Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-871-1
Σελίδες: 544
Επιμέλεια: Ν. Ρόζος
Συνεργασία: Δ. Βασιλειάδης, Θ. Ζιάμου, Α. Κανδαράκης, Στ. Λαμπροπούλου, Κ. Μαρίνου, Χ. Παπανικολάου, Δ. Πυργάκης, Ν. Ρόζος, Κ. Σκούρα

Το παρόν έργο «Aναγκαστική Απαλλοτρίωση - Περιορισμοί ιδιοκτησίας» υπό την επιμέλεια του κου Νικόλαου Ρόζου, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, η οποία αποσκοπεί στην αναλυτική επεξεργασία του ∆ικαίου της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης, όπως αυτό διαμορφώνεται βάσει του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν 2882/2001) και των σχετικών πορισμάτων της νομολογίας. Συντελεστές της συλλογικής αυτής προσπάθειας είναι εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας (συμπεριλαμβανομένου και του έχοντος την επιμέλεια), οι οποίοι επικεντρώθηκαν στα θέματα του βιβλίου που εμπίπτουν στην ύλη του Δημοσίου Δικαίου, ενώ την παρουσίαση εκείνων τα οποία εμπίπτουν στην ύλη του Ιδιωτικού Δικαίου ανέλαβε ο δικηγόρος κ. Α. Κανδαράκης, ο οποίος εξειδικεύεται στο Δίκαιο της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης και έχει πολυετή εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν το αντικείμενο αυτό.

Οι συγγραφείς του έργου επικεντρώθηκαν στην ανάλυση και επεξεργασία του Ν 2882/2001, όπως αυτή αποτυπώθηκε στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της Χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, όπου έκαστο, κατά τον λόγο της δικαιοδοσίας του, προσέγγισε το Ν 2882/2001 και έδωσε λύση στα ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του, χωρίς βεβαίως να παραλείπεται η αναφορά και σε αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι πολλές και σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Απαλλοτριώσεων, η νομολογιακή τους αντιμετώπιση καθώς και οι μεταβολές και αποχρώσεις της νομολογίας. Ιδιαιτέρως εκτεταμένη είναι η παρουσίαση του ζητήματος της υποχρέωσης αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων λόγω της επιβολής περιορισμών και βαρών σε αυτά: περιορισμών και βαρών που έχουν τεθεί για λόγους πολεοδομικούς ή προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος είτε μη νομίμως είτε νομίμως μεν αλλά εξαιτίας της ιδιαίτερης έκτασης και έντασής τους. Είναι ένα θέμα που έχει δώσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας τη δυνατότητα να αναπτύξει μία ενδιαφέρουσα νομολογία, η οποία είναι εν εξελίξει.

Ειδικότερα, με το ανά χείρας έργο επιχειρείται η θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την κήρυξη, συντέλεση και άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, καθώς και κατά τη διαδικασία προσδιορισμού (οριστικού και προσωρινού) της αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η ύλη του έργου κατατάσσεται στις εξής θεματικές ενότητες: 1. Η ιδιοκτησία και οι περιορισμοί της. 2. Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 3. Η συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 4. Η αποζημίωση. 5. Η αναγνώριση των δικαιούχων αποζημίωσης. 6. Η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης. 7. Η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής καταβολής αποζημίωσης. 8. Παραγραφή. 9. Άρση – ανάκληση της απαλλοτρίωσης. 10. Η αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. 11. Ειδικές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων (ρυμοτομικές, προσφυγικές, για αρχαιολογικούς σκοπούς, υπέρ της ΔΕΗ κ.ά.) και περιορισμοί ιδιοκτησίας.

Στην αρχή του έργου προτάσσεται ενοποιημένη η βιβλιογραφία, ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου ακολουθεί η ειδική βιβλιογραφία, όπου υπάρχει, και η σχετική αρθρογραφία. Επίσης, παρατίθεται πλήρες το κείμενο του Ν 2882/2001 ενημερωμένο έως την τελευταία τροποποίησή του με το Ν 4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59/30.3.2018). Τέλος, περιέχεται ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο προς άμεσο εντοπισμό των αναζητούμενων πληροφοριών.

Το παρόν πόνημα απευθύνεται προεχόντως στους ασχολούμενους με την εφαρμογή του δικαίου της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και αποτελεί  ένα χρηστικό και πλήρως ενημερωμένο συνοπτικό έργο, το οποίο συνδυάζοντας θεωρητική ανάλυση και νομολογιακές παραπομπές στοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες για επίκαιρη ενημέρωση στα πλαίσια εφαρμογής του δικαίου για την αναγκαστική απαλλοτρίωση.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο23
 • Η ιδιοκτησία και οι περιορισμοί της23
 • Ι. Η προστασία της ιδιοκτησίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ24
 • 1. Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η συνταγματική κατοχύρωσή του24
 • 2. Φορείς του συνταγματικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας25
 • 3. Η κατοχύρωση του δικαιώματος της περιουσίας στην ΕΣΔΑ 26
 • 4. Φορείς του δικαιώματος της προστασίας στην περιουσία κατά την ΕΣΔΑ27
 • 5. Έννοια και περιεχόμενο της ιδιοκτησίας29
 • α. Η κλασική αντίληψη της ιδιοκτησίας-εμπράγματα δικαιώματα29
 • β. Η νομολογία του ΕΔΔΑ32
 • γ. Η μεταστροφή της εθνικής νομολογίας33
 • 6. Οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 18 του Συντάγματος 35
 • α. Λατομεία - Μεταλλεία35
 • β. Ιαματικά – υπόγεια ύδατα36
 • ΙΙ. Περιορισμοί της ιδιοκτησίας - Αναγκαστική απαλλοτρίωση38
 • 1. Οι περιορισμοί της ιδιοκτησίας38
 • 2. Η εν στενή εννοία αναγκαστική απαλλοτρίωση41
 • 3. Η de facto απαλλοτρίωση48
 • 4. Οι περιορισμοί της ιδιοκτησίας κατά την ΕΣΔΑ51
 • III. Λοιποί περιορισμοί της ιδιοκτησίας 53
 • 1. Επίταξη53
 • 2. Δήμευση57
 • 3. Αναδασμός58
 • α. Αγροτικός αναδασμός58
 • β. Αστικός αναδασμός58
 • Ειδική Βιβλιογραφία61
 • Δημοσιεύματα61
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο63
 • Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης63
 • Ι. Προϋποθέσεις κήρυξης της απαλλοτρίωσης64
 • 1. Δημόσια ωφέλεια64
 • 2. Νομοθετική πρόβλεψη της δημόσιας ωφέλειας68
 • 3. Καταβολή πλήρους αποζημίωσης68
 • ΙΙ. Διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης70
 • 1. Τα στάδια της διαδικασίας απαλλοτρίωσης70
 • 2. Η πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης70
 • 3. Οι τεχνικές προϋποθέσεις κήρυξης της απαλλοτρίωσης73
 • 4. Γνώμη της αρμόδιας Αρχής ή υπηρεσίας83
 • 5. Ανακοίνωση της υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση - Κλήση των ενδιαφερομένων - Προηγούμενη ακρόαση84
 • 6. Κοινοποίηση της πράξης απαλλοτρίωσης86
 • ΙΙΙ. Συνέπειες από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης87
 • 1. Συστατικά - Παραρτήματα87
 • 2. Έκταση της απαλλοτριούμενης έκτασης σε όλα τα ιδιωτικά ακίνητα89
 • 3. Η απαλλοτρίωση ως νομικό ελάττωμα90
 • IV. Η αίτηση ακύρωσης κατά της πράξης απαλλοτρίωσης91
 • Βιβλιογραφία - Δημοσιεύματα95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο97
 • Συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης97
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Κτήση κυριότητας με τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και μετατροπή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ενοχική αξίωση αποζημίωσης98
 • ΙΙ. Έννοια συντέλεσης της απαλλοτρίωσης98
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις συντέλεσης της απαλλοτρίωσης98
 • 1. Νομοθετική πρόβλεψη98
 • 2. Καταβολή πλήρους αποζημίωσης99
 • 3. Έργα γενικότερης σημασίας101
 • 4. Καταβολή αποζημίωσης επί αγνώστου ιδιοκτήτη ή μη νόμιμης κλήτευσής του101
 • ΙV. Τρόπος συντέλεσης της απαλλοτρίωσης102
 • 1. Καταβολή της αποζημίωσης στον δικαιούχο102
 • 2. Παρακατάθεση της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων102
 • α. Η νομική φύση της παρακατάθεσης και προσβολή αυτής103
 • β. Συνέπειες παρακατάθεσης103
 • γ. Εγγυοδοσία105
 • δ. Ευθύνη από την καταβολή της αποζημίωσης και τόκοι επ’ αυτής106
 • 3. Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής υπέρ του δικαιούχου της χρηματικής αποζημίωσης106
 • 4. Διαφορές από την καταβολή της αποζημίωσης – Αρμοδιότητα δικαστηρίου – Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων – Δικαιούχοι αντίθετων αναγνωριστικών αποφάσεων106
 • V. Χρόνος συντέλεσης της απαλλοτρίωσης107
 • VI. Συνέπειες της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης108
 • 1. Κτήση κυριότητας. Τροπή εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ενοχική αξίωση επί της αποζημίωσης108
 • 2. Λύση ενοχικών συμβάσεων – μίσθωση109
 • 3. Υποχρέωση παράδοσης του απαλλοτριωθέντος. Αποβολή ιδιοκτήτη από το απαλλοτριωθέν ακίνητο. Αρμόδιο δικαστήριο. Διαδικασία110
 • 4. Κατάληψη του ακινήτου110
 • 5. Μεταγραφή - Νομοθετική πρόβλεψη. Κτήση κυριότητας χωρίς μεταγραφή111
 • Βιβλιογραφία - Δημοσιεύματα111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο113
 • Η αποζημίωση113
 • Ι. Περιεχόμενο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Συστατικά και παραρτήματα. Μνεία δικαιούχων αποζημίωσης114
 • ΙΙ. Έννοια πλήρους αποζημίωσης116
 • ΙΙΙ. Μείωση της αξίας απομένοντος τμήματος. Ιδιαίτερη αποζημίωση απομένοντος τμήματος119
 • IV. Κρίσιμος χρόνος υπολογισμού της αποζημίωσης Κρίσιμος χρόνος οριστικού προσδιορισμού αποζημιώσεως121
 • V. Το τεκμήριο ωφέλειας παρόδιου ιδιοκτήτη εκ της εκτελέσεως του έργου122
 • VI. Φορολόγηση αποζημίωσης – Ατέλειες127
 • VII. Δικαστική δαπάνη – Δικηγορική αμοιβή128
 • Δημοσιεύματα140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο143
 • Αναγνώριση δικαιούχων της αποζημίωσης143
 • Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις144
 • ΙΙ. Νομοθετική Πρόβλεψη144
 • ΙΙΙ. Περιεχόμενο της αίτησης αναγνώρισης144
 • IV. Διάδικοι στη δίκη αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης146
 • V. Η διαδικασία συζήτησης της αίτησης146
 • VI. Αποχή του δικαστηρίου από την έκδοση απόφασης147
 • VII. Αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης κατά την τακτική διαδικασία148
 • VIII. Η διοικητική αναγνώριση δικαιούχων149
 • 1. Νομοθετική πρόβλεψη149
 • 2. Συγκρότηση της Επιτροπής150
 • 3. Διαδικασία150
 • Δημοσιεύματα150
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο151
 • Διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης151
 • I. Εισαγωγή152
 • IΙ. Διάδικοι152
 • III. Προσεπίκληση - Παρέμβαση - Ομοδικία - Εκπροσώπηση152
 • IV. Προσωρινός προσδιορισμός αποζημίωσης - Κλήση των διαδίκων - Συζήτηση - Αποδεικτικά μέσα154
 • V. Οριστικός προσδιορισμός αποζημίωσης - Αρμόδιο δικαστήριο - Κλήση διαδίκων - Πραγματογνωμοσύνη - Δικαστικές διακοπές160
 • VΙ. Ανταίτηση διά των προτάσεων164
 • VIΙ. Ένδικα Μέσα. Αναίρεση - Λόγοι αναίρεσης - Κλήτευση διαδίκων - Δικαστήριο παραπομπής167
 • VIIΙ. Η νομιμοποίηση του μισθωτή στη δίκη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης170
 • Δημοσιεύματα172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο173
 • Η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής καταβολής αποζημίωσης173
 • Ι. Εισαγωγή174
 • ΙΙ. Η καταψηφιστική αγωγή και η αναγνώριση δικαιούχων174
 • IIΙ. Το δικόγραφο της καταψηφιστικής αγωγής174
 • IV. Στοιχεία καταψηφιστικής αγωγής175
 • V. Δικαστικό ένσημο175
 • VI. Τόκοι – Προϋπόθεση καταβολής τόκων είναι η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής και επίδοση αυτής175
 • VII. Παύση τόκων176
 • VIII. Τόκοι Δημοσίου – ΝΠΔΔ176
 • IX. Διαταγή Πληρωμής - Καταψηφιστική διάταξη στην απόφαση οριστικού καθορισμού αποζημίωσης - Επίλυση όλων των θεμάτων της απαλλοτρίωσης με την απόφαση του οριστικού προσδιορισμού176
 • Δημοσιεύματα172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο179
 • Παραγραφή179
 • Ι. Γενικά περί της παραγραφής κατά τον ΚΑΑΑ180
 • Έννοια και σκοπός της παραγραφής180
 • ΙΙ. Παραγραφή της αξίωσης είσπραξης της αποζημίωσης180
 • 1. Νομοθετική πρόβλεψη180
 • 2. Αφετηρία παραγραφής και διακοπή αυτής181
 • 3. Υπέρ ποίου θεσπίστηκε η παραγραφή181
 • ΙΙΙ. Παραγραφή του δικαιώματος δικαστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης182
 • ΙV. Παραγραφή της αξίωσης από το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ κατά του Δημοσίου184
 • Δημοσιεύματα186
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο187
 • Η αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας187
 • Ι. Η καταβολή της αποζημίωσης ως προϋπόθεση συντέλεσης της απαλλοτρίωσης189
 • 1. Χρόνος προσδιορισμού της καταβλητέας αποζημίωσης189
 • 2. Υποχρέωση καταβολής δικαστικής δαπάνης190
 • 3. Η παρακατάθεση της αποζημίωσης191
 • ΙΙ. Όροι και προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης192
 • 1. Καταβολή αποζημίωσης για το σύνολο του ακινήτου192
 • 2. Απαίτηση ειδικής δικαιολόγησης της δαπάνης194
 • 3. Η εξαίρεση: Συντέλεση απαλλοτρίωσης χωρίς καταβολή αποζημίωσης195
 • 4. Απώλεια κυριότητας με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη χωρίς την καταβολή αποζημίωσης196
 • 5. Ειδικοί τρόποι αποζημίωσης197
 • 6. Συνέπειες της μη καταβολής αποζημίωσης206
 • ΙΙΙ. Η φορολόγηση της αποζημίωσης207
 • 1. Η φορολόγηση της αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης207
 • 2. Αντισυνταγματική η φορολόγηση κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων209
 • 3. Υποχρεωτική μετάθεση του χρόνου φορολόγησης κληρονομιαίων απαλλοτριωθέντων ακινήτων210
 • 4. Φορολόγηση ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί λόγω ρυμοτομίας χωρίς συντέλεση της απαλλοτρίωσης211
 • IV. Δικαστικές αμφισβητήσεις σχετικά με την καταβλητέα αποζημίωση212
 • 1. Διάκριση από αποζημιωτικές αξιώσεις άρθρου 105 ΕισΝΑΚ212
 • 2. Αποζημίωση βάσει άρθρου 105 ΕισΝΑΚ για τα συστατικά του ακινήτου213
 • 3. ΄Ελλειψη δικαιώματος μισθωτή απαλλοτριωτέου στην αποζημίωση214
 • 4. ΄Ελλειψη δυνατότητας διεκδίκησης πρόσθετης αποζημίωσης215
 • 5. Η ιδιαίτερη αποζημίωση για το εναπομείναν τμήμα του απαλλοτριωθέντος216
 • 6. Η “αντίθετη” περίπτωση των αυτοαποζημιουμένων τμημάτων απαλλοτριωτέων ακινήτων218
 • 7. Ειδικές περιπτώσεις απαραδέκτου προβαλλομένων λόγων στην αίτηση ακυρώσεως κατά απαλλοτριωτικών πράξεων / πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεων221
 • 8. Η παραγραφή της αποζημιωτικής αξίωσης223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο225
 • Άρση - ανάκληση της απαλλοτρίωσης225
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις226
 • ΙΙ. Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης227
 • 1. Ανάκληση της μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης227
 • α. Η δυνητική ανάκληση της μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης227
 • β. Η υποχρεωτική ανάκληση της μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης227
 • 2. Αυτοδίκαιη άρση της μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης232
 • α. Γενικά232
 • β. Προϋποθέσεις241
 • γ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος άρσης243
 • δ. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης που ανακλήθηκε αυτοδικαίως244
 • ε. Βεβαίωση της άρσης της απαλλοτρίωσης247
 • στ. Δικαιοδοσία253
 • ΙΙΙ. Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης255
 • 1. Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου/ΝΠΔΔ/ ΟΤΑ/δημόσιων επιχειρήσεων/οργανισμών κοινής ωφελείας255
 • 2. Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης υπέρ ιδιωτών/ΝΠΙΔ263
 • 3. Επιστροφή αποζημίωσης265
 • α. Γενικά265
 • β. Ιστορική αναδρομή266
 • γ. Ισχύουσες ρυθμίσεις268
 • IV. Επανακήρυξη της απαλλοτρίωσης280
 • V. Αποζημίωση του καθού λόγω της ανάκλησης/ άρσης της απαλλοτρίωσης284
 • Βιβλιογραφία - Δημοσιεύματα287
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο289
 • Ν 2882/2001495
 • Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΦΕΚ Α΄ 17/6.2.2001)495
 • Ειδικές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων και περιορισμοί ιδιοκτησίας289
 • Ι. Απαλλοτριώσεις και επεμβάσεις στην ιδιοκτησία για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος292
 • 1. Προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος292
 • 2. Τα προστατευόμενα στοιχεία του πολιτιστικού περιβάλλοντος293
 • 3. Περιεχόμενο της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος – Μέτρα προς επίτευξή της – Βαρυνόμενοι298
 • 4. Απαλλοτρίωση στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά το Ν 3028/2002 και το Σύνταγμα300
 • 5. Βάρη της ιδιοκτησίας στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά το Ν 3028/2002302
 • 6. Περιορισμοί ιδιοκτησίας στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά το Ν 3028/2002304
 • 7. Βάρη και περιορισμοί της ιδιοκτησίας για την προστασία παραδοσιακών οικισμών, εντός αυτών κτιρίων και διατηρητέων κτιρίων307
 • 8. Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης ή περιορισμών ιδιοκτησίας κατά το Ν 3028/2002309
 • 9. Διαδικασία αναγνώρισης δικαιώματος αποζημίωσης κατά το Ν 3028/2002 – Δικαστική προστασία310
 • 10. Καθορισμός αποζημίωσης κατά το Ν 3028/2002312
 • 11. Διαδικασία αποζημίωσης λόγω βαρών ή περιορισμών ιδιοκτησίας διατηρητέου κτιρίου314
 • 12. Αναζήτηση αποζημίωσης βάσει του άρθρου 106 ΕισΝΑΚ314
 • ΙΙ. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος315
 • 1. Γενική τοποθέτηση315
 • 2. Η διαδικασία της αναγνώρισης της αποζημίωσης και του καθορισμού της317
 • ΙΙΙ. Απαλλοτριώσεις δασών και δασικών εκτάσεων320
 • 1. Προϋποθέσεις απαλλοτρίωσης320
 • 2. Απαλλοτρίωση ιδιωτικών δασών 323
 • 3. Απαλλοτρίωση αναδασωτέων εκτάσεων326
 • 4. Απαλλοτρίωση δασών οικοδομικών συνεταιρισμών330
 • IV. Αιγιαλός - παραλία333
 • V. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ Δήμων, Κοινοτήτων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων345
 • A. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων345
 • 1. Νομοθετικό καθεστώς345
 • 2. Περιπτώσεις κήρυξης απαλλοτρίωσης υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων345
 • 3. Απαλλοτρίωση υπέρ Συμπολιτειών Δήμων και Κοινοτήτων347
 • 4. Η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπό το καθεστώς του ΠΔ 410/1995347
 • 5. Η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως υπό το καθεστώς του Ν 3463/2006348
 • 6. Αιτιολόγηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας351
 • 7. Οδοί σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923352
 • 8. Πολεοδομικός σχεδιασμός353
 • 9. Αρμοδιότητα εκδίκασης διαφορών356
 • 10. Προσδιορισμός αποζημιώσεως σε περίπτωση ανακλήσεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου ανήκοντος προγενεστέρως σε ΟΤΑ357
 • B. Απαλλοτριώσεις υπέρ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων357
 • 1. Νομοθετικό καθεστώς357
 • 2. Αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων359
 • 3. Νομιμοποίηση359
 • 4. Περιπτώσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων359
 • 5. Διαδικασία κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης360
 • 6. Αρμοδιότητα για την εκδίκαση διαφορών362
 • 7. Αίτηση ακυρώσεως362
 • VI. Διανοίξεις οδών/Οδικά δίκτυα363
 • VII. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού («ΔΕΗ ΑΕ»)369
 • 1. Νομοθετικό καθεστώς369
 • 2. Σύσταση δουλείας369
 • 3. Έννοια απαλλοτριώσεως υπέρ της ΔΕΗ και αξιολόγηση συνεπειών έργων370
 • 4. Επιπτώσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων371
 • 5. Προκαταρκτικές ενέργειες371
 • 6. Εγκατάσταση υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας372
 • 7. Ευθύνη ΔΕΗ από τα έργα374
 • 8. Αρμοδιότητα προσδιορισμού αποζημίωσης374
 • 9. Αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης374
 • 10. Έργα γενικότερης σημασίας375
 • 11. Μετατόπιση δικτύου λόγω επέκτασης σχεδίου375
 • 12. Άρση απαλλοτρίωσης. Προσφυγή376
 • 13. Αναγκαστική Απαλλοτρίωση για Μεταλλειοκτησία377
 • 14. Περιπτωσιολογία378
 • VIII. Αποκατάσταση προσφύγων και ακτημόνων379
 • 1. Αποκατάσταση προσφύγων379
 • 2. Αποκατάσταση ακτημόνων385
 • IX. Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις400
 • 1. Νομοθετικό πλαίσιο400
 • 2. Σκοπός ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης400
 • 3. Κήρυξη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης401
 • 4. Ανάκληση - άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης405
 • 5. Η πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης424
 • 6. Η πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης430
 • 7. Τακτοποίηση και προσκύρωση οικοπέδων442
 • α. Η τακτοποίηση442
 • β. Η προσκύρωση446
 • γ. Η τακτοποίηση και η προσκύρωση κατά το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό449
 • δ. Αρμοδιότητα για την εκδίκαση διαφορών από την τακτοποίηση/προσκύρωση451
 • ε. Υπόχρεοι αποζημίωσης452
 • 8. Κοινόχρηστοι χώροι452
 • α. Έννοια452
 • β. Κτήση ιδιότητας κοινοχρήστου453
 • γ. Οδοί457
 • δ. Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων461
 • ε. Ιδιωτικοί κοινόχρηστοι χώροι (Κοινοχρησία από μακρού χρόνου με ιδιωτική βούληση) 463
 • στ. Κατάργηση κοινόχρηστων χώρων464
 • X. Λοιπές περιπτώσεις απαλλοτριώσεων468
 • 1. Μεταλλεία/λατομεία468
 • 2. ΜΕΤΡΟ478
 • 3. Ολυμπιακά έργα482
 • 4. Φυσικό αέριο486
 • 5. Χορτονομή490
 • XI. Απαγόρευση απαλλοτρίωσης (: Ιερές Μονές) 491
 • Ειδική Βιβλιογραφία492
 • Δημοσιεύματα493
 • Αλφαβητικό ευρετήριο537
 • 0
 • 0