Μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4620/2019

(Ενημέρωση με την ΠΝΠ της 27.6.2019)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €28.00
ΝΠ €38.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-861-2
Σελίδες: 464
Επιμέλεια: Θ. Δαλακούρας

Το παρόν έργο αποτελεί μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6.6.2019 με έναρξη ισχύος την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο ΚΠΔ που κυρώθηκε με τον Ν 1493/1950, όπως μεταγλωττίστηκε με το ΠΔ 258/1986. Ο νέος Κώδικας χαρακτηρίζεται από την ένταξη ρυθμίσεων που εξειδικεύουν θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου, έναν εκτεταμένο περιορισμό των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος ή του μηνυτή στην ποινική διαδικασία, την εισαγωγή νέων θεσμών που είτε προϋπήρχαν διάσπαρτοι σε ειδικούς νόμους (όπως η ποινική συνδιαλλαγή) είτε εισάγονται για πρώτη φορά (όπως η ποινική διαταγή) και την κατάργηση των Πταισματοδικείων.

Στην αρχή του έργου παρατίθενται εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και ερμηνευτικά σχόλια των επιμέρους διατάξεών του. Ακολούθως, περιλαμβάνονται το κείμενο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ της 27.6.2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019), καθώς και πίνακας αντιστοιχίας παλαιών και νέων διατάξεων ΚΠΔ. Το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την επιμέλεια της έκδοσης αυτής υπογράφει ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής κ. Θεοχάρης Δαλακούρας, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις και χρήσιμα ερμηνευτικά σχόλια εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς τους οποίους εγείρει ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς και γενικότερα για κάθε ασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.

 • 0
 • Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας41
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις και Ερμηνευτικά σχόλια41
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ41
 • Ι. Αφετηριακές σκέψεις41
 • ΙΙ. Αξιακές αναφορές του νέου ΚΠΔ44
 • 1. Η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής της ηπειρωτικής δίκης44
 • 2. Η νομοτυπικότητα της διαδικασίας44
 • 3. Η ελεγξιμότητα της διαδικασίας45
 • 4. Η δικαιότητα της διαδικασίας47
 • 5. Η δικαιοκρατικότητα της διαδικασίας49
 • ΙΙΙ. Η ενσωμάτωση των σύγχρονων δικαιικών τάσεων του ευρωπαϊκού χώρου στον νέο ΚΠΔ50
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΠΔ55
 • Ι. Γενικοί ορισμοί (1ο Βιβλίο)55
 • 1. Ποινικά Δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα (1ο Τμήμα)55
 • 2. Ποινική δίωξη (2ο Τμήμα)60
 • 3. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (3ο Τμήμα)69
 • 4. Διάδικοι στην ποινική δίκη (4ο Τμήμα)71
 • 5. Αρμοδιότητα (5ο Τμήμα)79
 • Α. Οι διατάξεις για την καθ’ ύλη αρμοδιότητα80
 • Β. Οι διατάξεις για την τοπική αρμοδιότητα και την εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρμόδιο όργανο92
 • Γ. Οι διατάξεις για την αρμοδιότητα επί συνάφειας και συναιτιότητας και για τη σύγκρουση αρμοδιότητας93
 • 6. Διαδικαστικές πράξεις (6ο Τμήμα)95
 • Α. Αποφάσεις και πρακτικά95
 • Β. Εκθέσεις, κοινοποιήσεις, επιδόσεις και προθεσμίες99
 • Γ. Ακυρότητες101
 • ΙΙ. Οι αποδείξεις (2ο Βιβλίο)102
 • 1. Γενικοί ορισμοί103
 • 2. Τα καθ’ έκαστον αποδεικτικά μέσα104
 • 3. Διερμηνείς111
 • ΙΙΙ. Προδικασία (3ο Βιβλίο)111
 • 1. Γενικοί ορισμοί περί ανάκρισης (1ο Τμήμα)111
 • 2. Προκαταρκτική εξέταση113
 • 3. Προανάκριση116
 • 4. Κύρια ανάκριση118
 • 5. Ανακριτικές πράξεις (2ο Τμήμα)120
 • Α. Γενικές διατάξεις120
 • Β. Έρευνες - Ειδικές ανακριτικές πράξεις120
 • Γ. Κατάσχεση123
 • Δ. Απολογία του κατηγορουμένου124
 • Ε. Σύλληψη και προσωρινή κράτηση125
 • 6. Ποινική συνδιαλλαγή και ποινική διαπραγμάτευση (3ο Τμήμα)127
 • Α. Ποινική συνδιαλλαγή128
 • Β. Ποινική διαπραγμάτευση131
 • 7. Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια (4ο Τμήμα)132
 • ΙV. Διαδικασία στο ακροατήριο (4ο Βιβλίο)134
 • 1. Προπαρασκευαστική διαδικασία (1ο Τμήμα)134
 • 2. Κύρια διαδικασία (2ο Τμήμα)135
 • 3. Ειδικοί κανόνες διαδικασίας (3ο Τμήμα).140
 • V. Ειδικές διαδικασίες (5ο Βιβλίο)141
 • 1. Συνοπτική διαδικασία (1ο Τμήμα)141
 • Α. Ποινική διαταγή141
 • Β. Αυτόφωρη διαδικασία επί πλημμελημάτων143
 • 2. Διαδικασία κατ’ απόντων και φυγοδίκων (2ο Τμήμα)144
 • 3. Δικαστική συνδρομή (3ο Τμήμα)145
 • Α. Έκδοση145
 • Β. Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής145
 • VΙ. Ένδικα μέσα (6ο Βιβλίο)147
 • 1. Γενικοί ορισμοί (1ο Τμήμα)147
 • 2. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων (2ο Τμήμα)151
 • 3. Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων (3ο Τμήμα)151
 • Α. Έφεση151
 • Β. Αναίρεση153
 • VII. Έκτακτα ένδικα μέσα154
 • VIII. Εκτέλεση και ποινικό μητρώο157
 • IX. Επίλογος158
 • Ν 4620/2019159
 • Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας159
 • Άρθρο πρώτο159
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ160
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ160
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ160
 • Άρθρο 1 – Ποινικά Δικαστήρια160
 • Άρθρο 2 – Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία160
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ160
 • Άρθρο 3 – Δικαστήρια των πλημμελειοδικών160
 • Άρθρο 4 – Τριμελή πλημμελειοδικεία161
 • Άρθρο 5 – Μονομελή πλημμελειοδικεία161
 • Άρθρο 6 – Δικαστήρια ανηλίκων161
 • Άρθρο 7 – Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα162
 • Άρθρο 8 – Ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα162
 • Άρθρο 9 – Εφετείο163
 • Άρθρο 10 – Ο Άρειος Πάγος163
 • Άρθρο 11 – Ιδιαίτερα ποινικά τμήματα163
 • Άρθρο 12 – Παράσταση του εισαγγελέα στο ακροατήριο163
 • Άρθρο 13 – Δικαστικός γραμματέας164
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ164
 • Άρθρο 14 – Λόγοι αποκλεισμού164
 • Άρθρο 15 – Λόγοι εξαίρεσης165
 • Άρθρο 16 – Ποιοι και πότε προτείνουν την εξαίρεση165
 • Άρθρο 17 – Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης166
 • Άρθρο 18 – Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη167
 • Άρθρο 19 – Κοινοποίηση της αίτησης167
 • Άρθρο 20 – Αρμόδιο δικαστήριο167
 • Άρθρο 21 – Απόφαση168
 • Άρθρο 22 – Ένδικα μέσα168
 • Άρθρο 23 – Αποχή του δικαστικού προσώπου168
 • Άρθρο 24 – Σύμπτωση αποχής και εξαίρεσης169
 • Άρθρο 25 – Υποχρέωση για δήλωση των ανακριτικών υπαλλήλων - Εξαίρεση των ανακριτικών υπαλλήλων169
 • Άρθρο 26 – Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης170
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ170
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ170
 • Άρθρο 27 – Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί170
 • Άρθρο 28 – Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης170
 • Άρθρο 29 – Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης171
 • Άρθρο 30 – Αρμοδιότητες του εισαγγελέα - Υποχρέωση ακρόασης171
 • Άρθρο 31 – Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι171
 • Άρθρο 32 – Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση172
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ172
 • Άρθρο 33 – Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος - Τοπική αρμοδιότητα και καθήκοντα172
 • Άρθρο 34 – Εξουσίες εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος174
 • Άρθρο 35 – Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς - Αρμοδιότητα176
 • Άρθρο 36 – Εξουσίες εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς176
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ177
 • Άρθρο 37 – Αυτεπάγγελτη δίωξη177
 • Άρθρο 38 – Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης177
 • Άρθρο 39 – Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση178
 • Άρθρο 40 – Υποχρέωση ιδιωτών178
 • Άρθρο 41 – Αίτηση δίωξης178
 • Άρθρο 42 – Μήνυση αξιόποινων πράξεων178
 • Άρθρο 43 – Έναρξη ποινικής δίωξης - Τρόποι κίνησης - Αρχειοθέτηση179
 • Άρθρο 44 – Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης180
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ - ΑΠΟΧΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ181
 • Άρθρο 45 – Αποχή από την ποινική δίωξη181
 • Άρθρο 46 – Αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου182
 • Άρθρο 47 – Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος182
 • Άρθρο 48 – Αποχή από την ποινική δίωξη πλημμελημάτων υπό όρους183
 • Άρθρο 49 – Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργημάτων υπό όρους184
 • Άρθρο 50 – Αποχή μετά από εντελή ικανοποίηση185
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΣΗ186
 • Άρθρο 51 – Έγκληση του παθόντος186
 • Άρθρο 52 – Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος επί απόρριψης της έγκλησης186
 • Άρθρο 53 – Δίωξη μόνο με έγκληση187
 • Άρθρο 54 – Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος της έγκλησης187
 • Άρθρο 55 – Ανάκληση της έγκλησης - Έξοδα187
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ188
 • Άρθρο 56 – Ποιες πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια - Άρνηση χορήγησης188
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ188
 • Άρθρο 57 – Κώλυμα για νέα δίωξη188
 • Άρθρο 58 – Νέα άσκηση ποινικής δίωξης188
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ189
 • Άρθρο 59 – Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη189
 • Άρθρο 60 – Εξέταση νομικών ζητημάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκη190
 • Άρθρο 61 – Εκκρεμότητα ζητημάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη190
 • Άρθρο 62 – Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου για προδικαστικά ζητήματα190
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ191
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ191
 • Άρθρο 63 – Ενεργητική νομιμοποίηση191
 • Άρθρο 64 – Νομιμοποίηση κληρονόμων191
 • Άρθρο 65 – Παράσταση και μετά την απόσβεση του δικαιώματος191
 • Άρθρο 66 – Παθητική νομιμοποίηση191
 • Άρθρο 67 – Άσκηση και διατύπωση της παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας192
 • Άρθρο 68 – Παραίτηση από την υποστήριξη της κατηγορίας192
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΤΗ Ή ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΑ192
 • Άρθρο 69 – Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε192
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ193
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ193
 • Άρθρο 70 – Διάδικοι στην ποινική δίκη193
 • Άρθρο 71 – Τεκμήριο αθωότητας193
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ193
 • Άρθρο 72 – Ιδιότητα κατηγορουμένου193
 • Άρθρο 73 – Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου193
 • Άρθρο 74 – Αιτήσεις του κρατούμενου κατηγορουμένου194
 • Άρθρο 75 – Αδυναμία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου194
 • Άρθρο 76 – Ψευδές όνομα ή ψευδείς ιδιότητες194
 • Άρθρο 77 – Αμφιβολίες για την ταυτότητα του κατηγορουμένου194
 • Άρθρο 78 – Ζήτημα ταυτότητας στον Άρειο Πάγο195
 • Άρθρο 79 – Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουμένου195
 • Άρθρο 80 – Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου195
 • Άρθρο 81 – Αμφιβολίες για τον θάνατο του κατηγορουμένου195
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ196
 • Άρθρο 82 – Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας196
 • Άρθρο 83 – Διατυπώσεις της δήλωσης196
 • Άρθρο 84 – Περιεχόμενο της δήλωσης197
 • Άρθρο 85 – Αντιρρήσεις κατά της παράστασης197
 • Άρθρο 86 – Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση197
 • Άρθρο 87 – Αυτεπάγγελτη αποβολή197
 • Άρθρο 88 – Αποτελέσματα της αποβολής197
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ198
 • Άρθρο 89 – Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων198
 • Άρθρο 90 – Παραίτηση από το δικαίωμα διορισμού δικηγόρου198
 • Άρθρο 91 – Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας198
 • Άρθρο 92 – Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι199
 • Άρθρο 93 – Αδυναμία παράστασης199
 • Άρθρο 94 – Ερωτήσεις και παρατηρήσεις199
 • Άρθρο 95 – Δικαίωμα σε ενημέρωση199
 • Άρθρο 96 – Χορήγηση εγγράφου περί των δικαιωμάτων200
 • Άρθρο 97 – Δικαίωμα ενημέρωσης προσώπου της επιλογής του κατηγορουμένου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας200
 • Άρθρο 98 – Δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας201
 • Άρθρο 99 – Δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου με συνήγορο201
 • Άρθρο 100 – Δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας - Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης202
 • Άρθρο 101 – Δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης202
 • Άρθρο 102 – Δικαίωμα αίτησης διεξαγωγής αποδείξεων202
 • Άρθρο 103 – Προθεσμία για την απολογία202
 • Άρθρο 104 – Δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίηση203
 • Άρθρο 105 – Δικαιώματα στην αυτεπάγγελτη προανάκριση203
 • Άρθρο 106 – Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση203
 • Άρθρο 107 – Δικαιώματα του παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας203
 • Άρθρο 108 – Δικαιώματα ανήλικου θύματος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας204
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ204
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ204
 • Άρθρο 109 – Μικτό ορκωτό δικαστήριο204
 • Άρθρο 110 – Μονομελές εφετείο204
 • Άρθρο 111 – Τριμελές και πενταμελές εφετείο204
 • Άρθρο 112 – Τριμελές πλημμελειοδικείο205
 • Άρθρο 113 – Δικαστήριο ανηλίκων206
 • Άρθρο 114 – Εφετείο ανηλίκων206
 • Άρθρο 115 – Μονομελές πλημμελειοδικείο206
 • Άρθρο 116 – Αρμοδιότητα για τα εγκλήματα που τελούνται στο ακροατήριο207
 • Άρθρο 117 – Δικαιοδοσία επί εξύβρισης ή δυσφήμησης δικαστηρίου207
 • Άρθρο 118 – Προσδιορισμός καθ’ ύλη αρμοδιότητας207
 • Άρθρο 119 – Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα207
 • Άρθρο 120 – Αναρμοδιότητα208
 • Άρθρο 121 – Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως208
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ208
 • Άρθρο 122 – Προσδιορισμός208
 • Άρθρο 123 – Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό209
 • Άρθρο 124 – Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος209
 • Άρθρο 125 – Προτίμηση209
 • Άρθρο 126 – Ένσταση αναρμοδιότητας210
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ210
 • Άρθρο 127 – Εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρμόδιο όργανο210
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ211
 • Άρθρο 128 – Ποια εγκλήματα θεωρούνται συναφή211
 • Άρθρο 129 – Εκδίκαση συναφών211
 • Άρθρο 130 – Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής211
 • Άρθρο 131 – Διατήρηση της αρμοδιότητας σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας212
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ212
 • Άρθρο 132 – Κανονισμός της αρμοδιότητας212
 • Άρθρο 133 – Αποχή από περαιτέρω ενέργειες213
 • Άρθρο 134 – Υποχρεωτική η απόφαση για τον κανονισμό213
 • Άρθρο 135 – Αρμοδιότητα κατά παραπομπή213
 • Άρθρο 136 – Δικαστήριο αρμόδιο για την παραπομπή214
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ215
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ215
 • Άρθρο 137 – Απόφαση, βούλευμα και διάταξη215
 • Άρθρο 138 – Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύματος και διάταξης215
 • Άρθρο 139 – Αιτιολογίες215
 • Άρθρο 140 – Πρακτικά της συνεδρίασης216
 • Άρθρο 141 – Το περιεχόμενο των πρακτικών216
 • Άρθρο 142 – Σύνταξη των πρακτικών217
 • Άρθρο 143 – Τήρηση πρακτικών με φωνοληψία ή εικονοληψία218
 • Άρθρο 144 – Σύνταξη της απόφασης, των ποινικών διαταγών και των διατάξεων218
 • Άρθρο 145 – Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών219
 • Άρθρο 146 – Ανασύσταση δικογραφίας220
 • Άρθρο 147 – Αντίγραφα220
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ220
 • Άρθρο 148 – Ορισμός220
 • Άρθρο 149 – Χρόνος και τόπος που συντάσσεται η έκθεση220
 • Άρθρο 150 – Πρόσωπα που συμπράττουν221
 • Άρθρο 151 – Το περιεχόμενο της έκθεσης221
 • Άρθρο 152 – Αποδεικτική δύναμη της έκθεσης221
 • Άρθρο 153 – Ακυρότητα της έκθεσης221
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ222
 • Άρθρο 154 – Διάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση222
 • Άρθρο 155 – Επίδοση222
 • Άρθρο 156 – Επίδοση σε κατηγορούμενο στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση223
 • Άρθρο 157 – Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής224
 • Άρθρο 158 – Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς225
 • Άρθρο 159 – Επίδοση σε όσους κρατούνται225
 • Άρθρο 160 – Διαβίβαση εγγράφου με ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέσα225
 • Άρθρο 161 – Ανακοίνωση του περιεχομένου του εγγράφου που επιδίδεται226
 • Άρθρο 162 – Το αποδεικτικό της επίδοσης226
 • Άρθρο 163 – Αποδεικτική δύναμη του επιδοτηρίου227
 • Άρθρο 164 – Ευθύνη οργάνων της επίδοσης και όσων αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση227
 • Άρθρο 165 – Κοινοποίηση227
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ228
 • Άρθρο 166 – Προθεσμία για την εμφάνιση στο ακροατήριο228
 • Άρθρο 167 – Συνέπειες μη τήρησης των προθεσμιών εμφάνισης στο ακροατήριο228
 • Άρθρο 168 – Υπολογισμός των προθεσμιών228
 • Άρθρο 169 – Σύντμηση της προθεσμίας229
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ229
 • Άρθρο 170 – Διάκριση ακυροτήτων229
 • Άρθρο 171 – Απόλυτη ακυρότητα229
 • Άρθρο 172 – Σχετική ακυρότητα230
 • Άρθρο 173 – Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσημα230
 • Άρθρο 174 – Πρόταση της ακυρότητας230
 • Άρθρο 175 – Πότε καλύπτεται η ακυρότητα231
 • Άρθρο 176 – Κήρυξη της ακυρότητας - Επανάληψη των άκυρων πράξεων231
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ233
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ233
 • Άρθρο 177 – Αρχή της ηθικής απόδειξης233
 • Άρθρο 178 – Αποδεικτικά μέσα - Βάρος απόδειξης233
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΨΙΑ234
 • Άρθρο 179 – Ενδείξεις234
 • Άρθρο 180 – Πότε και πώς ενεργείται η αυτοψία234
 • Άρθρο 181 – Απεικονίσεις και πειράματα234
 • Άρθρο 182 – Πρόσληψη μαρτύρων και πραγματογνωμόνων234
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ235
 • Α) Πραγματογνώμονες235
 • Άρθρο 183 – Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη235
 • Άρθρο 184 – Αριθμός των πραγματογνωμόνων235
 • Άρθρο 185 – Πίνακας πραγματογνωμόνων235
 • Άρθρο 186 – Εκλογή και διορισμός πραγματογνωμόνων236
 • Άρθρο 187 – Προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη236
 • Άρθρο 188 – Ποιοι δεν διορίζονται236
 • Άρθρο 189 – Υποχρέωση των πραγματογνωμόνων να αποδεχτούν τον διορισμό τους237
 • Άρθρο 190 – Περιπτώσεις απαλλαγής και αντικατάστασης237
 • Άρθρο 191 – Εξαίρεση πραγματογνωμόνων237
 • Άρθρο 192 – Δικαίωμα εξαίρεσης238
 • Άρθρο 193 – Απόφαση εξαίρεσης238
 • Άρθρο 194 – Όρκος των πραγματογνωμόνων238
 • Άρθρο 195 – Πώς τίθενται τα ζητήματα στους πραγματογνώμονες239
 • Άρθρο 196 – Παράσταση του οργάνου που διόρισε τους πραγματογνώμονες - Πληροφόρησή τους239
 • Άρθρο 197 – Ουσιαστικές διαφωνίες - Διόρθωση και επανάληψη240
 • Άρθρο 198 – Κατάρτιση και παράδοση της γνωμοδότησης240
 • Άρθρο 199 – Πραγματογνωμοσύνη που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή το αίσθημα αιδούς240
 • Άρθρο 200 – Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη241
 • Άρθρο 201 – Ανάλυση DNA241
 • Άρθρο 202 – Κυρώσεις σε πραγματογνώμονες που αμελούν242
 • Άρθρο 203 – Μάρτυρες με ειδικές γνώσεις243
 • Β) Τεχνικοί σύμβουλοι243
 • Άρθρο 204 – Διορισμός τεχνικού συμβούλου243
 • Άρθρο 205 – Αριθμός τεχνικών συμβούλων244
 • Άρθρο 206 – Ποιοι δεν διορίζονται244
 • Άρθρο 207 – Δικαιώματα του τεχνικού συμβούλου244
 • Άρθρο 208 – Παρατηρήσεις του τεχνικού συμβούλου245
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ245
 • Άρθρο 209 – Υποχρέωση για μαρτυρία245
 • Άρθρο 210 – Μη εξεταζόμενοι ως μάρτυρες στο ακροατήριο246
 • Άρθρο 211 – Μαρτυρία συγκατηγορουμένου246
 • Άρθρο 212 – Επαγγελματικό απόρρητο των μαρτύρων246
 • Άρθρο 213 – Κλήτευση των μαρτύρων246
 • Άρθρο 214 – Εξέταση Προέδρου της Δημοκρατίας247
 • Άρθρο 215 – Εξέταση υπουργών, αρχιερέων και όσων δεν μπορούν να εμφανιστούν247
 • Άρθρο 216 – Εξέταση πρεσβευτών και μαρτύρων στο εξωτερικό248
 • Άρθρο 217 – Εξακρίβωση της ταυτότητας του μάρτυρα248
 • Άρθρο 218 – Προστασία μαρτύρων248
 • Άρθρο 219 – Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο250
 • Άρθρο 220 – Όρκος μαρτύρων στην προδικασία250
 • Άρθρο 221 – Εξέταση χωρίς όρκο250
 • Άρθρο 222 – Μάρτυρες συγγενείς του κατηγορουμένου251
 • Άρθρο 223 – Πώς εξετάζονται οι μάρτυρες251
 • Άρθρο 224 – Πώς έμαθε ο μάρτυρας όσα καταθέτει251
 • Άρθρο 225 – Εξετάσεις και αναγνωρίσεις που γίνονται κατ’ αντιπαράσταση251
 • Άρθρο 226 – Διατυπώσεις των μαρτυρικών καταθέσεων252
 • Άρθρο 227 – Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας252
 • Άρθρο 228 – Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων253
 • Άρθρο 229 – Μάρτυρες κουφοί και άλαλοι254
 • Άρθρο 230 – Αποζημίωση των μαρτύρων255
 • Άρθρο 231 – Λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο255
 • Άρθρο 232 – Ανάκληση της καταδίκης για λιπομαρτυρία256
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ257
 • Άρθρο 233 – Διορισμός διερμηνέα257
 • Άρθρο 234 – Ποιοι δεν μπορούν να διοριστούν διερμηνείς258
 • Άρθρο 235 – Υποχρέωση αποδοχής καθηκόντων, έξοδα διερμηνείας259
 • Άρθρο 236 – Όρκος του διερμηνέα259
 • Άρθρο 237 – Υποχρέωση μετάφρασης ουσιωδών εγγράφων259
 • Άρθρο 238 – Μετάφραση εγγράφου και γραπτές καταθέσεις σε ξένη γλώσσα260
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ261
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΣΗ261
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ261
 • Άρθρο 239 – Σκοπός της ανάκρισης261
 • Άρθρο 240 – Τόπος και χρόνος της ανάκρισης261
 • Άρθρο 241 – Η ανάκριση είναι έγγραφη261
 • Άρθρο 242 – Αυτόφωρο έγκλημα262
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ262
 • Άρθρο 243 – Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής262
 • Άρθρο 244 – Δικαιώματα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση263
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ264
 • Άρθρο 245 – Πότε και από ποιον ενεργείται264
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ265
 • Άρθρο 246 – Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση265
 • Άρθρο 247 – Διαφωνία του ανακριτή265
 • Άρθρο 248 – Ενέργειες του ανακριτή265
 • Άρθρο 249 – Επιτόπια μετάβαση του ανακριτή267
 • Άρθρο 250 – Εξουσία του ανακριτή267
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ268
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ268
 • Άρθρο 251 – Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση - Αρχή της αναλογικότητας268
 • Άρθρο 252 – Δικαιώματα εκείνου που ανακρίνει - Θορυβοποιοί268
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ269
 • Άρθρο 253 – Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας269
 • Άρθρο 254 – Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων269
 • Άρθρο 255 – Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς271
 • Άρθρο 256 – Διατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής έρευνας σε κατοικία - Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία272
 • Άρθρο 257 – Σωματικές έρευνες273
 • Άρθρο 258 – Σύνταξη έκθεσης για την έρευνα274
 • Άρθρο 259 – Μεσεγγύηση274
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ274
 • Άρθρο 260 – Κατάσχεση στις τράπεζες και σε άλλα ιδρύματα274
 • Άρθρο 261 – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων274
 • Άρθρο 262 – Αποτέλεσμα της δέσμευσης - Προσφυγή275
 • Άρθρο 263 – Υποχρέωση για παράδοση εγγράφων276
 • Άρθρο 264 – Κατάσχεση των εγγράφων - Κατάσχεση εντύπων276
 • Άρθρο 265 – Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων277
 • Άρθρο 266 – Κατάσχεση μετά το τέλος της ανάκρισης278
 • Άρθρο 267 – Αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν και δικαστική παρακατάθεσή τους278
 • Άρθρο 268 – Φύλαξη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν - Σφράγιση279
 • Άρθρο 269 – Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγμάτων που κατασχέθηκαν - Άρση της κατάσχεσης280
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ280
 • Άρθρο 270 – Αναγκαίος όρος για να περατωθεί η ανάκριση280
 • Άρθρο 271 – Κλήση κατηγορουμένου281
 • Άρθρο 272 – Ένταλμα βίαιης προσαγωγής281
 • Άρθρο 273 – Εξέταση κατηγορουμένου281
 • Άρθρο 274 – Έρευνα των μέσων της υπεράσπισης282
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ282
 • Άρθρο 275 – Στα αυτόφωρα εγκλήματα282
 • Άρθρο 276 – Σύλληψη με ένταλμα283
 • Άρθρο 277 – Εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης283
 • Άρθρο 278 – Πώς γίνεται η σύλληψη284
 • Άρθρο 279 – Προσαγωγή του κατηγορουμένου284
 • Άρθρο 280 – Κατάσχεση πειστηρίων285
 • Άρθρο 281 – Κράτηση του προσώπου που συλλαμβάνεται285
 • Άρθρο 282 – Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού και περιοριστικών όρων285
 • Άρθρο 283 – Οι περιοριστικοί όροι285
 • Άρθρο 284 – Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση286
 • Άρθρο 285 – Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και προκαταβολή εξόδων288
 • Άρθρο 286 – Η προσωρινή κράτηση288
 • Άρθρο 287 – Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων289
 • Άρθρο 288 – Διαδικασία μετά την απολογία290
 • Άρθρο 289 – Εκτέλεση του εντάλματος προσωρινής κράτησης290
 • Άρθρο 290 – Προσφυγή του προσωρινώς κρατουμένου291
 • Άρθρο 291 – Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και των περιοριστικών όρων291
 • Άρθρο 292 – Διάρκεια της προσωρινής κράτησης292
 • Άρθρο 293 – Προκειμένου για έγκλημα που συρρέει κατ’ ιδέαν ή τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση294
 • Άρθρο 294 – Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και μετά το παραπεμπτικό βούλευμα294
 • Άρθρο 295 – Διαδικασία της εγγυοδοσίας295
 • Άρθρο 296 – Λόγοι για την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση295
 • Άρθρο 297 – Υποχρεώσεις του απολυόμενου295
 • Άρθρο 298 – Η τύχη της εγγύησης296
 • Άρθρο 299 – Απόδοση της εγγύησης296
 • Άρθρο 300 – Πλειστηριασμός των πραγμάτων που υποθηκεύθηκαν ή δόθηκαν ως ενέχυρο297
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ297
 • Άρθρο 301 – Ποινική συνδιαλλαγή μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης297
 • Άρθρο 302 – Ποινική συνδιαλλαγή μετά την τυπική περάτωση της ανάκρισης και μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο298
 • Άρθρο 303 – Ποινική διαπραγμάτευση300
 • Άρθρο 304 – Ικανοποίηση του παθόντος με αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων302
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ303
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ303
 • Άρθρο 305 – Σύνθεση του Συμβουλίου303
 • Άρθρο 306 – Διαδικασία303
 • Άρθρο 307 – Αρμοδιότητα του συμβουλίου των πλημμελειοδικών κατά την προδικασία304
 • Άρθρο 308 – Περάτωση της κύριας ανάκρισης304
 • Άρθρο 309 – Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση305
 • Άρθρο 310 – Δικαιοδοσία του συμβουλίου πλημμελειοδικών μετά το τέλος της ανάκρισης306
 • Άρθρο 311 – Περιεχόμενο του βουλεύματος307
 • Άρθρο 312 – Προσωρινή παύση της ποινικής δίωξης308
 • Άρθρο 313 – Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο308
 • Άρθρο 314 – Αποστολή των εγγράφων309
 • Άρθρο 315 – Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι309
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ310
 • Άρθρο 316 – Σύνθεση και διαδικασία310
 • Άρθρο 317 – Αρμοδιότητα310
 • Άρθρο 318 – Δικαιοδοσία του συμβουλίου εφετών310
 • Άρθρο 319 – Διατάξεις του βουλεύματος των εφετών311
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ312
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ312
 • Άρθρο 320 – Ορισμός δικασίμου και κλήτευση στο ακροατήριο312
 • Άρθρο 321 – Περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος και της κλήσης - Παραμονή δικογραφιών στα γραφεία312
 • Άρθρο 322 – Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης313
 • Άρθρο 323 – Προσφυγή προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας314
 • Άρθρο 324 – Ανάκληση της εισαγωγής που έγινε με απευθείας κλήση314
 • Άρθρο 325 – Εξαιρέσεις315
 • Άρθρο 326 – Γνωστοποίηση των μαρτύρων315
 • Άρθρο 327 – Μάρτυρες που πρέπει να κλητευθούν315
 • Άρθρο 328 – Εξέταση των μαρτύρων που έχουν κώλυμα να εμφανιστούν316
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ316
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ316
 • Άρθρο 329 – Αρχή της δημοσιότητας316
 • Άρθρο 330 – Συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών317
 • Άρθρο 331 – Προφορικότητα της διαδικασίας317
 • Άρθρο 332 – Συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών317
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ318
 • Άρθρο 333 – Γενική διεύθυνση της διαδικασίας318
 • Άρθρο 334 – Ανάκληση στην τάξη318
 • Άρθρο 335 – Επανόρθωση παραλείψεων - Προσφυγή στο δικαστήριο318
 • Άρθρο 336 – Θόρυβος και ανυπακοή319
 • Άρθρο 337 – Σύλληψη για ψευδή κατάθεση319
 • Άρθρο 338 – Πλαστότητα του εγγράφου319
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ320
 • Άρθρο 339 – Έναρξη της εκδίκασης320
 • Άρθρο 340 – Προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου320
 • Άρθρο 341 – Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί πλημμελημάτων322
 • Άρθρο 342 – Λήψη της ταυτότητας του κατηγορουμένου322
 • Άρθρο 343 – Θέση επί της κατηγορίας - Ενημέρωση του κατηγορουμένου323
 • Άρθρο 344 – Έναρξη συζήτησης323
 • Άρθρο 345 – Συνάφεια - Συμμετοχή323
 • Άρθρο 346 – Αποχώρηση του κατηγορουμένου323
 • Άρθρο 347 – Απομάκρυνση του κατηγορουμένου που θορυβεί324
 • Άρθρο 348 – Ασθένεια του κατηγορουμένου324
 • Άρθρο 349 – Αναβολή της δίκης324
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ325
 • α) Μάρτυρες325
 • Άρθρο 350 – Απαγόρευση επικοινωνίας μαρτύρων325
 • Άρθρο 351 – Σειρά κατά την εξέταση μαρτύρων325
 • Άρθρο 352 – Αναβολή της δίκης λόγω απουσίας μαρτύρων326
 • Άρθρο 353 – Προσαγωγή των μαρτύρων326
 • Άρθρο 354 – Μάρτυρες που είναι αδύνατο να εμφανιστούν327
 • Άρθρο 355 – Κλήτευση νέων μαρτύρων υπεράσπισης327
 • Άρθρο 356 – Δικαιώματα του εισαγγελέα και των διαδίκων μετά την αναβολή327
 • Άρθρο 357 – Διευκρινίσεις και ερωτήσεις στους μάρτυρες και στους κατηγορουμένους327
 • Άρθρο 358 – Παρατηρήσεις στις αποδείξεις που ενεργήθηκαν και ερωτήσεις328
 • Άρθρο 359 – Αποχώρηση και νέα εξέταση μαρτύρων328
 • β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία329
 • Άρθρο 360 – Πραγματογνώμονες329
 • Άρθρο 361 – Αυτοψία329
 • γ) Έγγραφα329
 • Άρθρο 362 – Ανάγνωση των εγγράφων329
 • Άρθρο 363 – Ανάγνωση ένορκων καταθέσεων330
 • δ) Εξέταση του κατηγορουμένου330
 • Άρθρο 364 – Συνεννόηση κατηγορουμένου με τον συνήγορό του330
 • Άρθρο 365 – Απολογία του κατηγορουμένου330
 • Άρθρο 366 – Συμπληρωματικές έρευνες331
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ331
 • Άρθρο 367 – Αγορεύσεις331
 • Άρθρο 368 – Πώς τελειώνει η ποινική δίκη332
 • Άρθρο 369 – Κατάρτιση και δημοσίευση των αποφάσεων332
 • Άρθρο 370 – Καταχώρηση μειοψηφίας333
 • Άρθρο 371 – Αποφάσεις που δημοσιεύονται στον Τύπο333
 • Άρθρο 372 – Έξοδα - Τύχη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν333
 • Άρθρο 373 – Τύχη δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων333
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ334
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΤΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ334
 • Άρθρο 374 – Αριθμός, σειρά και κατανομή των υποθέσεων στο πλημμελειοδικείο334
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ335
 • Άρθρο 375 – Ιδιαίτερες δικάσιμοι - Διακοπή των συνεδριάσεων335
 • Άρθρο 376 – Αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου336
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΟΡΚΩΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ336
 • Άρθρο 377 – Γενικές διατάξεις336
 • Άρθρο 378 – Συγκρότηση δικαστηρίων336
 • Άρθρο 379 – Προσόντα ενόρκων337
 • Άρθρο 380 – Κωλύματα ενόρκων337
 • Άρθρο 381 – Ισόβια ανικανότητα337
 • Άρθρο 382 – Προσωρινή ανικανότητα338
 • Άρθρο 383 – Ετήσιοι γενικοί κατάλογοι ενόρκων338
 • Άρθρο 384 – Αιτήσεις - ενστάσεις και εκδίκασή τους. Οριστικοποίηση καταλόγου339
 • Άρθρο 385 – Κατάλογος των ενόρκων για τη σύνοδο339
 • Άρθρο 386 – Παράλειψη εκλογής και κλήρωσης340
 • Άρθρο 387 – Κλήτευση και δηλώσεις των ενόρκων που κληρώθηκαν340
 • Άρθρο 388 – Διαγραφή και αντικατάσταση των ενόρκων που κληρώθηκαν341
 • Άρθρο 389 – Απαλλαγή από τα τέλη342
 • Άρθρο 390 – Αμφιβολίες για την ταυτότητα των ενόρκων που κληρώθηκαν342
 • Άρθρο 391 – Επακόλουθα από την απουσία ενόρκων - Ποινή των λιπενόρκων343
 • Άρθρο 392 – Αίτηση ακύρωσης από τους ενόρκους που τιμωρήθηκαν343
 • Άρθρο 393 – Άδειες απουσίας των ενόρκων344
 • Άρθρο 394 – Κλήρωση ενόρκων για να συζητηθεί υπόθεση345
 • Άρθρο 395 – Ασυμβίβαστα για τους ενόρκους345
 • Άρθρο 396 – Εξαίρεση ενόρκων345
 • Άρθρο 397 – Αναπληρωματικοί ένορκοι346
 • Άρθρο 398 – Όρκος ενόρκων347
 • Άρθρο 399 – Πότε προτείνεται ακυρότητα347
 • Άρθρο 400 – Κλήρωση για περισσότερες υποθέσεις347
 • Άρθρο 401 – Ισοτιμία ψήφου348
 • Άρθρο 402 – Πότε διακόπτεται η συνεδρίαση και διορίζεται συνήγορος348
 • Άρθρο 403 – Απαγγελία της κατηγορίας348
 • Άρθρο 404 – Αρμοδιότητα του μικτού ορκωτού δικαστηρίου348
 • Άρθρο 405 – Αρμοδιότητα των τακτικών δικαστών349
 • Άρθρο 406 – Αρμοδιότητα τακτικών δικαστών σε ειδικές περιπτώσεις349
 • Άρθρο 407 – Ακύρωση της διαδικασίας ή της απόφασης349
 • Άρθρο 408 – Διαδικασία ενώπιον του μικτού ορκωτού εφετείου349
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ351
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ351
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ351
 • Άρθρο 409 – Ποινική διαταγή επί πλημμελημάτων351
 • Άρθρο 410 – Παραπομπή της αίτησης στην τακτική διαδικασία ή έκδοση απόφασης351
 • Άρθρο 411 – Περιεχόμενο ποινικής διαταγής351
 • Άρθρο 412 – Αντιρρήσεις κατά της ποινικής διαταγής352
 • Άρθρο 413 – Συζήτηση στο ακροατήριο352
 • Άρθρο 414 – Ένδικα μέσα352
 • Άρθρο 415 – Μη δέσμευση από την απαγόρευση χειροτέρευσης352
 • Άρθρο 416 – Εκτέλεση ποινικής διαταγής352
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ352
 • Άρθρο 417 – Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο352
 • Άρθρο 418 – Διαδικασία353
 • Άρθρο 419 – Κράτηση του κατηγορουμένου353
 • Άρθρο 420 – Κλήτευση των συναιτίων354
 • Άρθρο 421 – Κλήτευση μαρτύρων354
 • Άρθρο 422 – Παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας354
 • Άρθρο 423 – Δικαιώματα κατηγορουμένου354
 • Άρθρο 424 – Αναβολή για ισχυρότερες αποδείξεις355
 • Άρθρο 425 – Αναβολή της συζήτησης και μάρτυρες355
 • Άρθρο 426 – Συζήτηση355
 • Άρθρο 427 – Συνοπτική διαδικασία επί στρατιωτικών355
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ356
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ356
 • Άρθρο 428 – Κλήτευση στο ακροατήριο356
 • Άρθρο 429 – Συζήτηση και απόφαση356
 • Άρθρο 430 – Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης356
 • Άρθρο 431 – Συζήτηση357
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ358
 • Άρθρο 432 – Αναστολή της εκδίκασης358
 • Άρθρο 433 – Διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο358
 • Άρθρο 434 – Δημοσίευση της διάταξης αναστολής358
 • Άρθρο 435 – Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργημάτων359
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ359
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΚΔΟΣΗ359
 • Άρθρο 436 – Έκδοση - Γενικά359
 • Άρθρο 437 – Πότε επιτρέπεται η έκδοση360
 • Άρθρο 438 – Απαγόρευση της έκδοσης360
 • Άρθρο 439 – Αίτηση για έκδοση από περισσότερα κράτη361
 • Άρθρο 440 – Περιορισμοί στην έκδοση361
 • Άρθρο 441 – Αναβολή της έκδοσης361
 • Άρθρο 442 – Προσωρινή παράδοση του προσώπου για το οποίο ζητείται η έκδοση362
 • Άρθρο 443 – Αίτηση για την έκδοση362
 • Άρθρο 444 – Αίτηση για επεξηγήσεις363
 • Άρθρο 445 – Έκδοση εντάλματος σύλληψης του εκζητουμένου363
 • Άρθρο 446 – Βεβαίωση της ταυτότητας - Φυλάκιση του προσώπου που έχει συλληφθεί363
 • Άρθρο 447 – Ανακοίνωση των εγγράφων364
 • Άρθρο 448 – Διαδικασία σε περίπτωση συναίνεσης του εκζητουμένου364
 • Άρθρο 449 – Συζήτηση για την έκδοση364
 • Άρθρο 450 – Απόφαση για την έκδοση365
 • Άρθρο 451 – Ένδικο μέσο κατά της απόφασης365
 • Άρθρο 452 – Πότε διατάσσεται η έκδοση366
 • Άρθρο 453 – Απόδοση των κατασχεθέντων366
 • Άρθρο 454 – Υποβολή νέας αίτησης367
 • Άρθρο 455 – Διαμεταγωγή367
 • Άρθρο 456 – Αίτηση των ελληνικών αρχών για έκδοση367
 • Άρθρο 457 – Επανέκδοση σε ξένη χώρα προσώπου που εκδόθηκε στις ελληνικές αρχές.368
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ368
 • Άρθρο 458 – Αιτήσεις για ανακριτικές πράξεις368
 • Άρθρο 459 – Αιτήσεις των ξένων δικαστικών αρχών για ανακριτικές πράξεις369
 • Άρθρο 460 – Μεταγωγή του κρατουμένου για εξέταση - Διαβίβαση πειστηρίων369
 • Άρθρο 461 – Έξοδα μαρτύρων και πραγματογνωμόνων370
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ371
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ371
 • Άρθρο 462 – Ποια είναι τα ένδικα μέσα371
 • Άρθρο 463 – Έκταση ισχύος γενικών όρων371
 • Άρθρο 464 – Ποιος τα ασκεί371
 • Άρθρο 465 – Άσκηση ενδίκων μέσων από τον εισαγγελέα371
 • Άρθρο 466 – Άσκηση των ενδίκων μέσων που παρέχονται στους διαδίκους372
 • Άρθρο 467 – Αντίθετη δήλωση του κατηγορουμένου372
 • Άρθρο 468 – Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα373
 • Άρθρο 469 – Επεκτατικό αποτέλεσμα373
 • Άρθρο 470 – Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου373
 • Άρθρο 471 – Ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων373
 • Άρθρο 472 – Αμφισβήτηση της ανασταλτικής δύναμης του ενδίκου μέσου374
 • Άρθρο 473 – Προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων374
 • Άρθρο 474 – Έκθεση και λόγοι άσκησης του ενδίκου μέσου375
 • Άρθρο 475 – Παραίτηση από ένδικο μέσο376
 • Άρθρο 476 – Όταν το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο376
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ377
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ377
 • Άρθρο 477 – Σε ποιους επιτρέπεται377
 • Άρθρο 478 – Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο377
 • Άρθρο 479 – Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα377
 • Άρθρο 480 – Προθεσμία377
 • Άρθρο 481 – Αρμόδιο δικαστήριο για την έφεση378
 • Άρθρο 482 – Δικαιοδοσία συμβουλίου εφετών378
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ378
 • Άρθρο 483 – Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα378
 • Άρθρο 484 – Λόγοι αναίρεσης378
 • Άρθρο 485 – Συζήτηση της αναίρεσης379
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ379
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΦΕΣΗ379
 • Άρθρο 486 – Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης379
 • Άρθρο 487 – Αιτιολογία της ασκούμενης από τον εισαγγελέα έφεσης380
 • Άρθρο 488 – Έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα380
 • Άρθρο 489 – Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης από τον κατηγορούμενο και τον εισαγγελέα380
 • Άρθρο 490 – Έφεση σε ειδικές περιπτώσεις381
 • Άρθρο 491 – Ιδίως από τον εισαγγελέα381
 • Άρθρο 492 – Η έφεση στην περίπτωση αρχικής συρροής εγκλημάτων381
 • Άρθρο 493 – Έφεση σε περίπτωση επιγενόμενης συρροής382
 • Άρθρο 494 – Έφεση σε περίπτωση συνολικής ποινής382
 • Άρθρο 495 – Έφεση κατά του μέρους της απόφασης που προβλέπει την απόδοση ή τη δήμευση382
 • Άρθρο 496 – Έφεση σε συναφή εγκλήματα382
 • Άρθρο 497 – Ανασταλτική δύναμη της έφεσης382
 • Άρθρο 498 – Διατυπώσεις της έφεσης384
 • Άρθρο 499 – Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης384
 • Άρθρο 500 – Προπαρασκευαστική διαδικασία384
 • Άρθρο 501 – Κύρια συζήτηση. α) Όταν απουσιάζει ο εκκαλών385
 • Άρθρο 502 – Κύρια συζήτηση. β) Όταν εμφανιστεί ο εκκαλών385
 • Άρθρο 503 – Τύχη της εγγύησης386
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΙΡΕΣΗ386
 • Άρθρο 504 – Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται386
 • Άρθρο 505 – Ποιοι ζητούν την αναίρεση387
 • Άρθρο 506 – Αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων387
 • Άρθρο 507 – Προθεσμία αναίρεσης για τους εισαγγελείς388
 • Άρθρο 508 – Έκθεση αναίρεσης388
 • Άρθρο 509 – Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης388
 • Άρθρο 510 – Λόγοι αναίρεσης388
 • Άρθρο 511 – Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως389
 • Άρθρο 512 – Διαδικασία389
 • Άρθρο 513 – Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση πρότασης390
 • Άρθρο 514 – Συζήτηση. α) Μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος390
 • Άρθρο 515 – Συζήτηση. β) Εμφάνιση του αναιρεσείοντος390
 • Άρθρο 516 – Αναίρεση για αναρμοδιότητα391
 • Άρθρο 517 – Αναίρεση λόγω δεδικασμένου391
 • Άρθρο 518 – Αναίρεση για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου391
 • Άρθρο 519 – Αναίρεση για άλλους λόγους392
 • Άρθρο 520 – Αναίρεση ως προς το κεφάλαιο περί δήμευσης ή απόδοσης392
 • Άρθρο 521 – Εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου392
 • Άρθρο 522 – Σύνθεση του δικαστηρίου της παραπομπής392
 • Άρθρο 523 – Επανεξέταση392
 • Άρθρο 524 – Συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής393
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ394
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ394
 • Άρθρο 525 – Επανάληψη σε όφελος του καταδικασμένου394
 • Άρθρο 526 – Επανάληψη της διαδικασίας επί καταδίκης από το ΕΔΔΑ για μη αποζημίωση κατά το άρθρο 535395
 • Άρθρο 527 – Επανάληψη σε βάρος εκείνου που αθωώθηκε395
 • Άρθρο 528 – Ποιοι ζητούν την επανάληψη και με ποιες διατυπώσεις395
 • Άρθρο 529 – Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία396
 • Άρθρο 530 – Διαδικασία βεβαίωσης λόγων επανάληψης396
 • Άρθρο 531 – Αναστολή της εκτέλεσης της ποινής397
 • Άρθρο 532 – Επανάληψη της συζήτησης397
 • Άρθρο 533 – Επεκτατικό αποτέλεσμα398
 • Άρθρο 534 – Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του αιτούντος398
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ398
 • Άρθρο 535 – Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση398
 • Άρθρο 536 – Πότε δεν υπάρχει δικαίωμα για αποζημίωση399
 • Άρθρο 537 – Ποιοι άλλοι έχουν δικαίωμα για αποζημίωση399
 • Άρθρο 538 – Υποβολή της αίτησης399
 • Άρθρο 539 – Εκδίκαση της αίτησης400
 • Άρθρο 540 – Προσδιορισμός αποζημίωσης400
 • Άρθρο 541 – Υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα του ζημιωμένου400
 • Άρθρο 542 – Εφαρμογή και στον Άρειο Πάγο και στα στρατιωτικά δικαστήρια401
 • Άρθρο 543 – Επιστροφή αποζημίωσης401
 • Άρθρο 544 – Αναλογική εφαρμογή και σε περίπτωση κατάσχεσης και δέσμευσης περιουσίας401
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ402
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ402
 • Άρθρο 545 – Πότε η απόφαση είναι εκτελεστή402
 • Άρθρο 546 – Πότε η απόφαση είναι αμετάκλητη402
 • Άρθρο 547 – Πότε εκτελείται η αθωωτική απόφαση402
 • Άρθρο 548 – Πότε εκτελείται η προπαρασκευαστική απόφαση402
 • Άρθρο 549 – Ποιοι φροντίζουν για την εκτέλεση της απόφασης402
 • Άρθρο 550 – Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα403
 • Άρθρο 551 – Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για διαφορετικά εγκλήματα403
 • Άρθρο 552 – Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής404
 • Άρθρο 553 – Βεβαίωση χρηματικών ποινών404
 • Άρθρο 554 – Λήξη της ποινής404
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΤEΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ0
 • Άρθρο 555 – Υποχρεωτική αναβολή της εκτέλεσης405
 • Άρθρο 556 – Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης405
 • Άρθρο 557 – Διακοπή της εκτέλεσης της ποινής406
 • Άρθρο 558 – Ένδικα μέσα407
 • Άρθρο 559 – Εγγύηση για την αναβολή της ποινής408
 • Άρθρο 560 – Εκτέλεση της ποινής που έχει αναβληθεί ή διακοπεί408
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ0
 • Άρθρο 561 – Αμφιβολίες για την ταυτότητα του καταδικασμένου408
 • Άρθρο 562 – Αμφιβολίες σχετικά με το είδος ή τη διάρκεια της ποινής409
 • Άρθρο 563 – Διαδικασία409
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ0
 • Άρθρο 564 – Πότε παύει η εκτέλεση της ποινής409
 • Άρθρο 565 – Πότε εξαλείφεται η ποινή410
 • Άρθρο 566 – Πώς εφαρμόζονται η αμνηστία και η χάρη410
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ0
 • Άρθρο 567 – Ποιος και πώς ασκεί την εποπτεία410
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ0
 • Άρθρο 568 – Οργάνωση Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου411
 • Άρθρο 569 – Τρόπος τήρησης του ποινικού μητρώου411
 • Άρθρο 570 – Έννοια αντιγράφου ποινικού μητρώου412
 • Άρθρο 571 – Αντίγραφα ποινικού μητρώου412
 • Άρθρο 572 – Έκδοση αντιγράφων δικαστικής και γενικής χρήσης414
 • Άρθρο 573 – Καταστροφή δελτίων ποινικού μητρώου414
 • Άρθρο 574 – Απαγόρευση ανακοίνωσης415
 • Άρθρο 575 – Αμφισβητήσεις - Διορθώσεις εσφαλμένων εγγραφών416
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ0
 • Άρθρο 576 – Προκαταβολή των εξόδων417
 • Άρθρο 577 – Έξοδα σε βάρος των κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν417
 • Άρθρο 578 – Έξοδα σε περίπτωση απόρριψης ενδίκων μέσων, ενστάσεων και αιτήσεων417
 • Άρθρο 579 – Έξοδα σε περίπτωση που ανακαλείται η έγκληση418
 • Άρθρο 580 – Έξοδα σε βάρος εκείνων που έκαναν ψευδή έγκληση ή μήνυση418
 • Άρθρο 581 – Προσφυγή του προσώπου που έχει ασκήσει τη μήνυση ή την έγκληση418
 • Άρθρο 582 – Μερική καταδίκη στα έξοδα419
 • Άρθρο 583 – Είσπραξη και βεβαίωση εξόδων419
 • Άρθρο 584 – Επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν420
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ0
 • Άρθρο 585421
 • Άρθρο 586421
 • Άρθρο 587421
 • Άρθρο 588422
 • Άρθρο 589422
 • Άρθρο 590422
 • Άρθρο 591423
 • Άρθρο 592424
 • Άρθρο δεύτερο – Έναρξη ισχύος424
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4620/2019 ΠΔ 258/1986425
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ449
 • 0
 • 0