Έκδοση: 2012
ISBN: 978-960-622-876-6
Σελίδες: 152
Συγγραφέας: Ν. Φράγκος
Επιμέλεια: Ευ. Περάκης
Συνεργασία: Γ. Θεοδόσης
Το παρόν έργο είναι το δεύτερο της σειράς «Συμβάσεις περί την Επιχείρηση», η οποία περιλαμβάνει μια ποιοτική σειρά υποδειγμάτων συμβάσεων ή άλλων κειμένων της πρακτικής του Εμπορικού Δικαίου, γραμμένων από επιστήμονες με στενή επαφή με την πράξη, αλλά με όλες τις ικανότητες να εξηγήσουν, να στηρίξουν και να σχολιάσουν τις επιμέρους συμβατικές ρήτρες τόσο σε επίπεδο θεωρητικό όσο και σε επίπεδο προστασίας των κατά περίπτωση συμφερόντων των συμβαλλομένων.Ο δεύτερος τόμος της σειράς είναι αφιερωμένος στην απόσχιση κλάδου. Συγκεκριμένα, μετά την εκτενή θεωρητική επεξεργασία που περιλαμβάνει τη διάκριση από συγγενείς μορφές, την απόσχιση κλάδου με απορρόφηση με παράλληλη εφαρμογή του Ν 2166/1993, την απόσχιση κλάδου με παράλληλη εφαρμογή του ΝΔ 1297/1972 και ειδικά θέματα, μεταξύ των οποίων και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, ακολουθούν 9 υποδείγματα (Πρακτικά Δ.Σ. Εισφέρουσας και Επωφελούμενης περί έναρξης διαδικασιών απόσχισης κλάδου, Σχέδιο Σύμβασης [όρων] Απόσχισης Κλάδου, Πρακτικά Γ.Σ. Εισφέρουσας και Επωφελούμενης περί έγκρισης της απόσχισης, Συμβολαιογραφική πράξη κ.λπ) σχετικά με την απόσχιση κλάδου με απορρόφηση και 4 υποδείγματα σχετικά με την απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρίας καθώς και 2 διαγράμματα ενεργειών. Όλα τα υποδείγματα και διαγράμματα ενεργειών συνοδεύονται από πλούσια σχόλια και παρατηρήσεις. Το έργο συμπληρώνεται με πίνακα βιβλιογραφίας και αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.
 • -12
 • Ι. Εισαγωγή 1
 • ΙΙ. Η απόσχιση κλάδου στο ισχύον δίκαιο 2
 • ΙΙΙ. Διάκριση από συγγενείς μορφές 5
 • ΙV. Απόσχιση με απορρόφηση με παράλληλη εφαρμογή του Ν 2166/19937
 • Α. Προϋποθέσεις υπαγωγής7
 • Β. Έναρξη διαδικασιών - Λογιστική Κατάσταση Κλάδου10
 • Γ. Σχέδιο σύμβασης (όρων) απόσχισης13
 • Δ. Έγκριση Γενικής Συνέλευσης – Συμβολαιογραφικός τύπος16
 • Ε. Ολοκλήρωση της απόσχισης18
 • 1. Σύμπραξη της Διοίκησης - Δημοσιότητα18
 • 2. Έννομα αποτελέσματα20
 • α. Μεταβίβαση περιουσίας με ειδική διαδοχή20
 • β. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επωφελούμενης22
 • γ. Ενδιάμεσα αποτελέσματα (μεσοδιάστημα)24
 • 3. Πιστοποίηση καταβολής26
 • ΣΤ. Φορολογικά κίνητρα27
 • V. Απόσχιση κλάδου με παράλληλη εφαρμογή του ΝΔ 1297/197230
 • Α. Εισαγωγή30
 • Β. Προϋποθέσεις υπαγωγής - Περιορισμοί31
 • Γ. Παρεχόμενα κίνητρα36
 • VI. Ειδικά Θέματα40
 • Α. Προστασία πιστωτών40
 • 1. Εις ολόκληρον ευθύνη κατά ΑΚ 47940
 • 2. Προστατευόμενο παθητικό42
 • 3. Έκταση ευθύνης της επωφελούμενης43
 • 4. Αξιολόγηση44
 • Β. Προστασία μετόχων επωφελούμενης46
 • Γ. Απόσχιση κλάδου με συμμετοχή εισηγμένης ΑΕ49
 • Δ. Απόσχιση κλάδου πιστωτικού ιδρύματος51
 • 1. Απόσχιση κλάδου με εφαρμογή του άρθρου 16 Ν 2515/199751
 • 2. Εξυγιαντική μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων53
 • Ε. Μερική διάσπαση54
 • ΣΤ. H προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση απόσχισης κλάδου57
 • 1. Το πεδίο εφαρμογής της προστασίας: Η έννοια της μεταβίβασης επιχείρησης59
 • α. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής59
 • i. Υπαγόμενες οντότητες: Η έννοια της οικονομικής οντότητας (economic entity)59
 • ii. Υπαγόμενα πρόσωπα61
 • β. Υλικό πεδίο εφαρμογής61
 • i. Μεταβολή του εργοδοτικού φορέα61
 • ii. Διατήρηση της ταυτότητας της οικονομικής οντότητας63
 • 2. Το περιεχόμενο της προστασίας65
 • α. Η διατήρηση των συμβάσεων εργασίας66
 • i. Υποχρεωτική και αυτοδίκαια μεταβίβαση των εργασιακών συμβάσεων66
 • ii. Απαγόρευση απολύσεων67
 • β. Διατήρηση όρων εργασίας68
 • γ. Εις ολόκληρον ευθύνη μεταβιβάζοντος και διαδόχου εργοδότη72
 • δ. Υποχρέωση πληροφόρησης και διαβούλευσης72
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ73
 • Ι. Απόσχιση Κλάδου με Απορρόφηση (Ν 2190/1920 με παράλληλη εφαρμογή Ν 2166/1993/ΝΔ 1297/1972)73
 • Α. Πρακτικό Δ.Σ. Εισφέρουσας περί έναρξης διαδικασιών απόσχισης κλάδου73
 • Β. Πρακτικό Δ.Σ. Επωφελούμενης περί έναρξης διαδικασιών απόσχισης κλάδου75
 • Γ. Σχέδιο Σύμβασης (Όρων) Απόσχισης Κλάδου77
 • Δ. Πρακτικό ΔΣ Εισφέρουσας περί έγκρισης όρων απόσχισης 82
 • Ε. Πρακτικό Δ.Σ. Επωφελούμενης περί έγκρισης όρων απόσχισης 85
 • ΣΤ. Πρακτικό Γ.Σ. Εισφέρουσας περί έγκρισης της απόσχισης90
 • Ζ. Πρακτικό ΓΣ Επωφελούμενης περί έγκρισης της απόσχισης94
 • Η. Πρακτικό Ιδιαίτερης Συνέλευσης Προνομιούχων Μετοχών Επωφελούμενης98
 • Θ. Συμβολαιογραφική Πράξη Απόσχισης Κλάδου100
 • ΙΙ. Απόσχιση Κλάδου με Σύσταση (Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με ΝΔ 1297/1972)109
 • Α. Πρακτικό Δ.Σ. Εισφέρουσας περί έναρξης διαδικασιών απόσχισης κλάδου109
 • Β. Πρακτικό Δ.Σ. Εισφέρουσας περί έγκρισης Όρων Απόσχισης 111
 • Γ. Πρακτικό Γ.Σ. Εισφέρουσας περί έγκρισης της απόσχισης116
 • Δ. Συμβολαιογραφική Πράξη Απόσχισης119
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ127
 • Ι. Απόσχιση με Απορρόφηση (Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με Ν 2166/1993 ή ΝΔ 1297/1972)127
 • ΙΙ. Απόσχιση με Σύσταση (Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με ΝΔ 1297/1972)132
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ135
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ135
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ138
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ139
 • 0
 • 0