Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-864-3
Σελίδες: 912
Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
Συνεργασία: Χ. Αποστολόπουλος, Ι. Βενιέρης, Ι. Γεροντίδης, Στ. Δρακακάκης, Ν. Ζάννης, Μ. Θεοδωρίδου, Κ. Κάμτσιου, Ν. Κάντας, Ε. Καραμανάκου, Θ. Καραμήτσας, Θ. Κατσάς, Π. Κοριατοπούλου, Αθ. Κουλορίδας, Θ. Κουλουριάνος, Μ. Κωνσταντινίδης, Δ. Κωστάκης, Δ. Λαδάς, Γ. Μπαμπέτας, Η. Μπέτζιος, Μ. Ορφανίδου, Γ. Πανίτσας, Η. Σταματάκη, Θ. Τσιβόλας, Χ. Φέλκελ , Ν. Φράγκος, Χ. Χασάπης, Γ. Ψαρουδάκης

Το έργο «Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου»περιλαμβάνει 81 υποδείγματα δικογράφων, που συνοδεύονται από ευσύνοπτες, αλλά πλήρεις επιστημονικές παρατηρήσεις επί των νομικών ζητημάτων που το κάθε υπόδειγμα θίγει.

Η ανίχνευση εκείνων των κρίσιμων στοιχείων, που πληρούν την υπόσταση του συγκεκριμένου, εκάστοτε, προς εφαρμογήν κανόνα, συνιστά για τον σημερινό πολυπράγμονα νομικό και δικηγόρο της πράξης μια εργασία, η οποία είναι επίπονη και χρονοβόρος, διότι πρέπει αυτός να εντρυφήσει τόσο στη νομολογία, όσο και στη σχετική θεωρία που τυχόν υφίσταται για την ερμηνεία των κανόνων δικαίου και την εξειδίκευση των επιμέρους αόριστων νομικών εννοιών. Μόνον έτσι μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ο δικηγόρος ότι έχει κατανοήσει ορθά το ακριβές περιεχόμενο του νόμου, την εφαρμογή του οποίου ζητά με το προς τούτο συντασσόμενο αγωγικό δικόγραφό του, ο δε δικαστής στην κατάστρωση αιτιολογιών και διατακτικού της απόφασης.

Στην αντιμετώπιση της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης για μια πρώτη προσέγγιση φιλοδοξούν να συνδράμουν τα ανά χείρας υποδείγματα, ως το κατάλληλο προς τον σκοπό αυτόν «όχημα». Με τα υποδείγματα ο νομικός της πράξης κερδίζει χρόνο, διεισδύει ταχύτερα στον σχετικό νομικό προβληματισμό που έχει ενώπιόν του και που επείγεται να επιλύσει, χωρίς να αναλίσκεται σε μακροχρόνιες αναζητήσεις της νομολογίας και της θεωρίας με τις πλείστες διχογνωμίες τους. Εδώ ελλοχεύει όμως ο μεγάλος κίνδυνος: τα υποδείγματα δεν μπορούν να καταστούν ο «τυφλοσούρτης» για μια έτοιμη λύση, σε κάθε περίπτωση. Χρειάζονται οι αναγκαίες προσαρμογές.

Η επιτυχία του εγχειρήματος έγκειται στους άξιους συνεργάτες του έργου, οι οποίοι είναι όλοι τους επίλεκτοι της πράξης και της θεωρίας, με εμπειρία και βαθιά γνώση στους τομείς με τους οποίους και ασχολήθηκαν.

 • 0
 • I. ΕΤΑΙΡΙΕΣ21
 • 01. Υπόδειγμα εταιρικής αγωγής κατά των μελών του ΔΣ ΑΕ23
 • Παρατηρήσεις Ε. Καραμανάκου28
 • 02. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μέλους ΔΣ ΑΕ για πρόσβαση στα έγγραφα της εταιρίας βάσει του δικαιώματός του για πληροφόρηση για τις εταιρικές υποθέσεις46
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη51
 • 03. Υπόδειγμα εταιρικής αγωγής ΑΕ54
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα57
 • 04. Υπόδειγμα αίτησης μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για σύγκληση έκτακτης ΓΣ67
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη71
 • 05. Υπόδειγμα αγωγής περί ακυρωσίας απόφασης ΓΣ ΑΕ74
 • Παρατηρήσεις Η. Σταματάκη81
 • 06. Υπόδειγμα ακυρότητας απόφασης ΓΣ ΑΕ85
 • Παρατηρήσεις Η. Σταματάκη90
 • 07. Υπόδειγμα αγωγής ακύρωσης ΓΣ ΑΕ94
 • Παρατηρήσεις Ν. Φράγκου102
 • 08. Υπόδειγμα αίτησης εκτάκτου ελέγχου ΑΕ109
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη115
 • 09. Υπόδειγμα καταδίκης σε δήλωση βούλησης δυνάμει εξωεταιρικής συμφωνίας121
 • Παρατηρήσεις Η. Σταματάκη125
 • 10. Υπόδειγμα αγωγής αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο128
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα131
 • 11. Υπόδειγμα αγωγής κατά διαχειριστή ΕΠΕ136
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα139
 • 12. Υπόδειγμα αίτησης αποκλεισμού εταίρου ΙΚΕ143
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα146
 • 13. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης κατά διαχειριστών ΙΚΕ150
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα153
 • 14. Υπόδειγμα αίτησης εταίρων ΙΚΕ για ορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη διερεύνηση σοβαρών υπονοιών παράβασης του νόμου ή του καταστατικού158
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη163
 • 15. Υπόδειγμα αίτησης αποκλεισμού εταίρου ΟΕ166
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα169
 • 16. Υπόδειγμα αγωγής αποκλεισμού ομόρρυθμου εταίρου177
 • Παρατηρήσεις Θ. Κατσά186
 • 17. Υπόδειγμα αγωγής εταίρου ΟΕ για καταβολή κερδών194
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα197
 • 18. Υπόδειγμα αγωγής κατά ομόρρυθμου εταίρου για εταιρικά χρέη μετά τη λύση της εταιρίας και εντός πενταετίας απ’ αυτήν203
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη207
 • 19. Υπόδειγμα αγωγής λύσεως ΟΕ για σπουδαίο λόγο209
 • Παρατηρήσεις Θ. Κατσά218
 • 20. Υπόδειγμα αγωγής κατά ετερόρρυθμου εταίρου που ενήργησε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας231
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη235
 • 21. Υπόδειγμα αγωγής κοινοπραξίας238
 • Παρατηρήσεις Χ. Αποστολόπουλου240
 • II. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ243
 • 22. Υπόδειγμα αίτησης για απεύθυνση δημόσιας πρόσκλησης αναγγελίας δικαιώματος και κήρυξη αξιογράφου ανίσχυρους245
 • Παρατηρήσεις Η. Μπέτζιου247
 • 23. Υπόδειγμα αίτησης για κήρυξη αξιογράφου ως ανισχύρου250
 • Παρατηρήσεις Η. Μπέτζιου254
 • 24. Υπόδειγμα αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής από επιταγή256
 • Παρατηρήσεις Η. Μπέτζιου258
 • 25. Υπόδειγμα διαταγής πληρωμής από επιταγή262
 • Παρατηρήσεις Η. Μπέτζιου264
 • 26. Υπόδειγμα ανακοπής άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω πλαστογραφίας αξιογράφου267
 • Παρατηρήσεις Κ. Κάμτσιου269
 • 27. Υπόδειγμα ανακοπής άρθρου 632 ΚΠολΔ για αιτία μη επακολουθήσασα272
 • Παρατηρήσεις Κ. Κάμτσιου275
 • 28. Υπόδειγμα αγωγής αδικοπραξίας από ακάλυπτη επιταγή279
 • Παρατηρήσεις Η. Μπέτζιου282
 • III. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ289
 • 29. Υπόδειγμα αίτησης περί προληπτικών μέτρων και χορήγησης προσωρινής διαταγής291
 • Παρατηρήσεις Μ. Ορφανίδου298
 • 30. Υπόδειγμα αίτησης περί προληπτικών μέτρων και χορήγησης προσωρινής διαταγής προ κατάθεσης αίτησης επικύρωσης299
 • Παρατηρήσεις Μ. Ορφανίδου311
 • 31. Υπόδειγμα συμφωνίας εξυγίανσης319
 • Παρατηρήσεις Θ. Καραμήτσα332
 • 32. Υπόδειγμα αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατ’ άρθρ. 106β’333
 • Παρατηρήσεις Θ. Καραμήτσα354
 • 33. Υπόδειγμα αίτησης υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης363
 • Παρατηρήσεις Ν. Κάντα371
 • 34. Υπόδειγμα αίτησης πτώχευσης375
 • Παρατηρήσεις Θ. Κουλουριάνου386
 • 35. Υπόδειγμα ανακοπής για επαλήθευση απαίτησης μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας στον γραμματέα των πτωχεύσεων390
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη393
 • IV. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ379
 • 36. Υπόδειγμα αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης κατά πρωτοφειλέτη και εγγυητή για απαίτηση από αλληλόχρεο λογαριασμό381
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη389
 • 37. Υπόδειγμα ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τον εγγυητή λόγω ελευθέρωσής του από εγγύηση ορισμένου χρόνου394
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη398
 • 38. Υπόδειγμα αγωγής επενδυτικών συμβούλων400
 • Παρατηρήσεις Δ. Λαδά409
 • 39. Υπόδειγμα αγωγής αδικοπραξίας κατά τράπεζας για παράλειψη ελέγχου του αξιόχρεου πελάτη της προ χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών417
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη421
 • 40. Υπόδειγμα αγωγής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από αυθαίρετη έκδοση πιστωτικής κάρτας425
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη430
 • V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ451
 • 41. Υπόδειγμα αγωγής ασφαλισμένου453
 • Παρατηρήσεις Γ. Ψαρουδάκη458
 • 42. Υπόδειγμα αγωγής κατά αντασφαλιστή για καταβολή ασφαλίσματος466
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα471
 • 43. Υπόδειγμα προσεπίκλησης ασφαλιστή ενωμένης με παρεμπίπτουσα αγωγή474
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα479
 • 44. Υπόδειγμα αγωγής καταβολής ασφαλίσματος (νοσήλια)485
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα489
 • 45. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης κατόπιν υποκατάστασης στα δικαιώματα του ασφαλισμένου491
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα499
 • 46. Υπόδειγμα αγωγής καταβολής εισπραχθέντων ασφαλίστρων503
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα508
 • 47. Υπόδειγμα αγωγής ομαδικών ασφαλιστηρίων510
 • Παρατηρήσεις Δ. Λαδά515
 • VI. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ521
 • 48. Υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς523
 • Παρατηρήσεις Α. Κουλορίδα537
 • 49. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης αδικοπραξίας κατά τράπεζας ή ΕΠΕΥ για παράβαση του καθήκοντος ενημέρωσης και διαφώτισης του αντισυμβαλλομένου που απαιτείται σε συμβάσεις σε ιδιαίτερα επικίνδυνα και πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα (λ.χ. “perpetual bonds”)540
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη550
 • VII. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ559
 • 50. Υπόδειγμα αγωγής περί παραπλανητικής διαφήμισης559
 • Παρατηρήσεις Χ. Αποστολόπουλου577
 • 51. Υπόδειγμα αγωγής μποϋκοτάζ580
 • Παρατηρήσεις Δ. Λαδά593
 • 52. Υπόδειγμα αγωγής παραπλανητικής διαφήμισης και παράβασης διατάξεων οργανωτικού χαρακτήρα597
 • Παρατηρήσεις Γ. Μπαμπέτα604
 • 53. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων αθέμιτης υποτίμησης613
 • Παρατηρήσεις Γ. Μπαμπέτα620
 • VIII. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ625
 • 54. Follow - on αγωγή αποζημίωσης από παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού627
 • Παρατηρήσεις Σ. Δρακακάκη634
 • 55. Stand - alone αγωγή αποζημίωσης από παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού635
 • Παρατηρήσεις Σ. Δρακακάκη643
 • IX. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ651
 • 56. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης για ζημία προκληθείσα κατά την παροχή (επενδυτικών) υπηρεσιών653
 • Παρατηρήσεις Χ. Χασάπη662
 • 57. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης για ζημία προκληθείσα από ελαττωματικό προϊόν669
 • Παρατηρήσεις Χ. Χασάπη673
 • 58. Υπόδειγμα αγωγής περί καταχρηστικών ΓΟΣ686
 • Παρατηρήσεις Δ. Λαδά692
 • X. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ699
 • 59. Υπόδειγμα αγωγής με βάση σήμα ή/και διακριτικό γνώρισμα701
 • Παρατηρήσεις Χ. Φέλκελ708
 • 60. Υπόδειγμα ανακοπής κατά της αποδοχής σήματος711
 • Παρατηρήσεις Μ. Θεοδωρίδου716
 • 61. Υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον της ΔΕΣ κατά απόρριψης σήματος719
 • Παρατηρήσεις Μ. Θεοδωρίδου722
 • 62. Υπόδειγμα αγωγής περί προσβολής ευρεσιτεχνίας724
 • Παρατηρήσεις Ι. Βενιέρη730
 • 63. Υπόδειγμα αγωγής ακυρότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας733
 • Παρατηρήσεις Ι. Βενιέρη738
 • 64. Υπόδειγμα αγωγής διεκδίκησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας740
 • Παρατηρήσεις Ι. Βενιέρη740
 • XI. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ747
 • 65. Υπόδειγμα αγωγής λόγω προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας749
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου753
 • 66. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων λόγω προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας758
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου762
 • 67. Υπόδειγμα αίτησης παροχής δικαιώματος ενημέρωσης765
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου769
 • 68. Υπόδειγμα αιτήματος άρσης και παράλειψης προσβολής κατά διαμεσολαβητή παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο771
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου774
 • 69. Υπόδειγμα αίτησης ΟΣΔ για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 18 § 6 Ν 2121/1993776
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου779
 • 70. Υπόδειγμα αίτησης έκδοσης Εισαγγελικής Διάταξης για παύση προσβολής781
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου782
 • 71. Υπόδειγμα έγκλησης λόγω προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας783
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου786
 • XII. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ789
 • 72. Υπόδειγμα αγωγής απο σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)791
 • Παρατηρήσεις Δ. Κωστάκη806
 • 73. Υπόδειγμα αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης λόγω αντίθεσης σε διατάξεις δημόσιας τάξης810
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα813
 • 74. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης πελατείας σε σύμβαση διανομής817
 • Παρατηρήσεις Γ. Μπαμπέτα825
 • XIII. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ841
 • 75. Υπόδειγμα αγωγής κατά διαμεταφορέα/μεταφορέα (CMR)843
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα849
 • 76. Υπόδειγμα αγωγής κατά του χερσαίου μεταφορέα853
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα856
 • 77. Υπόδειγμα αγωγής κατά διαμεταφορέα/θαλάσσιου μεταφορέα859
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα862
 • 78. Υπόδειγμα αγωγής κατά διαμεταφορέα/αερομεταφορέα865
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα868
 • 79. Υπόδειγμα αγωγής κατά του σιδηροδρομικού μεταφορέα870
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα873
 • XIV. ΝΑΥΤΙΚΟ877
 • 80. Υπόδειγμα δήλωσης περί συνολικού περιορισμού της ευθύνης881
 • Παρατηρήσεις Ε. Κωνσταντινίδη881
 • 81. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου894
 • Παρατηρήσεις Ε. Κωνσταντινίδη897
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο909
 • 0
 • 0