Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €9.00
ΝΠ €11.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-827-8
Σελίδες: 496
Επιμέλεια: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος

Η παρούσα 6η έκδοση «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/1.4.2019), που επέφερε αλλαγές στα θέματα της Ευρεσιτεχνίας και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων).

Στο παρόν έργο «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες ισχύουσες διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, οι διατάξεις του Ν 3419/2005 για το Γ.Ε.ΜΗ., του Ν 1733/1987 για την ευρεσιτεχνία, οι διατάξεις του Ν 4072/2012 για τα σήματα, οι διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, οι διατάξεις του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία, οι διατάξεις του Ν 4481/2017 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οι διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933 για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη έκδοση.

Η παρούσα 6η έκδοση εντάσσεται στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

 • 0
 • Α. Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου27
 • [1] ΒΔ της 19.4/1.5.183527
 • Περί του Εμπορικού Νόμου27
 • ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ27
 • ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ27
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ27
 • Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7]27
 • TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ28
 • Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17]28
 • TMHMA ΤΡΙΤΟΝ30
 • Περί εταιριών30
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ30
 • Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50]30
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ32
 • Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64]32
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ32
 • Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69]32
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ33
 • Περί παραγγελιοδόχων [Άρθρα 90-101]33
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ33
 • Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94]33
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ34
 • Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101]34
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ35
 • Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107]35
 • ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ36
 • Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108]36
 • [2] ΒΔ της 2/14.5.183537
 • Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων37
 • [Άρθρα 1-8]37
 • [3] Ν 3419/200539
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας39
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ39
 • Γενικό εμπορικό μητρώο [Άρθρα 1-18]39
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ76
 • Εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 76
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ77
 • Άλλες διατάξεις 77
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 30, 36-37]77
 • [4] Ν 1733/198780
 • Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας80
 • ΜΕΡΟΣ Α΄80
 • Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1]80
 • ΜΕΡΟΣ Β΄81
 • ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ81
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄81
 • Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6]81
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄85
 • Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9]85
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄92
 • Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11]92
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄93
 • Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14]93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄101
 • Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ]101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄111
 • Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18]111
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄112
 • Τεχνολογική καινοτομία112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄112
 • Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19]112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄113
 • Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20]113
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄114
 • Μεταφορά τεχνολογίας [Άρθρα 21-22Λ]114
 • ΜΕΡΟΣ Ε΄132
 • Εφαρμογή της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Άρθρο 23]132
 • [5] Ν 4072/2012134
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις134
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ134
 • Σήματα134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄134
 • Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 121-124]134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄138
 • Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 125-130]138
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄141
 • Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 131-133]141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄143
 • Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 134-149]143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄155
 • Προσβολή σήματος [Άρθρα 150-158]155
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄162
 • Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 159-162]162
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄167
 • Συλλογικά σήματα [Άρθρο 163]167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄167
 • Διεθνή σήματα [Άρθρα 164-174]167
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄172
 • Κοινοτικό σήμα [Άρθρα 175-176]172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄174
 • Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 177]174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄175
 • Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 178-183]175
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄178
 • Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρα 184-196, 330]178
 • [6] Ν 2417/1996194
 • ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960 [Άρθρα 1-32]195
 • Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979194
 • [Άρθρο πρώτο]194
 • ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925195
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979212
 • [Άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο]212
 • [7] ΠΔ 259/1997215
 • Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας215
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ215
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2]215
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ217
 • Εφαρμογή του διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 - Διεθνής αίτηση - Προστασία [Άρθρα 3-11]217
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ220
 • Εθνικός τίτλος προστασίας220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ220
 • Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16]220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ224
 • Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19]224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ226
 • Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία [Άρθρα 20-25]226
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ232
 • Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα [Άρθρα 26-29Α]232
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ235
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31]235
 • Γ. Πνευματική ιδιοκτησία237
 • [8] Ν 2121/1993237
 • Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα237
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ237
 • Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας [Άρθρα 1-5]237
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ244
 • Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος [Άρθρα 6-11]244
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ247
 • Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση [Άρθρα 12-17]247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ249
 • Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος [Άρθρα 18-28Γ]249
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ264
 • Διάρκεια της προστασίας [Άρθρα 29-31]264
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ265
 • Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 32-39]265
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ274
 • Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45Α]274
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ279
 • Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53]279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ292
 • Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων [Άρθρα 54-58]292
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ305
 • Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος [Άρθρα 59-63]305
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ307
 • Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66Δ]307
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ328
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 67-72]328
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ338
 • Έναρξη ισχύος [Άρθρο 77]338
 • [9] Ν 4481/2017339
 • Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού339
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ339
 • Συλλογική διαχείριση και άλλες ρυθμίσεις [Άρθρα 1-54, 81]339
 • Δ. Αξιόγραφα415
 • [10] Ν 5325/1932415
 • Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν415
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι415
 • Περί συναλλαγματικής415
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’415
 • Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10]415
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’417
 • Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20]417
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’420
 • Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29]420
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’422
 • Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32]422
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’423
 • Περί λήξεως [Άρθρα 33-37]423
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’425
 • Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42]425
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’426
 • Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54]426
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’432
 • Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63]432
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’435
 • Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68]435
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’437
 • Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69]437
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’437
 • Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71]437
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’437
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74]437
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ438
 • Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78]438
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ440
 • Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89]440
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV441
 • Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-100]441
 • [11] Ν 5960/1933444
 • Περί Επιταγής444
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’444
 • Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13]444
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’446
 • Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24]446
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’449
 • Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27]449
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’450
 • Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36]450
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’452
 • Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39]452
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’453
 • Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48]453
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄457
 • Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50]457
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄457
 • Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51]457
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄458
 • Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53]458
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’458
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57]458
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’459
 • Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69]459
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’460
 • Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76]460
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’462
 • Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80]462
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’463
 • Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82]463
 • [12] ΝΔ της 17.7./13.8.1923464
 • Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών464
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄464
 • Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν464
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΩΝ464
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρον 68]464
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ465
 • Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75]465
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ465
 • Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80]465
 • [13] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ467
 • ΠΔ 456/1984467
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ467
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ467
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ467
 • Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900]467
 • Ε. Αθέμιτος ανταγωνισμός470
 • [14] Ν 146/1914470
 • Περί αθεμίτου ανταγωνισμού470
 • [Άρθρα 1-24]470
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 481
 • 0
 • 0