Μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4619/2019 (Ενημέρωση με την ΠΝΠ της 27.6.2019)

Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-823-0
Σελίδες: 504
Επιμέλεια: Α. Χαραλαμπάκης

Το παρόν έργο αποτελεί μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν 4619/2019, ΦΕΚ A’ 95/11.6.2019), ο οποίος ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6.6.2019 με έναρξη ισχύος την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο ΠΚ που ίσχυσε από την 1.1.1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε τον νόμο αυτόν. Ο νέος Ποινικός Κώδικας χαρακτηρίζεται από ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος των ποινών, την κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων του Ειδικού Μέρους, την κατάργηση των πταισμάτων, καθώς και τον εξορθολογισμό των οικονομικών εγκλημάτων, βασικό σημείο του οποίου αποτελεί η παράλληλη κατάργηση του Ν 1608/1950 περί Καταχραστών του Δημοσίου και η ένταξη των προβλέψεών του σε ηπιότερη μορφή στις επί μέρους διατάξεις που αφορούν οικονομικά εγκλήματα.

Στην αρχή του έργου παρατίθενται εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του νέου Ποινικού Κώδικα, καθώς και ερμηνευτικά σχόλια των επιμέρους διατάξεων του Γενικού και του Ειδικού Μέρους. Ακολούθως, περιλαμβάνονται το κείμενο του νέου Ποινικού Κώδικα, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ της 27.6.2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019), το κείμενο του παλαιού Ποινικού Κώδικα (ενημερωμένου μέχρι και τον Ν 4596/2019), καθώς και πίνακας αντιστοιχίας παλαιών και νέων διατάξεων ΠΚ. Το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την επιμέλεια της έκδοσης αυτής υπογράφει ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις και χρήσιμα ερμηνευτικά σχόλια εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς τους οποίους εγείρει ο νέος Ποινικός Κώδικας.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς και γενικότερα για κάθε ασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.

 • 0
 • Ο νέος Ποινικός Κώδικας1
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις και Eρμηνευτικά σχόλια1
 • Α. Εισαγωγικά1
 • Β. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις στο κεφάλαιο για την έννοια του εγκλήματος5
 • Γ. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις ποινικές κυρώσεις21
 • Δ. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις στο Ειδικό Μερος του ΠΚ50
 • Ε. Μεταβατικές διατάξεις 117
 • ΣΤ. Συμπέρασμα122
 • Ν 4619/2019123
 • Κύρωση του Ποινικού Κώδικα123
 • Άρθρο πρώτο123
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ124
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ124
 • Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ124
 • Άρθρο 1 – Καμία ποινή χωρίς νόμο124
 • Άρθρο 2 – Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου124
 • Άρθρα 3-4124
 • ΙΙ. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ124
 • Άρθρο 5 – Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή124
 • Άρθρο 6 – Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή125
 • Άρθρο 7 – Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή125
 • Άρθρο 8 – Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους125
 • Άρθρο 9 – Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή126
 • Άρθρο 10 – Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή127
 • Άρθρο 11 – Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων127
 • III. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ127
 • Άρθρο 12 – Ειδικοί ποινικοί νόμοι127
 • Άρθρο 13 – Έννοια όρων του Κώδικα127
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ128
 • Ι. Η ΠΡΑΞΗ128
 • Άρθρο 14 – Έννοια της αξιόποινης πράξης128
 • Άρθρο 15 – Έγκλημα που τελείται με παράλειψη129
 • Άρθρο 16 – Τόπος τέλεσης της πράξης129
 • Άρθρο 17 – Χρόνος τέλεσης της πράξης129
 • Άρθρο 18 – Κατηγορίες αξιοποίνων πράξεων129
 • Άρθρο 19 – Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που έχουν εκδικαστεί130
 • ΙΙ. Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ130
 • Άρθρο 20 – Λόγοι άρσης του αδίκου130
 • Άρθρο 21 – Προσταγή130
 • Άρθρο 22 – Άμυνα130
 • Άρθρο 23 – Υπέρβαση άμυνας131
 • Άρθρο 24 – Υπαίτια κατάσταση άμυνας131
 • Άρθρο 25 – Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο131
 • ΙΙΙ. Η ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ131
 • Άρθρο 26 – Υπαιτιότητα στα κακουργήματα και πλημμελήματα131
 • Άρθρο 27 – Δόλος132
 • Άρθρο 28 – Αμέλεια132
 • Άρθρο 29 – Ευθύνη από το αποτέλεσμα132
 • Άρθρο 30 – Πραγματική πλάνη132
 • ΙV. ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ133
 • Άρθρο 31 – Νομική πλάνη133
 • Άρθρο 32 – Κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό133
 • Άρθρο 33 – Αδυναμία αποφυγής του αδίκου133
 • Άρθρο 34 – Ανικανότητα προς καταλογισμό133
 • Άρθρο 35 – Υπαίτια πρόκληση ανικανότητας134
 • V. ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ134
 • Άρθρο 36134
 • Άρθρα 37-41134
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ134
 • I. ΑΠΟΠΕΙΡΑ134
 • Άρθρο 42 – Έννοια και ποινή της απόπειρας134
 • Άρθρο 43135
 • Άρθρο 44 – Υπαναχώρηση135
 • ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ135
 • Άρθρο 45 – Συναυτουργοί135
 • Άρθρο 46 – Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας136
 • Άρθρο 47 – Συνεργός136
 • Άρθρο 48 – Γενική διάταξη136
 • Άρθρο 49 – Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις136
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ137
 • Ι. ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ137
 • Άρθρο 50 – Είδη ποινών137
 • Άρθρο 51 – Ποινές στερητικές της ελευθερίας137
 • Άρθρο 52 – Κάθειρξη137
 • Άρθρο 53 – Φυλάκιση137
 • Άρθρο 54 – Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων138
 • Άρθρο 55 – Παροχή κοινωφελούς εργασίας138
 • Άρθρο 56138
 • Άρθρο 57 – Χρηματική ποινή138
 • Άρθρο 58138
 • ΙΙ. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ139
 • Άρθρο 59 – Γενική διάταξη139
 • Άρθρο 60 – Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων139
 • Άρθρα 61-64139
 • Άρθρο 65 – Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος139
 • Άρθρο 66 – Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου139
 • Άρθρο 67 – Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης140
 • Άρθρο 68 – Δήμευση140
 • ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ141
 • Άρθρο 69 – Γενική διάταξη141
 • Άρθρο 69Α – Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής142
 • Άρθρο 70 – Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου142
 • Άρθρο 71 – Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής143
 • Άρθρα 72-74144
 • Άρθρο 75 – Παραγραφή μέτρου ασφαλείας144
 • Άρθρο 76 – Δήμευση144
 • Άρθρα 77-78144
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ145
 • Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ145
 • Άρθρο 79 – Δικαστική επιμέτρηση της ποινής145
 • Άρθρο 80 – Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής146
 • Άρθρο 81 – Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας147
 • Άρθρο 82 – Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής κράτησης148
 • Άρθρο 82Α – Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά148
 • ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ149
 • Άρθρο 83 – Μειωμένη ποινή149
 • Άρθρο 84 – Ελαφρυντικές περιστάσεις149
 • Άρθρο 85 – Συρροή λόγων μείωσης της ποινής149
 • Άρθρα 86-93150
 • ΙΙΙ. ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ150
 • Άρθρο 94 – Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών150
 • Άρθρο 95 – Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας150
 • Άρθρο 96 – Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής χρηματικών ποινών151
 • Άρθρο 96Α – Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας151
 • Άρθρο 97 – Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής151
 • Άρθρο 98 – Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση152
 • ΙV. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ152
 • Άρθρο 99 – Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο152
 • Άρθρο 100 – Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής153
 • Άρθρο 101 – Ανάκληση της αναστολής153
 • Άρθρο 102 – Άρση της αναστολής153
 • Άρθρο 103 – Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης154
 • Άρθρο 104 – Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές154
 • V. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ154
 • Άρθρο 104Α – Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία154
 • VI. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ155
 • Άρθρο 104Β – Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής155
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ155
 • Ι. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ155
 • Άρθρο 105 – Έκτιση της ποινής στην κατοικία155
 • Άρθρο 105Α – Παροχή κοινωφελούς εργασίας156
 • ΙΙ. ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟ157
 • Άρθρο 105Β – Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης157
 • Άρθρο 106 – Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης158
 • Άρθρο 107 – Ανάκληση της απόλυσης158
 • Άρθρο 108 – Άρση της απόλυσης159
 • Άρθρο 109 – Συνέπειες της μη ανάκλησης και άρσης159
 • Άρθρο 110 – Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης159
 • Άρθρο 110Α – Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση160
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ162
 • Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ162
 • Άρθρο 111 – Χρόνος παραγραφής162
 • Άρθρο 112 – Έναρξη του χρόνου παραγραφής162
 • Άρθρο 113 – Αναστολή της παραγραφής162
 • ΙΙ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΣΗ163
 • Άρθρο 114 – Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης163
 • Άρθρο 115 – Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν έγκληση163
 • Άρθρο 116 – Αδιαίρετο της έγκλησης163
 • Άρθρο 117 – Ανάκληση της έγκλησης164
 • ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ164
 • Άρθρο 118 – Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν164
 • Άρθρο 119 – Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών164
 • Άρθρο 120 – Αναστολή της παραγραφής των ποινών164
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ165
 • Άρθρο 121 – Ορισμός165
 • Άρθρο 122 – Αναμορφωτικά μέτρα165
 • Άρθρο 123 – Θεραπευτικά μέτρα166
 • Άρθρο 124 – Μεταβολή ή άρση μέτρων166
 • Άρθρο 125 – Διάρκεια μέτρων167
 • Άρθρο 126 – Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων167
 • Άρθρο 127 – Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων167
 • Άρθρο 128 – Αντικατάσταση του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων168
 • Άρθρο 129 – Απόλυση υπό όρο168
 • Άρθρο 129Α – Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση169
 • Άρθρο 130 – Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους170
 • Άρθρο 131 – Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους171
 • Άρθρο 132 – Συρροή171
 • Άρθρο 133 – Νεαροί ενήλικες171
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ172
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ172
 • Άρθρο 134 – Εσχάτη προδοσία172
 • Άρθρο 135 – Προπαρασκευαστικές πράξεις173
 • Άρθρο 136 – Παρεπόμενες ποινές173
 • Άρθρο 137 – Έμπρακτη μετάνοια173
 • Άρθρο 137Α – Βασανιστήρια173
 • Άρθρα 137Β-137Δ175
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ172
 • Ι. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ172
 • Άρθρο 138 – Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας175
 • Άρθρο 139 – Νόθευση αποδεικτικών175
 • ΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ175
 • Άρθρο 140 – Έκθεση σε κίνδυνο πολέμου175
 • Άρθρο 141 – Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων176
 • Άρθρο 142 – Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια176
 • Άρθρο 142Α – Παραβάσεις κανονισμών της Ε.Ε.176
 • ΙΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ176
 • Άρθρο 143 – Υπηρεσία στον εχθρό176
 • Άρθρο 144 – Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού177
 • Άρθρο 145177
 • ΙV. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ177
 • Άρθρο 146 – Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας177
 • Άρθρο 147 – Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια178
 • Άρθρο 148 – Κατασκοπεία178
 • Άρθρο 149 – Έννοια κρατικού απορρήτου178
 • Άρθρα 150-151178
 • Άρθρο 152 – Παρεπόμενες ποινές178
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ179
 • Άρθρο 153 – Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους179
 • Άρθρο 154 – Προσβολή διπλωματικών αντιπροσώπων179
 • Άρθρο 155 – Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους179
 • Άρθρο 156 – Προϋποθέσεις της δίωξης179
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ180
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ180
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ180
 • Άρθρο 157 – Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής ή της Κυβέρνησης και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης180
 • Άρθρο 158 – Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας180
 • Άρθρο 159 – Δωροληψία πολιτικών προσώπων181
 • Άρθρο 159Α – Δωροδοκία πολιτικών προσώπων181
 • Άρθρο 160 – Αντιποίηση182
 • Άρθρο 160Α – Διατάραξη συνεδριάσεων182
 • ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ182
 • Άρθρο 161 – Βία κατά εκλογέων182
 • Άρθρο 162 – Εξαπάτηση εκλογέων183
 • Άρθρο 163 – Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας183
 • Άρθρο 164 – Νόθευση εκλογής183
 • Άρθρο 165 – Δωροδοκία εκλογέα183
 • Άρθρο 166 – Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας184
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ184
 • Άρθρο 167 – Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων184
 • Άρθρο 167Α – Αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς185
 • Άρθρο 168 – Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας185
 • Άρθρο 168Α – Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων185
 • Άρθρο 169 – Απείθεια186
 • Άρθρο 169Α – Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων186
 • Άρθρο 170 – Στάση186
 • Άρθρο 171186
 • Άρθρο 172 – Ελευθέρωση φυλακισμένου187
 • Άρθρο 173 – Απόδραση κρατουμένου187
 • Άρθρο 173Α – Παραβίαση περιορισμού κατ' οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση187
 • Άρθρο 174 – Στάση κρατουμένων188
 • Άρθρο 175 – Αντιποίηση188
 • Άρθρο 176188
 • Άρθρο 177 – Παραβίαση κατάσχεσης189
 • Άρθρο 178 – Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή189
 • Άρθρο 179 – Παραβίαση φύλαξης της αρχής189
 • Άρθρο 180 – Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων189
 • Άρθρο 181 – Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού κ.λπ.189
 • Άρθρα 182-182Α189
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ190
 • Άρθρο 183 – Διέγερση σε ανυπακοή190
 • Άρθρο 184 – Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια190
 • Άρθρο 185190
 • Άρθρο 186 – Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος190
 • Άρθρο 187 – Εγκληματική οργάνωση191
 • Άρθρο 187Α – Τρομοκρατικές πράξεις - Τρομοκρατική οργάνωση191
 • Άρθρο 187Β – Αξιόποινη υποστήριξη192
 • Άρθρο 187Γ – Ευνοϊκά μέτρα193
 • Άρθρο 188194
 • Άρθρο 189 – Διατάραξη της κοινής ειρήνης194
 • Άρθρο 190 – Απειλή διάπραξης εγκλημάτων194
 • Άρθρο 191 – Διασπορά ψευδών ειδήσεων195
 • Άρθρο 191Α – Προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας195
 • Άρθρα 192-197195
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ195
 • Άρθρα 198-199195
 • Άρθρο 200 – Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων195
 • Άρθρο 201196
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ196
 • Άρθρα 202-206196
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ196
 • Άρθρο 207 – Παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής196
 • Άρθρο 208 – Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής197
 • Άρθρο 208Α197
 • Άρθρο 208Β197
 • Άρθρο 208Γ – Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων197
 • Άρθρα 209-210198
 • Άρθρο 211 – Προπαρασκευαστικές πράξεις198
 • Άρθρο 212 – Έμπρακτη μετάνοια198
 • Άρθρο 213 – Δήμευση198
 • Άρθρα 214-215199
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ199
 • Άρθρο 216 – Πλαστογραφία199
 • Άρθρο 217 – Πλαστογραφία πιστοποιητικών199
 • Άρθρα 218-219200
 • Άρθρο 220 – Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης200
 • Άρθρο 221 – Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις200
 • Άρθρο 222 – Υπεξαγωγή εγγράφων201
 • Άρθρο 223201
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ201
 • Άρθρο 224 – Ψευδής κατάθεση201
 • Άρθρο 225201
 • Άρθρο 226 – Ψευδής πραγματογνωμοσύνη ή διερμηνεία201
 • Άρθρο 227 – Έμπρακτη μετάνοια202
 • Άρθρο 228202
 • Άρθρο 229 – Ψευδής καταμήνυση202
 • Άρθρο 230 – Ψευδής καταγγελία202
 • Άρθρο 231 – Υπόθαλψη202
 • Άρθρο 232 – Παρασιώπηση εγκλημάτων203
 • Άρθρο 233 – Απιστία δικηγόρων203
 • Άρθρο 234 – Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων203
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ204
 • Ι. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ204
 • Άρθρο 235 – Δωροληψία υπαλλήλου204
 • Άρθρο 236 – Δωροδοκία υπαλλήλου205
 • Άρθρο 237 – Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών205
 • Άρθρο 237Α – Εμπορία επιρροής – Μεσάζοντες206
 • Άρθρο 237Β206
 • Άρθρο 238 – Δήμευση206
 • ΙΙ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ207
 • Άρθρο 239 – Κατάχρηση εξουσίας207
 • Άρθρο 240 – Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών207
 • Άρθρο 241 – Παραβίαση οικιακού ασύλου207
 • Άρθρο 242 – Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.207
 • Άρθρο 243 – Νόθευση δικαστικού εγγράφου208
 • Άρθρο 244 – Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου209
 • Άρθρα 245-250209
 • Άρθρο 251 – Παραβίαση δικαστικού απορρήτου209
 • Άρθρο 252 – Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου209
 • Άρθρο 253210
 • Άρθρο 254 – Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης210
 • Άρθρο 255 – Αθέμιτη συμμετοχή210
 • Άρθρα 256-258210
 • Άρθρο 259 – Παράβαση καθήκοντος210
 • Άρθρο 260 – Ανυποταξία σε πολιτική αρχή211
 • Άρθρα 261-262211
 • Άρθρο 263 – Παρεπόμενες ποινές211
 • Άρθρο 263Α – Ευνοϊκά μέτρα211
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ213
 • Άρθρο 264 – Εμπρησμός213
 • Άρθρο 265 – Εμπρησμός σε δάση213
 • Άρθρα 266-267214
 • Άρθρο 268 – Πλημμύρα214
 • Άρθρο 269214
 • Άρθρο 270 – Έκρηξη214
 • Άρθρο 271215
 • Άρθρο 272 – Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών215
 • Άρθρο 273 – Κοινώς επικίνδυνη βλάβη215
 • Άρθρο 274215
 • Άρθρο 275 – Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων216
 • Άρθρο 276216
 • Άρθρο 277 – Πρόκληση ναυαγίου216
 • Άρθρο 278216
 • Άρθρο 279 – Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό217
 • Άρθρα 280-284217
 • Άρθρο 285 – Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών217
 • Άρθρο 286 – Παραβίαση κανόνων οικοδομικής218
 • Άρθρο 287218
 • Άρθρο 288 – Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας218
 • Άρθρο 289 – Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής219
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ219
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ219
 • Άρθρο 290 – Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία219
 • Άρθρο 290Α – Επικίνδυνη οδήγηση220
 • Άρθρο 291 – Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών220
 • Άρθρο 292 – Παρακώλυση συγκοινωνιών221
 • ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ221
 • Άρθρο 292Α – Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών221
 • Άρθρο 292Β – Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων222
 • Άρθρο 292Γ223
 • Άρθρο 292Δ – Προσβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κοινού223
 • Άρθρο 292Ε – Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών224
 • Άρθρο 293 – Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων224
 • Άρθρα 294-297224
 • Άρθρο 298 – Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής224
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ225
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ225
 • Άρθρο 299 – Ανθρωποκτονία με δόλο225
 • Άρθρο 300 – Ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση225
 • Άρθρο 301 – Συμμετοχή σε αυτοκτονία225
 • Άρθρο 302 – Ανθρωποκτονία από αμέλεια225
 • Άρθρο 303 – Παιδοκτονία225
 • II. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ226
 • Άρθρο 304 – Διακοπή της κύησης226
 • Άρθρο 304A – Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού227
 • Άρθρο 305227
 • ΙΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ227
 • Άρθρο 306 – Έκθεση227
 • Άρθρο 307 – Παράλειψη προσφοράς βοήθειας227
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ228
 • Άρθρο 308 – Σωματική βλάβη228
 • Άρθρο 309 – Επικίνδυνη σωματική βλάβη228
 • Άρθρο 310 – Βαριά σωματική βλάβη228
 • Άρθρο 311 – Θανατηφόρα σωματική βλάβη229
 • Άρθρο 312 – Σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων229
 • Άρθρο 313 – Συμπλοκή229
 • Άρθρο 314 – Σωματική βλάβη από αμέλεια230
 • Άρθρο 315230
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ230
 • Άρθρα 316-321230
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ230
 • Άρθρο 322 – Αρπαγή230
 • Άρθρα 322Α-323231
 • Άρθρο 323Α – Εμπορία ανθρώπων231
 • Άρθρο 323Β232
 • Άρθρο 324 – Αρπαγή ανηλίκων233
 • Άρθρο 325 – Παράνομη κατακράτηση233
 • Άρθρα 326-329233
 • Άρθρο 330 – Παράνομη βία233
 • Άρθρο 331 – Αυτοδικία234
 • Άρθρο 332234
 • Άρθρο 333 – Απειλή234
 • Άρθρο 334 – Διατάραξη οικιακής ειρήνης235
 • Άρθρο 335235
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ235
 • Άρθρο 336 – Βιασμός235
 • Άρθρο 337 – Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας236
 • Άρθρο 338 – Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη236
 • Άρθρο 339 – Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους236
 • Άρθρα 340-341237
 • Άρθρο 342 – Κατάχρηση ανηλίκων237
 • Άρθρο 343 – Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη237
 • Άρθρο 344 – Έγκληση238
 • Άρθρο 345 – Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών238
 • Άρθρα 346-347238
 • Άρθρο 348 – Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας238
 • Άρθρο 348Α – Πορνογραφία ανηλίκων239
 • Άρθρο 348Β – Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους240
 • Άρθρο 348Γ – Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων240
 • Άρθρο 348Δ – Γενική διάταξη241
 • Άρθρο 349 – Μαστροπεία241
 • Άρθρο 350241
 • Άρθρο 350Α – Ειδικά ευνοϊκά μέτρα241
 • Άρθρο 351241
 • Άρθρο 351Α – Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής241
 • Άρθρο 352242
 • Άρθρο 352Α – Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής242
 • Άρθρο 352Β – Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος243
 • Άρθρο 353 – Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας243
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ243
 • Άρθρο 354 – Διατάραξη της οικογενειακής τάξης243
 • Άρθρο 355243
 • Άρθρο 356 – Διγαμία243
 • Άρθρο 357244
 • Άρθρο 358 – Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής244
 • Άρθρο 359 – Εγκατάλειψη εγκύου244
 • Άρθρο 360 – Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου244
 • Άρθρο 360Α – Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου244
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ245
 • Άρθρο 361 – Εξύβριση245
 • Άρθρα 361Α-361Β245
 • Άρθρο 362 – Δυσφήμηση245
 • Άρθρο 363 – Συκοφαντική δυσφήμηση245
 • Άρθρο 364246
 • Άρθρο 365 – Προσβολή μνήμης νεκρού246
 • Άρθρο 366 – Γενικές διατάξεις246
 • Άρθρο 367246
 • Άρθρο 368 – Έγκληση247
 • Άρθρο 369 – Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης247
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ247
 • Άρθρο 370 – Παραβίαση απορρήτου εγγράφων247
 • Άρθρο 370Α – Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας248
 • Άρθρο 370Β – Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα248
 • Άρθρο 370Γ249
 • Άρθρο 370Δ249
 • Άρθρο 370Ε249
 • Άρθρο 371 – Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας250
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ250
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ250
 • Άρθρο 372 – Κλοπή250
 • Άρθρο 373251
 • Άρθρο 374 – Διακεκριμένη κλοπή251
 • Άρθρο 374Α – Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου251
 • Άρθρο 375 – Υπεξαίρεση251
 • Άρθρο 376252
 • Άρθρο 377 – Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας252
 • Άρθρο 378 – Φθορά ξένης ιδιοκτησίας252
 • Άρθρο 379252
 • Άρθρο 380 – Ληστεία253
 • Άρθρο 381 – Γενική διάταξη253
 • Άρθρα 382-384254
 • ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ254
 • Άρθρο 385 – Εκβίαση254
 • Άρθρο 386 – Απάτη254
 • Άρθρο 386Α – Απάτη με υπολογιστή255
 • Άρθρο 386Β – Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις255
 • Άρθρο 387 – Απάτη μικρής αξίας256
 • Άρθρο 388256
 • Άρθρο 389 – Απατηλή πρόκληση βλάβης256
 • Άρθρο 390 – Απιστία256
 • Άρθρα 391-393257
 • Άρθρο 394 – Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος257
 • Άρθρο 395 – Παρακώλυση συναγωνισμού257
 • Άρθρο 396 – Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα257
 • Άρθρο 397 – Καταδολίευση δανειστών258
 • Άρθρα 398-403258
 • Άρθρο 404 – Τοκογλυφία258
 • Άρθρο 405 – Γενική διάταξη259
 • Άρθρα 385-406259
 • Άρθρα 407-459259
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ260
 • Άρθρο 460260
 • Άρθρο 461260
 • Άρθρο 462260
 • Άρθρο 463260
 • Άρθρο 464261
 • Άρθρο 465261
 • Άρθρο 466261
 • Άρθρο 467261
 • Άρθρο 468261
 • Άρθρο 469261
 • Άρθρο δεύτερο – Έναρξη ισχύος262
 • ΠΔ 283/1985263
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ263
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ο ποινικός νόμος [Άρθρα 1-13]263
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η αξιόποινη πράξη [Άρθρα 14-41]267
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Απόπειρα και συμμετοχή [Άρθρα 42-49]273
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση [Άρθρα 50-78] 275
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Επιμέτρηση της ποινής [Άρθρα 79-98]287
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο [Άρθρα 99-110Γ]296
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο [Άρθρα 111-120]308
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133]311
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ318
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Προσβολές του πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ]318
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Προδοσία της χώρας [Άρθρα 138-152]321
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά ξένων κρατών [Άρθρα 153-156]324
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων [Άρθρα 157-166]325
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α]329
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης [Άρθρα 183-197]333
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201]342
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση [Άρθρα 202-206]343
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα [Άρθρα 207-215Α]344
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223]348
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234]350
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Β]354
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289]365
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298]371
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της ζωής [Άρθρα 299-307]375
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Σωματικές βλάβες [Άρθρα 308-315Β]377
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Μονομαχία [Άρθρα 316-321]381
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335]381
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353] 388
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια [Άρθρα 354-360]397
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369]399
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Παραβίαση απορρήτων [Άρθρα 370-371]402
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384Α]405
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων [Άρθρα 385-406Α]411
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Επαιτεία και αλητεία [Άρθρα 407-410]417
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Πταίσματα [Άρθρα 411-457]418
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Τελικές διατάξεις [Άρθρα 458-459]427
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ428
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-473]428
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4619/2019 KAI ΠΔ 283/1985433
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ459
 • 0
 • 0