Μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4619/2019 (Ενημέρωση με την ΠΝΠ της 27.6.2019)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-823-0
Σελίδες: 504
Επιμέλεια: Α. Χαραλαμπάκης

Το παρόν έργο αποτελεί μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν 4619/2019, ΦΕΚ A’ 95/11.6.2019), ο οποίος ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6.6.2019 με έναρξη ισχύος την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο ΠΚ που ίσχυσε από την 1.1.1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε τον νόμο αυτόν. Ο νέος Ποινικός Κώδικας χαρακτηρίζεται από ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος των ποινών, την κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων του Ειδικού Μέρους, την κατάργηση των πταισμάτων, καθώς και τον εξορθολογισμό των οικονομικών εγκλημάτων, βασικό σημείο του οποίου αποτελεί η παράλληλη κατάργηση του Ν 1608/1950 περί Καταχραστών του Δημοσίου και η ένταξη των προβλέψεών του σε ηπιότερη μορφή στις επί μέρους διατάξεις που αφορούν οικονομικά εγκλήματα.

Στην αρχή του έργου παρατίθενται εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του νέου Ποινικού Κώδικα, καθώς και ερμηνευτικά σχόλια των επιμέρους διατάξεων του Γενικού και του Ειδικού Μέρους. Ακολούθως, περιλαμβάνονται το κείμενο του νέου Ποινικού Κώδικα, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ της 27.6.2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019), το κείμενο του παλαιού Ποινικού Κώδικα (ενημερωμένου μέχρι και τον Ν 4596/2019), καθώς και πίνακας αντιστοιχίας παλαιών και νέων διατάξεων ΠΚ. Το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την επιμέλεια της έκδοσης αυτής υπογράφει ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις και χρήσιμα ερμηνευτικά σχόλια εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς τους οποίους εγείρει ο νέος Ποινικός Κώδικας.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς και γενικότερα για κάθε ασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.

 • 0
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ0
 • Ο νέος Ποινικός Κώδικας0
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις και Eρμηνευτικά σχόλια0
 • Α. Εισαγωγικά33
 • Β. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις στο κεφάλαιο για την έννοια του εγκλήματος37
 • Γ. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις ποινικές κυρώσεις53
 • Δ. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις στο Ειδικό Μερος του ΠΚ82
 • Ε. Μεταβατικές διατάξεις 149
 • ΣΤ. Συμπέρασμα154
 • Ν 4619/2019155
 • Κύρωση του Ποινικού Κώδικα155
 • Άρθρο πρώτο155
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ156
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ156
 • Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ156
 • Άρθρο 1 – Καμία ποινή χωρίς νόμο156
 • Άρθρο 2 – Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου156
 • ΙΙ. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ0
 • III. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ159
 • Άρθρο 12 – Ειδικοί ποινικοί νόμοι159
 • Άρθρο 13 – Έννοια όρων του Κώδικα159
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ160
 • Ι. Η ΠΡΑΞΗ160
 • Άρθρο 14 – Έννοια της αξιόποινης πράξης160
 • Άρθρο 15 – Έγκλημα που τελείται με παράλειψη161
 • Άρθρο 16 – Τόπος τέλεσης της πράξης161
 • Άρθρο 17 – Χρόνος τέλεσης της πράξης161
 • Άρθρο 18 – Κατηγορίες αξιοποίνων πράξεων161
 • Άρθρο 19 – Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που έχουν εκδικαστεί162
 • ΙΙ. Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ162
 • Άρθρο 20 – Λόγοι άρσης του αδίκου162
 • Άρθρο 21 – Προσταγή162
 • Άρθρο 22 – Άμυνα162
 • Άρθρο 23 – Υπέρβαση άμυνας163
 • Άρθρο 24 – Υπαίτια κατάσταση άμυνας163
 • Άρθρο 25 – Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο163
 • ΙΙΙ. Η ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ163
 • Άρθρο 26 – Υπαιτιότητα στα κακουργήματα και πλημμελήματα163
 • Άρθρο 27 – Δόλος164
 • Άρθρο 28 – Αμέλεια164
 • Άρθρο 29 – Ευθύνη από το αποτέλεσμα164
 • Άρθρο 30 – Πραγματική πλάνη164
 • ΙV. ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ165
 • Άρθρο 31 – Νομική πλάνη165
 • Άρθρο 32 – Κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό165
 • Άρθρο 33 – Αδυναμία αποφυγής του αδίκου165
 • Άρθρο 34 – Ανικανότητα προς καταλογισμό165
 • Άρθρο 35 – Υπαίτια πρόκληση ανικανότητας166
 • V. ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ0
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ166
 • I. ΑΠΟΠΕΙΡΑ166
 • Άρθρο 42 – Έννοια και ποινή της απόπειρας166
 • Άρθρο 44 – Υπαναχώρηση167
 • ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ167
 • Άρθρο 45 – Συναυτουργοί167
 • Άρθρο 46 – Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας168
 • Άρθρο 47 – Συνεργός168
 • Άρθρο 48 – Γενική διάταξη168
 • Άρθρο 49 – Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις168
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ169
 • Ι. ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ169
 • Άρθρο 50 – Είδη ποινών169
 • Άρθρο 51 – Ποινές στερητικές της ελευθερίας169
 • Άρθρο 52 – Κάθειρξη169
 • Άρθρο 53 – Φυλάκιση169
 • Άρθρο 54 – Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων170
 • Άρθρο 55 – Παροχή κοινωφελούς εργασίας170
 • Άρθρο 57 – Χρηματική ποινή170
 • ΙΙ. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ171
 • Άρθρο 59 – Γενική διάταξη171
 • Άρθρο 60 – Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων171
 • Άρθρο 65 – Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος171
 • Άρθρο 66 – Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου171
 • Άρθρο 67 – Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης172
 • Άρθρο 68 – Δήμευση172
 • ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ173
 • Άρθρο 69 – Γενική διάταξη173
 • Άρθρο 69Α – Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής174
 • Άρθρο 70 – Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου174
 • Άρθρο 71 – Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής175
 • Άρθρο 75 – Παραγραφή μέτρου ασφαλείας176
 • Άρθρο 76 – Δήμευση176
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ177
 • Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ177
 • Άρθρο 79 – Δικαστική επιμέτρηση της ποινής177
 • Άρθρο 80 – Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής178
 • Άρθρο 81 – Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας179
 • Άρθρο 82 – Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής κράτησης180
 • Άρθρο 82Α – Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά180
 • ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ181
 • Άρθρο 83 – Μειωμένη ποινή181
 • Άρθρο 84 – Ελαφρυντικές περιστάσεις181
 • Άρθρο 85 – Συρροή λόγων μείωσης της ποινής181
 • ΙΙΙ. ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ182
 • Άρθρο 94 – Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών182
 • Άρθρο 95 – Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας182
 • Άρθρο 96 – Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής χρηματικών ποινών183
 • Άρθρο 96Α – Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας183
 • Άρθρο 97 – Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής183
 • Άρθρο 98 – Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση184
 • ΙV. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ184
 • Άρθρο 99 – Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο184
 • Άρθρο 100 – Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής185
 • Άρθρο 101 – Ανάκληση της αναστολής185
 • Άρθρο 102 – Άρση της αναστολής185
 • Άρθρο 103 – Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης186
 • Άρθρο 104 – Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές186
 • V. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ186
 • Άρθρο 104Α – Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία186
 • VI. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ187
 • Άρθρο 104Β – Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής187
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ187
 • Ι. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ187
 • Άρθρο 105 – Έκτιση της ποινής στην κατοικία187
 • Άρθρο 105Α – Παροχή κοινωφελούς εργασίας188
 • ΙΙ. ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟ189
 • Άρθρο 105Β – Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης189
 • Άρθρο 106 – Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης190
 • Άρθρο 107 – Ανάκληση της απόλυσης190
 • Άρθρο 108 – Άρση της απόλυσης191
 • Άρθρο 109 – Συνέπειες της μη ανάκλησης και άρσης191
 • Άρθρο 110 – Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης191
 • Άρθρο 110Α – Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση192
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ194
 • Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ194
 • Άρθρο 111 – Χρόνος παραγραφής194
 • Άρθρο 112 – Έναρξη του χρόνου παραγραφής194
 • Άρθρο 113 – Αναστολή της παραγραφής194
 • ΙΙ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΣΗ195
 • Άρθρο 114 – Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης195
 • Άρθρο 115 – Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν έγκληση195
 • Άρθρο 116 – Αδιαίρετο της έγκλησης195
 • Άρθρο 117 – Ανάκληση της έγκλησης196
 • ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ196
 • Άρθρο 118 – Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν196
 • Άρθρο 119 – Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών196
 • Άρθρο 120 – Αναστολή της παραγραφής των ποινών196
 • Άρθρο 121 – Ορισμός197
 • Άρθρο 122 – Αναμορφωτικά μέτρα197
 • Άρθρο 123 – Θεραπευτικά μέτρα198
 • Άρθρο 124 – Μεταβολή ή άρση μέτρων198
 • Άρθρο 125 – Διάρκεια μέτρων199
 • Άρθρο 126 – Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων199
 • Άρθρο 127 – Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων199
 • Άρθρο 128 – Αντικατάσταση του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων200
 • Άρθρο 129 – Απόλυση υπό όρο200
 • Άρθρο 129Α – Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση201
 • Άρθρο 130 – Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους202
 • Άρθρο 131 – Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους203
 • Άρθρο 132 – Συρροή203
 • Άρθρο 133 – Νεαροί ενήλικες203
 • Άρθρο 134 – Εσχάτη προδοσία204
 • Άρθρο 135 – Προπαρασκευαστικές πράξεις205
 • Άρθρο 136 – Παρεπόμενες ποινές205
 • Άρθρο 137 – Έμπρακτη μετάνοια205
 • Άρθρο 137Α – Βασανιστήρια205
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ0
 • Άρθρα 3-4156
 • Άρθρο 5 – Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή156
 • Άρθρο 6 – Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή157
 • Άρθρο 7 – Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή157
 • Άρθρο 8 – Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους157
 • Άρθρο 9 – Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή158
 • Άρθρο 10 – Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή159
 • Άρθρο 11 – Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων159
 • Άρθρο 36166
 • Άρθρα 37-41166
 • Άρθρο 43167
 • Άρθρο 56170
 • Άρθρο 58170
 • Άρθρα 61-64171
 • Άρθρα 72-74176
 • Άρθρα 77-78176
 • Άρθρα 86-93182
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ204
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ0
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ207
 • Ι. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ207
 • Άρθρο 138 – Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας207
 • Άρθρο 139 – Νόθευση αποδεικτικών207
 • ΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ207
 • Άρθρο 140 – Έκθεση σε κίνδυνο πολέμου207
 • Άρθρο 141 – Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων208
 • Άρθρο 142 – Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια208
 • Άρθρο 142Α – Παραβάσεις κανονισμών της Ε.Ε.208
 • ΙΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ208
 • Άρθρο 143 – Υπηρεσία στον εχθρό208
 • Άρθρο 144 – Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού209
 • ΙV. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ209
 • Άρθρο 146 – Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας209
 • Άρθρο 147 – Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια210
 • Άρθρο 148 – Κατασκοπεία210
 • Άρθρο 149 – Έννοια κρατικού απορρήτου210
 • Άρθρο 152 – Παρεπόμενες ποινές210
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ211
 • Άρθρο 153 – Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους211
 • Άρθρο 154 – Προσβολή διπλωματικών αντιπροσώπων211
 • Άρθρο 155 – Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους211
 • Άρθρο 156 – Προϋποθέσεις της δίωξης211
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ212
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ0
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ212
 • Άρθρο 157 – Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής ή της Κυβέρνησης και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης212
 • Άρθρο 158 – Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας212
 • Άρθρο 159 – Δωροληψία πολιτικών προσώπων213
 • Άρθρο 159Α – Δωροδοκία πολιτικών προσώπων213
 • Άρθρο 160 – Αντιποίηση214
 • Άρθρο 160Α – Διατάραξη συνεδριάσεων214
 • ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ214
 • Άρθρο 161 – Βία κατά εκλογέων214
 • Άρθρο 162 – Εξαπάτηση εκλογέων215
 • Άρθρο 163 – Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας215
 • Άρθρο 164 – Νόθευση εκλογής215
 • Άρθρο 165 – Δωροδοκία εκλογέα215
 • Άρθρο 166 – Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας216
 • Άρθρο 167 – Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων216
 • Άρθρο 167Α – Αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς217
 • Άρθρο 168 – Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας217
 • Άρθρο 168Α – Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων217
 • Άρθρο 169 – Απείθεια218
 • Άρθρο 169Α – Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων218
 • Άρθρο 170 – Στάση218
 • Άρθρο 172 – Ελευθέρωση φυλακισμένου219
 • Άρθρο 173 – Απόδραση κρατουμένου219
 • Άρθρο 173Α – Παραβίαση περιορισμού κατ' οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση219
 • Άρθρο 174 – Στάση κρατουμένων220
 • Άρθρο 175 – Αντιποίηση220
 • Άρθρο 177 – Παραβίαση κατάσχεσης221
 • Άρθρο 178 – Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή221
 • Άρθρο 179 – Παραβίαση φύλαξης της αρχής221
 • Άρθρο 180 – Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων221
 • Άρθρο 181 – Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού κ.λπ.221
 • Άρθρο 183 – Διέγερση σε ανυπακοή222
 • Άρθρο 184 – Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια222
 • Άρθρο 186 – Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος222
 • Άρθρο 187 – Εγκληματική οργάνωση223
 • Άρθρο 187Α – Τρομοκρατικές πράξεις - Τρομοκρατική οργάνωση223
 • Άρθρο 187Β – Αξιόποινη υποστήριξη224
 • Άρθρο 187Γ – Ευνοϊκά μέτρα225
 • Άρθρο 189 – Διατάραξη της κοινής ειρήνης226
 • Άρθρο 190 – Απειλή διάπραξης εγκλημάτων226
 • Άρθρο 191 – Διασπορά ψευδών ειδήσεων227
 • Άρθρο 191Α – Προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας227
 • Άρθρο 200 – Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων227
 • Άρθρο 207 – Παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής228
 • Άρθρο 208 – Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής229
 • Άρθρο 208Γ – Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων229
 • Άρθρο 211 – Προπαρασκευαστικές πράξεις230
 • Άρθρο 212 – Έμπρακτη μετάνοια230
 • Άρθρο 213 – Δήμευση230
 • Άρθρο 216 – Πλαστογραφία231
 • Άρθρο 217 – Πλαστογραφία πιστοποιητικών231
 • Άρθρο 220 – Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης232
 • Άρθρο 221 – Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις232
 • Άρθρο 222 – Υπεξαγωγή εγγράφων233
 • Άρθρο 224 – Ψευδής κατάθεση233
 • Άρθρο 226 – Ψευδής πραγματογνωμοσύνη ή διερμηνεία233
 • Άρθρο 227 – Έμπρακτη μετάνοια234
 • Άρθρο 229 – Ψευδής καταμήνυση234
 • Άρθρο 230 – Ψευδής καταγγελία234
 • Άρθρο 231 – Υπόθαλψη234
 • Άρθρο 232 – Παρασιώπηση εγκλημάτων235
 • Άρθρο 233 – Απιστία δικηγόρων235
 • Άρθρο 234 – Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων235
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ0
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ0
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ227
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ0
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ0
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ0
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ0
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ236
 • Ι. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ236
 • Άρθρο 235 – Δωροληψία υπαλλήλου236
 • Άρθρο 236 – Δωροδοκία υπαλλήλου237
 • Άρθρο 237 – Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών237
 • Άρθρο 237Α – Εμπορία επιρροής – Μεσάζοντες238
 • Άρθρο 238 – Δήμευση238
 • ΙΙ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ239
 • Άρθρο 239 – Κατάχρηση εξουσίας239
 • Άρθρο 240 – Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών239
 • Άρθρο 241 – Παραβίαση οικιακού ασύλου239
 • Άρθρο 242 – Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.239
 • Άρθρο 243 – Νόθευση δικαστικού εγγράφου240
 • Άρθρο 244 – Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου241
 • Άρθρο 251 – Παραβίαση δικαστικού απορρήτου241
 • Άρθρο 252 – Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου241
 • Άρθρο 254 – Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης242
 • Άρθρο 255 – Αθέμιτη συμμετοχή242
 • Άρθρο 259 – Παράβαση καθήκοντος242
 • Άρθρο 260 – Ανυποταξία σε πολιτική αρχή243
 • Άρθρο 263 – Παρεπόμενες ποινές243
 • Άρθρο 263Α – Ευνοϊκά μέτρα243
 • Άρθρο 264 – Εμπρησμός245
 • Άρθρο 265 – Εμπρησμός σε δάση245
 • Άρθρο 268 – Πλημμύρα246
 • Άρθρο 270 – Έκρηξη246
 • Άρθρο 272 – Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών247
 • Άρθρο 273 – Κοινώς επικίνδυνη βλάβη247
 • Άρθρο 275 – Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων248
 • Άρθρο 277 – Πρόκληση ναυαγίου248
 • Άρθρο 279 – Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό249
 • Άρθρο 285 – Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών249
 • Άρθρο 286 – Παραβίαση κανόνων οικοδομικής250
 • Άρθρο 288 – Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας250
 • Άρθρο 289 – Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής251
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ0
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ251
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ251
 • Άρθρο 290 – Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία251
 • Άρθρο 290Α – Επικίνδυνη οδήγηση252
 • Άρθρο 291 – Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών252
 • Άρθρο 292 – Παρακώλυση συγκοινωνιών253
 • ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ253
 • Άρθρο 292Α – Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών253
 • Άρθρο 292Β – Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων254
 • Άρθρο 292Δ – Προσβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κοινού255
 • Άρθρο 292Ε – Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών256
 • Άρθρο 293 – Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων256
 • Άρθρο 298 – Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής256
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ257
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ257
 • Άρθρο 299 – Ανθρωποκτονία με δόλο257
 • Άρθρο 300 – Ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση257
 • Άρθρο 301 – Συμμετοχή σε αυτοκτονία257
 • Άρθρο 302 – Ανθρωποκτονία από αμέλεια257
 • Άρθρο 303 – Παιδοκτονία257
 • II. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ258
 • Άρθρο 304 – Διακοπή της κύησης258
 • Άρθρο 304A – Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού259
 • ΙΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ259
 • Άρθρο 306 – Έκθεση259
 • Άρθρο 307 – Παράλειψη προσφοράς βοήθειας259
 • Άρθρο 308 – Σωματική βλάβη260
 • Άρθρο 309 – Επικίνδυνη σωματική βλάβη260
 • Άρθρο 310 – Βαριά σωματική βλάβη260
 • Άρθρο 311 – Θανατηφόρα σωματική βλάβη261
 • Άρθρο 312 – Σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων261
 • Άρθρο 313 – Συμπλοκή261
 • Άρθρο 314 – Σωματική βλάβη από αμέλεια262
 • Άρθρα 316-321262
 • Άρθρο 322 – Αρπαγή262
 • Άρθρο 323Α – Εμπορία ανθρώπων263
 • Άρθρο 324 – Αρπαγή ανηλίκων265
 • Άρθρο 325 – Παράνομη κατακράτηση265
 • Άρθρο 330 – Παράνομη βία265
 • Άρθρο 331 – Αυτοδικία266
 • Άρθρο 333 – Απειλή266
 • Άρθρο 334 – Διατάραξη οικιακής ειρήνης267
 • Άρθρο 336 – Βιασμός267
 • Άρθρο 337 – Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας268
 • Άρθρο 338 – Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη268
 • Άρθρο 339 – Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους268
 • Άρθρο 342 – Κατάχρηση ανηλίκων269
 • Άρθρο 343 – Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη269
 • Άρθρο 344 – Έγκληση270
 • Άρθρο 345 – Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών270
 • Άρθρα 346-347270
 • Άρθρο 348 – Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας270
 • Άρθρο 348Α – Πορνογραφία ανηλίκων271
 • Άρθρο 348Β – Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους272
 • Άρθρο 348Γ – Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων272
 • Άρθρο 348Δ – Γενική διάταξη273
 • Άρθρο 349 – Μαστροπεία273
 • Άρθρο 350Α – Ειδικά ευνοϊκά μέτρα273
 • Άρθρο 351Α – Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής273
 • Άρθρο 352Α – Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής274
 • Άρθρο 352Β – Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος275
 • Άρθρο 353 – Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας275
 • Άρθρο 354 – Διατάραξη της οικογενειακής τάξης275
 • Άρθρο 356 – Διγαμία275
 • Άρθρο 358 – Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής276
 • Άρθρο 359 – Εγκατάλειψη εγκύου276
 • Άρθρο 360 – Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου276
 • Άρθρο 360Α – Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου276
 • Άρθρο 361 – Εξύβριση277
 • Άρθρο 362 – Δυσφήμηση277
 • Άρθρο 363 – Συκοφαντική δυσφήμηση277
 • Άρθρο 365 – Προσβολή μνήμης νεκρού278
 • Άρθρο 366 – Γενικές διατάξεις278
 • Άρθρο 368 – Έγκληση279
 • Άρθρο 369 – Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης279
 • Άρθρο 370 – Παραβίαση απορρήτου εγγράφων279
 • Άρθρο 370Α – Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας280
 • Άρθρο 370Β – Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα280
 • Άρθρο 371 – Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας282
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ0
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ0
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ0
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ0
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ0
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ0
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ0
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ282
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ282
 • Άρθρο 372 – Κλοπή282
 • Άρθρο 374 – Διακεκριμένη κλοπή283
 • Άρθρο 374Α – Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου283
 • Άρθρο 375 – Υπεξαίρεση283
 • Άρθρο 377 – Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας284
 • Άρθρο 378 – Φθορά ξένης ιδιοκτησίας284
 • Άρθρο 380 – Ληστεία285
 • Άρθρο 381 – Γενική διάταξη285
 • ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ286
 • Άρθρο 385 – Εκβίαση286
 • Άρθρο 386 – Απάτη286
 • Άρθρο 386Α – Απάτη με υπολογιστή287
 • Άρθρο 386Β – Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις287
 • Άρθρο 387 – Απάτη μικρής αξίας288
 • Άρθρο 389 – Απατηλή πρόκληση βλάβης288
 • Άρθρο 390 – Απιστία288
 • Άρθρο 394 – Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος289
 • Άρθρο 395 – Παρακώλυση συναγωνισμού289
 • Άρθρο 396 – Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα289
 • Άρθρο 397 – Καταδολίευση δανειστών290
 • Άρθρα 398-403290
 • Άρθρο 404 – Τοκογλυφία290
 • Άρθρο 405 – Γενική διάταξη291
 • Άρθρο δεύτερο – Έναρξη ισχύος294
 • Άρθρα 137Β-137Δ207
 • Άρθρο 145209
 • Άρθρα 150-151210
 • Άρθρο 171218
 • Άρθρο 176220
 • Άρθρα 182-182Α221
 • Άρθρο 185222
 • Άρθρο 188226
 • Άρθρα 192-197227
 • Άρθρα 198-199227
 • Άρθρο 201228
 • Άρθρα 202-206228
 • Άρθρο 208Α229
 • Άρθρο 208Β229
 • Άρθρα 209-210230
 • Άρθρα 214-215231
 • Άρθρα 218-219232
 • Άρθρο 223233
 • Άρθρο 225233
 • Άρθρο 228234
 • Άρθρο 237Β238
 • Άρθρα 245-250241
 • Άρθρο 253242
 • Άρθρα 256-258242
 • Άρθρα 261-262243
 • Άρθρα 266-267246
 • Άρθρο 269246
 • Άρθρο 271247
 • Άρθρο 274247
 • Άρθρο 276248
 • Άρθρο 278248
 • Άρθρα 280-284249
 • Άρθρο 287250
 • Άρθρο 292Γ255
 • Άρθρα 294-297256
 • Άρθρο 305259
 • Άρθρο 315262
 • Άρθρα 322Α-323263
 • Άρθρο 323Β264
 • Άρθρα 326-329265
 • Άρθρο 332266
 • Άρθρο 335267
 • Άρθρα 340-341269
 • Άρθρο 350273
 • Άρθρο 351273
 • Άρθρο 352274
 • Άρθρο 355275
 • Άρθρο 357276
 • Άρθρα 361Α-361Β277
 • Άρθρο 364278
 • Άρθρο 367278
 • Άρθρο 370Γ281
 • Άρθρο 370Δ281
 • Άρθρο 370Ε281
 • Άρθρο 373283
 • Άρθρο 376284
 • Άρθρο 379284
 • Άρθρα 382-384286
 • Άρθρο 388288
 • Άρθρα 391-393289
 • Άρθρα 385-406291
 • Άρθρα 407-459291
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ0
 • Άρθρο 460292
 • Άρθρο 461292
 • Άρθρο 462292
 • Άρθρο 463292
 • Άρθρο 464293
 • Άρθρο 465293
 • Άρθρο 466293
 • Άρθρο 467293
 • Άρθρο 468293
 • Άρθρο 469293
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ295
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ο ποινικός νόμος [Άρθρα 1-13]295
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η αξιόποινη πράξη [Άρθρα 14-41]299
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Απόπειρα και συμμετοχή [Άρθρα 42-49]305
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση [Άρθρα 50-78] 307
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Επιμέτρηση της ποινής [Άρθρα 79-98]319
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο [Άρθρα 99-110Γ]328
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο [Άρθρα 111-120]340
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133]343
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ350
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Προσβολές του πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ]350
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Προδοσία της χώρας [Άρθρα 138-152]353
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά ξένων κρατών [Άρθρα 153-156]356
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων [Άρθρα 157-166]357
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α]361
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης [Άρθρα 183-197]365
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201]374
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση [Άρθρα 202-206]375
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα [Άρθρα 207-215Α]376
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223]380
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234]382
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Β]386
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289]397
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298]403
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της ζωής [Άρθρα 299-307]407
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Σωματικές βλάβες [Άρθρα 308-315Β]409
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Μονομαχία [Άρθρα 316-321]413
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335]413
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353] 420
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια [Άρθρα 354-360]429
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369]431
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Παραβίαση απορρήτων [Άρθρα 370-371]434
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384Α]437
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων [Άρθρα 385-406Α]443
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Επαιτεία και αλητεία [Άρθρα 407-410]449
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Πταίσματα [Άρθρα 411-457]450
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Τελικές διατάξεις [Άρθρα 458-459]459
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ460
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-473]460
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4619/2019 KAI ΠΔ 283/1985465
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ491
 • ΠΔ 283/19850
 • 0
 • 0