Γενική θεώρηση - Προθεσμίες - Αναστολή - Διακοπή - Δικονομική αντιμετώπιση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-825-4
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Τ. Ζολώτας, Ε. Σουλτανίδου
Επιμέλεια: Β. Ανδρουλάκης
Πρόλογος: . Ι.Γράβαρης

Το παρόν έργο «Παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου» εμβαθύνει στο θεσμό της παραγραφής. Πρόκειται για ένα θεσμό με ιδιαίτερες δυσχέρειες στην επιστημονική επεξεργασία του ακόμα και στα δουλεμένα δίκαια, αστικό και ποινικό, στο δε διοικητικό δίκαιο έχει να αναμετρηθεί με πρόσθετες σοβαρές δυσκολίες. Στο εν λόγω έργο οι συγγραφείς  παρουσιάζουν, με εξαντλητική παράθεση του νομοθετικού πλαισίου και με πλήρη νομολογιακή κάλυψη, καθώς και με τις αναγκαίες, όπου και όσο απαιτούνται, θεωρητικές αναφορές και αναπτύξεις, ένα ακριβές, λεπτομερές και πλήρες πανόραμα της παραγραφής υπέρ και κατά του Δημοσίου, εξαιρετικά χρήσιμο για όλους τους εφαρμοστές του δικαίου.

Στην αρχή αναδεικνύεται η έννοια, ο σκοπός και η συνταγματική διάσταση της παραγραφής στο δημόσιο δίκαιο, με βασικό θεμέλιο την ασφάλειά του. Αναλύονται τα είδη των οικονομικών αξιώσεων του Δημοσίου, με βασικές εσωτερικές υποδιακρίσεις, τόσο κατά φορέα (Δημόσιο, ΟΤΑ, κ.λπ.) και ύλη (φορολογικές, τελωνειακές, ελλείμματα δημοσίων υπολόγων, αστική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών οργάνων ΟΤΑ, ΟΤΑ, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ.) όσο και κατά το στάδιο επιβολής και είσπραξης· και έπειτα τα του πειθαρχικού δικαίου ανά κατηγορία υποκειμένων (λειτουργοί, υπάλληλοι, επαγγελματίες).

Ακολουθούν οι παραγραφές των αξιώσεων κατά του Δημοσίου με εξαντλητική περιπτωσιολογία των διαφόρων κατά αντικείμενο, ρυθμίσεων. Ειδικότερα, αναλύονται οι παραγραφές επί αγωγών αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, από μισθούς, συντάξεις κ.ά. Επίσης περιγράφεται εκτενώς η έννοια της αναγνωρισμένης χρηματικής απαίτησης και η αναγνώριση αυτής από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ακολουθεί η αναλυτική ανάπτυξη των λόγων αναστολής και διακοπής της παραγραφής με εκτεταμένη και πάλι κατηγοριοποιημένη περιπτωσιολογία. Τέλος, σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συνέπειες και η δικονομική αντιμετώπιση της παραγραφής υπέρ και κατά του Δημοσίου.

Στο παρόν έργο οι αναγνώστες με ιδιαίτερη ευκολία, μέσω του αλφαβητικού ευρετηρίου, μπορούν να αναζητήσουν όλα τα είδη των παραγραφών υπέρ και κατά του Δημοσίου. Έχοντας την φιλοδοξία να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα, απευθύνεται σε όλους τους νομικούς και δικηγόρους της πράξης και φιλοδοξεί να επιλύσει προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής που αντιμετωπίζει ο νομικός κόσμος στα πιο δυσχερή ζητήματα που ανακύπτουν από τις διατάξεις που προβλέπουν παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου.

 • 0
 • Πρόλογος0
 • Σημείωμα του Επιμελητή0
 • Διάγραμμα ύλης0
 • ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ - Γενική θεώρηση του θεσμού της παραγραφής19
 • Ι. Έννοια και αντικείμενο της παραγραφής21
 • ΙΙ. Νομική φύση της παραγραφής27
 • ΙΙΙ. Δικαιολογητικοί λόγοι και συνταγματική οριοθέτηση του θεσμού της παραγραφής30
 • MEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Η παραγραφή των αξιώσεων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ43
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις43
 • Α. Η παραγραφή των αξιώσεων οικονομικής φύσης46
 • 1. Η παραγραφή της εξουσίας προς βεβαίωση της οφειλής49
 • α. Δημόσιο49
 • αα. Φορολογία49
 • αα1. Γενικά49
 • αα2. Το ειδικότερο ζήτημα της παράτασης του χρόνου της παραγραφής57
 • αβ. Τελωνειακές οφειλές63
 • αγ. Έλλειμμα Δημοσίου Υπολόγου67
 • αδ. Αστική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών οργάνων ΟΤΑ69
 • αδ1. Πολιτικοί Υπάλληλοι70
 • αδ2. Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας70
 • αδ3. Αιρετά όργανα ΟΤΑ70
 • αδ4. Υπάλληλοι ΟΤΑ72
 • β. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης72
 • βα. Δήμοι72
 • ββ. Περιφέρειες74
 • γ. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης74
 • δ. Ανεξάρτητες Αρχές79
 • 2. Η παραγραφή της εξουσίας είσπραξης της οφειλής83
 • α. Νομοθεσία83
 • αα. Οφειλές προς το Δημόσιο83
 • αα1. Φορολογικές οφειλές83
 • αα2. Λοιπές οφειλές προς το Δημόσιο83
 • αβ. Οφειλές προς ΝΠΔΔ87
 • αβ1. Γενική ρύθμιση87
 • αβ2. Ειδικές περιπτώσεις ΝΠΔΔ89
 • β. Νομολογία91
 • 3. Η παραγραφή της εξουσίας του Δημοσίου προς διενέργεια0
 • της ταμειακής βεβαίωσης92
 • Β. Η παραγραφή στο πειθαρχικό δίκαιο93
 • 1. Οι βασικές διατάξεις94
 • α. Δημόσιοι λειτουργοί94
 • αα. Δικαστικοί λειτουργοί94
 • αβ. Μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους94
 • αγ. Μέλη Δ.Ε.Π. της ανώτατης εκπαίδευσης95
 • β. Υπάλληλοι96
 • βα. Δημόσιοι υπάλληλοι γενικώς98
 • ββ. Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών99
 • βγ. Στρατιωτικοί και Αστυνομικοί υπάλληλοι100
 • βδ. Δικαστικοί υπάλληλοι102
 • βε. Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. Α βαθμού103
 • βστ. Εκκλησιαστικοί υπάλληλοι103
 • γ. Αιρετά όργανα Ο.Τ.Α.104
 • δ. Ελεύθεροι επαγγελματίες105
 • δα. Δικηγόροι105
 • δβ. Διαμεσολαβητές σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις105
 • δγ. Γιατροί105
 • δδ. Μηχανικοί106
 • δε. Οδηγοί, ιδιοκτήτες, εκμεταλλευτές Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης0
 • (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων106
 • 2. H βασική νομολογία107
 • Γ. Συνέπειες και δικονομική αντιμετώπιση της παραγραφής υπέρ του Δημοσίου108
 • Α. Προθεσμίες. Έναρξη και λήξη της παραγραφής113
 • 1. Κατά του Δημοσίου113
 • α. Εισαγωγικά113
 • β. Ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής – Ιδίως επί αγωγής0
 • αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας113
 • γ. Αξιώσεις προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών133
 • δ. Αξιώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του φορολογικού δικαίου134
 • ε. Τελωνειακό δίκαιο 142
 • στ. Αξιώσεις από μισθούς 146
 • ζ. Αξιώσεις από συντάξεις 167
 • η. Αναγνωρισμένη χρηματική απαίτηση179
 • ηα. Γενικά179
 • ηβ. Αναγνώριση από το ΝΣΚ 179
 • ηγ. Βεβαίωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση 181
 • ηδ. Αναγνώριση με έκδοση τίτλου πληρωμής185
 • ηε. Συνέπειες της αναγνώρισης186
 • θ. Λοιπές περιπτώσεις187
 • θα. Συμβάσεις έργου 187
 • θβ. Μη συμμόρφωση της Διοίκησης με δικαστική απόφαση188
 • 2. Κατά ΝΠΔΔ 189
 • 3. Κατά ΟΤΑ192
 • 4. Κατά Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης195
 • α. Εισαγωγικά195
 • β. Η παραγραφή αξιώσεων κατά ΦΚΑ μέχρι την έναρξη ισχύος0
 • του Ν 3655/2008196
 • γ. Η παραγραφή αξιώσεων κατά ΦΚΑ μετά τον Ν 3655/2008201
 • δ. Η παραγραφή αξιώσεων κατά ΦΚΑ μετά τον Ν 4387/2016 204
 • ε. Η παραγραφή αξιώσεων κατά του ΕΟΠΥΥ207
 • Β. Η αναστολή της παραγραφής209
 • 1. Γενικά 209
 • 2. Λόγοι αναστολής212
 • α. Για τις αξιώσεις η παραγραφή των οποίων διέπεται0
 • από τον Ν 4270/2014, το ΝΔ 496/1974 ή τον Ν 3655/2008212
 • αα. Γενικοί212
 • αα1. Ανωτέρα βία212
 • αα2. Ανικανότητα ή περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα215
 • αα3. Αξιώσεις που ανήκουν σε κληρονομία ή απευθύνονται0
 • κατά κληρονομίας216
 • αβ. Ειδικά επί διαταγής πληρωμής217
 • β. Λοιπές αξιώσεις218
 • 3. Συνέπειες της αναστολής220
 • Γ. Η διακοπή της παραγραφής222
 • 1. Γενικά222
 • 2. Η διακοπή της παραγραφής κατά του Δημοσίου223
 • α. Η βασική ρύθμιση 223
 • αα. Η υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για0
 • την πληρωμή της απαίτησης238
 • για την αναγνώριση της απαίτησης240
 • αγ. Η επίδοση επιταγής προς εκτέλεση 242
 • αδ. Η έκδοση τίτλου πληρωμής 248
 • αε. Η αναγνώριση της απαίτησης249
 • β. Ειδική ρύθμιση: Η διακοπή της παραγραφής0
 • των απαιτήσεων συνταξιούχων249
 • 3. Η διακοπή της παραγραφής αξιώσεων που διέπεται0
 • από το ΝΔ 496/1974 251
 • 4. Η διακοπή της παραγραφής αξιώσεων που διέπεται0
 • από τον Αστικό Κώδικα253
 • 5. Συνέπειες256
 • Δ. Συνέπειες και δικονομική αντιμετώπιση της παραγραφής κατά του Δημοσίου260
 • Περιεχόμενα0
 • αβ2.α. Αξιώσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης89
 • αβ2.β Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης90
 • MEΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Η παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ0
 • αβ. Η υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους0
 • Βιβλιογραφία267
 • Αλφαβητικό ευρετήριο277
 • 0
 • 0