Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-860-5
Σελίδες: 544
Συγγραφέας: Χ. Σταμέλος
Διεύθυνση Σειράς: Θ. Δ. Αντωνίου
Πρόλογος: Θ. Δ. Αντωνίου

Το έργο «Εισαγωγή στο ομοσπονδιακό δίκαιο των ΗΠΑ» παρουσιάζει το ομοσπονδιακό δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ευσύνοπτα, κατά το δυνατόν, τόσο ως προς το τεθειμένο δίκαιο (διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων) όσο και ως προς τις σημαντικές πηγές δικαίου δυνάμει των δικαστικών προηγουμένων (δικαστικές αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου, άλλων ομοσπονδιακών δικαστηρίων, Εφετείων ή Πρωτοδικείων, και, κατ’ εξαίρεση, πολιτειακών δικαστηρίων). Η συστηματική ανάλυση του δημοσίου, του ποινικού, του αστικού, του εμπορικού και του διεθνούς δικαίου συμβάλλει στην ορθολογική προσέγγιση του θετού δικαίου των ΗΠΑ.

 • 0
 • Εισαγωγή: Ιστορικά στοιχεία, πηγές του δικαίου, νομικές σπουδές στις ΗΠΑ15
 • I. Δημόσιο δίκαιο ΗΠΑ23
 • 1. Συνταγματικό δίκαιο, ιδίως το ομοσπονδιακό σύστημα23
 • 2. Ατομικά Δικαιώματα31
 • α. Εισαγωγικά (πίνακας αντιστοίχων άρθρων Συνταγμάτων ΗΠΑ- Ελλάδας)31
 • β. Το ατομικό δικαίωμα στην οπλοκατοχή (2η Αναθεώρηση)37
 • γ. Ισότητα38
 • δ. Προσωπική ασφάλεια, ένταλμα ερεύνης και σύλληψης, διαδικασία κατά την σύλληψη, κανένα έγκλημα καμία ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων, ποινική διαδικασία/ δίκη και εξουσίες της αστυνομίας48
 • ε. Ιδιωτική ζωή/ ιδιωτικότητα και δημοσιότητα (η «λαμπερή» όψη)55
 • στ. Θρησκευτική ελευθερία και χωρισμός κράτους-εκκλησίας66
 • ζ. Ελευθερίες του λόγου και του τύπου77
 • η. Ιδιοκτησία82
 • θ. Εκπαίδευση/ παιδεία (και το δικαίωμα στην κατ’ οίκον εκπαίδευση)86
 • ι. Ελευθερία του συνέρχεσθαι86
 • ια. Ατομικά δικαιώματα πληροφόρησης, φυσικού/ νόμιμου δικαστή, ασύλου κατοικίας, προσωπικών δεδομένων, αναφοράς στις αρχές, συνεταιρίζεσθαι, απορρήτου επιστολών, έννομης δικαστικής προστασίας και προηγούμενης ακρόασης, οικογένειας, γάμου, μητρότητας, προστασίας αναπηρίας, περίθαλψης απόρων, εργασίας, συλλογικών διαπραγματεύσεων, συνδικαλισμού, απεργίας, τεχνών και επιστημών87
 • 3. Διοικητικό δίκαιο (και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Obamacare)87
 • 4. Φορολογικό δίκαιο89
 • 5. Χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο100
 • α. Ομοσπονδιακές, πολιτειακές, τοπικές χωροταξικές - πολεοδομικές ρυθμίσεις, «ζώνες» και ομοσπονδιακή - πολιτειακή νομολογία100
 • β. Αναγκαστική απαλλοτρίωση και «τεκμαιρόμενη» αναγκαστική απαλλοτρίωση 111
 • 6. Αστυνομικό δίκαιο113
 • 7. Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας118
 • 8. Δίκαιο περιβάλλοντος125
 • 9. Δίκαιο της ενέργειας131
 • 10. Δημοσιονομικό δίκαιο134
 • 11. Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων 137
 • 12. Διοικητική διαδικασία και δικονομία145
 • II. Ποινικό δίκαιο ΗΠΑ149
 • 1. Γενικό ποινικό δίκαιο149
 • 2. Ειδικό ποινικό δίκαιο153
 • 3. Σωφρονιστικό σύστημα164
 • 4. Ποινική δικονομία και διαδικασία έκδοσης (διεθνές ποινικό δίκαιο)166
 • 5. Ιδίως η θανατική ποινή στις ΗΠΑ189
 • III. Αστικό δίκαιο ΗΠΑ197
 • 1. Ενοχικό δίκαιο197
 • 2. Εμπράγματο δίκαιο223
 • 3. Οικογενειακό δίκαιο235
 • 4. Κληρονομικό δίκαιο241
 • 5. Εργατικό και δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο248
 • 6. Πολιτική δικονομία258
 • IV. Εμπορικό δίκαιο ΗΠΑ279
 • 1. Δίκαιο εταιρειών279
 • 2. Πτωχευτικό Δίκαιο290
 • α. Εισαγωγικά290
 • β. Η πτωχευτική διαδικασία του Κεφαλαίου 7 του ΠτΚ των ΗΠΑ294
 • γ. Η διαδικασία του σχεδίου αναδιοργάνωσης (Κεφάλαιο 11 του ΠτΚ των ΗΠΑ)300
 • δ. Διασυνοριακές πτωχεύσεις συνδεόμενες με τις ΗΠΑ (Κεφάλαιο 15)311
 • 3. Δίκαιο αξιογράφων315
 • 4. Δίκαιο ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή316
 • 5. Δίκαιο διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας321
 • α. Εισαγωγικά321
 • β. Πνευματικά δικαιώματα συγγραφέων και καλλιτεχνών (copyright) 322
 • γ. Ευρεσιτεχνίες (patents), σήματα (trademarks) και σχέδια (designs)329
 • δ. Διεθνής προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ334
 • 6. Ασφαλιστικό δίκαιο346
 • 7. Τραπεζικό δίκαιο355
 • α. Η δομή του τραπεζικού Συστήματος και η κρατική εποπτεία των τραπεζών355
 • β. Οι ιδιωτικές σχέσεις τράπεζας-πελάτη, δικαιώματα και υποχρεώσεις366
 • γ. Τραπεζικά αξιόγραφα (επιταγή, συναλλαγματική, ενέγγυα πίστωση)367
 • 8. Χρηματιστηριακό δίκαιο, δίκαιο της κεφαλαιαγοράς379
 • 9. Ναυτικό δίκαιο382
 • 10. Αεροπορικό δίκαιο399
 • 11. Δίκαιο του αθλητισμού411
 • V. Διεθνές δίκαιο ΗΠΑ433
 • 1. Δημόσιο διεθνές δίκαιο433
 • 2. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο450
 • 3. Δίκαιο της ιθαγένειας, των αλλοδαπών, της μετανάστευσης και του ασύλου460
 • 4. Διμερείς διεθνείς συμβάσεις, ιδίως με ΕΕ και Ελλάδα463
 • 5. Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον ΟΗΕ και στον ΠΟΕ483
 • Σύνοψη487
 • Βασική βιβλιογραφία και αρθρογραφία501
 • Αλφαβητικό ευρετήριο507
 • 0
 • 0