Μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4620/2019

(Ενημέρωση με την ΠΝΠ της 27.6.2019)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €28.00
ΝΠ €38.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-861-2
Σελίδες: 464
Επιμέλεια: Θ. Δαλακούρας

Το παρόν έργο αποτελεί μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6.6.2019 με έναρξη ισχύος την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο ΚΠΔ που κυρώθηκε με τον Ν 1493/1950, όπως μεταγλωττίστηκε με το ΠΔ 258/1986. Ο νέος Κώδικας χαρακτηρίζεται από την ένταξη ρυθμίσεων που εξειδικεύουν θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου, έναν εκτεταμένο περιορισμό των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος ή του μηνυτή στην ποινική διαδικασία, την εισαγωγή νέων θεσμών που είτε προϋπήρχαν διάσπαρτοι σε ειδικούς νόμους (όπως η ποινική συνδιαλλαγή) είτε εισάγονται για πρώτη φορά (όπως η ποινική διαταγή) και την κατάργηση των Πταισματοδικείων.

Στην αρχή του έργου παρατίθενται εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και ερμηνευτικά σχόλια των επιμέρους διατάξεών του. Ακολούθως, περιλαμβάνονται το κείμενο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ της 27.6.2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019), καθώς και πίνακας αντιστοιχίας παλαιών και νέων διατάξεων ΚΠΔ. Το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την επιμέλεια της έκδοσης αυτής υπογράφει ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής κ. Θεοχάρης Δαλακούρας, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις και χρήσιμα ερμηνευτικά σχόλια εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς τους οποίους εγείρει ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς και γενικότερα για κάθε ασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.

 • 0
 • Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας1
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις και Ερμηνευτικά σχόλια1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • Ι. Αφετηριακές σκέψεις1
 • ΙΙ. Αξιακές αναφορές του νέου ΚΠΔ4
 • 1. Η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής της ηπειρωτικής δίκης4
 • 2. Η νομοτυπικότητα της διαδικασίας4
 • 3. Η ελεγξιμότητα της διαδικασίας5
 • 4. Η δικαιότητα της διαδικασίας7
 • 5. Η δικαιοκρατικότητα της διαδικασίας9
 • ΙΙΙ. Η ενσωμάτωση των σύγχρονων δικαιικών τάσεων του ευρωπαϊκού χώρου στον νέο ΚΠΔ10
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΠΔ15
 • Ι. Γενικοί ορισμοί (1ο Βιβλίο)15
 • 1. Ποινικά Δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα (1ο Τμήμα)15
 • 2. Ποινική δίωξη (2ο Τμήμα)20
 • 3. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (3ο Τμήμα)29
 • 4. Διάδικοι στην ποινική δίκη (4ο Τμήμα)31
 • 5. Αρμοδιότητα (5ο Τμήμα)39
 • Α. Οι διατάξεις για την καθ’ ύλη αρμοδιότητα40
 • Β. Οι διατάξεις για την τοπική αρμοδιότητα και την εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρμόδιο όργανο52
 • Γ. Οι διατάξεις για την αρμοδιότητα επί συνάφειας και συναιτιότητας και για τη σύγκρουση αρμοδιότητας53
 • 6. Διαδικαστικές πράξεις (6ο Τμήμα)55
 • Α. Αποφάσεις και πρακτικά55
 • Β. Εκθέσεις, κοινοποιήσεις, επιδόσεις και προθεσμίες59
 • Γ. Ακυρότητες61
 • ΙΙ. Οι αποδείξεις (2ο Βιβλίο)62
 • 1. Γενικοί ορισμοί63
 • 2. Τα καθ’ έκαστον αποδεικτικά μέσα64
 • 3. Διερμηνείς71
 • ΙΙΙ. Προδικασία (3ο Βιβλίο)71
 • 1. Γενικοί ορισμοί περί ανάκρισης (1ο Τμήμα)71
 • 2. Προκαταρκτική εξέταση73
 • 3. Προανάκριση76
 • 4. Κύρια ανάκριση78
 • 5. Ανακριτικές πράξεις (2ο Τμήμα)80
 • Α. Γενικές διατάξεις80
 • Β. Έρευνες - Ειδικές ανακριτικές πράξεις80
 • Γ. Κατάσχεση83
 • Δ. Απολογία του κατηγορουμένου84
 • Ε. Σύλληψη και προσωρινή κράτηση85
 • 6. Ποινική συνδιαλλαγή και ποινική διαπραγμάτευση (3ο Τμήμα)87
 • Α. Ποινική συνδιαλλαγή88
 • Β. Ποινική διαπραγμάτευση91
 • 7. Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια (4ο Τμήμα)92
 • ΙV. Διαδικασία στο ακροατήριο (4ο Βιβλίο)94
 • 1. Προπαρασκευαστική διαδικασία (1ο Τμήμα)94
 • 2. Κύρια διαδικασία (2ο Τμήμα)95
 • 3. Ειδικοί κανόνες διαδικασίας (3ο Τμήμα).100
 • V. Ειδικές διαδικασίες (5ο Βιβλίο)101
 • 1. Συνοπτική διαδικασία (1ο Τμήμα)101
 • Α. Ποινική διαταγή101
 • Β. Αυτόφωρη διαδικασία επί πλημμελημάτων103
 • 2. Διαδικασία κατ’ απόντων και φυγοδίκων (2ο Τμήμα)104
 • 3. Δικαστική συνδρομή (3ο Τμήμα)105
 • Α. Έκδοση105
 • Β. Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής105
 • VΙ. Ένδικα μέσα (6ο Βιβλίο)107
 • 1. Γενικοί ορισμοί (1ο Τμήμα)107
 • 2. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων (2ο Τμήμα)111
 • 3. Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων (3ο Τμήμα)111
 • Α. Έφεση111
 • Β. Αναίρεση113
 • VII. Έκτακτα ένδικα μέσα114
 • VIII. Εκτέλεση και ποινικό μητρώο117
 • IX. Επίλογος118
 • Ν 4620/2019119
 • Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας119
 • Άρθρο πρώτο119
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ120
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ120
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ120
 • Άρθρο 1 – Ποινικά Δικαστήρια120
 • Άρθρο 2 – Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία120
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ120
 • Άρθρο 3 – Δικαστήρια των πλημμελειοδικών120
 • Άρθρο 4 – Τριμελή πλημμελειοδικεία121
 • Άρθρο 5 – Μονομελή πλημμελειοδικεία121
 • Άρθρο 6 – Δικαστήρια ανηλίκων121
 • Άρθρο 7 – Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα122
 • Άρθρο 8 – Ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα122
 • Άρθρο 9 – Εφετείο123
 • Άρθρο 10 – Ο Άρειος Πάγος123
 • Άρθρο 11 – Ιδιαίτερα ποινικά τμήματα123
 • Άρθρο 12 – Παράσταση του εισαγγελέα στο ακροατήριο123
 • Άρθρο 13 – Δικαστικός γραμματέας124
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ124
 • Άρθρο 14 – Λόγοι αποκλεισμού124
 • Άρθρο 15 – Λόγοι εξαίρεσης125
 • Άρθρο 16 – Ποιοι και πότε προτείνουν την εξαίρεση125
 • Άρθρο 17 – Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης126
 • Άρθρο 18 – Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη127
 • Άρθρο 19 – Κοινοποίηση της αίτησης127
 • Άρθρο 20 – Αρμόδιο δικαστήριο127
 • Άρθρο 21 – Απόφαση128
 • Άρθρο 22 – Ένδικα μέσα128
 • Άρθρο 23 – Αποχή του δικαστικού προσώπου128
 • Άρθρο 24 – Σύμπτωση αποχής και εξαίρεσης129
 • Άρθρο 25 – Υποχρέωση για δήλωση των ανακριτικών υπαλλήλων - Εξαίρεση των ανακριτικών υπαλλήλων129
 • Άρθρο 26 – Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης130
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ130
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ130
 • Άρθρο 27 – Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί130
 • Άρθρο 28 – Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης130
 • Άρθρο 29 – Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης131
 • Άρθρο 30 – Αρμοδιότητες του εισαγγελέα - Υποχρέωση ακρόασης131
 • Άρθρο 31 – Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι131
 • Άρθρο 32 – Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση132
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ132
 • Άρθρο 33 – Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος - Τοπική αρμοδιότητα και καθήκοντα132
 • Άρθρο 34 – Εξουσίες εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος134
 • Άρθρο 35 – Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς - Αρμοδιότητα136
 • Άρθρο 36 – Εξουσίες εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς136
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ137
 • Άρθρο 37 – Αυτεπάγγελτη δίωξη137
 • Άρθρο 38 – Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης137
 • Άρθρο 39 – Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση138
 • Άρθρο 40 – Υποχρέωση ιδιωτών138
 • Άρθρο 41 – Αίτηση δίωξης138
 • Άρθρο 42 – Μήνυση αξιόποινων πράξεων138
 • Άρθρο 43 – Έναρξη ποινικής δίωξης - Τρόποι κίνησης - Αρχειοθέτηση139
 • Άρθρο 44 – Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης140
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ - ΑΠΟΧΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ141
 • Άρθρο 45 – Αποχή από την ποινική δίωξη141
 • Άρθρο 46 – Αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου142
 • Άρθρο 47 – Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος142
 • Άρθρο 48 – Αποχή από την ποινική δίωξη πλημμελημάτων υπό όρους143
 • Άρθρο 49 – Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργημάτων υπό όρους144
 • Άρθρο 50 – Αποχή μετά από εντελή ικανοποίηση145
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΣΗ146
 • Άρθρο 51 – Έγκληση του παθόντος146
 • Άρθρο 52 – Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος επί απόρριψης της έγκλησης146
 • Άρθρο 53 – Δίωξη μόνο με έγκληση147
 • Άρθρο 54 – Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος της έγκλησης147
 • Άρθρο 55 – Ανάκληση της έγκλησης - Έξοδα147
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ148
 • Άρθρο 56 – Ποιες πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια - Άρνηση χορήγησης148
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ148
 • Άρθρο 57 – Κώλυμα για νέα δίωξη148
 • Άρθρο 58 – Νέα άσκηση ποινικής δίωξης148
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ149
 • Άρθρο 59 – Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη149
 • Άρθρο 60 – Εξέταση νομικών ζητημάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκη150
 • Άρθρο 61 – Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη150
 • Άρθρο 62 – Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου για προδικαστικά ζητήματα150
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ151
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ151
 • Άρθρο 63 – Ενεργητική νομιμοποίηση151
 • Άρθρο 64 – Νομιμοποίηση κληρονόμων151
 • Άρθρο 65 – Παράσταση και μετά την απόσβεση του δικαιώματος151
 • Άρθρο 66 – Παθητική νομιμοποίηση151
 • Άρθρο 67 – Άσκηση και διατύπωση της παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας152
 • Άρθρο 68 – Παραίτηση από την υποστήριξη της κατηγορίας152
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΤΗ Ή ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΑ152
 • Άρθρο 69 – Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε152
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ153
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ153
 • Άρθρο 70 – Διάδικοι στην ποινική δίκη153
 • Άρθρο 71 – Τεκμήριο αθωότητας153
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ153
 • Άρθρο 72 – Ιδιότητα κατηγορουμένου153
 • Άρθρο 73 – Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου153
 • Άρθρο 74 – Αιτήσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου154
 • Άρθρο 75 – Αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου154
 • Άρθρο 76 – Ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες154
 • Άρθρο 77 – Αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατηγορουμένου154
 • Άρθρο 78 – Ζήτημα ταυτότητας στον Άρειο Πάγο155
 • Άρθρο 79 – Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουμένου155
 • Άρθρο 80 – Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου155
 • Άρθρο 81 – Αμφιβολίες για τον θάνατο του κατηγορουμένου155
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ156
 • Άρθρο 82 – Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας156
 • Άρθρο 83 – Διατυπώσεις της δήλωσης156
 • Άρθρο 84 – Περιεχόμενο της δήλωσης157
 • Άρθρο 85 – Αντιρρήσεις κατά της παράστασης157
 • Άρθρο 86 – Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση157
 • Άρθρο 87 – Αυτεπάγγελτη αποβολή157
 • Άρθρο 88 – Αποτελέσματα της αποβολής157
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ158
 • Άρθρο 89 – Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων158
 • Άρθρο 90 – Παραίτηση από το δικαίωμα διορισμού δικηγόρου158
 • Άρθρο 91 – Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας158
 • Άρθρο 92 – Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι159
 • Άρθρο 93 – Αδυναμία παράστασης159
 • Άρθρο 94 – Ερωτήσεις και παρατηρήσεις159
 • Άρθρο 95 – Δικαίωμα σε ενημέρωση159
 • Άρθρο 96 – Χορήγηση εγγράφου περί των δικαιωμάτων160
 • Άρθρο 97 – Δικαίωμα ενημέρωσης προσώπου της επιλογής του κατηγορουμένου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας160
 • Άρθρο 98 – Δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας161
 • Άρθρο 99 – Δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου με συνήγορο161
 • Άρθρο 100 – Δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας - Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης162
 • Άρθρο 101 – Δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης162
 • Άρθρο 102 – Δικαίωμα αίτησης διεξαγωγής αποδείξεων162
 • Άρθρο 103 – Προθεσμία για την απολογία162
 • Άρθρο 104 – Δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίηση163
 • Άρθρο 105 – Δικαιώματα στην αυτεπάγγελτη προανάκριση163
 • Άρθρο 106 – Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση163
 • Άρθρο 107 – Δικαιώματα του παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας163
 • Άρθρο 108 – Δικαιώματα ανήλικου θύματος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας164
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ164
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ164
 • Άρθρο 109 – Μικτό ορκωτό δικαστήριο164
 • Άρθρο 110 – Μονομελές εφετείο164
 • Άρθρο 111 – Τριμελές και πενταμελές εφετείο164
 • Άρθρο 112 – Τριμελές πλημμελειοδικείο165
 • Άρθρο 113 – Δικαστήριο ανηλίκων166
 • Άρθρο 114 – Εφετείο ανηλίκων166
 • Άρθρο 115 – Μονομελές πλημμελειοδικείο166
 • Άρθρο 116 – Αρμοδιότητα για τα εγκλήματα που τελούνται στο ακροατήριο167
 • Άρθρο 117 – Δικαιοδοσία επί εξύβρισης ή δυσφήμησης δικαστηρίου167
 • Άρθρο 118 – Προσδιορισμός καθ’ ύλη αρμοδιότητας167
 • Άρθρο 119 – Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα167
 • Άρθρο 120 – Αναρμοδιότητα168
 • Άρθρο 121 – Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως168
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ168
 • Άρθρο 122 – Προσδιορισμός168
 • Άρθρο 123 – Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό169
 • Άρθρο 124 – Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος169
 • Άρθρο 125 – Προτίμηση169
 • Άρθρο 126 – Ένσταση αναρμοδιότητας170
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ170
 • Άρθρο 127 – Εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρμόδιο όργανο170
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ171
 • Άρθρο 128 – Ποια εγκλήματα θεωρούνται συναφή171
 • Άρθρο 129 – Εκδίκαση συναφών171
 • Άρθρο 130 – Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής171
 • Άρθρο 131 – Διατήρηση της αρμοδιότητας σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας172
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ172
 • Άρθρο 132 – Κανονισμός της αρμοδιότητας172
 • Άρθρο 133 – Αποχή από περαιτέρω ενέργειες173
 • Άρθρο 134 – Υποχρεωτική η απόφαση για τον κανονισμό173
 • Άρθρο 135 – Αρμοδιότητα κατά παραπομπή173
 • Άρθρο 136 – Δικαστήριο αρμόδιο για την παραπομπή174
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ175
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ175
 • Άρθρο 137 – Απόφαση, βούλευμα και διάταξη175
 • Άρθρο 138 – Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύματος και διάταξης175
 • Άρθρο 139 – Αιτιολογίες175
 • Άρθρο 140 – Πρακτικά της συνεδρίασης176
 • Άρθρο 141 – Το περιεχόμενο των πρακτικών176
 • Άρθρο 142 – Σύνταξη των πρακτικών177
 • Άρθρο 143 – Τήρηση πρακτικών με φωνοληψία ή εικονοληψία178
 • Άρθρο 144 – Σύνταξη της απόφασης, των ποινικών διαταγών και των διατάξεων178
 • Άρθρο 145 – Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών179
 • Άρθρο 146 – Ανασύσταση δικογραφίας180
 • Άρθρο 147 – Αντίγραφα180
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ180
 • Άρθρο 148 – Ορισμός180
 • Άρθρο 149 – Χρόνος και τόπος που συντάσσεται η έκθεση180
 • Άρθρο 150 – Πρόσωπα που συμπράττουν181
 • Άρθρο 151 – Το περιεχόμενο της έκθεσης181
 • Άρθρο 152 – Αποδεικτική δύναμη της έκθεσης181
 • Άρθρο 153 – Ακυρότητα της έκθεσης181
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ182
 • Άρθρο 154 – Διάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση182
 • Άρθρο 155 – Επίδοση182
 • Άρθρο 156 – Επίδοση σε κατηγορούμενο στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση183
 • Άρθρο 157 – Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής184
 • Άρθρο 158 – Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς185
 • Άρθρο 159 – Επίδοση σε όσους κρατούνται185
 • Άρθρο 160 – Διαβίβαση εγγράφου με ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέσα185
 • Άρθρο 161 – Ανακοίνωση του περιεχομένου του εγγράφου που επιδίδεται186
 • Άρθρο 162 – Το αποδεικτικό της επίδοσης186
 • Άρθρο 163 – Αποδεικτική δύναμη του επιδοτηρίου187
 • Άρθρο 164 – Ευθύνη οργάνων της επίδοσης και όσων αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση187
 • Άρθρο 165 – Κοινοποίηση187
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ188
 • Άρθρο 166 – Προθεσμία για την εμφάνιση στο ακροατήριο188
 • Άρθρο 167 – Συνέπειες μη τήρησης των προθεσμιών εμφάνισης στο ακροατήριο188
 • Άρθρο 168 – Υπολογισμός των προθεσμιών188
 • Άρθρο 169 – Σύντμηση της προθεσμίας189
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ189
 • Άρθρο 170 – Διάκριση ακυροτήτων189
 • Άρθρο 171 – Απόλυτη ακυρότητα189
 • Άρθρο 172 – Σχετική ακυρότητα190
 • Άρθρο 173 – Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσημα190
 • Άρθρο 174 – Πρόταση της ακυρότητας190
 • Άρθρο 175 – Πότε καλύπτεται η ακυρότητα191
 • Άρθρο 176 – Κήρυξη της ακυρότητας - Επανάληψη των άκυρων πράξεων191
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ193
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ193
 • Άρθρο 177 – Αρχή της ηθικής απόδειξης193
 • Άρθρο 178 – Αποδεικτικά μέσα - Βάρος απόδειξης193
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΨΙΑ194
 • Άρθρο 179 – Ενδείξεις194
 • Άρθρο 180 – Πότε και πώς ενεργείται η αυτοψία194
 • Άρθρο 181 – Απεικονίσεις και πειράματα194
 • Άρθρο 182 – Πρόσληψη μαρτύρων και πραγματογνωμόνων194
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ195
 • Α) Πραγματογνώμονες195
 • Άρθρο 183 – Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη195
 • Άρθρο 184 – Αριθμός των πραγματογνωμόνων195
 • Άρθρο 185 – Πίνακας πραγματογνωμόνων195
 • Άρθρο 186 – Εκλογή και διορισμός πραγματογνωμόνων196
 • Άρθρο 187 – Προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη196
 • Άρθρο 188 – Ποιοι δεν διορίζονται196
 • Άρθρο 189 – Υποχρέωση των πραγματογνωμόνων να αποδεχτούν τον διορισμό τους197
 • Άρθρο 190 – Περιπτώσεις απαλλαγής και αντικατάστασης197
 • Άρθρο 191 – Εξαίρεση πραγματογνωμόνων197
 • Άρθρο 192 – Δικαίωμα εξαίρεσης198
 • Άρθρο 193 – Απόφαση εξαίρεσης198
 • Άρθρο 194 – Όρκος των πραγματογνωμόνων198
 • Άρθρο 195 – Πώς τίθενται τα ζητήματα στους πραγματογνώμονες199
 • Άρθρο 196 – Παράσταση του οργάνου που διόρισε τους πραγματογνώμονες - Πληροφόρησή τους199
 • Άρθρο 197 – Ουσιαστικές διαφωνίες - Διόρθωση και επανάληψη200
 • Άρθρο 198 – Κατάρτιση και παράδοση της γνωμοδότησης200
 • Άρθρο 199 – Πραγματογνωμοσύνη που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή το αίσθημα αιδούς200
 • Άρθρο 200 – Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη201
 • Άρθρο 201 – Ανάλυση DNA201
 • Άρθρο 202 – Κυρώσεις σε πραγματογνώμονες που αμελούν202
 • Άρθρο 203 – Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις203
 • Β) Τεχνικοί σύμβουλοι203
 • Άρθρο 204 – Διορισμός τεχνικού συμβούλου203
 • Άρθρο 205 – Αριθμός τεχνικών συμβούλων204
 • Άρθρο 206 – Ποιοι δεν διορίζονται204
 • Άρθρο 207 – Δικαιώματα του τεχνικού συμβούλου204
 • Άρθρο 208 – Παρατηρήσεις του τεχνικού συμβούλου205
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ205
 • Άρθρο 209 – Υποχρέωση για μαρτυρία205
 • Άρθρο 210 – Μη εξεταζόμενοι ως μάρτυρες στο ακροατήριο206
 • Άρθρο 211 – Μαρτυρία συγκατηγορουμένου206
 • Άρθρο 212 – Επαγγελματικό απόρρητο των μαρτύρων206
 • Άρθρο 213 – Κλήτευση των μαρτύρων206
 • Άρθρο 214 – Εξέταση Προέδρου της Δημοκρατίας207
 • Άρθρο 215 – Εξέταση υπουργών, αρχιερέων και όσων δεν μπορούν να εμφανιστούν207
 • Άρθρο 216 – Εξέταση πρεσβευτών και μαρτύρων στο εξωτερικό208
 • Άρθρο 217 – Εξακρίβωση της ταυτότητας του μάρτυρα208
 • Άρθρο 218 – Προστασία μαρτύρων208
 • Άρθρο 219 – Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο210
 • Άρθρο 220 – Όρκος μαρτύρων στην προδικασία210
 • Άρθρο 221 – Εξέταση χωρίς όρκο210
 • Άρθρο 222 – Μάρτυρες συγγενείς του κατηγορουμένου211
 • Άρθρο 223 – Πώς εξετάζονται οι μάρτυρες211
 • Άρθρο 224 – Πώς έμαθε ο μάρτυρας όσα καταθέτει211
 • Άρθρο 225 – Εξετάσεις και αναγνωρίσεις που γίνονται κατ’ αντιπαράσταση211
 • Άρθρο 226 – Διατυπώσεις των μαρτυρικών καταθέσεων212
 • Άρθρο 227 – Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας212
 • Άρθρο 228 – Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων213
 • Άρθρο 229 – Μάρτυρες κουφοί και άλαλοι214
 • Άρθρο 230 – Αποζημίωση των μαρτύρων215
 • Άρθρο 231 – Λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο215
 • Άρθρο 232 – Ανάκληση της καταδίκης για λιπομαρτυρία216
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ217
 • Άρθρο 233 – Διορισμός διερμηνέα217
 • Άρθρο 234 – Ποιοι δεν μπορούν να διοριστούν διερμηνείς218
 • Άρθρο 235 – Υποχρέωση αποδοχής καθηκόντων, έξοδα διερμηνείας219
 • Άρθρο 236 – Όρκος του διερμηνέα219
 • Άρθρο 237 – Υποχρέωση μετάφρασης ουσιωδών εγγράφων219
 • Άρθρο 238 – Μετάφραση εγγράφου και γραπτές καταθέσεις σε ξένη γλώσσα220
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ221
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΣΗ221
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ221
 • Άρθρο 239 – Σκοπός της ανάκρισης221
 • Άρθρο 240 – Τόπος και χρόνος της ανάκρισης221
 • Άρθρο 241 – Η ανάκριση είναι έγγραφη221
 • Άρθρο 242 – Αυτόφωρο έγκλημα222
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ222
 • Άρθρο 243 – Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής222
 • Άρθρο 244 – Δικαιώματα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση223
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ224
 • Άρθρο 245 – Πότε και από ποιον ενεργείται224
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ225
 • Άρθρο 246 – Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση225
 • Άρθρο 247 – Διαφωνία του ανακριτή225
 • Άρθρο 248 – Ενέργειες του ανακριτή225
 • Άρθρο 249 – Επιτόπια μετάβαση του ανακριτή227
 • Άρθρο 250 – Εξουσία του ανακριτή227
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ228
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ228
 • Άρθρο 251 – Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση - Αρχή της αναλογικότητας228
 • Άρθρο 252 – Δικαιώματα εκείνου που ανακρίνει - Θορυβοποιοί228
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ229
 • Άρθρο 253 – Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας229
 • Άρθρο 254 – Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων229
 • Άρθρο 255 – Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς231
 • Άρθρο 256 – Διατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής έρευνας σε κατοικία - Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία232
 • Άρθρο 257 – Σωματικές έρευνες233
 • Άρθρο 258 – Σύνταξη έκθεσης για την έρευνα234
 • Άρθρο 259 – Μεσεγγύηση234
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ234
 • Άρθρο 260 – Κατάσχεση στις τράπεζες και σε άλλα ιδρύματα234
 • Άρθρο 261 – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων234
 • Άρθρο 262 – Αποτέλεσμα της δέσμευσης - Προσφυγή235
 • Άρθρο 263 – Υποχρέωση για παράδοση εγγράφων236
 • Άρθρο 264 – Κατάσχεση των εγγράφων - Κατάσχεση εντύπων236
 • Άρθρο 265 – Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων237
 • Άρθρο 266 – Κατάσχεση μετά το τέλος της ανάκρισης238
 • Άρθρο 267 – Αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν και δικαστική παρακατάθεσή τους238
 • Άρθρο 268 – Φύλαξη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν - Σφράγιση239
 • Άρθρο 269 – Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγμάτων που κατασχέθηκαν - Άρση της κατάσχεσης240
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ240
 • Άρθρο 270 – Αναγκαίος όρος για να περατωθεί η ανάκριση240
 • Άρθρο 271 – Κλήση κατηγορουμένου241
 • Άρθρο 272 – Ένταλμα βίαιης προσαγωγής241
 • Άρθρο 273 – Εξέταση κατηγορουμένου241
 • Άρθρο 274 – Έρευνα των μέσων της υπεράσπισης242
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ242
 • Άρθρο 275 – Στα αυτόφωρα εγκλήματα242
 • Άρθρο 276 – Σύλληψη με ένταλμα243
 • Άρθρο 277 – Εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης243
 • Άρθρο 278 – Πώς γίνεται η σύλληψη244
 • Άρθρο 279 – Προσαγωγή του κατηγορουμένου244
 • Άρθρο 280 – Κατάσχεση πειστηρίων245
 • Άρθρο 281 – Κράτηση του προσώπου που συλλαμβάνεται245
 • Άρθρο 282 – Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού και περιοριστικών όρων245
 • Άρθρο 283 – Οι περιοριστικοί όροι245
 • Άρθρο 284 – Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση246
 • Άρθρο 285 – Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και προκαταβολή εξόδων248
 • Άρθρο 286 – Η προσωρινή κράτηση248
 • Άρθρο 287 – Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων249
 • Άρθρο 288 – Διαδικασία μετά την απολογία250
 • Άρθρο 289 – Εκτέλεση του εντάλματος προσωρινής κράτησης250
 • Άρθρο 290 – Προσφυγή του προσωρινώς κρατουμένου251
 • Άρθρο 291 – Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και των περιοριστικών όρων251
 • Άρθρο 292 – Διάρκεια της προσωρινής κράτησης252
 • Άρθρο 293 – Προκειμένου για έγκλημα που συρρέει κατ’ ιδέαν ή τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση254
 • Άρθρο 294 – Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και μετά το παραπεμπτικό βούλευμα254
 • Άρθρο 295 – Διαδικασία της εγγυοδοσίας255
 • Άρθρο 296 – Λόγοι για την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση255
 • Άρθρο 297 – Υποχρεώσεις του απολυόμενου255
 • Άρθρο 298 – Η τύχη της εγγύησης256
 • Άρθρο 299 – Απόδοση της εγγύησης256
 • Άρθρο 300 – Πλειστηριασμός των πραγμάτων που υποθηκεύθηκαν ή δόθηκαν ως ενέχυρο257
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ257
 • Άρθρο 301 – Ποινική συνδιαλλαγή μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης257
 • Άρθρο 302 – Ποινική συνδιαλλαγή μετά την τυπική περάτωση της ανάκρισης και μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο258
 • Άρθρο 303 – Ποινική διαπραγμάτευση260
 • Άρθρο 304 – Ικανοποίηση του παθόντος με αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων262
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ263
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ263
 • Άρθρο 305 – Σύνθεση του Συμβουλίου263
 • Άρθρο 306 – Διαδικασία263
 • Άρθρο 307 – Αρμοδιότητα του συμβουλίου των πλημμελειοδικών κατά την προδικασία264
 • Άρθρο 308 – Περάτωση της κύριας ανάκρισης264
 • Άρθρο 309 – Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση265
 • Άρθρο 310 – Δικαιοδοσία του συμβουλίου πλημμελειοδικών μετά το τέλος της ανάκρισης266
 • Άρθρο 311 – Περιεχόμενο του βουλεύματος267
 • Άρθρο 312 – Προσωρινή παύση της ποινικής δίωξης268
 • Άρθρο 313 – Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο268
 • Άρθρο 314 – Αποστολή των εγγράφων269
 • Άρθρο 315 – Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι269
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ270
 • Άρθρο 316 – Σύνθεση και διαδικασία270
 • Άρθρο 317 – Αρμοδιότητα270
 • Άρθρο 318 – Δικαιοδοσία του συμβουλίου εφετών270
 • Άρθρο 319 – Διατάξεις του βουλεύματος των εφετών271
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ272
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ272
 • Άρθρο 320 – Ορισμός δικασίμου και κλήτευση στο ακροατήριο272
 • Άρθρο 321 – Περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος και της κλήσης - Παραμονή δικογραφιών στα γραφεία272
 • Άρθρο 322 – Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης273
 • Άρθρο 323 – Προσφυγή προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας274
 • Άρθρο 324 – Ανάκληση της εισαγωγής που έγινε με απευθείας κλήση274
 • Άρθρο 325 – Εξαιρέσεις275
 • Άρθρο 326 – Γνωστοποίηση των μαρτύρων275
 • Άρθρο 327 – Μάρτυρες που πρέπει να κλητευθούν275
 • Άρθρο 328 – Εξέταση των μαρτύρων που έχουν κώλυμα να εμφανιστούν276
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ276
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ276
 • Άρθρο 329 – Αρχή της δημοσιότητας276
 • Άρθρο 330 – Συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών277
 • Άρθρο 331 – Προφορικότητα της διαδικασίας277
 • Άρθρο 332 – Συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών277
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ278
 • Άρθρο 333 – Γενική διεύθυνση της διαδικασίας278
 • Άρθρο 334 – Ανάκληση στην τάξη278
 • Άρθρο 335 – Επανόρθωση παραλείψεων - Προσφυγή στο δικαστήριο278
 • Άρθρο 336 – Θόρυβος και ανυπακοή279
 • Άρθρο 337 – Σύλληψη για ψευδή κατάθεση279
 • Άρθρο 338 – Πλαστότητα του εγγράφου279
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ280
 • Άρθρο 339 – Έναρξη της εκδίκασης280
 • Άρθρο 340 – Προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου280
 • Άρθρο 341 – Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί πλημμελημάτων282
 • Άρθρο 342 – Λήψη της ταυτότητας του κατηγορουμένου282
 • Άρθρο 343 – Θέση επί της κατηγορίας - Ενημέρωση του κατηγορουμένου283
 • Άρθρο 344 – Έναρξη συζήτησης283
 • Άρθρο 345 – Συνάφεια - Συμμετοχή283
 • Άρθρο 346 – Αποχώρηση του κατηγορουμένου283
 • Άρθρο 347 – Απομάκρυνση του κατηγορουμένου που θορυβεί284
 • Άρθρο 348 – Ασθένεια του κατηγορουμένου284
 • Άρθρο 349 – Αναβολή της δίκης284
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ285
 • α) Μάρτυρες285
 • Άρθρο 350 – Απαγόρευση επικοινωνίας μαρτύρων285
 • Άρθρο 351 – Σειρά κατά την εξέταση μαρτύρων285
 • Άρθρο 352 – Αναβολή της δίκης λόγω απουσίας μαρτύρων286
 • Άρθρο 353 – Προσαγωγή των μαρτύρων286
 • Άρθρο 354 – Μάρτυρες που είναι αδύνατο να εμφανιστούν287
 • Άρθρο 355 – Κλήτευση νέων μαρτύρων υπεράσπισης287
 • Άρθρο 356 – Δικαιώματα του εισαγγελέα και των διαδίκων μετά την αναβολή287
 • Άρθρο 357 – Διευκρινίσεις και ερωτήσεις στους μάρτυρες και στους κατηγορουμένους287
 • Άρθρο 358 – Παρατηρήσεις στις αποδείξεις που ενεργήθηκαν και ερωτήσεις288
 • Άρθρο 359 – Αποχώρηση και νέα εξέταση μαρτύρων288
 • β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία289
 • Άρθρο 360 – Πραγματογνώμονες289
 • Άρθρο 361 – Αυτοψία289
 • γ) Έγγραφα289
 • Άρθρο 362 – Ανάγνωση των εγγράφων289
 • Άρθρο 363 – Ανάγνωση ένορκων καταθέσεων290
 • δ) Εξέταση του κατηγορουμένου290
 • Άρθρο 364 – Συνεννόηση κατηγορουμένου με τον συνήγορό του290
 • Άρθρο 365 – Απολογία του κατηγορουμένου290
 • Άρθρο 366 – Συμπληρωματικές έρευνες291
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ291
 • Άρθρο 367 – Αγορεύσεις291
 • Άρθρο 368 – Πώς τελειώνει η ποινική δίκη292
 • Άρθρο 369 – Κατάρτιση και δημοσίευση των αποφάσεων292
 • Άρθρο 370 – Καταχώρηση μειοψηφίας293
 • Άρθρο 371 – Αποφάσεις που δημοσιεύονται στον Τύπο293
 • Άρθρο 372 – Έξοδα - Τύχη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν293
 • Άρθρο 373 – Τύχη δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων293
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ294
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΤΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ294
 • Άρθρο 374 – Αριθμός, σειρά και κατανομή των υποθέσεων στο πλημμελειοδικείο294
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ295
 • Άρθρο 375 – Ιδιαίτερες δικάσιμοι - Διακοπή των συνεδριάσεων295
 • Άρθρο 376 – Αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου296
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΟΡΚΩΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ296
 • Άρθρο 377 – Γενικές διατάξεις296
 • Άρθρο 378 – Συγκρότηση δικαστηρίων296
 • Άρθρο 379 – Προσόντα ενόρκων297
 • Άρθρο 380 – Κωλύματα ενόρκων297
 • Άρθρο 381 – Ισόβια ανικανότητα297
 • Άρθρο 382 – Προσωρινή ανικανότητα298
 • Άρθρο 383 – Ετήσιοι γενικοί κατάλογοι ενόρκων298
 • Άρθρο 384 – Αιτήσεις - ενστάσεις και εκδίκασή τους. Οριστικοποίηση καταλόγου299
 • Άρθρο 385 – Κατάλογος των ενόρκων για τη σύνοδο299
 • Άρθρο 386 – Παράλειψη εκλογής και κλήρωσης300
 • Άρθρο 387 – Κλήτευση και δηλώσεις των ενόρκων που κληρώθηκαν300
 • Άρθρο 388 – Διαγραφή και αντικατάσταση των ενόρκων που κληρώθηκαν301
 • Άρθρο 389 – Απαλλαγή από τα τέλη302
 • Άρθρο 390 – Αμφιβολίες για την ταυτότητα των ενόρκων που κληρώθηκαν302
 • Άρθρο 391 – Επακόλουθα από την απουσία ενόρκων - Ποινή των λιπενόρκων303
 • Άρθρο 392 – Αίτηση ακύρωσης από τους ενόρκους που τιμωρήθηκαν303
 • Άρθρο 393 – Άδειες απουσίας των ενόρκων304
 • Άρθρο 394 – Κλήρωση ενόρκων για να συζητηθεί υπόθεση305
 • Άρθρο 395 – Ασυμβίβαστα για τους ενόρκους305
 • Άρθρο 396 – Εξαίρεση ενόρκων305
 • Άρθρο 397 – Αναπληρωματικοί ένορκοι306
 • Άρθρο 398 – Όρκος ενόρκων307
 • Άρθρο 399 – Πότε προτείνεται ακυρότητα307
 • Άρθρο 400 – Κλήρωση για περισσότερες υποθέσεις307
 • Άρθρο 401 – Ισοτιμία ψήφου308
 • Άρθρο 402 – Πότε διακόπτεται η συνεδρίαση και διορίζεται συνήγορος308
 • Άρθρο 403 – Απαγγελία της κατηγορίας308
 • Άρθρο 404 – Αρμοδιότητα του μικτού ορκωτού δικαστηρίου308
 • Άρθρο 405 – Αρμοδιότητα των τακτικών δικαστών309
 • Άρθρο 406 – Αρμοδιότητα τακτικών δικαστών σε ειδικές περιπτώσεις309
 • Άρθρο 407 – Ακύρωση της διαδικασίας ή της απόφασης309
 • Άρθρο 408 – Διαδικασία ενώπιον του μικτού ορκωτού εφετείου309
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ311
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ311
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ311
 • Άρθρο 409 – Ποινική διαταγή επί πλημμελημάτων311
 • Άρθρο 410 – Παραπομπή της αίτησης στην τακτική διαδικασία ή έκδοση απόφασης311
 • Άρθρο 411 – Περιεχόμενο ποινικής διαταγής311
 • Άρθρο 412 – Αντιρρήσεις κατά της ποινικής διαταγής312
 • Άρθρο 413 – Συζήτηση στο ακροατήριο312
 • Άρθρο 414 – Ένδικα μέσα312
 • Άρθρο 415 – Μη δέσμευση από την απαγόρευση χειροτέρευσης312
 • Άρθρο 416 – Εκτέλεση ποινικής διαταγής312
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ312
 • Άρθρο 417 – Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο312
 • Άρθρο 418 – Διαδικασία313
 • Άρθρο 419 – Κράτηση του κατηγορουμένου313
 • Άρθρο 420 – Κλήτευση των συναιτίων314
 • Άρθρο 421 – Κλήτευση μαρτύρων314
 • Άρθρο 422 – Παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας314
 • Άρθρο 423 – Δικαιώματα κατηγορουμένου314
 • Άρθρο 424 – Αναβολή για ισχυρότερες αποδείξεις315
 • Άρθρο 425 – Αναβολή της συζήτησης και μάρτυρες315
 • Άρθρο 426 – Συζήτηση315
 • Άρθρο 427 – Συνοπτική διαδικασία επί στρατιωτικών315
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ316
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ316
 • Άρθρο 428 – Κλήτευση στο ακροατήριο316
 • Άρθρο 429 – Συζήτηση και απόφαση316
 • Άρθρο 430 – Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης316
 • Άρθρο 431 – Συζήτηση317
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ318
 • Άρθρο 432 – Αναστολή της εκδίκασης318
 • Άρθρο 433 – Διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο318
 • Άρθρο 434 – Δημοσίευση της διάταξης αναστολής318
 • Άρθρο 435 – Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργημάτων319
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ319
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΚΔΟΣΗ319
 • Άρθρο 436 – Έκδοση - Γενικά319
 • Άρθρο 437 – Πότε επιτρέπεται η έκδοση320
 • Άρθρο 438 – Απαγόρευση της έκδοσης320
 • Άρθρο 439 – Αίτηση για έκδοση από περισσότερα κράτη321
 • Άρθρο 440 – Περιορισμοί στην έκδοση321
 • Άρθρο 441 – Αναβολή της έκδοσης321
 • Άρθρο 442 – Προσωρινή παράδοση του προσώπου για το οποίο ζητείται η έκδοση322
 • Άρθρο 443 – Αίτηση για την έκδοση322
 • Άρθρο 444 – Αίτηση για επεξηγήσεις323
 • Άρθρο 445 – Έκδοση εντάλματος σύλληψης του εκζητουμένου323
 • Άρθρο 446 – Βεβαίωση της ταυτότητας - Φυλάκιση του προσώπου που έχει συλληφθεί323
 • Άρθρο 447 – Ανακοίνωση των εγγράφων324
 • Άρθρο 448 – Διαδικασία σε περίπτωση συναίνεσης του εκζητουμένου324
 • Άρθρο 449 – Συζήτηση για την έκδοση324
 • Άρθρο 450 – Απόφαση για την έκδοση325
 • Άρθρο 451 – Ένδικο μέσο κατά της απόφασης325
 • Άρθρο 452 – Πότε διατάσσεται η έκδοση326
 • Άρθρο 453 – Απόδοση των κατασχεθέντων326
 • Άρθρο 454 – Υποβολή νέας αίτησης327
 • Άρθρο 455 – Διαμεταγωγή327
 • Άρθρο 456 – Αίτηση των ελληνικών αρχών για έκδοση327
 • Άρθρο 457 – Επανέκδοση σε ξένη χώρα προσώπου που εκδόθηκε στις ελληνικές αρχές.328
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ328
 • Άρθρο 458 – Αιτήσεις για ανακριτικές πράξεις328
 • Άρθρο 459 – Αιτήσεις των ξένων δικαστικών αρχών για ανακριτικές πράξεις329
 • Άρθρο 460 – Μεταγωγή του κρατουμένου για εξέταση - Διαβίβαση πειστηρίων329
 • Άρθρο 461 – Έξοδα μαρτύρων και πραγματογνωμόνων330
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ331
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ331
 • Άρθρο 462 – Ποια είναι τα ένδικα μέσα331
 • Άρθρο 463 – Έκταση ισχύος γενικών όρων331
 • Άρθρο 464 – Ποιος τα ασκεί331
 • Άρθρο 465 – Άσκηση ενδίκων μέσων από τον εισαγγελέα331
 • Άρθρο 466 – Άσκηση των ενδίκων μέσων που παρέχονται στους διαδίκους332
 • Άρθρο 467 – Αντίθετη δήλωση του κατηγορουμένου332
 • Άρθρο 468 – Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα333
 • Άρθρο 469 – Επεκτατικό αποτέλεσμα333
 • Άρθρο 470 – Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου333
 • Άρθρο 471 – Ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων333
 • Άρθρο 472 – Αμφισβήτηση της ανασταλτικής δύναμης του ενδίκου μέσου334
 • Άρθρο 473 – Προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων334
 • Άρθρο 474 – Έκθεση και λόγοι άσκησης του ενδίκου μέσου335
 • Άρθρο 475 – Παραίτηση από ένδικο μέσο336
 • Άρθρο 476 – Όταν το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο336
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ337
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ337
 • Άρθρο 477 – Σε ποιους επιτρέπεται337
 • Άρθρο 478 – Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο337
 • Άρθρο 479 – Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα337
 • Άρθρο 480 – Προθεσμία337
 • Άρθρο 481 – Αρμόδιο δικαστήριο για την έφεση338
 • Άρθρο 482 – Δικαιοδοσία συμβουλίου εφετών338
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ338
 • Άρθρο 483 – Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα338
 • Άρθρο 484 – Λόγοι αναίρεσης338
 • Άρθρο 485 – Συζήτηση της αναίρεσης339
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ339
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΦΕΣΗ339
 • Άρθρο 486 – Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης339
 • Άρθρο 487 – Αιτιολογία της ασκούμενης από τον εισαγγελέα έφεσης340
 • Άρθρο 488 – Έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα340
 • Άρθρο 489 – Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης από τον κατηγορούμενο και τον εισαγγελέα340
 • Άρθρο 490 – Έφεση σε ειδικές περιπτώσεις341
 • Άρθρο 491 – Ιδίως από τον εισαγγελέα341
 • Άρθρο 492 – Η έφεση στην περίπτωση αρχικής συρροής εγκλημάτων341
 • Άρθρο 493 – Έφεση σε περίπτωση επιγενόμενης συρροής342
 • Άρθρο 494 – Έφεση σε περίπτωση συνολικής ποινής342
 • Άρθρο 495 – Έφεση κατά του μέρους της απόφασης που προβλέπει την απόδοση ή τη δήμευση342
 • Άρθρο 496 – Έφεση σε συναφή εγκλήματα342
 • Άρθρο 497 – Ανασταλτική δύναμη της έφεσης342
 • Άρθρο 498 – Διατυπώσεις της έφεσης344
 • Άρθρο 499 – Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης344
 • Άρθρο 500 – Προπαρασκευαστική διαδικασία344
 • Άρθρο 501 – Κύρια συζήτηση. α) Όταν απουσιάζει ο εκκαλών345
 • Άρθρο 502 – Κύρια συζήτηση. β) Όταν εμφανιστεί ο εκκαλών345
 • Άρθρο 503 – Τύχη της εγγύησης346
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΙΡΕΣΗ346
 • Άρθρο 504 – Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται346
 • Άρθρο 505 – Ποιοι ζητούν την αναίρεση347
 • Άρθρο 506 – Αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων347
 • Άρθρο 507 – Προθεσμία αναίρεσης για τους εισαγγελείς348
 • Άρθρο 508 – Έκθεση αναίρεσης348
 • Άρθρο 509 – Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης348
 • Άρθρο 510 – Λόγοι αναίρεσης348
 • Άρθρο 511 – Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως349
 • Άρθρο 512 – Διαδικασία349
 • Άρθρο 513 – Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση πρότασης350
 • Άρθρο 514 – Συζήτηση. α) Μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος350
 • Άρθρο 515 – Συζήτηση. β) Εμφάνιση του αναιρεσείοντος350
 • Άρθρο 516 – Αναίρεση για αναρμοδιότητα351
 • Άρθρο 517 – Αναίρεση λόγω δεδικασμένου351
 • Άρθρο 518 – Αναίρεση για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου351
 • Άρθρο 519 – Αναίρεση για άλλους λόγους352
 • Άρθρο 520 – Αναίρεση ως προς το κεφάλαιο περί δήμευσης ή απόδοσης352
 • Άρθρο 521 – Εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου352
 • Άρθρο 522 – Σύνθεση του δικαστηρίου της παραπομπής352
 • Άρθρο 523 – Επανεξέταση352
 • Άρθρο 524 – Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής353
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ354
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ354
 • Άρθρο 525 – Επανάληψη σε όφελος του καταδικασμένου354
 • Άρθρο 526 – Επανάληψη της διαδικασίας επί καταδίκης από το ΕΔΔΑ για μη αποζημίωση κατά το άρθρο 535355
 • Άρθρο 527 – Επανάληψη σε βάρος εκείνου που αθωώθηκε355
 • Άρθρο 528 – Ποιοι ζητούν την επανάληψη και με ποιες διατυπώσεις355
 • Άρθρο 529 – Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία356
 • Άρθρο 530 – Διαδικασία βεβαίωσης λόγων επανάληψης356
 • Άρθρο 531 – Αναστολή της εκτέλεσης της ποινής357
 • Άρθρο 532 – Επανάληψη της συζήτησης357
 • Άρθρο 533 – Επεκτατικό αποτέλεσμα358
 • Άρθρο 534 – Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του αιτούντος358
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ358
 • Άρθρο 535 – Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση358
 • Άρθρο 536 – Πότε δεν υπάρχει δικαίωμα για αποζημίωση359
 • Άρθρο 537 – Ποιοι άλλοι έχουν δικαίωμα για αποζημίωση359
 • Άρθρο 538 – Υποβολή της αίτησης359
 • Άρθρο 539 – Εκδίκαση της αίτησης360
 • Άρθρο 540 – Προσδιορισμός αποζημίωσης360
 • Άρθρο 541 – Υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα του ζημιωμένου360
 • Άρθρο 542 – Εφαρμογή και στον Άρειο Πάγο και στα στρατιωτικά δικαστήρια361
 • Άρθρο 543 – Επιστροφή αποζημίωσης361
 • Άρθρο 544 – Αναλογική εφαρμογή και σε περίπτωση κατάσχεσης και δέσμευσης περιουσίας361
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ362
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ362
 • Άρθρο 545 – Πότε η απόφαση είναι εκτελεστή362
 • Άρθρο 546 – Πότε η απόφαση είναι αμετάκλητη362
 • Άρθρο 547 – Πότε εκτελείται η αθωωτική απόφαση362
 • Άρθρο 548 – Πότε εκτελείται η προπαρασκευαστική απόφαση362
 • Άρθρο 549 – Ποιοι φροντίζουν για την εκτέλεση της απόφασης362
 • Άρθρο 550 – Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα363
 • Άρθρο 551 – Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για διαφορετικά εγκλήματα363
 • Άρθρο 552 – Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής364
 • Άρθρο 553 – Βεβαίωση χρηματικών ποινών364
 • Άρθρο 554 – Λήξη της ποινής364
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΤEΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ-40
 • Άρθρο 555 – Υποχρεωτική αναβολή της εκτέλεσης365
 • Άρθρο 556 – Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης365
 • Άρθρο 557 – Διακοπή της εκτέλεσης της ποινής366
 • Άρθρο 558 – Ένδικα μέσα367
 • Άρθρο 559 – Εγγύηση για την αναβολή της ποινής368
 • Άρθρο 560 – Εκτέλεση της ποινής που έχει αναβληθεί ή διακοπεί368
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-40
 • Άρθρο 561 – Αμφιβολίες για την ταυτότητα του καταδικασμένου368
 • Άρθρο 562 – Αμφιβολίες σχετικά με το είδος ή τη διάρκεια της ποινής369
 • Άρθρο 563 – Διαδικασία369
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ-40
 • Άρθρο 564 – Πότε παύει η εκτέλεση της ποινής369
 • Άρθρο 565 – Πότε εξαλείφεται η ποινή370
 • Άρθρο 566 – Πώς εφαρμόζονται η αμνηστία και η χάρη370
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ-40
 • Άρθρο 567 – Ποιος και πώς ασκεί την εποπτεία370
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ-40
 • Άρθρο 568 – Οργάνωση Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου371
 • Άρθρο 569 – Τρόπος τήρησης του ποινικού μητρώου371
 • Άρθρο 570 – Έννοια αντιγράφου ποινικού μητρώου372
 • Άρθρο 571 – Αντίγραφα ποινικού μητρώου372
 • Άρθρο 572 – Έκδοση αντιγράφων δικαστικής και γενικής χρήσης374
 • Άρθρο 573 – Καταστροφή δελτίων ποινικού μητρώου374
 • Άρθρο 574 – Απαγόρευση ανακοίνωσης375
 • Άρθρο 575 – Αμφισβητήσεις - Διορθώσεις εσφαλμένων εγγραφών376
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-40
 • Άρθρο 576 – Προκαταβολή των εξόδων377
 • Άρθρο 577 – Έξοδα σε βάρος των κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν377
 • Άρθρο 578 – Έξοδα σε περίπτωση απόρριψης ενδίκων μέσων, ενστάσεων και αιτήσεων377
 • Άρθρο 579 – Έξοδα σε περίπτωση που ανακαλείται η έγκληση378
 • Άρθρο 580 – Έξοδα σε βάρος εκείνων που έκαναν ψευδή έγκληση ή μήνυση378
 • Άρθρο 581 – Προσφυγή του προσώπου που έχει ασκήσει τη μήνυση ή την έγκληση378
 • Άρθρο 582 – Μερική καταδίκη στα έξοδα379
 • Άρθρο 583 – Είσπραξη και βεβαίωση εξόδων379
 • Άρθρο 584 – Επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν380
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-40
 • Άρθρο 585381
 • Άρθρο 586381
 • Άρθρο 587381
 • Άρθρο 588382
 • Άρθρο 589382
 • Άρθρο 590382
 • Άρθρο 591383
 • Άρθρο 592384
 • Άρθρο δεύτερο – Έναρξη ισχύος384
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4620/2019 ΠΔ 258/1986385
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ409
 • 0
 • 0