Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-824-7
Σελίδες: 656
Επιμέλεια: Σ. Σταματόπουλος
Συνεργασία: Κ. Βαρσάνης, Α. Βλέμμα, Π. Δασκαλόπουλος, Χρ. Ευθυμίου, Α. Ζώτου, Δ. Θεοχάρης, Ε. Κολόβαρης, Χ. Μεϊδάνης, K. Μιχαλακοπούλου, Π. Ρεντούλης, Θ. Σερεμετάκης

Το έργο «Υποδείγματα ασφαλιστικών μέτρων» περιλαμβάνει 71 δικόγραφα αιτήσεων λήψης διαφόρων ασφαλιστικών μέτρων, καθώς ανάκλησης και μεταρρύθμισης αυτών, που καλύπτουν μεγάλο μέρος της περιπτωσιολογίας, η οποία συναντάται καθημερινά στην δικαστηριακή πρακτική. Η συντριπτική πλειοψηφία τους αποτελείται από δικόγραφα, τα οποία έχουν κατατεθεί ενώπιον δικαστικών αρχών ή η σύνταξή τους έχει στηριχθεί σε εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις. Όλα δε τα εν λόγω υποδείγματα είναι εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι τόσο πλήρεις, καίτοι ευσύνοπτες, που η προσφυγή σε συστηματικά ή εγχειριδιακού τύπου έργα να παρέλκει.

Οι ρυθμίσεις, που εισήχθηκαν ιδίως μετά τον Ν 4335/2015, υπήρξαν καίριες και ουσιώδεις (και) στο Βιβλίο των Ασφαλιστικών Μέτρων του ΚΠολΔ, ενώ δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας η επελθούσα εξέλιξη στο δίκαιο της ΕΕ, η οποία συνδέεται σε ικανή έκταση με τα ασφαλιστικά μέτρα, όπως είναι ο Κανονισμός 1215/2012 για την διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, αλλά και ο Κανονισμός 655/2014 αναφορικά με την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού. Γι’ αυτόν τον λόγο κρίθηκε αναγκαία η πρακτική τους προσέγγιση διά υποδειγμάτων δικογράφων συνοδευόμενη με την ανάλογη θεωρητική τους επεξεργασία.

 • 0
 • Εισαγωγή: Αρχές (όρια και μέτρο) των ασφαλιστικών μέτρων στην πράξη1
 • Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ35
 • 01. Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής συναινετικής προσημείωσης υποθήκης 35
 • Παρατηρήσεις38
 • 02. Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής αναγκαστικής προσημείωσης υποθήκης 39
 • Παρατηρήσεις45
 • 03. Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης53
 • Παρατηρήσεις65
 • 04. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων ενόψει τακτικής αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας67
 • Παρατηρήσεις70
 • 05. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης με στοιχεία αλλοδαπότητας72
 • Παρατηρήσεις81
 • 06. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας87
 • Παρατηρήσεις94
 • 07. Υπόδειγμα αίτησης για συντηρητική κατάσχεση ενόψει εκδίκασης αγωγής100
 • Παρατηρήσεις103
 • 08. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης για καθυστερούμενα μισθώματα106
 • Παρατηρήσεις110
 • 09. Υπόδειγμα αίτησης περί ανακλήσεως συντηρητικής κατάσχεσης114
 • Παρατηρήσεις122
 • 10. Υπόδειγμα αίτησης για διαγραφή βαρών125
 • Παρατηρήσεις127
 • 11. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου129
 • Παρατηρήσεις133
 • 12. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης για εργατικές απαιτήσεις και για προσωρινή επιδίκαση αυτών135
 • Παρατηρήσεις139
 • 13. Υπόδειγμα αίτησης μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και αντικατάστασης συντηρητικής κατάσχεσης με εγγυοδοσία142
 • Παρατηρήσεις146
 • ΙΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ151
 • 14. Υπόδειγμα αίτησης προσωρινής επιδικάσεως διατροφής εν διαστάσει συζύγου151
 • Παρατηρήσεις155
 • 15. Υπόδειγμα αίτησης προσωρινής διατροφής αναγνωρισθέντος τέκνου158
 • Παρατηρήσεις162
 • 16. Υπόδειγμα αίτησης για προσωρινή επιδίκαση αποδοχών και επανατοποθέτησης εργαζομένου λόγω άκυρης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας165
 • Παρατηρήσεις170
 • 17. Υπόδειγμα αίτησης μεταρρύθμισης απόφασης περί προσωρινής διατροφής173
 • Παρατηρήσεις176
 • ΙΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ181
 • 18. Υπόδειγμα αίτησης για δικαστική μεσεγγύηση πλοίου181
 • Παρατηρήσεις188
 • 19. Υπόδειγμα αίτησης δικαστικής μεσεγγύησης οχημάτων193
 • Παρατηρήσεις 199
 • 20. Υπόδειγμα αίτησης δικαστικής μεσεγγυήσεως για εξασφάλιση αξιώσεως από αγωγή διαρρήξεως καταδολιευτικής δικαιοπραξίας202
 • Παρατηρήσεις206
 • 21. Υπόδειγμα αίτησης για τη δικαστική μεσεγγύηση ακινήτου209
 • Παρατηρήσεις215
 • 22. Υπόδειγμα αίτησης για τη δικαστική μεσεγγύηση κινητού216
 • Παρατηρήσεις222
 • ΙV. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ231
 • 23. Υπόδειγμα αίτησης αφαίρεσης νομής κινητού231
 • Παρατηρήσεις235
 • 24. Υπόδειγμα αίτησης για προσωρινή ρύθμιση νομής οχήματος242
 • Παρατηρήσεις245
 • 25. Υπόδειγμα αίτησης για προσωρινή ρύθμιση νομής ακινήτου249
 • Παρατηρήσεις253
 • 26. Υπόδειγμα αίτησης για ασφαλιστικά μέτρα νομής και κατοχής κινητού από τρίτο256
 • Παρατηρήσεις261
 • 27. Υπόδειγμα αίτησης προσωρινής ρύθμισης νομής ή κατοχής263
 • Παρατηρήσεις267
 • 28. Υπόδειγμα αίτησης αφαίρεσης νομής αεροσκάφους271
 • Παρατηρήσεις 274
 • 29. Υπόδειγμα έφεσης κατ’ αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων νομής275
 • Παρατηρήσεις277
 • V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ281
 • 30. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αναστολής εκτέλεσης ακυρώσιμων αποφάσεων ΓΣ ΑΕ281
 • Παρατηρήσεις292
 • 31. Υπόδειγμα αναστολής εκτέλεσης απόφασης ΓΣ σωματείου297
 • Παρατηρήσεις301
 • 32. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση παραβίασης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού303
 • Παρατηρήσεις307
 • 33. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενόψει τακτικής αγωγής που αφορά σε δάνειο με ρήτρα ελβετικού φράγκου309
 • Παρατηρήσεις313
 • 34. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων για ρύθμιση επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο316
 • Παρατηρήσεις320
 • 35. Υπόδειγμα αίτησης μετοίκησης συζύγου και παράδοσης κινητών πραγμάτων322
 • Παρατηρήσεις327
 • 36. Υπόδειγμα αίτησης ανάθεσης προσωρινής επιμέλειας και καταβολής προσωρινής διατροφής ανηλίκων τέκνων329
 • Παρατηρήσεις337
 • 37. Υπόδειγμα αίτησης για ανοχή πράξεων επί του γειτονικού ακινήτου341
 • Παρατηρήσεις345
 • 38. Υπόδειγμα αίτησης για απαγόρευση χρήσης σήματος346
 • Παρατηρήσεις353
 • 39. Υπόδειγμα αίτησης για απαγόρευση χρήσης διακριτικού τίτλου356
 • Παρατηρήσεις361
 • 40. Υπόδειγμα αίτησης για απαγόρευση χρησιμοποίησης εμπορικής επωνυμίας362
 • Παρατηρήσεις367
 • 41. Υπόδειγμα αίτησης για απαγόρευση πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού368
 • Παρατηρήσεις372
 • 42. Υπόδειγμα αίτησης για διορισμό προσωρινού διαχειριστή κοινού πράγματος373
 • Παρατηρήσεις378
 • 43. Υπόδειγμα αίτησης προσωρινής δέσμευσης εντύπων και απαγόρευσης επανάληψης της προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων λογοτεχνικού έργου379
 • Παρατηρήσεις383
 • 44. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων για επίδειξη εγγράφων385
 • Παρατηρήσεις390
 • VI. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ395
 • 45. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης395
 • Παρατηρήσεις403
 • 46. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής προσωρινής εκτελεστότητας δικαστικής απόφασης409
 • Παρατηρήσεις414
 • 47. Υπόδειγμα αίτησης διενέργειας αναγκαστικού πλειστηριασμού με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς421
 • Παρατηρήσεις428
 • 48. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής διαδικασίας πλειστηριασμού431
 • Παρατηρήσεις436
 • 49. Υπόδειγμα αίτησης ανατροπής κατάσχεσης441
 • Παρατηρήσεις447
 • 50. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής453
 • Παρατηρήσεις458
 • 51. Υπόδειγμα αίτησης εκτελέσεως αποφάσεως που κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή462
 • Παρατηρήσεις465
 • 52. Υπόδειγμα αίτησης εκτελέσεως αποφάσεως εκ του νόμου προσωρινώς εκτελεστή466
 • Παρατηρήσεις469
 • 53. Υπόδειγμα αίτησης διόρθωσης κατασχετήριας έκθεσης και τιμής πρώτης προσφοράς472
 • Παρατηρήσεις481
 • 54. Υπόδειγμα αίτησης για παροχή άδειας εκποιήσεως κινητών484
 • Παρατηρήσεις486
 • 55. Υπόδειγμα αίτησης για παροχή άδειας επισπεύσεως εκτελέσεως488
 • Παρατηρήσεις491
 • 56. Υπόδειγμα αίτησης για παροχή άδειας εκτέλεσης κατά τη νύχτα494
 • Παρατηρήσεις496
 • 57. Υπόδειγμα αίτησης για αντικατάσταση μεσεγγυούχου ακινήτου497
 • Παρατηρήσεις501
 • 58. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσηςέως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης502
 • Παρατηρήσεις509
 • VII. ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ515
 • 59. Υπόδειγμα αίτησης περί παράτασης προθεσμίας515
 • Παρατηρήσεις517
 • 60. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής απόδειξης (πραγματογνωμοσύνης)520
 • Παρατηρήσεις523
 • 61. Υπόδειγμα αίτησης ανάκλησης απόφασης και άρσης του ασφαλιστικού μέτρου της εγγυοδοσίας525
 • Παρατηρήσεις527
 • 62. Υπόδειγμα αίτησης ανακοπής κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος531
 • Παρατηρήσεις534
 • 63. Αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού535
 • Παρατηρήσεις561
 • 64. Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού562
 • Παρατηρήσεις574
 • 65. Ανάκληση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού575
 • Παρατηρήσεις579
 • 66. Δήλωση σχετικά με τη δέσμευση χρηματικών ποσών580
 • Παρατηρήσεις586
 • 67. Αίτηση αποδέσμευσης ποσών δεσμευμένων καθ’ υπέρβαση587
 • Παρατηρήσεις591
 • 68. Βεβαίωση παραλαβής592
 • Παρατηρήσεις596
 • 69. Αίτηση ένδικου βοηθήματος597
 • Παρατηρήσεις608
 • 70. Διαβίβαση απόφασης επί προσφυγής στο κράτος μέλος εκτέλεσης609
 • Παρατηρήσεις614
 • 71. Αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά απόφασης επί ένδικου βοηθήματος615
 • Παρατηρήσεις622
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο631
 • 0
 • 0