Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-866-7
Σελίδες: 1.760
Συγγραφέας: Σπ. Ανδρίτσος, Κ. Βαρσάνης, Χρ. Ευθυμίου, Ι. Μιχαηλίδης, Ε. Μπαλογιάννη, Αν. Πλεύρη, Π. Ρεντούλης, Χρ. Τριανταφυλλίδης
Επιμέλεια: Χ. Απαλαγάκη

Το έργο προσεγγίζει ερμηνευτικά κατά τρόπο ευσύνοπτο και πλήρη τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτά ισχύουν μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις ιδίως του Ν 4512/2018 (ιδίως ως προς την υποχρεωτική πλέον διεξαγωγή του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης) για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, αλλά και των Ν 4549/2018 και 4604/2019, και είναι εμπλουτισμένο με πρόσφατη νομολογία. Η ανάλυση και η ερμηνεία του κάθε άρθρου γίνεται με επιστημονική αντικειμενικότητα και πληρότητα και βασίζεται στην πάγια, αλλά και στην εξελισσόμενη νομολογία και τη νομοθεσία, ενώ συνοδεύεται με την καταγραφή του αναγκαίου θεωρητικού πλαισίου. Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση του ΕισΝΚΠολΔ και αναλυτικού αλφαβητικού ευρετηρίου. Συνιστά έναν ολοκληρωμένο ερμηνευτικό οδηγό της Πολιτικής Δικονομίας, συνεισφέροντας στην ασφάλεια δικαίου.

 • 1774
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ1813
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ1813
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1813
 • Γενικές διατάξεις1813
 • Άρθρο 591 Έρευνα της διαδικασίας1813
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ1829
 • Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση1829
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι – Υπαγόμενες διαφορές1829
 • Άρθρο 592 Υπαγόμενες διαφορές1829
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Κοινές διατάξεις1841
 • Άρθρο 593 Μόνο με αγωγή1841
 • Άρθρο 594 Ικανότητα δικαστικής παράστασης των ανηλίκων που συνάπτουν γάμο και των προσώπων υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση1843
 • Άρθρο 595 Σημασία ερημοδικίας1844
 • Άρθρο 596 Θάνατος διαδίκου. Συνέπειες1847
 • Άρθρο 597 Ελεύθερη εκτίμηση ομολογίας κ.λπ.1852
 • Άρθρο 598 Προθεσμία αναψηλάφησης1855
 • Άρθρο 599 Παραίτηση από τα ένδικα μέσα1857
 • Άρθρο 600 Προδικαστικά ζητήματα1859
 • Άρθρο 601 Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων1861
 • Άρθρο 602 Δεδικασμένο1866
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές1872
 • Άρθρο 603 Κατά ποίων στρέφεται η αγωγή αναγνώρισης ή ακύρωσης γάμου1872
 • Άρθρο 604 Συμμετοχή εισαγγελέα1874
 • Άρθρο 605 Δικαιοδοσία επί αλλοδαπών1876
 • ΤΙΤΛΟΣ IV – Διατάξεις για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων 1879
 • Άρθρο 606 Επί υιοθεσίας1897
 • Άρθρο 607 Υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις1881
 • Άρθρο 608 Κατά τόπον αρμοδιότητα1887
 • Άρθρο 609 Παθητική νομιμοποίηση1888
 • ΤΙΤΛΟΣ V – Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές1893
 • Άρθρο 610 Σώρευση αγωγών1893
 • Άρθρο 611 Υποχρεωτική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς1894
 • Άρθρο 612 Γνώμη τέκνου. Επικοινωνία με δικαστή1896
 • Άρθρο 613 Απόδοση ή παράδοση τέκνου1898
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ1899
 • Περιουσιακές διαφορές1899
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι – Υπαγόμενες διαφορές1899
 • Άρθρο 614 Υπαγόμενες διαφορές1899
 • ΤΙΤΛΟΣ II – Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές1960
 • Άρθρο 615 Προθεσμία από το δικαστήριο1960
 • Άρθρο 616 Εκτέλεση κατά υπομισθωτών1962
 • Άρθρο 617 Επανεγκατάσταση στο μίσθιο1966
 • Άρθρο 618 Κατάργηση δίκης λόγω καταβολής μισθωμάτων1970
 • Άρθρο 619 Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης1975
 • Άρθρο 620 Δεδικασμένο1977
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ – Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές1982
 • Άρθρο 621 Κατά τόπον αρμοδιότητα. Ομοδικία. Μη εμφάνιση διαδίκου1982
 • Άρθρο 622 Δικαιώματα επαγγελματικών σωματείων1994
 • ΤΙΤΛΟΣ IV – Διατάξεις για τις διαφορές από αμοιβές2003
 • Άρθρο 622Α Κατά τόπον αρμοδιότητα2003
 • ΤΙΤΛΟΣ V – Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους2008
 • Άρθρο 622Β Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους2019
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ2019
 • Διαταγές2019
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι – Διαταγή πληρωμής2019
 • Άρθρο 623 Πότε µπορεί να ζητηθεί2019
 • Άρθρο 624 Πότε δεν µπορεί να ζητηθεί2054
 • Άρθρο 625 Αρµόδιος δικαστής2061
 • Άρθρο 626 Στοιχεία αιτήσεως2064
 • Άρθρο 627 Διαδικασία έκδοσης2073
 • Άρθρο 628 Απόρριψη της αίτησης2074
 • Άρθρο 629 Παραδοχή της αίτησης2075
 • Άρθρο 630 Περιεχόµενο της διαταγής2076
 • Άρθρο 630Α Επίδοση διαταγής πληρωµής2082
 • Άρθρο 631 Τίτλος εκτελεστός2084
 • Άρθρο 632 Ανακοπή. Προθεσμία. Χορήγηση αναστολής. Διαδικασία εκδίκασης2091
 • Άρθρο 633 Απόφαση επί της ανακοπής2113
 • Άρθρο 634 Διακοπή παραγραφής2122
 • Άρθρο 635 Πού γίνεται η επίδοση της ανακοπής2125
 • Άρθρο 636 Επίδοση στο εξωτερικό2126
 • Άρθρο 636Α 2127
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ – Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου2131
 • Άρθρο 637 Πότε ζητείται2131
 • Άρθρο 638 Ποιος την εκδίδει2150
 • Άρθρο 639 Στοιχεία αίτησης2154
 • Άρθρο 640 Τι περιέχει η διαταγή. Πότε αποτελεί εκτελεστό τίτλο2162
 • Άρθρο 641 Πότε απορρίπτεται η αίτηση. Συνέπειες2172
 • Άρθρο 642 Ανακοπή κατά διαταγής2174
 • Άρθρο 643 Αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της διαταγής2187
 • Άρθρο 644 Αποτελέσµατα ανακοπής2192
 • Άρθρο 645 Σώρευση αιτημάτων στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου2197
 • Άρθρο 646-681Δ [Καταργήθηκαν]2202
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ2203
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ2203
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ2203
 • Γενικές διατάξεις2203
 • Άρθρο 682 Πότε διατάσσονται2203
 • Άρθρο 683 Αρμόδιο δικαστήριο2213
 • Άρθρο 684 Επί εκκρεμοδικίας2214
 • Άρθρο 685 Ανεπίτρεπτη η διαιτησία2220
 • Άρθρο 686 Αίτηση και ορισμός δικασίμου. Κλήτευση.2221
 • Άρθρο 687 Χωρίς κλήτευση2227
 • Άρθρο 688 Περιεχόμενο αιτήσεως2229
 • Άρθρο 689 Κατά αλλοδαπού δημοσίου2231
 • Άρθρο 690 Αρκεί η πιθανολόγηση2233
 • Άρθρο 691 Ορισμός ασφαλιστικού μέτρου2236
 • Άρθρο 691Α Προσωρινή διαταγή2238
 • Άρθρο 692 Ευχέρεια του δικαστηρίου2243
 • Άρθρο 693 Προθεσμία για την άσκηση αγωγής2250
 • Άρθρο 694 Εγγυοδοσία2252
 • Άρθρο 695 Προσωρινή ισχύς του μέτρου2253
 • Άρθρο 696 Ανάκληση ή μεταρρύθμιση2257
 • Άρθρο 697 Κατά την εκκρεμοδικία2261
 • Άρθρο 698 Υποχρεωτική ανάκληση2264
 • Άρθρο 699 Αποκλεισμός ένδικων μέσων2266
 • Άρθρο 700 Τρόπος εκτελέσεως της αποφάσεως. Προδικασία2269
 • Άρθρο 701 Αναστολή επί εγγυοδοσίας2272
 • Άρθρο 702 Διαφορές περί την εκτέλεση του μέτρου2272
 • Άρθρο 703 Επί απορρίψεως της αγωγής2275
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ2277
 • Εγγυοδοσία2277
 • Άρθρο 704 Πότε διατάσσεται2277
 • Άρθρο 705 Προς αντικατάσταση άλλου ασφαλιστικού μέτρου2279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ2281
 • Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης2281
 • Άρθρο 706 Προσημείωση. Καθορισμός ποσού2281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ2287
 • Συντηρητική κατάσχεση2287
 • Άρθρο 707 Σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο2287
 • Άρθρο 708 Καθορισμός ποσού2289
 • Άρθρο 709 Συντηρητική κατάσχεση πλοίου ή αεροσκάφους2290
 • Άρθρο 710 Ακατάσχετα2293
 • Άρθρο 711 Πώς γίνεται η κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη2296
 • Άρθρο 712 Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου2298
 • Άρθρο 713 Συντηρητική κατάσχεση πλοίου ή αεροσκάφους2300
 • Άρθρο 714 Συντηρητική κατάσχεση ακινήτου2302
 • Άρθρο 715 Συνέπειες συντηρητικής κατασχέσεως. Άσκηση αγωγής2304
 • Άρθρο 716 Μεσεγγύηση2306
 • Άρθρο 717 Αλλαγή προσώπου μεσεγγυούχου2308
 • Άρθρο 718 Εφαρμογή αναλόγων διατάξεων2310
 • Άρθρο 719 Εκποίηση λόγω φθοράς2311
 • Άρθρο 720 Συνέπειες για πλοία ή αεροσκάφη2312
 • Άρθρο 721 Δεύτερη κατάσχεση2314
 • Άρθρο 722 Μετατροπή σε αναγκαστική κατάσχεση2315
 • Άρθρο 723 Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως2317
 • Άρθρο 724 Προσημείωση ή συντηρητική κατάσχεση με διαταγή πληρωμής2318
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ2323
 • Δικαστική μεσεγγύηση2323
 • Άρθρο 725 Πότε διατάσσεται δικαστική μεσεγγύηση2323
 • Άρθρο 726 Στοιχεία της αποφάσεως2326
 • Άρθρο 727 Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων2328
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ2329
 • Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων2329
 • Άρθρο 728 Ποιες απαιτήσεις μπορεί να επιδικασθούν2329
 • Άρθρο 729 Περιορισμός ποσού. Άσκηση αγωγής2334
 • Άρθρο 729Α [Καταργήθηκε]2336
 • Άρθρο 730 Έκδοση οριστικής αποφάσεως2336
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ2339
 • Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης2339
 • Άρθρο 731 Περιεχόμενο2339
 • Άρθρο 732 Ευχέρεια του δικαστηρίου2339
 • Άρθρο 732Α [Προσωρινή απασχόληση εργαζομένου]2346
 • Άρθρο 733 Επί νομής ή κατοχής2347
 • Άρθρο 734 Διαδικασία. Έφεση. Προθεσμία2349
 • Άρθρο 735 Επί προσωπικών σχέσεων συζύγου και παιδιών. Μετοίκηση2353
 • Άρθρο 736 [Καταργήθηκε]2355
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ2355
 • Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση2355
 • Άρθρο 737 Άλλα ασφαλιστικά μέτρα2355
 • Άρθρο 738 Σχετικές διαφορές2357
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ2358
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού2358
 • Άρθρο 738Α Σχετικές διαφορές2358
 • ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ2401
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ2401
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ2401
 • Γενικές διατάξεις2401
 • Άρθρο 739 Ποιες υποθέσεις υπάγονται2401
 • Άρθρο 740 Αρμόδιο δικαστήριο2411
 • Άρθρο 741 Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων2416
 • Άρθρο 742 Ανήλικοι πάνω από 16 έτη2418
 • Άρθρο 743 Πληρεξουσιότητα2420
 • Άρθρο 744 Αυτεπάγγελτη έρευνα γεγονότων2420
 • Άρθρο 745 Προβολή ισχυρισμών2423
 • Άρθρο 746 Δικαστικά έξοδα2424
 • Άρθρο 747 Υποβολή αιτήσεως. Περιεχόμενο2425
 • Άρθρο 748 Ορισμός δικασίμου. Κοινοποιήσεις2428
 • Άρθρο 749 Όχι απόπειρα συμβιβασμού και διαμεσολάβηση2432
 • Άρθρο 750 Δικαιώματα του εισαγγελέα2432
 • Άρθρο 751 Μεταβολή του αιτήματος2433
 • Άρθρο 752 Παρέμβαση. Πώς ασκείται2434
 • Άρθρο 753 Προσεπίκληση. Πώς γίνεται2438
 • Άρθρο 754 Εμφάνιση ή μη αιτούντος και τρίτου2440
 • Άρθρο 755 [Συνοπτικά πρακτικά]2441
 • Άρθρο 756 [Απόφαση]2442
 • Άρθρο 757 Επίδοση αποφάσεως2442
 • Άρθρο 758 Ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως2443
 • Άρθρο 759 Πώς γίνεται η απόδειξη2450
 • Άρθρο 760 Άσκηση και κοινοποίηση ενδίκων μέσων2451
 • Άρθρο 761 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν έφεση2452
 • Άρθρο 762 Κατά ποίων απευθύνεται2454
 • Άρθρο 763 Αναστολή εκτελέσεως2455
 • Άρθρο 764 Συζήτηση εφέσεως2458
 • Άρθρο 765 Νέοι ισχυρισμοί και αποδεικτικά μέσα2460
 • Άρθρο 766 Σημείωση της αποφάσεως2461
 • Άρθρο 767 Αναψηλάφηση2461
 • Άρθρο 768 Σημείωση αποφάσεως2462
 • Άρθρο 769 Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν αναίρεση2463
 • Άρθρο 770 Αναστολή εκτελέσεως2464
 • Άρθρο 771 Σημείωση της αναστολής2465
 • Άρθρο 772 Σημείωση της αποφάσεως αναιρέσεως2466
 • Άρθρο 773 Τριτανακοπή2466
 • Άρθρο 774 Αναστολή εκτελέσεως2469
 • Άρθρο 775 Σημείωση της αποφάσεως2470
 • Άρθρο 776 Ειδικά βιβλία2470
 • Άρθρο 777 Σημείωση σε αντίγραφα ή αποσπάσματα2471
 • Άρθρο 778 Απαράδεκτο νέας αίτησης2472
 • Άρθρο 779 Πράξεις που έγιναν με καλή πίστη2473
 • Άρθρο 780 Απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου2474
 • Άρθρο 781 Προσωρινή διαταγή2477
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ2479
 • Ειδικές διατάξεις2479
 • Άρθρο 782 Βεβαίωση γεγονότων2479
 • Άρθρο 783 Αφάνεια2485
 • Άρθρο 784 Διαδικασία άρσεως2488
 • Άρθρο 785 Αποτελέσματα αποφάσεως περί αφανείας2489
 • Άρθρο 786 Διορισμός προσωρινής διοίκησης2490
 • Άρθρο 787 Αναγνώριση σωματείων2498
 • Άρθρο 788 Έλεγχος ανώνυμης εταιρίας2503
 • Άρθρο 789 Συνέλευση συνεταιρισμού2506
 • Άρθρο 790 Διορισμός εκκαθαριστών συνεταιρισμού2508
 • Άρθρο 791 Άρνηση καταχωρίσεως σε δημόσια βιβλία2509
 • Άρθρο 792 Άδεια εκποίησης ή απόδοσης ενεχύρου2516
 • Άρθρο 793 Διορισμός μεσεγγυούχου2519
 • Άρθρο 794 Διορισμός πραγματογνώμονα2520
 • Άρθρο 795 Διορισμός διαχειριστή επικαρπίας2522
 • Άρθρο 796 Διορισμός επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου. Αυτεπάγγελτη ενέργεια δικαστηρίου2524
 • Άρθρο 797 Άδεια προς ενέργεια ορισμένων πράξεων2527
 • Άρθρο 798 Άλλες περιπτώσεις2532
 • Άρθρο 7992534
 • Άρθρο 800 Υιοθεσία. Ένδικα μέσα2539
 • Άρθρο 801 Δικαστική συμπαράσταση2545
 • Άρθρο 802 Ικανότητα δικαστικής παράστασης του συμπαραστατούμενου. Διαδικασία2550
 • Άρθρο 803 Άσκηση ένδικων μέσων2553
 • Άρθρο 804 Επικοινωνία δικαστηρίου2555
 • Άρθρο 805 Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης2556
 • Άρθρο 806 Μη αναστολή απόφασης2560
 • Άρθρο 807 Δημοσίευση διαθήκης2561
 • Άρθρο 809 Βιβλία διαθηκών2568
 • Άρθρο 810 Δικαστήριο κληρονομίας2568
 • Άρθρο 811 Διάταξη καταθέσεως διαθήκης2570
 • Άρθρο 812 Δήλωση αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας2572
 • Άρθρο 813 Διορισμός ειδικού κηδεμόνα2573
 • Άρθρο 814 Εκκαθάριση κληρονομίας και διορισμός εκκαθαριστή2574
 • Άρθρο 815 Παύση εκτελεστή διαθήκης2577
 • Άρθρο 816 Καθορισμός προθεσμίας για βεβαρημένο2578
 • Άρθρο 817 Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας2580
 • Άρθρο 818 Άδεια προς διάθεση κληρονομιαίων2582
 • Άρθρο 819 Κληρονομητήριο2583
 • Άρθρο 820 Τι πρέπει να περιέχει η απόφαση2591
 • Άρθρο 821 Τεκμήριο κληρονόμου2593
 • Άρθρο 822 Έκταση τεκμηρίου2594
 • Άρθρο 823 Αφαίρεση κληρονομητηρίου2595
 • Άρθρο 824 Ένδικα μέσα και προθεσμία2597
 • Άρθρο 825 Ερμηνεία διαθήκης υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών2599
 • Άρθρο 826 Σφράγιση πραγμάτων2605
 • Άρθρο 827 Πώς γίνεται2607
 • Άρθρο 828 Εύρεση διαθήκης ή εγγράφων2608
 • Άρθρο 829 Ορισμός μεσεγγυούχου2609
 • Άρθρο 830 Έκθεση σφραγίσεως και περιεχόμενο2610
 • Άρθρο 831 Αποσφράγιση2611
 • Άρθρο 832 Ορισμός συμβολαιογράφου για απογραφή2612
 • Άρθρο 833 Ορισμός προσώπων για παραλαβή αντικειμένων2613
 • Άρθρο 834 Πώς γίνεται η αποσφράγιση2614
 • Άρθρο 835 Εξέταση των σφραγίδων2614
 • Άρθρο 836 Απογραφή και αποσφράγιση2615
 • Άρθρο 837 Έκθεση αποσφραγίσεως και περιεχόμενο2616
 • Άρθρο 838 Απογραφή. Ορισμός συμβολαιογράφου2617
 • Άρθρο 839 Ενέργειες συμβολαιογράφου2619
 • Άρθρο 840 Έκθεση απογραφής2620
 • Άρθρο 841 Διαφορές κατά τη σφράγιση, αποσφράγιση ή απογραφή2621
 • Άρθρο 842 Διατάγματα2623
 • Άρθρο 843 Πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος2623
 • Άρθρο 844 Στοιχεία προσκλήσεως2625
 • Άρθρο 845 Δημοσίευση της προσκλήσεως2626
 • Άρθρο 846 Αναγγελίες δικαιώματος2626
 • Άρθρο 847 Αποκλεισμός δικαιωμάτων που δεν αναγγέλθηκαν2627
 • Άρθρο 848 Αποτελέσματα αναγγελίας2628
 • Άρθρο 849 Τριτανακοπή2629
 • Άρθρο 850 Κήρυξη αξιογράφου ανισχύρου2630
 • Άρθρο 851 Ποιος μπορεί να τη ζητήσει2632
 • Άρθρο 852 Περιεχόμενο αιτήσεως2633
 • Άρθρο 853 Αρκεί πιθανολόγηση2634
 • Άρθρο 854 Πρόσκληση του κομιστή να καταθέσει το αξιόγραφο2635
 • Άρθρο 855 Ειδική προθεσμία προσκλήσεως2636
 • Άρθρο 856 Κατάθεση του αξιογράφου2637
 • Άρθρο 857 Απόφαση2638
 • Άρθρο 858 Άσκηση δικαιωμάτων2639
 • Άρθρο 859 Απαγόρευση παροχής προς τον κομιστή2639
 • Άρθρο 860 Δημόσια κατάθεση2640
 • Άρθρο 861 Βεβαιωτικός όρκος2641
 • Άρθρο 862 Ορισμός προθεσμίας2642
 • Άρθρο 863 Ποιος δεν υποχρεούται να δώσει τον όρκο2643
 • Άρθρο 864 Άρνηση δόσεως ή μη εμφάνιση. Προσωποκράτηση2644
 • Άρθρο 865 Μεταγενέστερη δόση του όρκου. Συνέπειες2645
 • Άρθρο 866 Ποια πρόσωπα καταδικάζονται σε προσωπική κράτηση2646
 • ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ2647
 • ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ2647
 • Άρθρο 867 Διαφορές υπαγόμενες σε διαιτησία2647
 • Άρθρο 868 Μελλοντικές διαφορές2654
 • Άρθρο 869 Έγγραφη συμφωνία2656
 • Άρθρο 870 Χρόνος προβολής της συμφωνίας2662
 • Άρθρο 871 Ποιοι μπορούν να ορισθούν διαιτητές2664
 • Άρθρο 872 Πώς ορίζονται2668
 • Άρθρο 873 Πρόσκληση για ορισμό διαιτητών2669
 • Άρθρο 874 Ορισμός επιδιαιτητή2670
 • Άρθρο 875 Περιπτώσεις αντικαταστάσεως2671
 • Άρθρο 876 Ορισμός από τρίτον2671
 • Άρθρο 877 Δεν ανακαλείται ο ορισμός2672
 • Άρθρο 878 Ορισμός από το δικαστήριο. Διαδικασία2672
 • Άρθρο 879 Κατάλογος διαιτητών2674
 • Άρθρο 880 Ορισμός μη υποχρεωτικός. ΄Αρνηση εκπληρώσεως καθηκόντων2675
 • Άρθρο 881 Έκταση ευθύνης2676
 • Άρθρο 882 Αμοιβή και έξοδα2677
 • Άρθρο 882Α Αμοιβή δικαστικού λειτουργού2680
 • Άρθρο 883 Ανάκληση και εξαίρεση διαιτητών2682
 • Άρθρο 884 Προθεσμία2685
 • Άρθρο 885 Λόγοι παύσεως της συμφωνίας2687
 • Άρθρο 886 Διαδικασία της διαιτησίας. Δικαιώματα των μερών2690
 • Άρθρο 887 Μη εμφάνιση των μερών2694
 • Άρθρο 888 Διεξαγωγή αποδείξεων2696
 • Άρθρο 889 Διαιτησία και ασφαλιστικά μέτρα2698
 • Άρθρο 890 Εφαρμοζόμενο δίκαιο2700
 • Άρθρο 891 Τρόπος αποφάσεως2701
 • Άρθρο 892 Στοιχεία διαιτητικής αποφάσεως2703
 • Άρθρο 893 Κατάθεση2705
 • Άρθρο 894 Διόρθωση ή ερμηνεία2707
 • Άρθρο 895 Όχι ένδικα μέσα2708
 • Άρθρο 896 Δεδικασμένο2710
 • Άρθρο 897 Λόγοι ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως2712
 • Άρθρο 898 Αρμόδιο δικαστήριο2725
 • Άρθρο 899 Ποιοι μπορούν να τη ζητήσουν. Προθεσμία2726
 • Άρθρο 900 Παραίτηση2729
 • Άρθρο 901 Ανυπαρξία διαιτητικής αποφάσεως2730
 • Άρθρο 902 Μόνιμες διαιτησίες2733
 • Άρθρο 903 Αλλοδαπή διαιτητική απόφαση2736
 • ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ2745
 • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ2745
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ2745
 • Γενικές διατάξεις2745
 • Άρθρο 904 Εκτελεστοί τίτλοι2745
 • Άρθρο 905 Κήρυξη εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου2758
 • Άρθρο 906 Κήρυξη εκτελεστότητας αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως2783
 • Άρθρο 907 Προσωρινή εκτέλεση2791
 • Άρθρο 908 Εξαιρετικοί λόγοι2794
 • Άρθρο 909 Πότε αποκλείεται2796
 • Άρθρο 910 Πότε είναι υποχρεωτική2800
 • Άρθρο 911 Υπό όρους2802
 • Άρθρο 912 Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας2803
 • Άρθρο 913 Ευχέρεια κατά την εκκρεμοδικία2809
 • Άρθρο 914 Επαναφορά των πραγμάτων2812
 • Άρθρο 915 Επί απαιτήσεως υπό αίρεση ή προθεσμία2816
 • Άρθρο 916 Παροχή ορισμένη2825
 • Άρθρο 917 Επί αντικαταστατών πραγμάτων2828
 • Άρθρο 918 Απόγραφο2830
 • Άρθρο 919 Κατά ποίων γίνεται η εκτέλεση2836
 • Άρθρο 920 Κατά ομορρύθμων εταίρων2843
 • Άρθρο 921 Κατά κληρονόμων2846
 • Άρθρο 922 Κληρονομητήριο για τον οφειλέτη2849
 • Άρθρο 923 Επί αλλοδαπού δημοσίου2850
 • Άρθρο 924 Επίδοση επιταγής προς εκτέλεση2853
 • Άρθρο 925 Επί κληρονομικής απαιτήσεως ή υποχρεώσεως2860
 • Άρθρο 926 Προθεσμία επιταγής2862
 • Άρθρο 927 Εντολή προς εκτέλεση2865
 • Άρθρο 928 Καταβολή προς τον δικαστικό επιμελητή2869
 • Άρθρο 929 Εξουσία επιμελητή. Συνδρομή της αρχής2870
 • Άρθρο 930 Αντίσταση και βία2871
 • Άρθρο 931 Έκθεση επιμελητή2872
 • Άρθρο 932 Έξοδα. Προκαταβολή2873
 • Άρθρο 934 Προθεσμία ανακοπής2899
 • Άρθρο 935 Υποχρεωτική σώρευση λόγων ανακοπής2904
 • Άρθρο 936 Ανακοπή τρίτου2907
 • Άρθρο 937 Παρέμβαση. Ένδικα μέσα2921
 • Άρθρο 938 [Αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης]2929
 • Άρθρο 939 Γνωστοποίηση αναστολής2930
 • Άρθρο 940 Δικαιώματα οφειλέτη επί ανακοπής αποφάσεως ή εκτελέσεως2932
 • Άρθρο 940Α Απαγόρευση πράξεων εκτέλεσης2938
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ2939
 • Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης2939
 • Άρθρο 941 Ορισμένο κινητό πράγμα2939
 • Άρθρο 942 Ορισμένα αντικαταστατά πράγματα2942
 • Άρθρο 943 Επί ακινήτου2943
 • Άρθρο 944 Επί πλοίων ή αεροσκαφών2950
 • Άρθρο 945 Όταν η πράξη μπορεί να γίνει από τρίτον2951
 • Άρθρο 946 Αξίωση για αυτοπρόσωπη επιχείρηση πράξης2954
 • Άρθρο 947 Επί παραλείψεως ή ανοχής2959
 • Άρθρο 948 Αποζημίωση2967
 • Άρθρο 949 Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως2969
 • Άρθρο 950 Απόδοση ή παράδοση τέκνου2976
 • Άρθρο 951 Επί χρηματικής απαιτήσεως2981
 • Άρθρο 952 Υποβολή καταλόγου περιουσιακών στοιχείων2985
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ2989
 • Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη2989
 • Άρθρο 953 Κατάσχεση κινητών. Ποια δεν κατάσχονται2989
 • Άρθρο 954 Τρόπος κατασχέσεως. Έκθεση2996
 • Άρθρο 955 Επιδόσεις της εκθέσεως3006
 • Άρθρο 956 Μεσεγγύηση, δημόσια κατάθεση3011
 • Άρθρο 957 Επί κατασχέσεως χρημάτων3017
 • Άρθρο 958 Συνέπειες κατάσχεσης3019
 • Άρθρο 959 Πλειστηριασμός κινητών3024
 • Άρθρο 959Α [Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα - ηλεκτρονικός πλειστηριασμός] [Τίτλος εκ του νόμου]3050
 • Άρθρο 960 [Κατασχετήρια έκθεση. Δημοσίευση]3050
 • Άρθρο 961 [Διόρθωση προγράμματος]3050
 • Άρθρο 962 Υποκείμενα σε φθορά3050
 • Άρθρο 963 [Κήρυξη]3052
 • Άρθρο 964 Σειρά κατακυρώσεως3052
 • Άρθρο 965 Κατακύρωση. Μη καταβολή εκπλειστηριάσματος. Αναπλειστηριασμός3055
 • Άρθρο 966 Μη εμφάνιση πλειοδοτών3068
 • Άρθρο 967 Χρηματιστηριακές αξίες3075
 • Άρθρο 968 Καρποί3077
 • Άρθρο 969 Κατακύρωση3078
 • Άρθρο 970 Κατακύρωση στον επισπεύδοντα3084
 • Άρθρο 971 Ικανοποίηση δανειστών χωρίς πίνακα3087
 • Άρθρο 972 Αναγγελία. Διατυπώσεις και προθεσμία3091
 • Άρθρο 973 Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού3100
 • Άρθρο 974 Πίνακας κατάταξης3108
 • Άρθρο 975 Γενικά προνόμια3113
 • Άρθρο 976 Ειδικά προνόμια3121
 • Άρθρο 977 Σειρά κατάταξης προνομιούχων και μη3124
 • Άρθρο 977Α Σειρά κατάταξης υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη3130
 • Άρθρο 978 Τυχαία κατάταξη3143
 • Άρθρο 979 Ανακοπή κατά του πίνακα3147
 • Άρθρο 980 Διανομή πλειστηριάσματος3161
 • Άρθρο 981 Βιβλίο πλειστηριασμών3164
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ3165
 • Κατάσχεση στα χέρια τρίτου3165
 • Άρθρο 982 Τι κατάσχεται. Εξαιρούμενα3165
 • Άρθρο 983 Πώς γίνεται3175
 • Άρθρο 984 Συνέπειες3193
 • Άρθρο 985 Δήλωση του τρίτου. Παράλειψη και συνέπειες3203
 • Άρθρο 986 Ανακοπή κατά της δήλωσης3212
 • Άρθρο 987 Προσβολή της κατασχέσεως3221
 • Άρθρο 988 Υποχρέωση του τρίτου3223
 • Άρθρο 989 Τίτλος εκτελεστός3227
 • Άρθρο 990 Αποδοχή ανακοπής3229
 • Άρθρο 991 Επί εξασφαλισμένης απαιτήσεως3231
 • Άρθρο 991Α Άυλες κινητές αξίες ως αντικείμενο κατάσχεσης3232
 • Άρθρο 991Β Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ως αντικείμενο κατάσχεσης3234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ3236
 • Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη3236
 • Άρθρο 992 Αντικειμενικά όρια της κατάσχεσης του οφειλέτη3236
 • Άρθρο 993 Πώς γίνεται3245
 • Άρθρο 994 Παραρτήματα3252
 • Άρθρο 995 Επιδόσεις της εκθέσεως3253
 • Άρθρο 996 Μεσεγγύηση3259
 • Άρθρο 997 Συνέπειες κατάσχεσης3265
 • Άρθρο 998 Πλειστηριασμός ακινήτου3267
 • Άρθρο 998Α [Διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού]3271
 • Άρθρο 999 [Επιδόσεις και δημοσιεύσεις]3271
 • Άρθρο 1000 Αναστολή πλειστηριασμού3271
 • Άρθρο 1001 Κήρυξη. Περισσότερα ακίνητα3276
 • Άρθρο 1001Α Κατάσχεση ακινήτων που αποτελούν οικονομικό σύνολο3280
 • Άρθρο 1002 Κατακύρωση3283
 • Άρθρο 1003 Υπερθεματισμός για λογαριασμό τρίτου3286
 • Άρθρο 1004 Πλειστηρίασμα. Τρόπος καταβολής. Εγγυήσεις3288
 • Άρθρο 1005 Περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως3291
 • Άρθρο 1006 Ικανοποίηση δανειστών χωρίς πίνακα3298
 • Άρθρο 1007 Κατάταξη3301
 • Άρθρο 1008 Αναδοχή ενυπόθηκου χρέους3305
 • Άρθρο 1009 Τύχη μίσθωσης3307
 • Άρθρο 1010 Εγγραφή ανακοπής στα βιβλία διεκδικήσεων3309
 • Άρθρο 1011 Διαδικασία κατασχέσεως πλοίου3311
 • Άρθρο 1011Α Πλειστηριασμός πλοίου3314
 • Άρθρο 1012 Διατυπώσεις πλειστηριασμού πλοίου3318
 • Άρθρο 1013 Αλλοδαπό πλοίο3324
 • Άρθρο 1014 Διαδικασία κατάσχεσης αεροσκάφους3326
 • Άρθρο 1015 Διατυπώσεις πλειστηριασμού αεροσκάφους3328
 • Άρθρο 1016 Αποκλίσεις για την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό ξένου αεροσκάφους3330
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ3331
 • Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων3331
 • Άρθρο 1017 Ελαττώματα πλειστηριαζομένου. Ευθύνη. Κίνδυνος3331
 • Άρθρο 1018 Τύχη πλειστηριάσματος σε περίπτωση ακυρώσεως3342
 • Άρθρο 1019 Διαδικασία ανατροπής κατασχέσεως3346
 • Άρθρο 1020 Διεκδίκηση μετά τον πλειστηριασμό3355
 • Άρθρο 1021 Εκούσιος πλειστηριασμός3359
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ3366
 • Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων3366
 • Άρθρο 1022 Κατάσχεση περιουσιακών δικαιωμάτων3366
 • Άρθρο 1023 Πώς διατάσσεται3380
 • Άρθρο 1024 Αξιοποίηση του δικαιώματος3385
 • Άρθρο 1025 Πώς γίνεται η κατάσχεση3390
 • Άρθρο 1026 Πλειστηριασμός δικαιώματος3394
 • Άρθρο 1027 Διαχείριση3394
 • Άρθρο 1028 Περιεχόμενο διαχειρίσεως3395
 • Άρθρο 1029 Αντικατάσταση διαχειριστή3396
 • Άρθρο 1030 Τρόπος ικανοποιήσεως δανειστών3397
 • Άρθρο 1031 Αντιρρήσεις3399
 • Άρθρο 1032 Έγγραφη λογοδοσία3401
 • Άρθρο 1033 Πώς και πότε παύει η διαχείριση3401
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ3403
 • Αναγκαστική διαχείριση3403
 • Άρθρο 1034 Διαδικασία επιβολής αναγκαστικής διαχειρίσεως3403
 • Άρθρο 1035 Πότε δεν επιβάλλεται3406
 • Άρθρο 1036 Εγγραφή στα βιβλία. Αποτελέσματα3408
 • Άρθρο 1037 Ποιοι διορίζονται διαχειριστές. Προθεσμία αποδοχής3410
 • Άρθρο 1038 Στέρηση διαχειρίσεως του οφειλέτη3411
 • Άρθρο 1039 Περιεχόμενο αναγκαστικής διαχειρίσεως3413
 • Άρθρο 1040 Αντικατάσταση διαχειριστή3415
 • Άρθρο 1041 Αποζημίωση διαχειριστή. Διατροφή οφειλέτη3416
 • Άρθρο 1042 Καταβολή χρεών και εξόδων3418
 • Άρθρο 1043 Τρόπος ικανοποιήσεως δανειστών3418
 • Άρθρο 1044 Αντιρρήσεις3420
 • Άρθρο 1045 Έγγραφη λογοδοσία3421
 • Άρθρο 1046 Πώς και πότε παύει η αναγκαστική διαχείριση3422
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ3423
 • Προσωπική κράτηση3423
 • Άρθρο 1047 Κατά ποίων και πώς διατάσσεται3423
 • Άρθρο 1048 Ποιοι δεν προσωποκρατούνται3442
 • Άρθρο 1049 Προδικασία εκτέλεσης. Διαδικασία σύλληψης3444
 • Άρθρο 1050 Αντιρρήσεις οφειλέτη. Κράτηση σε φυλακή3452
 • Άρθρο 1051 Χρονική διάρκεια κρατήσεως3457
 • Άρθρο 1052 Πότε απολύεται ο κρατούμενος3459
 • Άρθρο 1053 Κρατούμενος ασθενής3461
 • Άρθρο 1054 Διαφορές εκτελέσεως3462
 • Μεταβατικές διατάξεις άρθρο 1 άρθρο ένατο Ν 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015)3466
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ3469
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΟΥ3487
 • 0
 • 0