Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-860-5
Σελίδες: 544
Συγγραφέας: Χ. Σταμέλος
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Δ. Αντωνίου
Πρόλογος: Θ. Δ. Αντωνίου

Το έργο «Εισαγωγή στο ομοσπονδιακό δίκαιο των ΗΠΑ» παρουσιάζει το ομοσπονδιακό δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ευσύνοπτα, κατά το δυνατόν, τόσο ως προς το τεθειμένο δίκαιο (διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων) όσο και ως προς τις σημαντικές πηγές δικαίου δυνάμει των δικαστικών προηγουμένων (δικαστικές αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου, άλλων ομοσπονδιακών δικαστηρίων, Εφετείων ή Πρωτοδικείων, και, κατ’ εξαίρεση, πολιτειακών δικαστηρίων). Η συστηματική ανάλυση του δημοσίου, του ποινικού, του αστικού, του εμπορικού και του διεθνούς δικαίου συμβάλλει στην ορθολογική προσέγγιση του θετού δικαίου των ΗΠΑ.

 • 0
 • Εισαγωγή: Ιστορικά στοιχεία, πηγές του δικαίου, νομικές σπουδές στις ΗΠΑ1
 • I. Δημόσιο δίκαιο ΗΠΑ9
 • 1. Συνταγματικό δίκαιο, ιδίως το ομοσπονδιακό σύστημα9
 • 2. Ατομικά Δικαιώματα17
 • α. Εισαγωγικά (πίνακας αντιστοίχων άρθρων Συνταγμάτων ΗΠΑ- Ελλάδας)17
 • β. Το ατομικό δικαίωμα στην οπλοκατοχή (2η Αναθεώρηση)23
 • γ. Ισότητα24
 • δ. Προσωπική ασφάλεια, ένταλμα ερεύνης και σύλληψης, διαδικασία κατά την σύλληψη, κανένα έγκλημα καμία ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων, ποινική διαδικασία/ δίκη και εξουσίες της αστυνομίας34
 • ε. Ιδιωτική ζωή/ ιδιωτικότητα και δημοσιότητα (η «λαμπερή» όψη)41
 • στ. Θρησκευτική ελευθερία και χωρισμός κράτους-εκκλησίας52
 • ζ. Ελευθερίες του λόγου και του τύπου63
 • η. Ιδιοκτησία68
 • θ. Εκπαίδευση/ παιδεία (και το δικαίωμα στην κατ’ οίκον εκπαίδευση)72
 • ι. Ελευθερία του συνέρχεσθαι72
 • ια. Ατομικά δικαιώματα πληροφόρησης, φυσικού/ νόμιμου δικαστή, ασύλου κατοικίας, προσωπικών δεδομένων, αναφοράς στις αρχές, συνεταιρίζεσθαι, απορρήτου επιστολών, έννομης δικαστικής προστασίας και προηγούμενης ακρόασης, οικογένειας, γάμου, μητρότητας, προστασίας αναπηρίας, περίθαλψης απόρων, εργασίας, συλλογικών διαπραγματεύσεων, συνδικαλισμού, απεργίας, τεχνών και επιστημών73
 • 3. Διοικητικό δίκαιο (και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Obamacare)73
 • 4. Φορολογικό δίκαιο75
 • 5. Χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο86
 • α. Ομοσπονδιακές, πολιτειακές, τοπικές χωροταξικές - πολεοδομικές ρυθμίσεις, «ζώνες» και ομοσπονδιακή - πολιτειακή νομολογία86
 • β. Αναγκαστική απαλλοτρίωση και «τεκμαιρόμενη» αναγκαστική απαλλοτρίωση 97
 • 6. Αστυνομικό δίκαιο99
 • 7. Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας104
 • 8. Δίκαιο περιβάλλοντος111
 • 9. Δίκαιο της ενέργειας117
 • 10. Δημοσιονομικό δίκαιο120
 • 11. Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων 123
 • 12. Διοικητική διαδικασία και δικονομία131
 • II. Ποινικό δίκαιο ΗΠΑ135
 • 1. Γενικό ποινικό δίκαιο135
 • 2. Ειδικό ποινικό δίκαιο139
 • 3. Σωφρονιστικό σύστημα150
 • 4. Ποινική δικονομία και διαδικασία έκδοσης (διεθνές ποινικό δίκαιο)152
 • 5. Ιδίως η θανατική ποινή στις ΗΠΑ175
 • III. Αστικό δίκαιο ΗΠΑ183
 • 1. Ενοχικό δίκαιο183
 • 2. Εμπράγματο δίκαιο209
 • 3. Οικογενειακό δίκαιο221
 • 4. Κληρονομικό δίκαιο227
 • 5. Εργατικό και δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο234
 • 6. Πολιτική δικονομία244
 • IV. Εμπορικό δίκαιο ΗΠΑ265
 • 1. Δίκαιο εταιρειών265
 • 2. Πτωχευτικό Δίκαιο276
 • α. Εισαγωγικά276
 • β. Η πτωχευτική διαδικασία του Κεφαλαίου 7 του ΠτΚ των ΗΠΑ280
 • γ. Η διαδικασία του σχεδίου αναδιοργάνωσης (Κεφάλαιο 11 του ΠτΚ των ΗΠΑ)286
 • δ. Διασυνοριακές πτωχεύσεις συνδεόμενες με τις ΗΠΑ (Κεφάλαιο 15)297
 • 3. Δίκαιο αξιογράφων301
 • 4. Δίκαιο ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή302
 • 5. Δίκαιο διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας307
 • α. Εισαγωγικά307
 • β. Πνευματικά δικαιώματα συγγραφέων και καλλιτεχνών (copyright) 308
 • γ. Ευρεσιτεχνίες (patents), σήματα (trademarks) και σχέδια (designs)315
 • δ. Διεθνής προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ320
 • 6. Ασφαλιστικό δίκαιο332
 • 7. Τραπεζικό δίκαιο341
 • α. Η δομή του τραπεζικού Συστήματος και η κρατική εποπτεία των τραπεζών341
 • β. Οι ιδιωτικές σχέσεις τράπεζας-πελάτη, δικαιώματα και υποχρεώσεις352
 • γ. Τραπεζικά αξιόγραφα (επιταγή, συναλλαγματική, ενέγγυα πίστωση)353
 • 8. Χρηματιστηριακό δίκαιο, δίκαιο της κεφαλαιαγοράς365
 • 9. Ναυτικό δίκαιο368
 • 10. Αεροπορικό δίκαιο385
 • 11. Δίκαιο του αθλητισμού397
 • V. Διεθνές δίκαιο ΗΠΑ419
 • 1. Δημόσιο διεθνές δίκαιο419
 • 2. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο436
 • 3. Δίκαιο της ιθαγένειας, των αλλοδαπών, της μετανάστευσης και του ασύλου446
 • 4. Διμερείς διεθνείς συμβάσεις, ιδίως με ΕΕ και Ελλάδα449
 • 5. Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον ΟΗΕ και στον ΠΟΕ469
 • Σύνοψη473
 • Βασική βιβλιογραφία και αρθρογραφία487
 • Αλφαβητικό ευρετήριο493
 • 0
 • 0