Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-863-6
Σελίδες: 128
Συγγραφέας: Χ.-Ε. Τράγκας
Διεύθυνση Σειράς: Χ. Τσούκα
Πρόλογος: Χ. Τσούκα

Ο δεσμός του κάθε ατόμου με την πολιτεία του αποτελεί την απαρχή, αλλά και τη συνέχεια της απόλαυσης από αυτό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του και τον προστατευτικό κλοιό των θεμελιωδών ελευθεριών του μέσα στο κράτος όπου ζει, όσο και εκτός αυτού. Ο δεσμός αυτός είναι γνωστός με τον όρο ιθαγένεια. Ο συγγραφέας εξετάζει τον δεσμό αυτόν σε συνδυασμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναλύει τις γενικές αρχές του δικαίου της ιθαγένειας και το δικαίωμα στην ιθαγένεια. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Οδηγία 2004/38. Η οδηγία υλοποιώντας τα δικαιώματα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας προβαίνει σε κατάταξη των δικαιωμάτων των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σε τρεις κατηγορίες: διαμονή για διάστημα μέχρι τριών μηνών, δικαίωμα διαμονής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών και δικαίωμα μόνιμης διαμονής. Επίσης, στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα ανήκει και η προστασία της οικογενειακής ζωής, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να προστατεύεται το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των μελών των οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το βιβλίο συνεισφέρει στην συζήτηση για τον τρόπο νομικής αντιμετώπισης τόσο της κτήσης περισσότερων ιθαγενειών όσο και της απώλειας ιθαγένειας.

 • 0
 • Ι. Εισαγωγή17
 • ΙΙ. Γενικές αρχές του δικαίου της ιθαγένειας και το δικαίωμα στην ιθαγένεια27
 • Α. Γενικά27
 • Β. Η υπόθεση Nottebohm28
 • Γ. Κτήση της ιθαγένειας 35
 • ΙΙΙ. Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, Δικαίωμα Ελεύθερης Κυκλοφορίας και προστασία της Οικογενειακής ζωής51
 • Α. Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης51
 • ι. Δικαίωμα για διάστημα μέχρι τριών μηνών57
 • ιι. Δικαίωμα διαμονής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών59
 • ιιι. Δικαίωμα μόνιμης διαμονής62
 • Β. Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στα μέλη των οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης63
 • α. Μέλη των οικογενειών stricto sensu 64
 • β. Μέλη της οικογένειας lato sensu82
 • α. Ζητήματα πολυιθαγένειας ως προς την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο88
 • β. Η ιδιάζουσα περίπτωση αντιμετωπίσεως των πολυιθαγενών από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Υπόθεση Micheletti100
 • Ελληνόγλωσση119
 • Ξενόγλωσση 121
 • ΙV. Η κτήση περισσότερων ιθαγενειών (πολυιθαγένεια) και η νομική τους αντιμετώπιση83
 • V. Ζητήματα απώλειας ιθαγένειας και η αντιμετώπιση των ανιθαγενών103
 • VI. Συμπεράσματα117
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία119
 • Νομολογία125
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο127
 • 0
 • 0