Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-864-3
Σελίδες: 912
Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
Συνεργασία: Χ. Αποστολόπουλος, Ι. Βενιέρης, Ι. Γεροντίδης, Στ. Δρακακάκης, Ν. Ζάννης, Μ. Θεοδωρίδου, Κ. Κάμτσιου, Ν. Κάντας, Ε. Καραμανάκου, Θ. Καραμήτσας, Θ. Κατσάς, Π. Κοριατοπούλου, Αθ. Κουλορίδας, Θ. Κουλουριάνος, Μ. Κωνσταντινίδης, Δ. Κωστάκης, Δ. Λαδάς, Γ. Μπαμπέτας, Η. Μπέτζιος, Μ. Ορφανίδου, Γ. Πανίτσας, Η. Σταματάκη, Θ. Τσιβόλας, Χ. Φέλκελ , Ν. Φράγκος, Χ. Χασάπης, Γ. Ψαρουδάκης

Το έργο «Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου»περιλαμβάνει 81 υποδείγματα δικογράφων, που συνοδεύονται από ευσύνοπτες, αλλά πλήρεις επιστημονικές παρατηρήσεις επί των νομικών ζητημάτων που το κάθε υπόδειγμα θίγει.

Η ανίχνευση εκείνων των κρίσιμων στοιχείων, που πληρούν την υπόσταση του συγκεκριμένου, εκάστοτε, προς εφαρμογήν κανόνα, συνιστά για τον σημερινό πολυπράγμονα νομικό και δικηγόρο της πράξης μια εργασία, η οποία είναι επίπονη και χρονοβόρος, διότι πρέπει αυτός να εντρυφήσει τόσο στη νομολογία, όσο και στη σχετική θεωρία που τυχόν υφίσταται για την ερμηνεία των κανόνων δικαίου και την εξειδίκευση των επιμέρους αόριστων νομικών εννοιών. Μόνον έτσι μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ο δικηγόρος ότι έχει κατανοήσει ορθά το ακριβές περιεχόμενο του νόμου, την εφαρμογή του οποίου ζητά με το προς τούτο συντασσόμενο αγωγικό δικόγραφό του, ο δε δικαστής στην κατάστρωση αιτιολογιών και διατακτικού της απόφασης.

Στην αντιμετώπιση της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης για μια πρώτη προσέγγιση φιλοδοξούν να συνδράμουν τα ανά χείρας υποδείγματα, ως το κατάλληλο προς τον σκοπό αυτόν «όχημα». Με τα υποδείγματα ο νομικός της πράξης κερδίζει χρόνο, διεισδύει ταχύτερα στον σχετικό νομικό προβληματισμό που έχει ενώπιόν του και που επείγεται να επιλύσει, χωρίς να αναλίσκεται σε μακροχρόνιες αναζητήσεις της νομολογίας και της θεωρίας με τις πλείστες διχογνωμίες τους. Εδώ ελλοχεύει όμως ο μεγάλος κίνδυνος: τα υποδείγματα δεν μπορούν να καταστούν ο «τυφλοσούρτης» για μια έτοιμη λύση, σε κάθε περίπτωση. Χρειάζονται οι αναγκαίες προσαρμογές.

Η επιτυχία του εγχειρήματος έγκειται στους άξιους συνεργάτες του έργου, οι οποίοι είναι όλοι τους επίλεκτοι της πράξης και της θεωρίας, με εμπειρία και βαθιά γνώση στους τομείς με τους οποίους και ασχολήθηκαν.

 • 0
 • I. ΕΤΑΙΡΙΕΣ1
 • 01. Υπόδειγμα εταιρικής αγωγής κατά των μελών του ΔΣ ΑΕ3
 • Παρατηρήσεις Ε. Καραμανάκου8
 • 02. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μέλους ΔΣ ΑΕ για πρόσβαση στα έγγραφα της εταιρίας βάσει του δικαιώματός του για πληροφόρηση για τις εταιρικές υποθέσεις26
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη31
 • 03. Υπόδειγμα εταιρικής αγωγής ΑΕ34
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα37
 • 04. Υπόδειγμα αίτησης μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για σύγκληση έκτακτης ΓΣ47
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη51
 • 05. Υπόδειγμα αγωγής περί ακυρωσίας απόφασης ΓΣ ΑΕ54
 • Παρατηρήσεις Η. Σταματάκη61
 • 06. Υπόδειγμα ακυρότητας απόφασης ΓΣ ΑΕ65
 • Παρατηρήσεις Η. Σταματάκη70
 • 07. Υπόδειγμα αγωγής ακύρωσης ΓΣ ΑΕ74
 • Παρατηρήσεις Ν. Φράγκου82
 • 08. Υπόδειγμα αίτησης εκτάκτου ελέγχου ΑΕ89
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη95
 • 09. Υπόδειγμα καταδίκης σε δήλωση βούλησης δυνάμει εξωεταιρικής συμφωνίας101
 • Παρατηρήσεις Η. Σταματάκη105
 • 10. Υπόδειγμα αγωγής αποκλεισμού εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο108
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα111
 • 11. Υπόδειγμα αγωγής κατά διαχειριστή ΕΠΕ116
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα119
 • 12. Υπόδειγμα αίτησης αποκλεισμού εταίρου ΙΚΕ123
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα126
 • 13. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης κατά διαχειριστών ΙΚΕ130
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα133
 • 14. Υπόδειγμα αίτησης εταίρων ΙΚΕ για ορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη διερεύνηση σοβαρών υπονοιών παράβασης του νόμου ή του καταστατικού138
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη143
 • 15. Υπόδειγμα αίτησης αποκλεισμού εταίρου ΟΕ146
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα149
 • 16. Υπόδειγμα αγωγής αποκλεισμού ομόρρυθμου εταίρου157
 • Παρατηρήσεις Θ. Κατσά166
 • 17. Υπόδειγμα αγωγής εταίρου ΟΕ για καταβολή κερδών174
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα177
 • 18. Υπόδειγμα αγωγής κατά ομόρρυθμου εταίρου για εταιρικά χρέη μετά τη λύση της εταιρίας και εντός πενταετίας απ’ αυτήν183
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη187
 • 19. Υπόδειγμα αγωγής λύσεως ΟΕ για σπουδαίο λόγο189
 • Παρατηρήσεις Θ. Κατσά198
 • 20. Υπόδειγμα αγωγής κατά ετερόρρυθμου εταίρου που ενήργησε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας211
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη215
 • 21. Υπόδειγμα αγωγής κοινοπραξίας218
 • Παρατηρήσεις Χ. Αποστολόπουλου220
 • II. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ223
 • 22. Υπόδειγμα αίτησης για απεύθυνση δημόσιας πρόσκλησης αναγγελίας δικαιώματος και κήρυξη αξιογράφου ανίσχυρους225
 • Παρατηρήσεις Η. Μπέτζιου227
 • 23. Υπόδειγμα αίτησης για κήρυξη αξιογράφου ως ανισχύρου230
 • Παρατηρήσεις Η. Μπέτζιου234
 • 24. Υπόδειγμα αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής από επιταγή236
 • Παρατηρήσεις Η. Μπέτζιου238
 • 25. Υπόδειγμα διαταγής πληρωμής από επιταγή242
 • Παρατηρήσεις Η. Μπέτζιου244
 • 26. Υπόδειγμα ανακοπής άρθρου 632 ΚΠολΔ λόγω πλαστογραφίας αξιογράφου247
 • Παρατηρήσεις Κ. Κάμτσιου249
 • 27. Υπόδειγμα ανακοπής άρθρου 632 ΚΠολΔ για αιτία μη επακολουθήσασα252
 • Παρατηρήσεις Κ. Κάμτσιου255
 • 28. Υπόδειγμα αγωγής αδικοπραξίας από ακάλυπτη επιταγή259
 • Παρατηρήσεις Η. Μπέτζιου262
 • III. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ269
 • 29. Υπόδειγμα αίτησης περί προληπτικών μέτρων και χορήγησης προσωρινής διαταγής271
 • Παρατηρήσεις Μ. Ορφανίδου278
 • 30. Υπόδειγμα αίτησης περί προληπτικών μέτρων και χορήγησης προσωρινής διαταγής προ κατάθεσης αίτησης επικύρωσης279
 • Παρατηρήσεις Μ. Ορφανίδου291
 • 31. Υπόδειγμα συμφωνίας εξυγίανσης299
 • Παρατηρήσεις Θ. Καραμήτσα312
 • 32. Υπόδειγμα αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατ’ άρθρ. 106β’313
 • Παρατηρήσεις Θ. Καραμήτσα334
 • 33. Υπόδειγμα αίτησης υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης343
 • Παρατηρήσεις Ν. Κάντα351
 • 34. Υπόδειγμα αίτησης πτώχευσης355
 • Παρατηρήσεις Θ. Κουλουριάνου366
 • 35. Υπόδειγμα ανακοπής για επαλήθευση απαίτησης μετά την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας στον γραμματέα των πτωχεύσεων370
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη373
 • IV. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ359
 • 36. Υπόδειγμα αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης κατά πρωτοφειλέτη και εγγυητή για απαίτηση από αλληλόχρεο λογαριασμό361
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη369
 • 37. Υπόδειγμα ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τον εγγυητή λόγω ελευθέρωσής του από εγγύηση ορισμένου χρόνου374
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη378
 • 38. Υπόδειγμα αγωγής επενδυτικών συμβούλων380
 • Παρατηρήσεις Δ. Λαδά389
 • 39. Υπόδειγμα αγωγής αδικοπραξίας κατά τράπεζας για παράλειψη ελέγχου του αξιόχρεου πελάτη της προ χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών397
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη401
 • 40. Υπόδειγμα αγωγής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από αυθαίρετη έκδοση πιστωτικής κάρτας405
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη410
 • V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ431
 • 41. Υπόδειγμα αγωγής ασφαλισμένου433
 • Παρατηρήσεις Γ. Ψαρουδάκη438
 • 42. Υπόδειγμα αγωγής κατά αντασφαλιστή για καταβολή ασφαλίσματος446
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα451
 • 43. Υπόδειγμα προσεπίκλησης ασφαλιστή ενωμένης με παρεμπίπτουσα αγωγή454
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα459
 • 44. Υπόδειγμα αγωγής καταβολής ασφαλίσματος (νοσήλια)465
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα469
 • 45. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης κατόπιν υποκατάστασης στα δικαιώματα του ασφαλισμένου471
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα479
 • 46. Υπόδειγμα αγωγής καταβολής εισπραχθέντων ασφαλίστρων483
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα488
 • 47. Υπόδειγμα αγωγής ομαδικών ασφαλιστηρίων490
 • Παρατηρήσεις Δ. Λαδά495
 • VI. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ501
 • 48. Υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς503
 • Παρατηρήσεις Α. Κουλορίδα517
 • 49. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης αδικοπραξίας κατά τράπεζας ή ΕΠΕΥ για παράβαση του καθήκοντος ενημέρωσης και διαφώτισης του αντισυμβαλλομένου που απαιτείται σε συμβάσεις σε ιδιαίτερα επικίνδυνα και πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα (λ.χ. “perpetual bonds”)520
 • Παρατηρήσεις Ι. Γεροντίδη530
 • VII. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ539
 • 50. Υπόδειγμα αγωγής περί παραπλανητικής διαφήμισης539
 • Παρατηρήσεις Χ. Αποστολόπουλου557
 • 51. Υπόδειγμα αγωγής μποϋκοτάζ560
 • Παρατηρήσεις Δ. Λαδά573
 • 52. Υπόδειγμα αγωγής παραπλανητικής διαφήμισης και παράβασης διατάξεων οργανωτικού χαρακτήρα577
 • Παρατηρήσεις Γ. Μπαμπέτα584
 • 53. Υπόδειγμα ασφαλιστικών μέτρων αθέμιτης υποτίμησης593
 • Παρατηρήσεις Γ. Μπαμπέτα600
 • VIII. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ605
 • 54. Follow - on αγωγή αποζημίωσης από παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού607
 • Παρατηρήσεις Σ. Δρακακάκη614
 • 55. Stand - alone αγωγή αποζημίωσης από παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού615
 • Παρατηρήσεις Σ. Δρακακάκη623
 • IX. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ631
 • 56. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης για ζημία προκληθείσα κατά την παροχή (επενδυτικών) υπηρεσιών633
 • Παρατηρήσεις Χ. Χασάπη642
 • 57. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης για ζημία προκληθείσα από ελαττωματικό προϊόν649
 • Παρατηρήσεις Χ. Χασάπη653
 • 58. Υπόδειγμα αγωγής περί καταχρηστικών ΓΟΣ666
 • Παρατηρήσεις Δ. Λαδά672
 • X. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ679
 • 59. Υπόδειγμα αγωγής με βάση σήμα ή/και διακριτικό γνώρισμα681
 • Παρατηρήσεις Χ. Φέλκελ688
 • 60. Υπόδειγμα ανακοπής κατά της αποδοχής σήματος691
 • Παρατηρήσεις Μ. Θεοδωρίδου696
 • 61. Υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον της ΔΕΣ κατά απόρριψης σήματος699
 • Παρατηρήσεις Μ. Θεοδωρίδου702
 • 62. Υπόδειγμα αγωγής περί προσβολής ευρεσιτεχνίας704
 • Παρατηρήσεις Ι. Βενιέρη710
 • 63. Υπόδειγμα αγωγής ακυρότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας713
 • Παρατηρήσεις Ι. Βενιέρη718
 • 64. Υπόδειγμα αγωγής διεκδίκησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας720
 • Παρατηρήσεις Ι. Βενιέρη720
 • XI. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ727
 • 65. Υπόδειγμα αγωγής λόγω προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας729
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου733
 • 66. Υπόδειγμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων λόγω προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας738
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου742
 • 67. Υπόδειγμα αίτησης παροχής δικαιώματος ενημέρωσης745
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου749
 • 68. Υπόδειγμα αιτήματος άρσης και παράλειψης προσβολής κατά διαμεσολαβητή παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο751
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου754
 • 69. Υπόδειγμα αίτησης ΟΣΔ για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 18 § 6 Ν 2121/1993756
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου759
 • 70. Υπόδειγμα αίτησης έκδοσης Εισαγγελικής Διάταξης για παύση προσβολής761
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου762
 • 71. Υπόδειγμα έγκλησης λόγω προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας763
 • Παρατηρήσεις Π. Κοριατοπούλου766
 • XII. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ769
 • 72. Υπόδειγμα αγωγής απο σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)771
 • Παρατηρήσεις Δ. Κωστάκη786
 • 73. Υπόδειγμα αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης λόγω αντίθεσης σε διατάξεις δημόσιας τάξης790
 • Παρατηρήσεις Γ. Πανίτσα793
 • 74. Υπόδειγμα αγωγής αποζημίωσης πελατείας σε σύμβαση διανομής797
 • Παρατηρήσεις Γ. Μπαμπέτα805
 • XIII. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ821
 • 75. Υπόδειγμα αγωγής κατά διαμεταφορέα/μεταφορέα (CMR)823
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα829
 • 76. Υπόδειγμα αγωγής κατά του χερσαίου μεταφορέα833
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα836
 • 77. Υπόδειγμα αγωγής κατά διαμεταφορέα/θαλάσσιου μεταφορέα839
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα842
 • 78. Υπόδειγμα αγωγής κατά διαμεταφορέα/αερομεταφορέα845
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα848
 • 79. Υπόδειγμα αγωγής κατά του σιδηροδρομικού μεταφορέα850
 • Παρατηρήσεις Ν. Ζάννη / Θ. Τσιβόλα853
 • XIV. ΝΑΥΤΙΚΟ857
 • 80. Υπόδειγμα δήλωσης περί συνολικού περιορισμού της ευθύνης861
 • Παρατηρήσεις Ε. Κωνσταντινίδη861
 • 81. Υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου874
 • Παρατηρήσεις Ε. Κωνσταντινίδη877
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο889
 • 0
 • 0