Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-826-1
Σελίδες: 336
Συγγραφέας: Μ. Μανουσάκη, I. Μανουσάκης, Γ. Μανουσάκης

Η δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στη σειρά «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», κρίθηκε επιβεβλημένη μετά και τις τροποποιήσεις που επήλθαν τα τελευταία 5 χρόνια, από την πρώτη κυκλοφορία, στον Ν 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», με πιο πρόσφατες αυτές του Ν 4599/2019 (ΦΕΚ Α΄ 40/4.3.2019) «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».

Εκτός, όμως, από τον βασικό Ν 2696/1999, η έκδοση αυτή περιλαμβάνει και τα εξής νομοθετήματα: To ΠΔ 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/EK της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011», κωδικοποιημένο έως τον Ν 4599/2019.

Τον Ν 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», που καθορίζει τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τη διενέργεια των ειδικών δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης οχημάτων και ρυθμίζει το πλαίσιο εποπτείας και αξιολόγησης των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

Επίσης, παρατίθεται το ΠΔ 70/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια».

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αλληλεπιδρά με αρκετές υπουργικές αποφάσεις επίσης, που περιέχονται στο έργο. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται εκείνες που καθορίζουν τις ειδικές λωρίδες για μέσα μαζικής μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την κυκλοφορία σημαντικών οδών και λεωφόρων της Αττικής και που ρυθμίζουν την κυκλοφορία των δίτροχων οχημάτων στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως και εκείνες που καθορίζουν τις μεθόδους διαπίστωσης χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα. Ακόμα παρατίθενται οι πρόσφατες διατάξεις του Ν 4619/2019 (νέος Ποινικός Κώδικας, με ισχύ από 1.7.2019), τα άρθρα 290 και 290Α, «Εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών» και «Επικίνδυνης οδήγησης» αντίστοιχα, όπως και το άρθρο 25 του Ν 4139/2013, για την οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Για πρώτη φορά την έκδοση διανθίζουν εύχρηστοι πίνακες που απεικονίζουν έγχρωμα τις ρυθμιστικές πινακίδες και όλες τις παραβάσεις του ΚΟΚ κατηγοριοποιημένες κατά είδος παράβασης με τις αντίστοιχες κυρώσεις, πρόστιμα και διοικητικά επιβαλλόμενα μέτρα, προκειμένου ο αναγνώστης να ανατρέχει εύκολα και γρήγορα στην αντίστοιχη περίπτωση παραβίασης του ΚΟΚ που τον αφορά. Η δεύτερη έκδοση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καλύπτει τις ανάγκες όσων ενδιαφέρονται και εμπλέκονται με θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια, καθώς είναι μία πλήρως ενημερωμένη, χρήσιμη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των συναφών νόμων.

 • 0
 • [1] Ν 2696/1999 «Κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας»1
 • [Άρθρο πρώτο]1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄1
 • ΓΕΝΙΚΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 1-2]1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄11
 • ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ [Άρθρα 3-11]11
 • KΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄54
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ [Άρθρα 12-44]54
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄113
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 45-52Α]113
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ128
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ128
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄128
 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΛΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [Άρθρα 53-54]128
 • KEΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄131
 • ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [Άρθρα 55-62]131
 • KΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄137
 • ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ) [Άρθρα 63-80]137
 • KΕΦΑΛΑΙΟ Η΄150
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ [Άρθρα 81-83]150
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄158
 • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ [Άρθρα 84-93]158
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄167
 • ΑΔΕΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ [Άρθρα 94-102]167
 • MEΡΟΣ ΤΡΙΤΟ175
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ175
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄175
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ [Άρθρα 103-105]175
 • KEΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄180
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-110, δεύτερο]180
 • [2] ΠΔ 51/2012185
 • «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»185
 • [Άρθρα 1-21]185
 • [3] Ν 4599/2019213
 • «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»213
 • ΜΕΡΟΣ Α΄213
 • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ [Άρθρα 1-10]213
 • ΜΕΡΟΣ Β΄235
 • ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ [Άρθρα 12-13, 53]235
 • [4] ΠΔ 70/2014237
 • «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια»237
 • [Άρθρα 1-9]237
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I244
 • ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 244
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II247
 • ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ που αναφέρεται στο άρθρο 5247
 • [5] KYA 2500/15/135-ί/6.9.2011257
 • «Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα»257
 • [Άρθρα 1-8]257
 • [6] ΚΥΑ Α-Οικ. 8713/595/19.2.2004273
 • Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Ακτής Ξαβερίου στον Πειραιά 273
 • [7] ΚΥΑ Α-Οικ. 8717/599/19.2.2004274
 • Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 274
 • [8] ΚΥΑ Α-Οικ. 8716/598/19.2.2004275
 • Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης και αντίθετης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Λένορμαν 275
 • [9] ΚΥΑ Α-Οικ. 8715/597/19.2.2004276
 • Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 276
 • [10] ΚΥΑ Α-Οικ. 8714/596/19.2.2004277
 • Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην οδό Μαυρομματαίων 277
 • [11] ΚΥΑ Α-Οικ. 8718/600/19.2.2004278
 • Καθορισμός Ειδικών Λωρίδων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στην Λεωφ. Δημοκρατίας (Αγ. Ανάργυροι) 278
 • [12] ΚΥΑ Α-73465/5396/13.1.2003279
 • Καθορισμός ειδικών λωρίδων λεωφορείων παράλληλης ροής σε σχέση με την υπόλοιπη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 279
 • [13] ΚΥΑ ΦΠ6/β/26808/2727/18.11.1999280
 • Κυκλοφορία δίτροχων οχημάτων στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας των Μέσων μαζικής Μεταφοράς 280
 • [14] Ν 4619/2019283
 • Ποινικός Κώδικας283
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ283
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ283
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ [Άρθρα 290, 290Α]283
 • [15] N 4139/2013285
 • Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις285
 • [Άρθρο 25]285
 • Αλφαβητικό ευρετήριο287
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι291
 • Παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων291
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ303
 • Παραβάσεις ΚΟΚ, αντίστοιχες κυρώσεις διοικητικά μέτρα303
 • 0
 • 0