Παρισίων (1886)810
 • Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας810
 • Κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας811
 • Η διεθνής αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας811
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ812
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ815
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6. ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ816
 • Εφαρμοστέο δίκαιο816
 • Διεθνής δωσιδικία821
 • Ζητήματα από τη χρήση του διαδικτύου824
 • Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων824
 • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ825
 • ΤΙΤΛΟΣ 3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ827
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ827
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ831
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ858
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Προσεγγίσεις κατηγοριοποίησης858
 • Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της πρώτης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος860
 • Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της δεύτερης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος: «υπηρεσίες πληρωμών»866
 • Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο των υποδομών του χρηματοπιστωτικού συστήματος869
 • ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ833
 • Οι δύο λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος833
 • Η πρώτη λειτουργία: διοχέτευση χρηματικών πόρων από τους θετικούς προς τους αρνητικούς αποταμιευτές836
 • Η δεύτερη λειτουργία: συμβολή στην πραγματοποίηση πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών848
 • ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ851
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις851
 • Τα συστήματα πληρωμών852
 • Τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού κινητών αξιών857
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ870
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ873
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ877
 • Ο κανόνας της αυτονομίας της βούλησης και τα όρια εφαρμογής του σύμφωνα με τον Κανονισμό 593/2008/ΕΚ877
 • Η ρύθμιση της απουσίας επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου από τα μέρη σύμφωνα με τον Κανονισμό 593/2008/ΕΚ883
 • Οι ειδικές ρυθμίσεις του Κανονισμού 593/2008/ΕΚ για τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις με καταναλωτές887
 • Έκταση εφαρμογής της lex contractus894
 • Κανόνες σύγκρουσης καθιερούμενοι με άλλες -εκτός του Κανονισμού 593/2008/ΕΚ- νομικές πράξεις898
 • ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ903
 • Οι ρυθμίσεις περί των υπερισχυουσών διατάξεων αναγκαστικού δικαίου στον Κανονισμό 593/2008/ΕΚ903
 • Πηγές των κανόνων διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου που εφαρμόζονται στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συναλλαγές908
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ912
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ913
 • Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ915
 • Γενικά915
 • Μορφές χρηματοδότησης των διεθνών συναλλαγών920
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ926
 • Παρεπόμενες εγγυήσεις926
 • Αυτόνομες εγγυήσεις928
 • Η εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεων939
 • Επιστολή προθέσεων ή πατρωνείας (intent ή comfort)940
 • Η (αντ)ασφαλιστική σύμβαση941
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ943
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ946
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ948
 • ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ948
 • Δομή της αγοράς952
 • Συναλλαγές στην αγορά963
 • Επίλυση διαφορών1000
 • Συμπέρασμα1000
 • Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ1002
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - Η ΕΠΙΤΑΓΗ1011
 • Η ΕΠΙΤΑΓΗ ΩΣ ΜΕΣΟ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1011
 • ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ1014
 • ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΔΙΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΗ1022
 • ΤΙΤΛΟΣ 4 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ1026
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ1026
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1027
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ1027
 • Γενικά1027
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ1027
 • Γενικά1027
 • Tα έγγραφα στη σύμβαση μεταφοράς1028
 • Τα πρόσωπα στη σύμβαση μεταφοράς1032
 • Η ευθύνη του μεταφορέα1033
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1035
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ1035
 • Γενικά1035
 • Οι κανόνες ρύθμισης της διεθνούς δικαιοδοσίας1035
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ1041
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ1041
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις, νομικό πλαίσιο1041
 • ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΑΓΗΣ - ΒΙΣΜΠΥ (Hague-Visby)1044
 • Γενικά1044
 • Ο νομικός χαρακτήρας της σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων1044
 • ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΑΓΗΣ-ΒΙΣΜΠΥ1044
 • OΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ1045
 • Τα κύρια πρόσωπα στη διεθνή σύμβαση μεταφοράς1045
 • Άλλα πρόσωπα στη διεθνή σύμβαση μεταφοράς1046
 • Ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς1046
 • Ο ναυτικός πράκτορας1047
 • Ο παραλήπτης στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά1047
 • Απαραίτητα στοιχεία στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά1047
 • ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ1049
 • Η διεθνής θαλάσσια φορτωτική1049
 • Άλλα έγγραφα στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά1050
 • Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ1051
 • Γενικά για την ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα (Ιστορική1051
 • Γενικά για την ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα (Ιστορική και Χάγης - Βίσμπυ1052
 • Λόγοι ρύθμισης της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα1052
 • Η ευθύνη του μεταφορέα στους κανόνες Χάγης-Βίσμπυ1052
 • Η απαλλαγή της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα1054
 • Γενικά1054
 • Οι ρήτρες απαλλαγής της ευθύνης του μεταφορέα1056
 • Το πέρας της ευθύνης του μεταφορέα1057
 • Ο περιορισμός της ευθύνης του θαλάσσιου μεταφορέα1058
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ1062
 • Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ UNCITRAL ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΑ Η ΜΕΡΙΚΑ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ1061
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ1066
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ1066
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις1066
 • Λόγοι νομοθετικής ρύθμισης1066
 • Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ CMR1067
 • Ιστορική αναδρομή, αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής1067
 • Διεθνής συνδυαστική (multimodal) μεταφορά1069
 • Τα Έγγραφα στη Διεθνή Οδική Μεταφορά υπό το Καθεστώς της Σύμβασης CMR1071
 • ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ - Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ1075
 • Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη του αποστολέα1075
 • Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη του μεταφορέα1076
 • Περιπτώσεις απαλλαγής της ευθύνης του μεταφορέα1078
 • Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη του παραλήπτη1079
 • ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ1079
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ1081
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ1081
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις, νομικό πλαίσιο, πεδίο εφαρμογής1081
 • Τα έγγραφα στη διεθνή αεροπορική μεταφορά1082
 • ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ - Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ1084
 • Οι υποχρεώσεις του μεταφορέα1084
 • Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη του αποστολέα1086
 • Η ευθύνη του μεταφορέα1087
 • Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη του παραλήπτη1087
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ1089
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ1089
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις1089
 • Ιστορική αναδρομή - Νομοθετικές ρυθμίσεις1089
 • Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ COTIF1090
 • Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1090
 • Αντικείμενο1090
 • Πεδίο εφαρμογής1090
 • Τα Έγγραφα στη Διεθνή Σιδηροδρομική Μεταφορά - Η φορτωτική CIM1092
 • Τα χαρακτηριστικά της φορτωτικής CIM1092
 • Οι ενδείξεις της φορτωτικής CIM1094
 • Αναγκαίες ενδείξεις της φορτωτικής CIM1094
 • Δυνητικές ενδείξεις της φορτωτικής CIM1094
 • Περιπτώσεις τροποποίησης της σύμβασης σιδηροδρομικής μεταφοράς1095
 • Οι υποχρεώσεις των μερών - Η ευθύνη του μεταφορέα και ο περιορισμός της1096
 • Οι υποχρεώσεις του αποστολέα1096
 • Οι υποχρεώσεις του μεταφορέα1097
 • Περιπτώσεις απαλλαγής της ευθύνης του μεταφορέα1098
 • Η ευθύνη του παραγγελιοδόχου μεταφοράς - Η ευθύνη του σιδηροδρόμου1099
 • Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ1099
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ1100
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1100
 • ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ1101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1188
 • ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1188
 • Κανονισμοί ομαδικών απαλλαγών και κλαδικοί Kανονισμοί1189
 • Νομοθεσία ελέγχου συγκεντρώσεων1193
 • ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1201
 • O Κανονισμός 1/20031201
 • Οργανωτικές αλλαγές - Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΕΔΑ)1204
 • ΤΙΤΛΟΣ 5 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ1104
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ1104
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ1109
 • Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ1109
 • Εισαγωγή1109
 • Ρυθμιστικό πλαίσιο1109
 • Κατηγοριοποίηση της ασφάλισης εξαγωγικού κινδύνου1111
 • Οι κρίσιμοι ορισμοί στην ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων1111
 • Ασφαλισμένος και λήπτης της ασφάλισης1111
 • Ασφαλιστικοί κίνδυνοι1112
 • Οικονομικά στοιχεία1114
 • Παραλλαγές του ασφαλιστήριου1115
 • Αντικείμενο της ασφάλισης1115
 • Η ασφαλιστική περίπτωση1116
 • Το ασφάλισμα1117
 • Δικαιώματα και ενστάσεις του ασφαλιστή1117
 • Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ1119
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ1125
 • ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ1125
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ1129
 • ΠΛΕΙΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ1132
 • ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ1133
 • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ1135
 • ΤΙΤΛΟΣ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1143
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1143
 • ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1143
 • Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1144
 • Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚ1146
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»1148
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1152
 • ΟΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1152
 • Άρθρο 811152
 • Άρθρο 821168
 • Άρθρο 861179
 • Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ1186
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1188
 • ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1188
 • Κανονισμοί ομαδικών απαλλαγών και κλαδικοί Kανονισμοί1189
 • Νομοθεσία ελέγχου συγκεντρώσεων1193
 • ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ1201
 • O Κανονισμός 1/20031201
 • Οργανωτικές αλλαγές - Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΕΔΑ)1204
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚ1232
 • Η ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ1232
 • ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ1234
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ1240
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ1240
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1242
 • Η συμφωνία περί διαιτησίας1244
 • Lex Facit Arbitrum: η Lex Arbitri1245
 • Διαιτησία και εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών1249
 • Ημεδαπή/αλλοδαπή και διεθνής/εσωτερική διαιτησία1250
 • ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ1253
 • Διεθνείς συμβάσεις και κείμενα1253
 • Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης1253
 • Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 19611255
 • Ο Κανονισμός 44/20011256
 • Εθνικά δίκαια1256
 • Ο Πρότυπος Νόμος της UNCITRAL1258
 • Η ρύθμιση της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας στην Ελλάδα: Ο N 2735/19991260
 • Θεσμική και ad hoc διαιτησία1261
 • Κανόνες διαιτησίας1262
 • Κανόνες της UNCITRAL1261
 • Κανόνες του ICC1262
 • Κανόνες του LCIA1263
 • Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ1263
 • Η αυτοτέλεια της διαιτητικής ρήτρας (separability)1263
 • Εφαρμοστέο δίκαιο στη συμφωνία περί διαιτησίας1264
 • Εγκυρότητα1265
 • Γενικές προϋποθέσεις ουσιαστικής εγκυρότητας των συμβάσεων1265
 • Ικανότητα και υποκειμενική διαιτητευσιμότητα1265
 • Αντικειμενική διαιτητευσιμότητα1268
 • Περιεχόμενο της συμφωνίας περί διαιτησίας1269
 • Τύπος1271
 • Εύρος της συμφωνίας περί διαιτησίας1273
 • ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ1274
 • Ικανότητα και περιορισμοί1275
 • Τρόποι διορισμού1276
 • Διορισμός από κέντρα διεθνούς διαιτησίας ή άλλες αρχές1276
 • Δικαστική συνδρομή στη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου1277
 • Ανεξαρτησία και αμεροληψία1278
 • Η υποχρέωση ανεξαρτησίας και αμεροληψίας1278
 • Εξαίρεση μελών του διαιτητικού δικαστηρίου1280
 • Η ανάθεση καθηκόντων στο διαιτητικό δικαστήριο1281
 • Σύμβαση με τους διαιτητές;1281
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαιτητών1282
 • Η αστική ευθύνη των διαιτητών1283
 • Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ1284
 • Η αρχή της Compétence-Compétence1284
 • Γενικά1284
 • Ενστάσεις έλλειψης δικαιοδοσίας1285
 • Εκκρεμοδικία (lis pendens)1285
 • Δεδικασμένο διαιτητικών αποφάσεων (res judicata)1287
 • Πολυμερείς διαιτησίες1288
 • Δυσχέρειες στη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου1288
 • Συνένωση δικών και πρόσθεση διαδίκων1289
 • Η συνεργασία με τα τακτικά δικαστήρια1291
 • Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΞΕΧΟΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ1292
 • «Κοινοδίκαιο εναντίον αστικού δικαίου»: Ένα ανυπόστατο δίλημμα1292
 • Το διαιτητικό πλαίσιο αναφοράς (Terms of reference/Αcte de mission)1293
 • Λήψη ασφαλιστικών μέτρων1294
 • Πριν τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου1294
 • Μετά τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου1295
 • Εκτέλεση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων1297
 • Δικαστικά έξοδα και κόστος διαδικασίας1298
 • Αποδεικτική διαδικασία και μάρτυρες1298
 • Ακροαματική διαδικασία1299
 • Εμπιστευτικότητα (confidentiality) και μυστικότητα (privacy)1299
 • Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ1300
 • Είδη διαιτητικών αποφάσεων1301
 • Εφαρμοστέο επί της ουσίας δίκαιο1302
 • Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου από τα μέρη: Η αρχή της αυτονομίας1302
 • Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου από τον διαιτητή1304
 • Κανόνες αμέσου εφαρμογής1305
 • Προσφυγέ1306
 • Ακύρωση1306
 • Έφεση1307
 • Αναγνώριση και εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης1307
 • Η ρύθμιση της Σύμβασης της Νέας Υόρκης1308
 • Έκταση και μέτρο του ελέγχου1311
 • Το ειδικό ζήτημα της εκτέλεσης ακυρωθεισών αποφάσεων1312
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ1314
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ1314
 • Κανονισμός Βρυξέλλες Ι1317
 • Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι1317
 • Η ερμηνεία του Κανονισμού και η προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΚ1317
 • Το ζήτημα της ιεραρχίας των κανόνων διεθνούς δικαιοδοσίας1326
 • Οι βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας στις συναλλακτικές σχέσεις1327
 • Η δικαιοδοτική εξαίρεση της εκκρεμοδικίας και της συνάφειας1349
 • Οι σχετικές διατάξεις του ΚΠολΔ για μη κοινοτικές διαφορές1353
 • Η αρχή της συνισταμένης: Η προβολή των εσωτερικών δικαιοδοτικών βάσεων τοπικής αρμοδιότητας ως βάσεων διεθνούς δικαιοδοσίας1353
 • Η γενική βάση διεθνούς δικαιοδοσίας: Η κατοικία του εναγομένου (ΚΠολΔ 22)1353
 • Ειδικές διατάξεις συντρέχουσας διεθνούς δικαιοδοσίας1354
 • Η Σύμβαση του Λουγκάνο του 20071355
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ1357
 • Εισαγωγή1357
 • Κανονισμός Βρυξέλλες Ι - Ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 31)1358
 • Η γενική ρύθμιση του άρθρου 311358
 • Τα όρια της ρύθμισης1360
 • Αναγνώριση και εκτέλεση1364
 • Ασφαλιστικά μέτρα μετά την επί της ουσίας έκδοση αποφάσεως (άρθρο 47)1364
 • Ο Κανονισμός 805/2004 και τα ασφαλιστικά μέτρα1366
 • Οι διατάξεις του ΚΠολΔ1367
 • Διεθνής δικαιοδοσία1367
 • Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων1369
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΧΩΡΙΑ ΙΣΧΥ1370
 • Το πρόβλημα - Οι περιπτώσεις - Μία αγγλοσαξωνική ιδιαιτερότητα1370
 • Το πρόβλημα στο πλαίσιο του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι1374
 • Προσβολή της δημόσιας τάξης του τρίτου κράτους;1378
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ1382
 • Γενικά1383
 • Κανονισμός Βρυξέλλες Ι1386
 • Βασικές αρχές του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι στο πεδίο της αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων1386
 • Διαδικασία εκτέλεσης βάσει του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι1390
 • Λόγοι μη αναγνώρισης/εκτέλεσης (άρθρα 34 και 35)1391
 • Η περίπτωση της ερημοδικίας του εναγομένου (άρθρο 34 σημείο 2 Κανονισμού 44/2001)1398
 • Η κύρια ρύθμιση1398
 • Ειδικότερα ζητήματα1400
 • Η ύπαρξη ασυμβίβαστων αποφάσεων στο κράτος αναγνώρισης/εκτέλεσης1402
 • To ζήτημα του (εξαιρετικού) ελέγχου της διεθνούς δικαιοδοσίας του εκδόσαντος την απόφαση δικαστηρίου1406
 • Κανονισμός 805/2004 (σύντομη αναφορά)1407
 • Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 805/2004 - Σχέση με τον Κανονισμό 44/20011407
 • Κατάργηση exequatur1409
 • Διαδικασία εκτέλεσης1409
 • Οι διατάξεις του ΚΠολΔ1412
 • Διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις1416
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1424
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1424
 • Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ1424
 • Το κριτήριο της κατοικίας/έδρας1425
 • Το κριτήριο της πηγής1427
 • ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ1429
 • Η έννοια και οι μορφές της διπλής φορολογίας1429
 • Η αποφυγή της διπλής φορολογίας1429
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1432
 • ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1432
 • Βασικές ρυθμίσεις1432
 • Φορολογία εισοδήματος1433
 • Φορολογία συναλλαγών1434
 • Φορολογία κεφαλαίου1437
 • Ρυθμίσεις αποφυγής διπλής φορολογίας ......................................................1437
 • Φορολογία εισοδήματος1437
 • Φορολογία συναλλαγών1438
 • Φορολογία κεφαλαίου1438
 • ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1439
 • Ιστορική εξέλιξη των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας1439
 • Το Πρότυπο Σύμβασης του ΟΟΣΑ1440
 • Πεδίο εφαρμογής των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας1442
 • Μέθοδοι αποφυγής διπλής φορολογίας1443
 • Η μέθοδος της εξαίρεσης (άρθρο 23 Α παρ. 1 Προτύπου Σύμβασης)1444
 • Η μέθοδος της πίστωσης του φόρου (άρθρο 23 Β παρ. 1 Προτύπου Σύμβασης)1444
 • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1444
 • Η απαγόρευση των φορολογικών διακρίσεων κατά την κυκλοφορία των προϊόντων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων και η νομολογία του ΔΕΚ1446
 • Οι ρυθμίσεις της άμεσης φορολογίας1452
 • Οδηγία 90/434/ΕΟΚ για το κοινό φορολογικό καθεστώς διασυνοριακών εταιρικών μετασχηματισμών1452
 • Οδηγία 90/435/ΕΟΚ για το κοινό φορολογικό καθεστώς μητρικών-θυγατρικών εταιριών1454
 • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ1485
 • ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1485
 • Έννοια1485
 • Η φορολόγηση των εισερχόμενων μερισμάτων1486
 • ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1488
 • Φορολογικές ρυθμίσεις1490
 • Έννοια1488
 • Οδηγία 2003/49/ΕΚ για το κοινό σύστημα φορολόγησης τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών1455
 • Σύμβαση 90/436/ΕOK για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης κερδών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων1456
 • Οδηγία 77/799/ΕΟΚ περί αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων και έμμεσων φόρων1457
 • Οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα1457
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας1458
 • Η εναρμόνιση της έμμεσης φορολογίας1458
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας1458
 • Ο Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας1460
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ1462
 • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1462
 • ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ1465
 • ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ1469
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ1474
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ1474
 • ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ1475
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ1479
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ1480
 • ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ1481
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ1485
 • ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1485
 • Έννοια1485
 • Η φορολόγηση των εισερχόμενων μερισμάτων1486
 • Η φορολόγηση των εξερχόμενων μερισμάτων1488
 • ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1488
 • Έννοια1488
 • Φορολογικές ρυθμίσεις1490
 • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1491
 • Η Οδηγία 90/435/ΕΟΚ1491
 • Η νομολογία του ΔΕΚ1491
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΟΚΟΙ1495
 • ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1495
 • Έννοια1495
 • Η φορολόγηση των εισερχόμενων τόκων1496
 • Η φορολόγηση των εξερχόμενων τόκων1497
 • ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1497
 • ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1498
 • Φορολογικές ρυθμίσεις1500
 • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Η ΟΔΗΓΙΑ 2003/49/ΕΚ1501
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ROYALTIES)1503
 • ΕΝΝΟΙΑ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ1503
 • Τεχνογνωσία (Know-how)1504
 • Λογισμικό (software)1506
 • ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1507
 • ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1508
 • Ορισμός1508
 • Φορολογικές ρυθμίσεις1509
 • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Η ΟΔΗΓΙΑ 2003/49/ΕΚ1510
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ1512
 • ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ1512
 • ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΚΕΡΔΗ (CAPITAL GAINS)1514
 • ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1516
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1519
 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ TRANSFER PRICING1519
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - OFFSHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ1522
 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΟΥ1531
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1537