Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-875-9
Σελίδες: 296
Συγγραφέας: Ι. Ρόκας

Μετά τις ριζικές αλλαγές που επέφερε από την 1.1.2019 στο δίκαιο των ανωνύμων εταιριών ο Ν 4548/2018 και τις σημαντικές τομές στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών που επέφερε ο Ν 4601/2019, ήταν επιβεβλημένη η σε τόσο σύντομο διάστημα νέα έκδοση των «Εταιριών». Ο εισαγωγικός χαρακτήρας του έργου, δεν μειώνει την ανάγκη προσαρμογής στην νέα διάρθρωση της νομοθεσίας που επέφερε η πλήρης κατάργηση του ΚΝ 2190/1920, που, αν και στις περισσότερες ρυθμίσεις επαναφέρει, όπως ήταν φυσικό, τις διατάξεις του προϊσχύσαντος ΚΝ, εν τούτοις η νέα δομή και η ολικά νέα διάταξη, κατάταξη και αρίθμηση των άρθρων, επέφερε μερική αναντιστοιχία του κεφαλαίου για τις ανώνυμες εταιρίες προς τις νέες ρυθμίσεις. Συνεπώς η νέα έκδοση ξεπερνά τον σκοπό της ενημέρωσης, αφού ικανοποιεί πρώτιστα την ανάγκη προσαρμογής στην νέα αποτύπωση της νομοθεσίας που, μετά από σχεδόν 100 χρόνια, κατάργησε ολοκληρωτικά αυτήν του ΚΝ 2190/1920, αλλά και σε αρκετά σημεία εισήγαγε, μαζί με τις αλλαγές του Ν 4601/2019, ανανεωμένο δίκαιο.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ29
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄29
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ29
 • 1. Επιχείρηση - φορέας επιχείρησης - εταιρία29
 • α. Φορείς επιχειρήσεων29
 • β. Δίκαιο των φορέων επιχειρήσεων (φυσικά-νομικά πρόσωπα)30
 • γ. Σε ευρεία και σε στενή έννοια φορείς επιχειρήσεων30
 • δ. Κανόνες οργάνωσης των επιχειρήσεων31
 • ε. Εταιρίες σε ευρεία και σε στενή έννοια32
 • 2. Προσωποπαγείς και σωματειακές ενώσεις προσώπων32
 • α. Έννοια του προσωποπαγούς χαρακτήρα32
 • β. Οριοθέτηση μεταξύ του προσωποπαγούς και του σωματειακού χαρακτήρα ενώσεων προσώπων34
 • γ. Έννοια του σωματειακού/κεφαλαιουχικού χαρακτήρα των εμπορικών εταιριών35
 • δ. Συνέπειες του σωματειακού/κεφαλαιουχικού χαρακτήρα36
 • ε. Σχετικοποίηση του προσωποπαγούς και κεφαλαιουχικού χαρακτήρα37
 • 3. Μορφές και διακρίσεις εταιριών39
 • 4. Εταιρίες και εμπορικό δίκαιο39
 • α. Συμπληρωματική εφαρμογή του αστικού δικαίου στις εμπορικές εταιρίες39
 • β. Εμπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε μη εμπορικές εργασίες41
 • 5. Εμπορική ιδιότητα και είδη των εμπορικών εταιριών41
 • 6. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα και εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα42
 • α. Γενικά42
 • β. Η φύση των εταιριών χωρίς νομική προσωπικότητα43
 • γ. Η κτήση νομικής προσωπικότητας κατά τον Αστικό Κώδικα44
 • δ. Ομόρρυθμη εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα45
 • 7. Μετασχηματισμοί εταιριών45
 • α. Ενιαία ρύθμιση των μετασχηματισμών45
 • β. Μορφές Μετασχηματισμών46
 • γ. Διαδικασία49
 • δ. Προστασία μετόχων/ εταίρων και πιστωτών51
 • ε. Ευθύνη διαχειριστών και μελών δσ52
 • 8. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών52
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄54
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ54
 • Τμήμα Α΄54
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ54
 • 1. Σύσταση της εταιρίας54
 • α. Προϋποθέσεις54
 • β. Εμπορική ικανότητα55
 • γ. Εταιρική σύμβαση55
 • αα. Φύση, χαρακτήρας εταίροι της προσωπικής εταιρίας55
 • ββ. Ακυρότητα και ακυρωσία56
 • δ. Σκοπός58
 • ε. Κοινός σκοπός59
 • στ. Εισφορές59
 • ζ. Οριοθέτηση της εταιρίας από άλλες συμβάσεις61
 • η. Επιδίωξη του κοινού σκοπού και η καταβολή των εισφορών62
 • 2. Διαμόρφωση των σχέσεων εταίρων μεταξύ τους και προς την εταιρία62
 • α. Υποχρέωση πίστης62
 • β. Ευθύνη εταίρων63
 • γ. Διοίκηση της προσωπικής εταιρίας64
 • αα. Έννοια64
 • ββ. Συμβατικό πλαίσιο διαμόρφωσης της διαχειριστικής εξουσίας65
 • γγ. Η εκ του νόμου οριοθέτηση της εξουσίας διοίκησης66
 • δδ. Ειδικότερα: Η εκπροσώπηση67
 • εε. Εταίρος εκπρόσωπος - διαχειριστής προσωπικής εταιρίας67
 • δ. Οι διαχειριστές της προσωπικής εταιρίας68
 • αα. Νόμιμη και καταστατική διαχείριση68
 • ββ. Συλλογική και ατομική διαχείριση68
 • γγ. Υποκατάσταση, ευθύνη, αμοιβή διαχειριστών69
 • δδ. Λήξη διαχειριστικής εξουσίας70
 • 3. Έλεγχος και συμμετοχή στα κέρδη70
 • 4. Δημοσιότητα της προσωπικής εταιρίας71
 • α. Αρχή της δημοσιότητας στα νομικά πρόσωπα71
 • β. Έλλειψη δημοσιότητας72
 • 5. Αποφάσεις των εταίρων73
 • 6. Είσοδος και έξοδος εταίρων74
 • α. Είσοδος νέου εταίρου με μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής74
 • β. Είσοδος νέου εταίρου χωρίς μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής75
 • γ. Οι επιμέρους συμβατικές παρεκκλίσεις της αρχής του αμετάβλητου του προσώπου του εταίρου75
 • δ. Αποκλεισμός εταίρου76
 • 7. Περιουσία της εταιρίας77
 • 8. Λύση της προσωπικής εταιρίας78
 • α. Εισαγωγικά78
 • β. Πέρας του χρόνου διαρκείας της εταιρίας78
 • γ. Απόφαση των εταίρων79
 • δ. Κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση79
 • ε. Αν μείνει ένας εταίρος80
 • στ. Με δικαστική απόφαση80
 • ζ. Συνήθεις λόγοι λύσης που προβλέπουν τα καταστατικά80
 • η. Αναβίωση εταιρίας που λύθηκε82
 • 9. Εκκαθάριση82
 • α. Ο σκοπός της εκκαθάρισης και παραγραφή82
 • β. Οι εκκαθαριστές83
 • γ. Διαδικασία εκκαθάρισης84
 • Τμήμα Β΄85
 • ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ85
 • 1. Έννοια - επωνυμία85
 • α. Έννοια, χαρακτηριστικά, οικονομική σκοπιμότητα85
 • β. Επωνυμία87
 • 2. Σύσταση της εταιρίας87
 • 3. Η σε ολόκληρο και απεριόριστη ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων89
 • α. Διαμόρφωση της ευθύνης89
 • β. Παραγραφή90
 • 4. Διοίκηση της εταιρίας91
 • Τμήμα Γ΄93
 • ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ93
 • 1. Έννοια93
 • 2. Επωνυμία93
 • 3. Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου94
 • 4. Διαχείριση και εκπροσώπηση96
 • 5. Λύση, μετατροπή σε οε, εκκαθάριση98
 • 6. Ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές98
 • Τμήμα Δ’100
 • ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ100
 • 1. Αφανής εταιρία100
 • 2. Κοινοπραξία102
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ103
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄103
 • ΚΟΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ103
 • Τμήμα Α΄103
 • Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ103
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις103
 • α. Χαρακτηριστικά103
 • β. Ιστορικά104
 • γ. Η αε ως επιχειρηματικός φορέας106
 • 2. Ίδρυση107
 • α. Τα βήματα της ίδρυσης107
 • β. Το καταστατικό109
 • γ. Ο εταιρικός σκοπός111
 • δ. Διάρκεια, έδρα111
 • ε. Διαδικασία113
 • στ. Ελαττωματικότητα καταστατικού113
 • ζ. Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρίας λόγω ελαττωματικότητας114
 • η. Το ιδρυτικό στάδιο114
 • θ. Η κρατική εποπτεία115
 • 3. Διατυπώσεις δημοσιότητας116
 • α. Πράξεις που υποβάλλονται σε δημοσιότητα116
 • β. Συνέπεια της δημοσίευσης117
 • γ. Η δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο117
 • δ. Απλοποίηση διαδικασιών118
 • ε. Νομοσχέδιο για την εποπτεία των εταιριών και την αναμόρφωση του ΓΕΜΗ119
 • 4. Το μετοχικό (εταιρικό) κεφάλαιο της αε121
 • α. Οι ιδιαιτερότητες του εταιρικού κεφαλαίου της αε121
 • β. Η μέριμνα για τη διατήρηση του κεφαλαίου - Μερική / ολοσχερής καταβολή123
 • γ. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου124
 • δ. Περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν το εταιρικό κεφάλαιο125
 • 5. Αύξηση και μείωση κεφαλαίου126
 • α. Έννοια αύξησης126
 • β. Πραγματική αύξηση126
 • γ. Ονομαστική αύξηση127
 • δ. Ειδικές περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου128
 • ε. Δικαίωμα προτίμησης128
 • στ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών129
 • ζ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου129
 • 6. Μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ομολογίες130
 • α. Η μετοχή ως αξιόγραφο130
 • β. Εμπράγματα δικαιώματα επί των μετοχών132
 • γ. Η αξία της μετοχής133
 • δ. Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής134
 • ε. Ακύρωση μετοχών134
 • στ. Απόκτηση ίδιων μετοχών από την αε135
 • ζ. Μετοχές επικαρπίας138
 • η. Προνομιούχες μετοχές138
 • θ. Τίτλοι κτήσης μετοχών139
 • ι. Ιδρυτικοί τίτλοι140
 • κ. Ομολογίες - Ομολογιακό δάνειο141
 • 7. Η γενική συνέλευση142
 • α. Έννοια142
 • β. Θέματα για τα οποία η γσ είναι υποχρεωτικά αρμόδια143
 • γ. Είδη γσ143
 • δ. Πρόσκληση για συμμετοχή στη συνέλευση της γσ144
 • ε. Διαδικασία μέχρι τη σύγκληση της γσ145
 • στ. Διαδικασία κατά τη διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης146
 • ζ. Η απαρτία147
 • η. Η πλειοψηφία148
 • θ. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία149
 • ι. Βιβλίο πρακτικών γσ150
 • ια. Παθολογία των αποφάσεων της γσ151
 • αα. Άκυρη απόφαση152
 • ββ. Υλοποίηση της ακυρότητας153
 • γγ. Ακυρώσιμη απόφαση της γσ γενικά153
 • δδ. Υλοποίηση της ακυρωσίας154
 • εε. Ανυπόστατη απόφαση γσ155
 • 8. Το διοικητικό συμβούλιο156
 • α. Εισαγωγικά156
 • β. Διορισμός των μελών δσ157
 • γ. Οι εργασίες του δσ159
 • δ. Νομική σχέση που συνδέει τα μέλη του δσ με την αε161
 • ε. Η εκπροσωπευτική εξουσία του δσ165
 • στ. Η ευθύνη/καθήκοντα του δσ167
 • ζ. Η δικαστική επιδίωξη της αξίωσης κατά μελών του δσ προς αποζημίωση170
 • 9. Μέτοχοι - δικαιώματα μειοψηφίας171
 • α. Εισαγωγικά171
 • β. Το δικαίωμα διοίκησης172
 • γ. Περιουσιακά δικαιώματα173
 • δ. Δικαιώματα μειοψηφίας176
 • αα. Γενικά176
 • ββ. Παροχή πληροφοριών177
 • γγ. Ονομαστική ψηφοφορία178
 • δδ. Αναβολή λήψης απόφασης178
 • εε. Δικαίωμα διαχειριστικού ελέγχου179
 • στστ. Δικαίωμα να ζητηθεί η ακύρωση της γσ και σύγκληση έκτακτης γσ179
 • ζζ. Δικαίωμα αρνησικυρίας και εναντίωσης στη χορήγηση αμοιβής στα μέλη δσ180
 • 10. Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών181
 • 11. Η εισηγμένη σε χρηματιστήριο αε και οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης182
 • 12. Τακτικός έλεγχος184
 • α. Διενέργεια ελέγχου184
 • β. Καθήκοντα ελεγκτών186
 • γ. Ευθύνη ελεγκτών187
 • δ. Κατάργηση κρατικής εποπτείας187
 • 13. Αποθεματικά188
 • α. Τακτικά αποθεματικά188
 • β. Έκτακτα αποθεματικά189
 • γ. Ελεύθερα αποθεματικά189
 • δ. Αφανή αποθεματικά189
 • 14. Ετήσιοι λογαριασμοί189
 • α. Περιεχόμενο189
 • β. Ισολογισμός191
 • γ. Αρχές σύνταξης των ετήσιων λογαριασμών191
 • δ. Κατάρτιση του ισολογισμού - Τι περιλαμβάνει το ενεργητικό σκέλος193
 • αα. Πάγια κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία193
 • ββ. Κανόνες αποτίμησης194
 • γγ. Απόσβεση παγίων195
 • δδ. Υποτίμηση παγίων195
 • εε. Συμμετοχές196
 • στστ. Τρέχουσα τιμή196
 • ζζ. Καταχωρήσεις αποσβέσεων παγίου197
 • ε. Κατάρτιση ισολογισμού - Τι περιλαμβάνει το παθητικό σκέλος197
 • στ. Κατάρτιση ισολογισμού - Λογαριασμός τάξεως και άλλοι λογαριασμοί του παθητικού σκέλους198
 • ζ. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συμμετοχές - Συνδεδεμένες επιχειρήσεις199
 • αα. Ενοποίηση - Έννοια συνδεδεμένων επιχειρήσεων199
 • ββ. Ενοποίηση - Έκταση εφαρμογής200
 • γγ. Ενοποίηση - Διαδικασία - Εφαρμογή201
 • δδ. Ενοποίηση - Ενοποιημένο προσάρτημα201
 • εε. Υπόχρεα πρόσωπα - Δικαιώματα μετόχων202
 • στστ. Έκθεση των ελεγκτών της αε203
 • ζζ. Ετήσιοι λογαριασμοί και απόληψη μερισμάτων204
 • ηη. Ακυρότητα και ακυρωσία της απόφασης της γσ που εγκρίνει τους λογαριασμούς204
 • 15. Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες205
 • 16. Λύση και εκκαθάριση205
 • α. Λύση205
 • αα. Λύση χωρίς δικαστική απόφαση205
 • ββ. Λύση με δικαστική απόφαση206
 • γγ. Αναβίωση206
 • β. Εκκαθάριση207
 • αα. Γενικά207
 • ββ. Εκκαθαριστές207
 • γγ. Δημοσιότητα207
 • δδ. Περάτωση της εκκαθάρισης208
 • Τμήμα Β΄209
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ209
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις209
 • α. Γενικά χαρακτηριστικά209
 • β. Διαφορές από αε210
 • γ. Τα προσωπικά και κεφαλαιουχικά στοιχεία210
 • 2. Ίδρυση211
 • α. Το καταστατικό211
 • β. Παθολογία της εταιρικής σύμβασης212
 • αα. Λόγοι ακυρότητας της εταιρίας212
 • ββ. Συνέπειες212
 • γγ. Ακυρότητα διατάξεων του καταστατικού213
 • γ. Υλοποίηση της ίδρυσης213
 • δ. Δημοσιότητα213
 • ε. Επε υπό ίδρυση - Ευθύνη ιδρυτών214
 • στ. Υποκαταστήματα ημεδαπής επε σε περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου απ’ αυτό της έδρας της και υποκατάστημα με το οποίο εγκαθίσταται στην Ελλάδα αλλοδαπή επε214
 • 3. Εταιρικό κεφάλαιο, διαίρεση, αύξηση και μείωση215
 • α. Το εταιρικό κεφάλαιο215
 • β. Διαίρεση του εταιρικού κεφαλαίου216
 • αα. Γενικά216
 • ββ. Μεταβίβαση μεριδίων217
 • γγ. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου218
 • δδ. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου218
 • 4. Οι εταίροι219
 • α. Είσοδος και έξοδος εταίρων219
 • β. Δικαιώματα από την κατοχή μεριδίου επε220
 • αα. Γενικά220
 • ββ. Δικαίωμα ψήφου220
 • γγ. Δικαίωμα πληροφοριών επί των εταιρικών υποθέσεων και δικαίωμα προτίμησης220
 • δδ. Περιουσιακά δικαιώματα γενικά221
 • εε. Περιουσιακά δικαιώματα - Το δικαίωμα στα κέρδη221
 • γ. Υποχρεώσεις των εταίρων222
 • δ. Ευθύνη των εταίρων222
 • αα. Γενικά222
 • ββ. Στην μονοπρόσωπη επε223
 • γγ. Ευθύνη εταίρων έναντι των δανειστών της εταιρίας και μέτρα προστασίας τους223
 • 5. Η συνέλευση των εταίρων224
 • α. Γενικά224
 • β. Είδη συνελεύσεων και σύγκληση αυτών225
 • γ. Λήψη αποφάσεων226
 • δ. Παθολογία των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων227
 • αα. Γενικά227
 • ββ. Προσβολή της ακυρότητας227
 • γγ. Λόγοι ακυρότητας227
 • 6. Οι διαχειριστές228
 • α. Είδη διαχείρισης και διορισμός διαχειριστή228
 • β. Ανάκληση διαχειριστών228
 • γ. Εκπροσωπευτική και διαχειριστική εξουσία των διαχειριστών229
 • δ. Λοιπές υποχρεώσεις των διαχειριστών230
 • ε. Ευθύνη διαχειριστών230
 • 7. Οι ελεγκτές231
 • 8. Ετήσιοι Λογαριασμοί - Κέρδη231
 • α. Ετήσιοι Λογαριασμοί231
 • β. Διανομή κερδών232
 • 9. Λύση και εκκαθάριση233
 • α. Λόγοι λύσης233
 • β. Προαιρετικοί λόγοι234
 • γ. Εκκαθάριση234
 • αα. Κανόνες εκκαθάρισης234
 • ββ. Οι εκκαθαριστές235
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’237
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ237
 • Τμήμα Α΄237
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ237
 • 1. Έννοια - χαρακτηριστικά237
 • α. Γενικά237
 • β. Δραστηριότητες του συνεταιρισμού238
 • γ. Σύσταση238
 • δ. Συνενώσεις συνεταιρισμών239
 • 2. Οι συνέταιροι240
 • α. Είσοδος και έξοδος συνεταίρων240
 • β. Η συνεταιριστική μερίδα - Υποχρεώσεις και δικαιώματα συνεταίρων240
 • γ. Ευθύνη συνεταίρων241
 • 3. Τα όργανα241
 • α. Η γενική συνέλευση241
 • αα. Σύγκληση241
 • ββ. Λήψη απόφασης. Απαρτία242
 • γγ. Λήψη απόφασης. Πλειοψηφία242
 • δδ. Αρμοδιότητα της γσ242
 • εε. Ακυρότητα αποφάσεων243
 • β. Το διοικητικό συμβούλιο243
 • γ. Το εποπτικό συμβούλιο244
 • 4. Τήρηση βιβλίων - Διανομή κερδών244
 • α. Τήρηση βιβλίων244
 • β. Διανομή κερδών244
 • 5. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση245
 • α. Λύση245
 • β. Εκκαθάριση245
 • γ. Αναβίωση245
 • Τμήμα Β΄246
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ246
 • 1. Αγροτικός συνεταιρισμός246
 • α. Σκοπός, διακρίσεις246
 • β. Σύσταση - Μέλη - Όργανα247
 • 2. Οικοδομικός συνεταιρισμός248
 • α. Σκοπός - Σύσταση248
 • β. Μέλη - Συνεταιριστική μερίδα - Όργανα248
 • 3. Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία249
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄250
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ250
 • 1. Τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες250
 • α. Τραπεζική αε250
 • αα. Έννοια - Άδεια σύστασης250
 • ββ. Εποπτεία250
 • β. Παροχή πιστώσεων / ανώνυμες εταιρίες παροχής πιστώσεων251
 • γ. Ανώνυμη εταιρία ηλεκτρονικού χρήματος252
 • δ. Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία253
 • αα. Αντικείμενο εργασίας253
 • ββ. Αδειοδότηση253
 • γγ. Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις253
 • δδ. Άλλες παρεκκλίσεις από τις κοινές αε253
 • εε. Ευρωπαϊκό διαβατήριο254
 • 2. Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου254
 • α. Αντικείμενο εργασίας254
 • β. Παρεκκλίσεις από τις κοινές αε255
 • γ. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων αναδυόμενων αγορών255
 • δ. Ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία256
 • αα. Αντικείμενο εργασίας256
 • ββ. Άδεια λειτουργίας256
 • γγ. Μετοχές257
 • 3. Aνώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων257
 • α. Αμοιβαίο κεφάλαιο257
 • αα. Έννοια257
 • ββ. Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου258
 • β. Η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)259
 • αα. Αντικείμενο εργασίας - Μετοχές - Άδεια λειτουργίας259
 • ββ. Κανόνες λειτουργίας260
 • γ. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας261
 • αα. Αντικείμενο εργασίας261
 • ββ. Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις261
 • γγ. Άδεια σύστασης262
 • δδ. Τα μερίδια262
 • 4. Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης - παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - χρηματιστηριακές εταιρίες - εταιρίες factoring - εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος263
 • α. Ανώνυμη εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης263
 • β. Ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών263
 • γ. Ανώνυμη εταιρία επενδυτικής διαμεσολάβησης264
 • δ. Ανώνυμη εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων264
 • ε. Ανώνυμη εταιρία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος265
 • 5. Εταιρίες της ναυτιλίας265
 • α. Η ναυτική εταιρία265
 • αα. Αντικείμενο εργασίας265
 • ββ. Σύσταση266
 • γγ. Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές266
 • δδ. Όργανα: Η γενική συνέλευση των μετόχων267
 • εε. Όργανα: Το διοικητικό συμβούλιο268
 • στστ. Ελεγκτές268
 • ζζ. Λύση268
 • β. Η ειδική ανώνυμη εταιρία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία268
 • αα. Αντικείμενο εργασίας268
 • ββ. Μετοχικό κεφάλαιο269
 • γγ. Εισαγωγή στο Χ.Α.Α.269
 • δδ. Πλοία που ελέγχει η Ε.Ε.Π.Ν.270
 • 6. Αθλητική ανώνυμη εταιρία271
 • α. Αντικείμενο εργασίας - Σύσταση - Εισφορές271
 • β. Σήμα271
 • γ. Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχος272
 • δ. Εποπτεία274
 • 7. Άλλα εταιρικά μορφώματα274
 • α. Μεταφορική εταιρία274
 • β. Εταιρία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου ή Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ)275
 • γ. Εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών276
 • αα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών276
 • ββ. Μερίδια276
 • γγ. Ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών277
 • δ. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού278
 • αα. Σκοπός - Σύσταση278
 • ββ. Μέλη278
 • γγ. Καταχώρηση στο μητρώο279
 • δδ. Εφαρμοστέο δίκαιο279
 • εε. Όργανα280
 • στστ. Αποκλεισμός - Αποχώρηση μέλους280
 • ζζ. Λύση281
 • ηη. Διαχείριση281
 • ε. Ευρωπαϊκή εταιρία281
 • στ. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία282
 • αα. Χαρακτηριστικά / Ίδρυση282
 • ββ. Εταιρικό κεφάλαιο / εταιρική περιουσία, εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων284
 • γγ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις285
 • δδ. Διοίκηση (Διαχείριση - Εκπροσώπηση)285
 • εε. Αποφάσεις των εταίρων286
 • στστ. Εταιρική διαφάνεια - Δημοσιότητα287
 • ζζ. Λύση και Εκκαθάριση287
 • Κυριότερη βασική βιβλιογραφία289
 • Ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο291
 • 0
 • 0