Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €9.00
ΝΠ €11.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-827-8
Σελίδες: 496
Επιμέλεια: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος

Η παρούσα 6η έκδοση «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/1.4.2019), που επέφερε αλλαγές στα θέματα της Ευρεσιτεχνίας και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων).

Στο παρόν έργο «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες ισχύουσες διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, οι διατάξεις του Ν 3419/2005 για το Γ.Ε.ΜΗ., του Ν 1733/1987 για την ευρεσιτεχνία, οι διατάξεις του Ν 4072/2012 για τα σήματα, οι διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, οι διατάξεις του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία, οι διατάξεις του Ν 4481/2017 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οι διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933 για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη έκδοση.

Η παρούσα 6η έκδοση εντάσσεται στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

 • 0
 • Α. Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου1
 • [1] ΒΔ της 19.4/1.5.18351
 • Περί του Εμπορικού Νόμου1
 • ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ1
 • ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ1
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ1
 • Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7]1
 • TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ2
 • Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17]2
 • TMHMA ΤΡΙΤΟΝ4
 • Περί εταιριών4
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ4
 • Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50]4
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ6
 • Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64]6
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ6
 • Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69]6
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ7
 • Περί παραγγελιοδόχων [Άρθρα 90-101]7
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ7
 • Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94]7
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ8
 • Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101]8
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ9
 • Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107]9
 • ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ10
 • Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108]10
 • [2] ΒΔ της 2/14.5.183511
 • Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων11
 • [Άρθρα 1-8]11
 • [3] Ν 3419/200513
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας13
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ13
 • Γενικό εμπορικό μητρώο [Άρθρα 1-18]13
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ50
 • Εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 50
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ51
 • Άλλες διατάξεις 51
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 30, 36-37]51
 • [4] Ν 1733/198754
 • Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας54
 • ΜΕΡΟΣ Α΄54
 • Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1]54
 • ΜΕΡΟΣ Β΄55
 • ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄55
 • Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6]55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄59
 • Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9]59
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄66
 • Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11]66
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄67
 • Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14]67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄75
 • Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ]75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄85
 • Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18]85
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄86
 • Τεχνολογική καινοτομία86
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄86
 • Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19]86
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄87
 • Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20]87
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄88
 • Μεταφορά τεχνολογίας [Άρθρα 21-22Λ]88
 • ΜΕΡΟΣ Ε΄106
 • Εφαρμογή της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Άρθρο 23]106
 • [5] Ν 4072/2012108
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις108
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ108
 • Σήματα108
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄108
 • Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 121-124]108
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄112
 • Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 125-130]112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄115
 • Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 131-133]115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄117
 • Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 134-149]117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄129
 • Προσβολή σήματος [Άρθρα 150-158]129
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄136
 • Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 159-162]136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄141
 • Συλλογικά σήματα [Άρθρο 163]141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄141
 • Διεθνή σήματα [Άρθρα 164-174]141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄146
 • Κοινοτικό σήμα [Άρθρα 175-176]146
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄148
 • Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 177]148
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄149
 • Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 178-183]149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄152
 • Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρα 184-196, 330]152
 • [6] Ν 2417/1996168
 • ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960 [Άρθρα 1-32]169
 • Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979168
 • [Άρθρο πρώτο]168
 • ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925169
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979186
 • [Άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο]186
 • [7] ΠΔ 259/1997189
 • Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας189
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ189
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2]189
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ191
 • Εφαρμογή του διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 - Διεθνής αίτηση - Προστασία [Άρθρα 3-11]191
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ194
 • Εθνικός τίτλος προστασίας194
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ194
 • Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16]194
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ198
 • Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19]198
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ200
 • Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία [Άρθρα 20-25]200
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ206
 • Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα [Άρθρα 26-29Α]206
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ209
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31]209
 • Γ. Πνευματική ιδιοκτησία211
 • [8] Ν 2121/1993211
 • Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα211
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ211
 • Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας [Άρθρα 1-5]211
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ218
 • Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος [Άρθρα 6-11]218
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ221
 • Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση [Άρθρα 12-17]221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ223
 • Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος [Άρθρα 18-28Γ]223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ238
 • Διάρκεια της προστασίας [Άρθρα 29-31]238
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ239
 • Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 32-39]239
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ248
 • Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45Α]248
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ253
 • Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53]253
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ266
 • Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων [Άρθρα 54-58]266
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ279
 • Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος [Άρθρα 59-63]279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ281
 • Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66Δ]281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ302
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 67-72]302
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ312
 • Έναρξη ισχύος [Άρθρο 77]312
 • [9] Ν 4481/2017313
 • Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού313
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ313
 • Συλλογική διαχείριση και άλλες ρυθμίσεις [Άρθρα 1-54, 81]313
 • Δ. Αξιόγραφα389
 • [10] Ν 5325/1932389
 • Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν389
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι389
 • Περί συναλλαγματικής389
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’389
 • Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10]389
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’391
 • Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20]391
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’394
 • Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29]394
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’396
 • Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32]396
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’397
 • Περί λήξεως [Άρθρα 33-37]397
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’399
 • Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42]399
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’400
 • Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54]400
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’406
 • Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63]406
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’409
 • Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68]409
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’411
 • Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69]411
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’411
 • Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71]411
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’411
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74]411
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ412
 • Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78]412
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ414
 • Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89]414
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV415
 • Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-100]415
 • [11] Ν 5960/1933418
 • Περί Επιταγής418
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’418
 • Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13]418
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’420
 • Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24]420
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’423
 • Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27]423
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’424
 • Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36]424
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’426
 • Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39]426
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’427
 • Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48]427
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄431
 • Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50]431
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄431
 • Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51]431
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄432
 • Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53]432
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’432
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57]432
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’433
 • Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69]433
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’434
 • Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76]434
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’436
 • Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80]436
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’437
 • Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82]437
 • [12] ΝΔ της 17.7./13.8.1923438
 • Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών438
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄438
 • Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν438
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΩΝ438
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρον 68]438
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ439
 • Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75]439
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ439
 • Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80]439
 • [13] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ441
 • ΠΔ 456/1984441
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ441
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ441
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ441
 • Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900]441
 • Ε. Αθέμιτος ανταγωνισμός444
 • [14] Ν 146/1914444
 • Περί αθεμίτου ανταγωνισμού444
 • [Άρθρα 1-24]444
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 455
 • 0
 • 0