Γενική θεώρηση - Προθεσμίες - Αναστολή - Διακοπή - Δικονομική αντιμετώπιση
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-825-4
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Τ. Ζολώτας, Ε. Σουλτανίδου
Επιμέλεια: Β. Ανδρουλάκης
Πρόλογος: . Ι.Γράβαρης

Το παρόν έργο «Παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου» εμβαθύνει στο θεσμό της παραγραφής. Πρόκειται για ένα θεσμό με ιδιαίτερες δυσχέρειες στην επιστημονική επεξεργασία του ακόμα και στα δουλεμένα δίκαια, αστικό και ποινικό, στο δε διοικητικό δίκαιο έχει να αναμετρηθεί με πρόσθετες σοβαρές δυσκολίες. Στο εν λόγω έργο οι συγγραφείς  παρουσιάζουν, με εξαντλητική παράθεση του νομοθετικού πλαισίου και με πλήρη νομολογιακή κάλυψη, καθώς και με τις αναγκαίες, όπου και όσο απαιτούνται, θεωρητικές αναφορές και αναπτύξεις, ένα ακριβές, λεπτομερές και πλήρες πανόραμα της παραγραφής υπέρ και κατά του Δημοσίου, εξαιρετικά χρήσιμο για όλους τους εφαρμοστές του δικαίου.

Στην αρχή αναδεικνύεται η έννοια, ο σκοπός και η συνταγματική διάσταση της παραγραφής στο δημόσιο δίκαιο, με βασικό θεμέλιο την ασφάλειά του. Αναλύονται τα είδη των οικονομικών αξιώσεων του Δημοσίου, με βασικές εσωτερικές υποδιακρίσεις, τόσο κατά φορέα (Δημόσιο, ΟΤΑ, κ.λπ.) και ύλη (φορολογικές, τελωνειακές, ελλείμματα δημοσίων υπολόγων, αστική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών οργάνων ΟΤΑ, ΟΤΑ, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ.) όσο και κατά το στάδιο επιβολής και είσπραξης· και έπειτα τα του πειθαρχικού δικαίου ανά κατηγορία υποκειμένων (λειτουργοί, υπάλληλοι, επαγγελματίες).

Ακολουθούν οι παραγραφές των αξιώσεων κατά του Δημοσίου με εξαντλητική περιπτωσιολογία των διαφόρων κατά αντικείμενο, ρυθμίσεων. Ειδικότερα, αναλύονται οι παραγραφές επί αγωγών αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, από μισθούς, συντάξεις κ.ά. Επίσης περιγράφεται εκτενώς η έννοια της αναγνωρισμένης χρηματικής απαίτησης και η αναγνώριση αυτής από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ακολουθεί η αναλυτική ανάπτυξη των λόγων αναστολής και διακοπής της παραγραφής με εκτεταμένη και πάλι κατηγοριοποιημένη περιπτωσιολογία. Τέλος, σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συνέπειες και η δικονομική αντιμετώπιση της παραγραφής υπέρ και κατά του Δημοσίου.

Στο παρόν έργο οι αναγνώστες με ιδιαίτερη ευκολία, μέσω του αλφαβητικού ευρετηρίου, μπορούν να αναζητήσουν όλα τα είδη των παραγραφών υπέρ και κατά του Δημοσίου. Έχοντας την φιλοδοξία να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα, απευθύνεται σε όλους τους νομικούς και δικηγόρους της πράξης και φιλοδοξεί να επιλύσει προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής που αντιμετωπίζει ο νομικός κόσμος στα πιο δυσχερή ζητήματα που ανακύπτουν από τις διατάξεις που προβλέπουν παραγραφές υπέρ και κατά του Δημοσίου.

 • 0
 • ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ - Γενική θεώρηση του θεσμού της παραγραφής1
 • Ι. Έννοια και αντικείμενο της παραγραφής3
 • ΙΙ. Νομική φύση της παραγραφής9
 • ΙΙΙ. Δικαιολογητικοί λόγοι και συνταγματική οριοθέτηση του θεσμού της παραγραφής12
 • MEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Η παραγραφή των αξιώσεων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ25
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις43
 • Α. Η παραγραφή των αξιώσεων οικονομικής φύσης28
 • 1. Η παραγραφή της εξουσίας προς βεβαίωση της οφειλής31
 • α. Δημόσιο31
 • αα. Φορολογία31
 • αα1. Γενικά31
 • αα2. Το ειδικότερο ζήτημα της παράτασης του χρόνου της παραγραφής39
 • αβ. Τελωνειακές οφειλές45
 • αγ. Έλλειμμα Δημοσίου Υπολόγου49
 • αδ. Αστική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων και αιρετών οργάνων ΟΤΑ51
 • αδ1. Πολιτικοί Υπάλληλοι52
 • αδ2. Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας52
 • αδ3. Αιρετά όργανα ΟΤΑ52
 • αδ4. Υπάλληλοι ΟΤΑ54
 • β. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης54
 • βα. Δήμοι54
 • ββ. Περιφέρειες56
 • γ. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης56
 • δ. Ανεξάρτητες Αρχές61
 • 2. Η παραγραφή της εξουσίας είσπραξης της οφειλής65
 • α. Νομοθεσία65
 • αα. Οφειλές προς το Δημόσιο65
 • αα1. Φορολογικές οφειλές65
 • αα2. Λοιπές οφειλές προς το Δημόσιο65
 • αβ. Οφειλές προς ΝΠΔΔ69
 • αβ1. Γενική ρύθμιση69
 • αβ2. Ειδικές περιπτώσεις ΝΠΔΔ71
 • β. Νομολογία73
 • 3. Η παραγραφή της εξουσίας του Δημοσίου προς διενέργεια-18
 • της ταμειακής βεβαίωσης74
 • Β. Η παραγραφή στο πειθαρχικό δίκαιο75
 • 1. Οι βασικές διατάξεις76
 • α. Δημόσιοι λειτουργοί76
 • αα. Δικαστικοί λειτουργοί76
 • αβ. Μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους76
 • αγ. Μέλη Δ.Ε.Π. της ανώτατης εκπαίδευσης77
 • β. Υπάλληλοι78
 • βα. Δημόσιοι υπάλληλοι γενικώς80
 • ββ. Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών81
 • βγ. Στρατιωτικοί και Αστυνομικοί υπάλληλοι82
 • βδ. Δικαστικοί υπάλληλοι84
 • βε. Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. Α βαθμού85
 • βστ. Εκκλησιαστικοί υπάλληλοι85
 • γ. Αιρετά όργανα Ο.Τ.Α.86
 • δ. Ελεύθεροι επαγγελματίες87
 • δα. Δικηγόροι87
 • δβ. Διαμεσολαβητές σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις87
 • δγ. Γιατροί87
 • δδ. Μηχανικοί88
 • δε. Οδηγοί, ιδιοκτήτες, εκμεταλλευτές Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης-18
 • (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων88
 • 2. H βασική νομολογία89
 • Γ. Συνέπειες και δικονομική αντιμετώπιση της παραγραφής υπέρ του Δημοσίου90
 • Α. Προθεσμίες. Έναρξη και λήξη της παραγραφής95
 • 1. Κατά του Δημοσίου95
 • α. Εισαγωγικά95
 • β. Ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής – Ιδίως επί αγωγής-18
 • αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας95
 • γ. Αξιώσεις προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών115
 • δ. Αξιώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του φορολογικού δικαίου116
 • ε. Τελωνειακό δίκαιο 124
 • στ. Αξιώσεις από μισθούς 128
 • ζ. Αξιώσεις από συντάξεις 149
 • η. Αναγνωρισμένη χρηματική απαίτηση161
 • ηα. Γενικά161
 • ηβ. Αναγνώριση από το ΝΣΚ 161
 • ηγ. Βεβαίωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση 163
 • ηδ. Αναγνώριση με έκδοση τίτλου πληρωμής167
 • ηε. Συνέπειες της αναγνώρισης168
 • θ. Λοιπές περιπτώσεις169
 • θα. Συμβάσεις έργου 169
 • θβ. Μη συμμόρφωση της Διοίκησης με δικαστική απόφαση170
 • 2. Κατά ΝΠΔΔ 171
 • 3. Κατά ΟΤΑ174
 • 4. Κατά Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης177
 • α. Εισαγωγικά177
 • β. Η παραγραφή αξιώσεων κατά ΦΚΑ μέχρι την έναρξη ισχύος-18
 • του Ν 3655/2008178
 • γ. Η παραγραφή αξιώσεων κατά ΦΚΑ μετά τον Ν 3655/2008183
 • δ. Η παραγραφή αξιώσεων κατά ΦΚΑ μετά τον Ν 4387/2016 186
 • ε. Η παραγραφή αξιώσεων κατά του ΕΟΠΥΥ189
 • Β. Η αναστολή της παραγραφής191
 • 1. Γενικά 191
 • 2. Λόγοι αναστολής194
 • α. Για τις αξιώσεις η παραγραφή των οποίων διέπεται-18
 • από τον Ν 4270/2014, το ΝΔ 496/1974 ή τον Ν 3655/2008194
 • αα. Γενικοί194
 • αα1. Ανωτέρα βία194
 • αα2. Ανικανότητα ή περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα197
 • αα3. Αξιώσεις που ανήκουν σε κληρονομία ή απευθύνονται-18
 • κατά κληρονομίας198
 • αβ. Ειδικά επί διαταγής πληρωμής199
 • β. Λοιπές αξιώσεις200
 • 3. Συνέπειες της αναστολής202
 • Γ. Η διακοπή της παραγραφής204
 • 1. Γενικά204
 • 2. Η διακοπή της παραγραφής κατά του Δημοσίου205
 • α. Η βασική ρύθμιση 205
 • αα. Η υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για-18
 • την πληρωμή της απαίτησης220
 • για την αναγνώριση της απαίτησης222
 • αγ. Η επίδοση επιταγής προς εκτέλεση 224
 • αδ. Η έκδοση τίτλου πληρωμής 230
 • αε. Η αναγνώριση της απαίτησης231
 • β. Ειδική ρύθμιση: Η διακοπή της παραγραφής-18
 • των απαιτήσεων συνταξιούχων231
 • 3. Η διακοπή της παραγραφής αξιώσεων που διέπεται-18
 • από το ΝΔ 496/1974 233
 • 4. Η διακοπή της παραγραφής αξιώσεων που διέπεται-18
 • από τον Αστικό Κώδικα235
 • 5. Συνέπειες238
 • Δ. Συνέπειες και δικονομική αντιμετώπιση της παραγραφής κατά του Δημοσίου242
 • Περιεχόμενα-18
 • αβ2.α. Αξιώσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης71
 • αβ2.β Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης72
 • MEΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Η παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ-18
 • αβ. Η υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους-18
 • Βιβλιογραφία249
 • Αλφαβητικό ευρετήριο259
 • 0
 • 0