Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-870-4
Σελίδες: 728
Συγγραφέας: Στ. Καραμέρος, Ε. Μπαλογιάννη, Π. Ρεντούλης
Επιμέλεια: Ι. Τέντες

Η δεύτερη έκδοση του έργου «Αναγκαστική Εκτέλεση» παρουσιάζει με τρόπο εύληπτο και ταυτοχρόνως πλήρη – τόσο από άποψη θεωρίας όσο και από άποψη νομολογίας – όλο το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και ισχύει μετά τις πρόσφατες, σημαντικότατες τροποποιήσεις, που επήλθαν με τον Ν 4512/2018.

Η παράθεση όλων των επιστημονικών απόψεων, με παραπομπές στην αντιπροσωπευτικότερη ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, οι καίριες νομολογιακές αναφορές, τα υποδείγματα δικογράφων και τα χρονοδιαγράμματα ενεργειών καθιστούν το παρόν έργο ένα χρήσιμο βοήθημα για τους νομικούς που θα προστρέξουν σε αυτό, αναζητώντας λύσεις σε καθημερινά, πρακτικά, αλλά και θεωρητικά ζητήματα ενός κλάδου με ιδιαίτερη πρακτική σημασία, όπως είναι αυτός του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης.

 • 0
 • Ι. ΓΕΝΙΚΑ1
 • Α. Έννοια και λειτουργία 1
 • Β. Η αναγκαστική εκτέλεση ως έννομη σχέση και ως διαδικασία παροχής έννομης προστασίας 2
 • 1. Η αναγκαστική εκτέλεση ως έννομη σχέση 2
 • 2. Η αναγκαστική εκτέλεση ως διαδικασία παροχής έννομης προστασίας 3
 • Γ. Νομικό πλαίσιο 4
 • Δ. Δικονομικές αρχές που διέπουν το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως 6
 • 1. Η αρχή της διαθέσεως 6
 • 2. Η αρχή της πρωτοβουλίας του επισπεύδοντος δανειστή 7
 • 3. Η αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της αναγκαστικής εκτελέσεως 8
 • IΙ. ΟΡΓΑΝΑ11
 • Α. Γενικά 11
 • Β. Άμεσα ή κύρια 12
 • 1. Δικαστικός επιμελητής 13
 • i. Διορισμός – εντολή προς δικαστικό επιμελητή 13
 • α. Περιεχόμενο της εντολής 14
 • β. Νομική φύση της εντολής 15
 • ii. Έκταση εξουσίας του δικαστικού επιμελητή 16
 • 2. Συμβολαιογράφος 17
 • i. Διορισμός συμβολαιογράφου 17
 • ii. Έκταση εξουσίας του συμβολαιογράφου 20
 • 3. Ειρηνοδίκης 21
 • Γ. Έμμεσα ή βοηθητικά 21
 • 1. Όργανα σωμάτων ασφαλείας 21
 • 2. Άλλα έμμεσα ή βοηθητικά όργανα 22
 • Δ. Δικαστήρια 22
 • ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 25
 • Α. Γενικά 26
 • Β. Ενεργητική νομιμοποίηση27
 • 1. Πρόσωπα που κατονομάζονται ως δικαιούχοι στους εκτελεστούς τίτλους 27
 • 2. Πρόσωπα που δεν κατονομάζονται ως δικαιούχοι στους εκτελεστούς τίτλους27
 • i. Καθολικοί διάδοχοι 27
 • ii. Οιονεί καθολικοί διάδοχοι 28
 • iii. Ειδικοί διάδοχοι 29
 • iv. Εκείνοι που νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα του δικαιούχου 30
 • v. Τα αναφερόμενα στα άρθρα 326 και 327 ΚΠολΔ πρόσωπα31
 • α. Καταπιστευματοδόχος και τιμημένος με κληροδοσία ή καταπιστευτική υποκατάσταση 31
 • β. Κληρονόμος 31
 • γ. Εκτελεστής διαθήκης 32
 • vi. Ομόδικοι που δεν άσκησαν έφεση 32
 • Γ. Παθητική νομιμοποίηση 32
 • 1. Καθολικοί διάδοχοι 32
 • 2. Οιονεί καθολικοί διάδοχοι 33
 • 3. Ειδικοί διάδοχοι 34
 • 4. Εκείνοι που νέμονται ή κατέχουν το επίδικο πράγμα στο όνομα του υποχρέου 35
 • 5. Εκείνοι που αποκτούν νομή ή κατοχή στο επίδικο πράγμα κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της δίκης ή μετά τη σύνταξη του εγγράφου ή την έκδοση του τίτλου 37
 • 6. Τα αναφερόμενα στα άρθρα 326 και 327 ΚΠολΔ πρόσωπα37
 • i. Καταπιστευματοδόχος και τιμημένος με κληροδοσία ή καταπιστευτική υποκατάσταση 37
 • ii. Κληρονόμος 38
 • iii. Εκτελεστής διαθήκης 38
 • 7. Μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα 38
 • 8. Ομόρρυθμοι εταίροι 39
 • 9. Ελληνικό Δημόσιο 40
 • 10. Αλλοδαπό Δημόσιο 42
 • IV. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 45
 • Α. Προϋποθέσεις για την επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως 47
 • Β. Εκτελεστοί τίτλοι – Έννοια και σημασία 47
 • 1. Οι τελεσίδικες αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων (άρθρο 904 παρ. 2 στοιχ. α΄ περ. πρώτη ΚΠολΔ) 48
 • 2. Οι αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων που κηρύχθηκαν προσωρινώς εκτελεστές (άρθρο 904 παρ. 2 στοιχ. α΄ περ. δεύτερη ΚΠολΔ)51
 • i. Έννοια προσωρινής εκτελεστότητας 51
 • ii. Αίτηση για την κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας και απόφαση 52
 • iii. Δυνητική κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας 53
 • iv. Υποχρεωτική κήρυξη της προσωρινής εκτελεστότητας 54
 • v. Απαγόρευση κηρύξεως προσωρινής εκτελεστότητας 55
 • vi. Κήρυξη προσωρινής εκτελεστότητας με παροχή ανάλογης εγγυήσεως 57
 • vii. Δημόσια κατάθεση 57
 • viii. Αναστολή προσωρινής εκτελεστότητας 58
 • ix. Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση 61
 • 3. Οι διαιτητικές αποφάσεις 63
 • 4. Τα πρακτικά των ελληνικών δικαστηρίων που περιέχουν δικαστικό συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων 64
 • 5. Πρακτικά δικαστικής μεσολαβήσεως και διαμεσολαβήσεως 64
 • 6. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα 65
 • 7. Οι διαταγές πληρωμής 66
 • 8. Οι διαταγές αποδόσεως της χρήσεως μισθίου 68
 • 9. Λοιποί τίτλοι εκ του νόμου προβλεπόμενοι 69
 • 10. Αλλοδαποί τίτλοι 71
 • i. Αλλοδαποί τίτλοι γενικώς 72
 • ii. Αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις 73
 • iii. Διαδικασία (άρθρο 905 παρ. 1 ΚΠολΔ) 75
 • iv. Η επιφύλαξη του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου 76
 • Γ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ως προς τη βεβαιότητα και το εκκαθαρισμένο της απαιτήσεως – Δογματικός δικαιολογικός λόγος 80
 • Δ. Έννοια της βεβαιότητας της εκτελούμενης αξιώσεως 81
 • 1. Αναβλητική αίρεση ή προθεσμία 81
 • 2. Διαλυτική αίρεση ή προθεσμία 82
 • 3. Απόδειξη της πληρώσεως της αναβλητικής αιρέσεως ή προθεσμίας, όταν αυτή δεν προκύπτει με βάση το ημερολόγιο 83
 • 4. Εξάρτηση της εκτελέσεως από όρο κατ’ άρθρο 915 εδ. γ΄ ΚΠολΔ 88
 • 5. Ορισμένες περιπτώσεις ανάλογης εφαρμογής του άρθρου 915 εδ. γ΄ 89
 • 6. Ρύθμιση απαιτήσεων Τραπεζών από ανατοκισμό 90
 • Ε. Εκκαθαρισμένο της αξιώσεως 92
 • ΣΤ. Εκτέλεση επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων 95
 • V. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ99
 • Α. Έννοια 99
 • Β. Περιαφή εκτελεστηρίου τύπου – Έκδοση απογράφου 102
 • 1. Προϋποθέσεις περιαφής του εκτελεστήριου τύπου 103
 • 2. Προϋποθέσεις έκδοσης απογράφου - Στοιχεία αίτησης 105
 • 3. Αρμοδιότητα 107
 • 4. Άρνηση χορήγησης 107
 • 5. Έκδοση άλλου απόγραφου 109
 • VI. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ111
 • Α. Έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης και προθεσμίες μετά την επίδοση της επιταγής 111
 • Β. Ενέργειες προδικασίας113
 • 1. Επίδοση αντιγράφου του απογράφου με επιταγή 113
 • 2. Περιεχόμενο επιταγής 115
 • 3. Κοινοποιήσεις 124
 • 4. Αποτελέσματα 129
 • i. Ουσιαστικές συνέπειες 129
 • ii. Δικονομικές συνέπειες 131
 • VII. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 133
 • Α. Διακρίσεις αναγκαστικής εκτελέσεως 134
 • 1. Με κριτήριο το είδος της αξιώσεως που εκτελείται 135
 • 2. Με κριτήριο το αντικείμενο επί του οποίου γίνεται η εκτέλεση 135
 • 3. Με κριτήριο το μέσο της εκτελέσεως 135
 • Β. Επιλογή είδους και μέσων αναγκαστικής εκτελέσεως - Διαχρονικό δίκαιο 136
 • Γ. Μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως κατά τον ΚΠολΔ 137
 • 1. Παράδοση ή απόδοση κινητών 138
 • i. Άμεση εκτέλεση 138
 • ii. Έμμεση εκτέλεση 139
 • iii. Αναπληρωματική εκτέλεση 140
 • 2. Παράδοση ή απόδοση ποσότητας κινητών ή ανώνυμων χρεογράφων141
 • i. Αντικαταστατά πράγματα και ανώνυμα χρεόγραφα 141
 • ii. Άμεση εκτέλεση 141
 • iii. Αναπληρωματική εκτέλεση 142
 • 3. Παράδοση ή απόδοση ακινήτου 142
 • i. Έννοια και προσδιορισμός ακινήτου 142
 • ii. Διενέργεια της εκτελέσεως – Άμεση εκτέλεση 144
 • iii. Κινητά πράγματα ευρισκόμενα εντός του ακινήτου 146
 • iv. Δυνατότητα έμμεσης εκτελέσεως 148
 • v. Αναπληρωματική εκτέλεση 148
 • 4. Παράδοση ή απόδοση πλοίου ή αεροσκάφους149
 • i. Έννοιες πλοίου και αεροσκάφους 149
 • ii. Άμεση εκτέλεση 149
 • iii. Κινητά πράγματα ευρισκόμενα εντός πλοίου ή αεροσκάφους 150
 • 5. Επιχείρηση πράξεως που μπορεί να γίνει από τρίτο150
 • i. Αντικαταστατές και αναντικατάστατες υλικές πράξεις 150
 • ii. Επιχείρηση πράξεως που μπορεί να γίνει από τρίτο – Υπαγόμενες πράξεις 150
 • iii. Διαδικασία εκτελέσεως 151
 • iv. Περάτωση της εκτελέσεως 153
 • v. Η δαπάνη της εκτελέσεως 153
 • 6. Αυτοπρόσωπη επιχείρηση πράξεως155
 • i. Προϋποθέσεις εφαρμογής και υπαγόμενες πράξεις 155
 • ii. Εξαιρούμενες περιπτώσεις 156
 • iii. Διαδικασία εκτελέσεως – Έμμεση εκτέλεση 157
 • iv. Αναπληρωματική εκτέλεση 160
 • 7. Υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή πράξεως160
 • i. Προϋποθέσεις εφαρμογής και υπαγόμενες αξιώσεις 160
 • ii. Διαδικασία εκτελέσεως – Δύο στάδια 162
 • iii. Πρώτο στάδιο: Καταδίκη σε παράλειψη ή ανοχή πράξεως και απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως 163
 • α. Η αγωγή 163
 • β. Η απόφαση 164
 • γ. Η δυνατότητα επιβολής εγγυοδοσίας 166
 • iv. Δεύτερο στάδιο: Βεβαίωση των παραβάσεων και επιβολή της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κρατήσεως 166
 • α. Η αγωγή 167
 • β. Η απόφαση 168
 • v. Άμεση εκτέλεση 170
 • vi. Αναπληρωματική εκτέλεση 171
 • 8. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως171
 • i. Προϋποθέσεις εφαρμογής 171
 • ii. Η αξίωση προς δήλωση βουλήσεως 172
 • iii. Η αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως 174
 • iv. Η απόφαση 176
 • v. Δήλωση βουλήσεως που εξαρτήθηκε από αντιπαροχή 178
 • 9. Υποχρέωση παραδόσεως ή αποδόσεως παιδιού 178
 • 10. Υποχρέωση από μη τήρηση αποφάσεων για επικοινωνία παιδιού 179
 • 11. Συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα στο πλαίσιο του συναινετικού διαζυγίου 181
 • 12. Χρηματικές απαιτήσεις183
 • i. Χρηματικές απαιτήσεις και μέσα για την εκτέλεσή τους 183
 • ii. Η κατάσχεση – περιορισμοί 184
 • iii. Η αναγκαστική διαχείριση 185
 • iv. Η προσωπική κράτηση 185
 • v. Εκτέλεση στην κοινή περιουσία των μελών ενώσεων προσώπων του άρθρου 62 παρ. 2 ΚΠολΔ 185
 • VIII. ΑΝΑΚΟΠH ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 187
 • Α. Έννοια, φύση και λειτουργία 188
 • Β. Προσβαλλόμενες πράξεις 190
 • Γ. Προϋποθέσεις παραδεκτού193
 • 1. Δικαιοδοσία193
 • i. Δικαιοδοσία μεταξύ πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων 193
 • ii. Διεθνής δικαιοδοσία 193
 • iii. Δικαιοδοσία σε περίπτωση διαιτησίας 193
 • 2. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα 194
 • 3. Τοπική αρμοδιότητα 194
 • 4. Ενεργητική νομιμοποίηση196
 • i. Ο καθ’ ου η εκτέλεση 196
 • ii. Ο τρίτος κύριος ή νομέας ενυπόθηκου ακινήτου 198
 • iii. Οι τρίτοι μη υπόχρεοι διάδικοι 198
 • iv. Ο υπομισθωτής 198
 • v. Οι δανειστές του καθ’ ου η εκτέλεση 199
 • vi. Έλλειψη νομιμοποίησης υπερθεματιστή 200
 • 5. Παθητική νομιμοποίηση 200
 • 6. Έννομο συμφέρον202
 • i. Έννοια - διακρίσεις 202
 • ii. Περιπτωσιολογία 204
 • 7. Προθεσμία άσκησης207
 • i. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 207
 • ii. Η νομική φύση των προθεσμιών 209
 • iii. Υπολογισμός των προθεσμιών211
 • α. Άμεση εκτέλεση 211
 • β. Έμμεση εκτέλεση 211
 • γ. Επίκληση και απόδειξη του εμπροθέσμου 212
 • δ. Η νέα ρύθμιση 212
 • 8. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων 213
 • 9. Αοριστία της ανακοπής 213
 • Δ. Εφαρμοστέα διαδικασία 214
 • 1. Η άσκηση της ανακοπής 215
 • 2. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης 216
 • 3. Αποδεικτική διαδικασία - Παραχρήμα απόδειξη 216
 • 4. Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη 221
 • 5. Ερημοδικία 223
 • Ε. Λόγοι ανακοπής223
 • 1. Η φύση των λόγων ανακοπής 223
 • 2. Τα είδη των λόγων ανακοπής 224
 • i. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου225
 • α. Τυπικά και ουσιαστικά ελαττώματα του εκτελεστού τίτλου 225
 • β. Περιπτωσιολογία 226
 • ii. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στη διαδικασία της εκτέλεσης 227
 • iii. Λόγοι ανακοπής αναγόμενοι στην απαίτηση 229
 • iv. Η καταχρηστικότητα ως λόγος ανακοπής 230
 • 3. Η σώρευση περισσότερων λόγων ανακοπής 231
 • 4. Το παραδεκτό και το νόμω και ουσία βάσιμο των λόγων της ανακοπής 232
 • i. Το απαράδεκτο των λόγων της ανακοπής που καλύπτονται από το δεδικασμένο233
 • α. Πεδίο εφαρμογής 233
 • β. Οι λόγοι που καλύπτονται από το δεδικασμένο234
 • βα. Λόγοι ανακοπής που προτάθηκαν σε προηγούμενη διαγνωστική δίκη, ως ενστάσεις 234
 • ββ. Οι ενστάσεις που δεν προτάθηκαν αλλά μπορούσαν να προταθούν 235
 • γ. Οι λόγοι που δεν καλύπτονται από το δεδικασμένο236
 • γα. Οι λόγοι που δεν προτάθηκαν, διότι δεν μπορούσαν να προταθούν 236
 • γβ. Οι λόγοι που δεν προτάθηκαν αλλά στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα 236
 • ii. Το δεδικασμένο που απορρέει από διαταγή πληρωμής 237
 • 5. Η αρχή της συγκέντρωσης των λόγων της ανακοπής 239
 • 6. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής 242
 • 7. Αίτημα ανακοπής 243
 • ΣΤ. Απόφαση 243
 • Ζ. Ένδικα μέσα και αναστολή της εκτέλεσης244
 • 1. Επιτρεπόμενα ένδικα μέσα 244
 • 2. Αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας 245
 • IX. ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ251
 • Α. Έννοια, φύση και λειτουργία 251
 • Β. Προϋποθέσεις παραδεκτού254
 • 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα 254
 • 2. Τοπική αρμοδιότητα 255
 • 3. Ενεργητική νομιμοποίηση διαδίκων 256
 • 4. Παθητική νομιμοποίηση διαδίκων 258
 • 5. Προθεσμία άσκησης 260
 • 6. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων 262
 • 7. Ορισμένο της ανακοπής 262
 • Γ. Εφαρμοστέα διαδικασία263
 • 1. Η άσκηση της ανακοπής 263
 • 2. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – άμυνα των καθ’ ων 264
 • 3. Αποδεικτική διαδικασία 265
 • 4. Συμμετοχή τρίτων προσώπων στη δίκη 266
 • Δ. Περιεχόμενο δικογράφου266
 • 1. Λόγοι 266
 • i. Η κυριότητα 267
 • ii. Άλλο εμπράγματο δικαίωμα του τρίτου 269
 • iii. Η νομή 269
 • iv. Η απαγόρευση διάθεσης 270
 • v. Τα ενοχικά δικαιώματα του τρίτου 271
 • vi. Η κατάχρηση δικαιώματος 272
 • vii. Η καταδολιευτική απαλλοτρίωση 274
 • viii. Πρόσθετοι λόγοι 275
 • 2. Αίτημα ανακοπής 275
 • Ε. Απόφαση και ένδικα μέσα ή βοηθήματα 276
 • X. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ277
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 277
 • Β. Έκταση της κατάσχεσης 278
 • Γ. Βεβαιωτικός όρκος 279
 • Δ. Κατάσχεση κινητών280
 • 1. Αντικείμενο 280
 • 2. Ακατάσχετα 281
 • 3. Τρόπος επιβολής283
 • i. Αφαίρεση 283
 • ii. Δημόσια κατάθεση 284
 • iii. Μεσεγγύηση 284
 • iv. Έκθεση κατασχέσεως 286
 • v. Επιδόσεις 287
 • Ε. Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών290
 • 1. Αντικείμενο 290
 • 2. Τρόπος επιβολής293
 • i. Έκθεση κατασχέσεως 293
 • ii. Μεσεγγύηση 297
 • iii. Επιδόσεις 298
 • ΣΤ. Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης 300
 • Ζ. Συνέπειες της κατάσχεσης305
 • 1. Υλική δέσμευση του κατασχεθέντος 305
 • 2. Νομική δέσμευση του κατασχεθέντος305
 • i. Απαγόρευση διάθεσης 305
 • ii. Εναρκτήριο χρονικό σημείο 306
 • iii. Εκμίσθωση του κατασχεθέντος 308
 • iv. Πολλαπλές αναγκαστικές κατασχέσεις 309
 • Η. Ανατροπή της κατάσχεσης 309
 • XI. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 313
 • Α. Έννοια 314
 • Β. Νομική φύση αναγκαστικού πλειστηριασμού 315
 • Γ. Εκθέσεις και βιβλίο πλειστηριασμών 317
 • Δ. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός319
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο 319
 • 2. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού 321
 • 3. Όργανο ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 325
 • 4. Χρόνος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 328
 • 5. Τόπος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 330
 • 6. Προδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 331
 • 7. Πλειοδοσία στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό336
 • i. Ικανότητα πλειοδοσίας 336
 • ii. Διαδικασία πλειοδοσίας 340
 • iii. Νέος πλειστηριασμός 341
 • 8. Κατακύρωση στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό343
 • i. Διαδικασία κατακύρωσης 343
 • ii. Σειρά κατακύρωσης 345
 • iii. Συνέπειες κατακύρωσης 347
 • iv. Δυνατότητα πώλησης κατασχεθέντος ακινήτου 347
 • 9. Καταβολή και δημόσια κατάθεση πλειστηριάσματος348
 • i. Υποχρέωση καταβολής 348
 • ii. Δημόσια κατάθεση 350
 • iii. Συνέπειες μη καταβολής 351
 • 10. Μεταβατικές διατάξεις 352
 • i. Φυσικοί πλειστηριασμοί με καθορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής από τις 17/01/2018 έως τις 21/02/2018 354
 • ii. Φυσικοί πλειστηριασμοί με καθορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής από τις 21/02/2018 και εντεύθεν 354
 • iii. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί με καθορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής πριν ή μετά τις 21/02/2018 356
 • iv. Ματαιωθέντες πλειστηριασμοί και αναπλειστηριασμοί 356
 • v. Φυσικοί πλειστηριασμοί διενεργούμενοι κατά τον ΚΕΔΕ με καθορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής από τις 17/01/2018 έως τις 30/04/2018 357
 • Ε. Αναπλειστηριασμός 357
 • ΣΤ. Αναστολή του πλειστηριασμού360
 • 1. Δικαστική αναστολή 360
 • 2. Συμβατική αναστολή 362
 • Ζ. Ματαίωση και συνέχιση του πλειστηριασμού362
 • 1. Λόγοι ματαίωσης 362
 • 2. Συνέχιση με δήλωση του επισπεύδοντος 364
 • 3. Υποκατάσταση από άλλον δανειστή με δήλωση 364
 • 4. Υποκατάσταση από άλλον δανειστή με δικαστική απόφαση 366
 • 5. Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης 367
 • Η. Αναγγελία δανειστών368
 • 1. Έννοια 368
 • 2. Προϋποθέσεις αναγγελίας 368
 • 3. Τρόπος αναγγελίας 369
 • 4. Ανακοπή κατά της αναγγελίας 374
 • Θ. Διανομή πλειστηριάσματος374
 • 1. Με πράξη διανομής 374
 • 2. Με πίνακα κατάταξης378
 • i. Προδικασία 378
 • ii. Τυχαία και οριστική κατάταξη 379
 • iii. Σειρά κατάταξης 380
 • iv. Γενικά προνόμια 381
 • v. Ειδικά προνόμια 385
 • vi. Συρροή προνομίων 387
 • α. Συρροή προνομίων με βάση το άρθρο 977 ΚΠολΔ 390
 • β. Συρροή προνομίων με βάση το άρθρο 977Α ΚΠολΔ 393
 • 3. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης404
 • i. Φύση και αντικείμενο 404
 • ii. Αρμοδιότητα 404
 • iii. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον 404
 • iv. Προθεσμία 407
 • v. Άσκηση και συζήτηση 408
 • vi. Αντικείμενο και λόγοι ανακοπής 410
 • vii. Απόφαση και ένδικα μέσα 412
 • Ι. Ζητήματα μετά τον πλειστηριασμό413
 • 1. Τύχη πλειστηριάσματος ακυρωθέντος πλειστηριασμού 413
 • 2. Ευθύνη για ελαττώματα 415
 • 3. Τύχη μισθώσεως του πλειστηριασθέντος ακινήτου 417
 • 4. Διεκδίκηση των πλειστηριασθέντων 418
 • ΧIΙ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ 419
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 421
 • Β. Αντικείμενο κατάσχεσης424
 • 1. Γενικά 424
 • 2. Ειδικές περιπτώσεις 426
 • 3. Εξαιρέσεις 428
 • i. Κινητά πράγματα υποκείμενα σε άμεση φθορά 429
 • ii. Η εταιρική μερίδα στις προσωπικές εταιρίες 429
 • iii. Απαιτήσεις διατροφής και απαιτήσεις για συνεισφορά των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες 429
 • iv. Απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών 430
 • v. Κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ 434
 • vi. Επιδικαζόμενες απαιτήσεις σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από το ΕΔΔΑ 434
 • vii. Η δημόσια περιουσία 435
 • Γ. Κατασχετήριο έγγραφο436
 • 1. Περιεχόμενο 436
 • i. Ακριβής περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της εκτελούμενης απαιτήσεως 438
 • ii. Ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση 438
 • iii. Επιταγή 439
 • iv. Διορισμός αντικλήτου 439
 • 2. Διαδικασία - Επιδόσεις 439
 • Δ. Συνέπειες για τον καθ’ ου η εκτέλεση και τον τρίτο 444
 • Ε. Δήλωση - Δικαιώματα τρίτου447
 • 1. Δήλωση 447
 • i. Καταφατική δήλωση 452
 • ii. Αρνητική δήλωση 457
 • 2. Συνέπειες από την παράλειψη ή ανακρίβεια της δήλωσης – Αποζημίωση 459
 • 3. Ανακοπή κατά της δήλωσης 461
 • 4. Ανακοπή του τρίτου 468
 • ΣΤ. Ανακοπή του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη 470
 • Ζ. Ειδικά ως προς τις τραπεζικές καταθέσεις 470
 • XIII. ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ479
 • Α. Έννοια 479
 • Β. Εφαρμοστέες διατάξεις 481
 • Γ. Προδικασία και κύρια διαδικασία 485
 • XIV. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 489
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 490
 • Β. Έννοια ειδικών περιουσιακών στοιχείων491
 • 1. Περιουσιακό δικαίωμα 491
 • 2. Μεταβιβαστό δικαίωμα 492
 • 3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 492
 • 4. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 493
 • 5. Κατάσχεση επιχείρησης 494
 • 6. Απαιτήσεις εξαρτώμενες από αντιπαροχή 495
 • 7. Προσύμφωνο 496
 • 8. Εργολαβικό αντάλλαγμα 496
 • 9. Εταιρικά μερίδια ΕΠΕ 497
 • 10. Δικαίωμα άσκησης επικαρπίας 498
 • 11. Λοιπά δικαιώματα 498
 • Γ. Προϋποθέσεις499
 • 1. Γενικά 499
 • 2. Υποβολή αίτησης – Περιεχόμενο 499
 • 3. Αρμόδιο δικαστήριο 500
 • 4. Διαδικασία 501
 • 5. Απόφαση δικαστηρίου 503
 • Δ. Επιβολή της κατάσχεσης 506
 • Ε. Συνέπειες επιβολής της κατάσχεσης 508
 • ΣΤ. Ειδικότερα η διαχείριση509
 • 1. Διορισμός διαχειριστή 509
 • 2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα διαχειριστή 509
 • 3. Λογοδοσία διαχειριστή 512
 • 4. Παύση διαχείρισης 513
 • XV. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ515
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 515
 • Β. Αντικείμενο 516
 • Γ. Τρόπος επιβολής517
 • 1. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα 517
 • 2. Νομιμοποίηση 517
 • 3. Περιεχόμενο δικογράφου 517
 • 4. Εφαρμοστέα διαδικασία 518
 • 5. Απόφαση 518
 • 6. Ένδικα μέσα και βοηθήματα 520
 • 7. Συνέπειες 521
 • Δ. Όργανα της αναγκαστικής διαχείρισης523
 • 1. Ο διαχειριστής523
 • i. Εξουσίες 523
 • ii. Υποχρεώσεις 525
 • iii. Αντικατάσταση 527
 • 2. O επόπτης διαχείρισης 527
 • Ε. Αναγγελίες δανειστών528
 • 1. Διαδικασία 528
 • 2. Ανακοπή (αντιρρήσεις) 529
 • ΣΤ. Παύση της αναγκαστικής διαχείρισης 529
 • XVI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ 533
 • Α. Γενικά535
 • 1. Νομικό πλαίσιο 535
 • 2. Συνταγματικότητα προσωπικής κράτησης 536
 • 3. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 538
 • Β. Προϋποθέσεις539
 • 1. Είδος απαίτησης 539
 • 2. Προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικών προσώπων 541
 • Γ. Αποκλεισμός επιβολής προσωπικής κράτησης543
 • 1. Απαγόρευση προσωπικής κράτησης για ορισμένες απαιτήσεις 543
 • 2. Απαγόρευση προσωπικής κράτησης ορισμένων προσώπων 544
 • Δ. Δικαστική απαγγελία της προσωπικής κράτησης 546
 • 1. Αρμόδιο δικαστήριο 547
 • 2. Διαδικασία και ένδικα μέσα 547
 • 3. Απόφαση 548
 • 4. Διάρκεια της προσωπικής κράτησης 550
 • Ε. Εκτέλεση της απόφασης που διατάσσει προσωπική κράτηση551
 • 1. Τελεσιδικία 551
 • 2. Προδικασία 552
 • 3. Μη εκτέλεση επί οικονομικής αδυναμίας 553
 • 4. Σύλληψη, φυλάκιση και απόλυση του οφειλέτη553
 • i. Σύλληψη 553
 • ii. Φυλάκιση 554
 • iii. Απόλυση 555
 • ΣΤ. Άμυνα του οφειλέτη558
 • 1. Γενικά 558
 • 2. Αντιρρήσεις κατά τη σύλληψη 558
 • 3. Ειδική ανακοπή κατά της εκτέλεσης της προσωπικής κράτησης 560
 • XVII. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ563
 • Α. Γενικά 563
 • Β. Εξαφάνιση ή μεταρρύθμιση προσωρινώς εκτελεστής απόφασης 565
 • Γ. Εξαφάνιση τελεσίδικης απόφασης 566
 • Δ. Αμετάκλητη ακύρωση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης 567
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ573
 • 1. Υπόδειγμα Επιταγής προς πληρωμή (924 ΚΠολΔ) 573
 • 2. Υπόδειγμα Επιταγής προς πληρωμή με εκτελεστό τίτλο συμβολαιογραφικό έγγραφο (924 ΚΠολΔ) 579
 • 3. Υπόδειγμα Επιταγής προς απόδοση χρήσης μισθίου (924 ΚΠολΔ) 582
 • 4. Υπόδειγμα Εντολής προς εκτέλεση (927 ΚΠολΔ) 584
 • 5. Υπόδειγμα ανακοπής κατά της εκτέλεσης (933 ΚΠολΔ) 589
 • 6. Ανακοπή τρίτου κατά της εκτέλεσης (936 ΚΠολΔ) 601
 • 7. Υπόδειγμα Έκθεσης απόδοσης μισθίου (943 ΚΠολΔ) 608
 • 8. Υπόδειγμα Έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών (954 §§ 1-3 ΚΠολΔ) 612
 • 9. Υπόδειγμα Ανακοπής διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης (954 § 4 ΚΠολΔ) 618
 • 10. Απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης κινητών (955 § 2 ΚΠολΔ) 622
 • 11. Υπόδειγμα Αναγγελίας απαίτησης σε πλειστηριασμό (972 ΚΠολΔ) 624
 • 12. Υπόδειγμα Κατασχετηρίου εγγράφου στα χέρια τραπεζών ως τρίτων (982 επ. ΚΠολΔ) 631
 • 13. Υπόδειγμα Έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων (993 ΚΠολΔ) 637
 • 14. Υπόδειγμα Αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης ακινήτων (995 § 4 ΚΠολΔ) 643
 • 15. Υπόδειγμα Αίτησης και σημείωμα αναστολής πλειστηριασμού ακινήτου (1000 ΚΠολΔ) 647
 • 16. Υπόδειγμα Αγωγής αδικοπραξίας λόγω εκδόσεως ακάλυπτων επιταγών με αίτημα προσωπικής κράτησης (1047 ΚΠολΔ) 653
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ661
 • Είδη Αναγκαστικής Εκτέλεσης 661
 • Μέσα Αναγκαστικής Εκτέλεσης 661
 • Κατάσχεση Προδικασία Πλειστηριασμού Κινητών 662
 • Κατάσχεση Προδικασία Πλειστηριασμού Ακινήτων, Πλοίων Αεροσκαφών 663
 • Διαδικαστική Ροή Ανακοπής 933 ΚΠολΔ 664
 • Διαδικαστική Ροή Ανακοπής 936 ΚΠολΔ 665
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία 667
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο 687
 • 0
 • 0