Εφαρμογές της αρχής "intuitus personae"

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2010
ISBN: 978-960-562-733-1
Σελίδες: 246
Συγγραφέας: Ζ. Θεοχαροπούλου
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Η παρούσα μονογραφία επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες - παρεκκλίσεις που παρουσιάζει η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Σκοπού σε σύγκριση κυρίως προς τον κλασικό τύπο της ανώνυμης εταιρίας του ΚΝ 2190/1920.

Ο θεσμός για τις  Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που εισήχθηκε στη χώρα μας με το Ν 3389/2005 για την εκτέλεση δημόσιων έργων ή παροχή δημόσιων υπηρεσιών με την άμεση χρηματοδότηση από τον Ιδιωτικό Τομέα, συνιστά αναμφισβήτητα μία σύγχρονη πολύ-επιστημονική (νομικής, οικονομικής και πολιτικής επιστήμης) προβληματική.

Από άποψη ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα, εταιρικού δικαίου, η σημαντικότερη προβληματική γεννάται από το γεγονός ότι ο Ν 3389/2005 εισάγει, μεταξύ άλλων, ένα νέο «μόρφωμα: Την ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού. Η νομική ιδιομορφία στην ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού κατά τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  για την εκτέλεση δημόσιων έργων ή την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και την εκμετάλλευση ή συντήρηση αυτών με ιδιωτικά κεφάλαια, έγκειται στον έντονο προσωποπαγή χαρακτήρα που της προσδίδει ο ίδιος ο νόμος, κατʼ εφαρμογή της δικαιϊκής αρχής "intuitus personae".

Ερευνάται λοιπόν η εφαρμογή της αρχής "intuitus personae" τόσο στο προσυμβατικό όσο και στο συμβατικό στάδιο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) καθώς και κατά τη χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού.

Ειδικότερα: Η αρχή "intuitus personae" επικρατεί τόσο στο προσυμβατικό, όσο και στο συμβατικό στάδιο στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Στο προσυμβατικό στάδιο το οποίο συμπίπτει με το προϊδρυτικό στάδιο της ανάδοχης ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού στις  Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), γίνεται η επιλογή από την αναθέτουσα δημόσια αρχή του ανάδοχου της Σύμπραξης ιδιωτικού φορέα, βάσει κυρίως των προσωπικών ικανοτήτων και χρηματοοικονομικών του δυνατοτήτων, προκειμένου αυτός να συστήσει υποχρεωτικά την ανάδοχη ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού, για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης και την υλοποίηση του αντικειμένου της. Κατά το συμβατικό, επίσης, στάδιο, το οποίο συμπίπτει με τη λειτουργία της σχετικής ανάδοχης ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού, επιτυγχάνεται ο ειδικός δημόσιος σκοπός της, λόγω των έντονων προσωποπαγών αυτής στοιχείων στη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρίας, τα οποία, καθιστούν, εν συνεχεία, αναγκαία τη χρηματοδότηση αυτής, μέσω κυρίως τραπεζικής δανειακής χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση της ανάδοχης ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) γίνεται βάσει των υποδεικνυόμενων από το Ν 3389/2005 σύγχρονων χρηματοδοτικών σχημάτων, κοινοτικής και διεθνούς συναλλακτικής εμπειρίας και προσφέρεται από τα πιστωτικά ιδρύματα βάσει των χρηματοοικονομικών και προσωπικών δυνατοτήτων του επιλεγέντα, ως ανάδοχου της Σύμπραξης, ιδιωτικού φορέα.

Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας που περιέχει τις διατάξεις του Ν 3389/2005.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • A. Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα1
 • α. Το φαινόμενο των συμβατικών Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα1
 • β. Η Σύμβαση Σύμπραξης του Ν 3389/20053
 • Β. Η αρχή «intuitus personae» και η εφαρμογή της στην ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού της Σύμβασης Σύμπραξης5
 • α. Η αρχή «intuitus personae»5
 • β. Η εφαρμογή της αρχής «intuitus personae» στην α.ε. ειδικού σκοπού7
 • Γ. Η διάρθρωση της ύλης του αντικειμένου της Μονογραφίας13
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η εφαρμογή της αρχής “intuitus personae” στο προσυμβατικό στάδιο της Σύμβασης: προϋποθέσεις σύστασης της ανάδοχης “ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού”21
 • Ι. Η Προκήρυξη Διαγωνισμού κατά τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της διαφάνειας21
 • Α. Η εφαρμογή γενικών αρχών στην Προκήρυξη Διαγωνισμού και στην όλη διαδικασία ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης σε ιδιωτικό φορέα21
 • Β. Η δημοσιότητα και το περιεχόμενο της Προκήρυξης Διαγωνισμού Σύμπραξης24
 • Γ. Η νομική μορφή των υποψήφιων ιδιωτικών φορέων στις διαδικασίες ανάθεσης των Συμβάσεων Σύμπραξης28
 • ΙΙ. Τα αναγκαία προσόντα και οι ικανότητες των μετεχόντων ιδιωτικών φορέων στις διαδικασίες ανάθεσης των Συμβάσεων Σύμπραξης32
 • Α. Λόγοι αποκλεισμού υποψήφιων ιδιωτικών φορέων33
 • Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων35
 • Γ. Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των υποψηφίων37
 • ΙΙΙ. Η τελική επιλογή του ανάδοχου της Σύμβασης Σύμπραξης39
 • Α. Το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη, προσφοράς39
 • Β. Το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής42
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εφαρμογή της αρχής “intuitus personae” κατά τη σύσταση και λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού48
 • Ι. Τα ιδιαίτερα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού του Ν 3389/200548
 • Α. Η νομική έννοια της εταιρίας ειδικού σκοπού του Ν 3389/200548
 • Β. Λόγοι νομοθετικής πρόβλεψης της μορφής ανώνυμης εταιρίας για την εταιρία ειδικού σκοπού του Ν 3389/2005 περί Συμπράξεων .52
 • Λόγοι νομοθετικής πρόβλεψης της έδρας στην Ελλάδα της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού του νόμου 3389/200573
 • ΙΙ. Οι ουσιώδεις παρεκκλίσεις της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού από την ανώνυμη εταιρία του ΚΝ 2190/1920, κατ’εφαρμογή της αρχής “intuitus personae”80
 • Α. Η εφαρμογή της αρχής “intuitus personae” στην ανώνυμη εταιρία του ΚΝ 2190/192081
 • Β. Οι περιορισμοί του Ν.3389/2005 για τη μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού κατ΄εφαρμογή της αρχής “intuitus personae”84
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού,ως ειδικότερη συνέπεια της εφαρμογής της αρχής “intuitus personae”97
 • Ι. Η εκ του νόμου αυξημένη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού με ξένα κεφάλαια97
 • Α. Η τραπεζική δανειακή συμμετοχή ως ασφαλιστική δικλείδα για την επιτυχία της Σύμπραξης98
 • Β. Η τραπεζική δανειακή συμμετοχή στις Συμπράξεις και η συνεπής υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμπραξης102
 • ΙΙ. Τα συμβατικά χρηματοδοτικά σχήματα του άρθρου 25 του Ν 3389/2005105
 • Α. Καταπιστευτική εκχώρηση απαιτήσεων από τη χρηματοδοτούμενη ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού105
 • Β. Εκχώρηση απαιτήσεων από την ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού προς τιτλοποίησή τους111
 • IIΙ. Τα συμβατικά χρηματοδοτικά σχήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26 του Ν 3389/2005123
 • Α. Χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού εξασφαλισμένη με παραδοσιακές μορφές εμπράγματης ασφάλειας124
 • Β. Χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού εξασφαλιζόμενη με ενέχυρο ή εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεων131
 • Γ. Το κύρος των μορφών εμπράγματης εξασφάλισης της χρηματοδότησης σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλειοδότη και τα κριτήρια αυτού136
 • ΙV. Τα συμβατικά χρηματοδοτικά σχήματα της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν 3389/2005146
 • Α. Η χρηματοδότηση της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού εξασφαλιζόμενη με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ ενός εκπροσώπου της σχετικής ομάδας δανειστών146
 • Β. Η έκδοση ομολογιακού δανείου εξασφαλιζόμενου με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ ενός εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών155
 • ΕΠΙΜΕΤΡΟ - Αποτίμηση και Προοπτικές167
 • Α. Αποτίμηση – Συμπεράσματα167
 • Β. Οι προοπτικές του Ν 3389/2005 ως προς την επίτευξη των άμεσων στόχων του172
 • Γ. Η συμβολή της ανάδοχης της Σύμπραξης ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Χώρας178
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ183
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ189
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο223