Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-824-7
Σελίδες: 656
Επιμέλεια: Σ. Σταματόπουλος
Συνεργασία: Κ. Βαρσάνης, Α. Βλέμμα, Π. Δασκαλόπουλος, Χρ. Ευθυμίου, Α. Ζώτου, Δ. Θεοχάρης, Ε. Κολόβαρης, Χ. Μεϊδάνης, K. Μιχαλακοπούλου, Π. Ρεντούλης, Θ. Σερεμετάκης

Το έργο «Υποδείγματα ασφαλιστικών μέτρων» περιλαμβάνει 71 δικόγραφα αιτήσεων λήψης διαφόρων ασφαλιστικών μέτρων, καθώς ανάκλησης και μεταρρύθμισης αυτών, που καλύπτουν μεγάλο μέρος της περιπτωσιολογίας, η οποία συναντάται καθημερινά στην δικαστηριακή πρακτική. Η συντριπτική πλειοψηφία τους αποτελείται από δικόγραφα, τα οποία έχουν κατατεθεί ενώπιον δικαστικών αρχών ή η σύνταξή τους έχει στηριχθεί σε εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις. Όλα δε τα εν λόγω υποδείγματα είναι εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι τόσο πλήρεις, καίτοι ευσύνοπτες, που η προσφυγή σε συστηματικά ή εγχειριδιακού τύπου έργα να παρέλκει.

Οι ρυθμίσεις, που εισήχθηκαν ιδίως μετά τον Ν 4335/2015, υπήρξαν καίριες και ουσιώδεις (και) στο Βιβλίο των Ασφαλιστικών Μέτρων του ΚΠολΔ, ενώ δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας η επελθούσα εξέλιξη στο δίκαιο της ΕΕ, η οποία συνδέεται σε ικανή έκταση με τα ασφαλιστικά μέτρα, όπως είναι ο Κανονισμός 1215/2012 για την διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, αλλά και ο Κανονισμός 655/2014 αναφορικά με την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού. Γι’ αυτόν τον λόγο κρίθηκε αναγκαία η πρακτική τους προσέγγιση διά υποδειγμάτων δικογράφων συνοδευόμενη με την ανάλογη θεωρητική τους επεξεργασία.

 • 0
 • Εισαγωγή: Αρχές (όρια και μέτρο) των ασφαλιστικών μέτρων στην πράξη21
 • Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ55
 • 01. Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής συναινετικής προσημείωσης υποθήκης 55
 • Παρατηρήσεις58
 • 02. Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής αναγκαστικής προσημείωσης υποθήκης 59
 • Παρατηρήσεις65
 • 03. Υπόδειγμα αίτησης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης73
 • Παρατηρήσεις85
 • 04. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων ενόψει τακτικής αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας87
 • Παρατηρήσεις90
 • 05. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης με στοιχεία αλλοδαπότητας92
 • Παρατηρήσεις101
 • 06. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας107
 • Παρατηρήσεις114
 • 07. Υπόδειγμα αίτησης για συντηρητική κατάσχεση ενόψει εκδίκασης αγωγής120
 • Παρατηρήσεις123
 • 08. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης για καθυστερούμενα μισθώματα126
 • Παρατηρήσεις130
 • 09. Υπόδειγμα αίτησης περί ανακλήσεως συντηρητικής κατάσχεσης134
 • Παρατηρήσεις142
 • 10. Υπόδειγμα αίτησης για διαγραφή βαρών145
 • Παρατηρήσεις147
 • 11. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου149
 • Παρατηρήσεις153
 • 12. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης για εργατικές απαιτήσεις και για προσωρινή επιδίκαση αυτών155
 • Παρατηρήσεις159
 • 13. Υπόδειγμα αίτησης μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και αντικατάστασης συντηρητικής κατάσχεσης με εγγυοδοσία162
 • Παρατηρήσεις166
 • ΙΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ171
 • 14. Υπόδειγμα αίτησης προσωρινής επιδικάσεως διατροφής εν διαστάσει συζύγου171
 • Παρατηρήσεις175
 • 15. Υπόδειγμα αίτησης προσωρινής διατροφής αναγνωρισθέντος τέκνου178
 • Παρατηρήσεις182
 • 16. Υπόδειγμα αίτησης για προσωρινή επιδίκαση αποδοχών και επανατοποθέτησης εργαζομένου λόγω άκυρης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας185
 • Παρατηρήσεις190
 • 17. Υπόδειγμα αίτησης μεταρρύθμισης απόφασης περί προσωρινής διατροφής193
 • Παρατηρήσεις196
 • ΙΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ201
 • 18. Υπόδειγμα αίτησης για δικαστική μεσεγγύηση πλοίου201
 • Παρατηρήσεις208
 • 19. Υπόδειγμα αίτησης δικαστικής μεσεγγύησης οχημάτων213
 • Παρατηρήσεις 219
 • 20. Υπόδειγμα αίτησης δικαστικής μεσεγγυήσεως για εξασφάλιση αξιώσεως από αγωγή διαρρήξεως καταδολιευτικής δικαιοπραξίας222
 • Παρατηρήσεις226
 • 21. Υπόδειγμα αίτησης για τη δικαστική μεσεγγύηση ακινήτου229
 • Παρατηρήσεις235
 • 22. Υπόδειγμα αίτησης για τη δικαστική μεσεγγύηση κινητού236
 • Παρατηρήσεις242
 • ΙV. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ251
 • 23. Υπόδειγμα αίτησης αφαίρεσης νομής κινητού251
 • Παρατηρήσεις255
 • 24. Υπόδειγμα αίτησης για προσωρινή ρύθμιση νομής οχήματος262
 • Παρατηρήσεις265
 • 25. Υπόδειγμα αίτησης για προσωρινή ρύθμιση νομής ακινήτου269
 • Παρατηρήσεις273
 • 26. Υπόδειγμα αίτησης για ασφαλιστικά μέτρα νομής και κατοχής κινητού από τρίτο276
 • Παρατηρήσεις281
 • 27. Υπόδειγμα αίτησης προσωρινής ρύθμισης νομής ή κατοχής283
 • Παρατηρήσεις287
 • 28. Υπόδειγμα αίτησης αφαίρεσης νομής αεροσκάφους291
 • Παρατηρήσεις 294
 • 29. Υπόδειγμα έφεσης κατ’ αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων νομής295
 • Παρατηρήσεις297
 • V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ301
 • 30. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αναστολής εκτέλεσης ακυρώσιμων αποφάσεων ΓΣ ΑΕ301
 • Παρατηρήσεις312
 • 31. Υπόδειγμα αναστολής εκτέλεσης απόφασης ΓΣ σωματείου317
 • Παρατηρήσεις321
 • 32. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση παραβίασης του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού323
 • Παρατηρήσεις327
 • 33. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενόψει τακτικής αγωγής που αφορά σε δάνειο με ρήτρα ελβετικού φράγκου329
 • Παρατηρήσεις333
 • 34. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων για ρύθμιση επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο336
 • Παρατηρήσεις340
 • 35. Υπόδειγμα αίτησης μετοίκησης συζύγου και παράδοσης κινητών πραγμάτων342
 • Παρατηρήσεις347
 • 36. Υπόδειγμα αίτησης ανάθεσης προσωρινής επιμέλειας και καταβολής προσωρινής διατροφής ανηλίκων τέκνων349
 • Παρατηρήσεις357
 • 37. Υπόδειγμα αίτησης για ανοχή πράξεων επί του γειτονικού ακινήτου361
 • Παρατηρήσεις365
 • 38. Υπόδειγμα αίτησης για απαγόρευση χρήσης σήματος366
 • Παρατηρήσεις373
 • 39. Υπόδειγμα αίτησης για απαγόρευση χρήσης διακριτικού τίτλου376
 • Παρατηρήσεις381
 • 40. Υπόδειγμα αίτησης για απαγόρευση χρησιμοποίησης εμπορικής επωνυμίας382
 • Παρατηρήσεις387
 • 41. Υπόδειγμα αίτησης για απαγόρευση πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού388
 • Παρατηρήσεις392
 • 42. Υπόδειγμα αίτησης για διορισμό προσωρινού διαχειριστή κοινού πράγματος393
 • Παρατηρήσεις398
 • 43. Υπόδειγμα αίτησης προσωρινής δέσμευσης εντύπων και απαγόρευσης επανάληψης της προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων λογοτεχνικού έργου399
 • Παρατηρήσεις403
 • 44. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων για επίδειξη εγγράφων405
 • Παρατηρήσεις410
 • VI. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ415
 • 45. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης415
 • Παρατηρήσεις423
 • 46. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής προσωρινής εκτελεστότητας δικαστικής απόφασης429
 • Παρατηρήσεις434
 • 47. Υπόδειγμα αίτησης διενέργειας αναγκαστικού πλειστηριασμού με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς441
 • Παρατηρήσεις448
 • 48. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής διαδικασίας πλειστηριασμού451
 • Παρατηρήσεις456
 • 49. Υπόδειγμα αίτησης ανατροπής κατάσχεσης461
 • Παρατηρήσεις467
 • 50. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής473
 • Παρατηρήσεις478
 • 51. Υπόδειγμα αίτησης εκτελέσεως αποφάσεως που κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή482
 • Παρατηρήσεις485
 • 52. Υπόδειγμα αίτησης εκτελέσεως αποφάσεως εκ του νόμου προσωρινώς εκτελεστή486
 • Παρατηρήσεις489
 • 53. Υπόδειγμα αίτησης διόρθωσης κατασχετήριας έκθεσης και τιμής πρώτης προσφοράς492
 • Παρατηρήσεις501
 • 54. Υπόδειγμα αίτησης για παροχή άδειας εκποιήσεως κινητών504
 • Παρατηρήσεις506
 • 55. Υπόδειγμα αίτησης για παροχή άδειας επισπεύσεως εκτελέσεως508
 • Παρατηρήσεις511
 • 56. Υπόδειγμα αίτησης για παροχή άδειας εκτέλεσης κατά τη νύχτα514
 • Παρατηρήσεις516
 • 57. Υπόδειγμα αίτησης για αντικατάσταση μεσεγγυούχου ακινήτου517
 • Παρατηρήσεις521
 • 58. Υπόδειγμα αίτησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσηςέως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης522
 • Παρατηρήσεις529
 • VII. ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ535
 • 59. Υπόδειγμα αίτησης περί παράτασης προθεσμίας535
 • Παρατηρήσεις537
 • 60. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής απόδειξης (πραγματογνωμοσύνης)540
 • Παρατηρήσεις543
 • 61. Υπόδειγμα αίτησης ανάκλησης απόφασης και άρσης του ασφαλιστικού μέτρου της εγγυοδοσίας545
 • Παρατηρήσεις547
 • 62. Υπόδειγμα αίτησης ανακοπής κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος551
 • Παρατηρήσεις554
 • 63. Αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού555
 • Παρατηρήσεις581
 • 64. Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού582
 • Παρατηρήσεις594
 • 65. Ανάκληση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού595
 • Παρατηρήσεις599
 • 66. Δήλωση σχετικά με τη δέσμευση χρηματικών ποσών600
 • Παρατηρήσεις606
 • 67. Αίτηση αποδέσμευσης ποσών δεσμευμένων καθ’ υπέρβαση607
 • Παρατηρήσεις611
 • 68. Βεβαίωση παραλαβής612
 • Παρατηρήσεις616
 • 69. Αίτηση ένδικου βοηθήματος617
 • Παρατηρήσεις628
 • 70. Διαβίβαση απόφασης επί προσφυγής στο κράτος μέλος εκτέλεσης629
 • Παρατηρήσεις634
 • 71. Αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά απόφασης επί ένδικου βοηθήματος635
 • Παρατηρήσεις642
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο651
 • 0
 • 0