Έκδοση: 2010
ISBN: 978-960-622-877-3
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Μ. Βαρελά, Δ. Κουτσούκης, Δ. Κωστάκης, Γ. Μπαμπέτας
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Το παρόν έργο εγκαινιάζει τη νέα σειρά «Συμβάσεις περί την Επιχείρηση», η οποία θα περιλαμβάνει μια ποιοτική σειρά υποδειγμάτων συμβάσεων ή άλλων κειμένων της πρακτικής του Εμπορικού Δικαίου, γραμμένων από επιστήμονες με στενή επαφή με την πράξη, αλλά με όλες τις ικανότητες να εξηγήσουν, να στηρίξουν και να σχολιάσουν τις επιμέρους συμβατικές ρήτρες τόσο σε επίπεδο θεωρητικό όσο και σε επίπεδο προστασίας των κατά περίπτωση συμφερόντων των συμβαλλομένων. Ο πρώτος τόμος της σειράς είναι αφιερωμένος στα συστήματα διανομής, με υποδείγματα για τις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής και franchising. Συγκεκριμένα, μετά τη θεωρητική επεξεργασία κάθε σύμβασης, ακολουθεί το σχετικό υπόδειγμα, ταξινομημένο σε θεματικές ενότητες και επεξεργασμένο πλήρως, καθώς ερευνώνται όλες οι πιθανές εκδοχές και περιπτώσεις. Όλα τα υποδείγματα συνοδεύονται από πλούσια σχόλια και παρατηρήσεις. Το έργο ολοκληρώνεται με τη συγκριτική παρουσίαση των ρητρών αποζημίωσης, μη ανταγωνισμού, εφαρμοστέου δικαίου και διεθνούς δικαιοδοσίας στις διαμεσολαβητικές συμβάσεις.
 • -22
 • [1] ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ4
 • I. Νομικό πλαίσιο4
 • II. Επιμελητηριακή νομοθεσία4
 • III. Διαχρονικό δίκαιο4
 • IV. Νομική φύση της σύμβασης – Τύπος5
 • V. Ορισμός της σύμβασης – Διάκριση από συγγενείς συμβάσεις6
 • VI. Τύποι εμπορικών αντιπροσώπων8
 • VII. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπου9
 • Α. Γενικώς9
 • Β. Ιδίως η απαγόρευση ανταγωνισμού, κατά τη διάρκεια της σύμβασης10
 • VIII. Υποχρεώσεις του αντιπροσωπευόμενου12
 • IX. Προμηθειούχες δικαιοπραξίες12
 • Α. Η περ. α) παρ. 1 άρθρου 6 ΠΔ 219/199112
 • Β. Η περ. β) παρ. 1 άρθρου 6 ΠΔ 219/199113
 • Γ. Η περ. γ) παρ. 1 άρθρου 6 ΠΔ 219/199114
 • Δ. Συγκρούσεις αξιώσεων προμήθειας17
 • X. Διάρκεια της σύμβασης – Λόγοι λύσης 18
 • Α. Ορισμένου – αορίστου χρόνου18
 • Β. Λόγοι λύσης18
 • 1. Γενικοί λόγοι18
 • 2. Καταγγελία19
 • i. Τακτική καταγγελία 19
 • ii. Έκτακτη καταγγελία 19
 • XI. Έννομες συνέπειες από το πέρας της σύμβασης 20
 • XII. Η μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού22
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ25
 • §1. Διορισμός εμπορικού αντιπροσώπου25
 • §2. Αντικείμενο της σύμβασης27
 • §3. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπου28
 • §4. Υποχρεώσεις της επιχείρησης29
 • §5. Αλληλογραφία29
 • §6. Απαγόρευση ανταγωνισμού29
 • §7. Προμηθειούχες δικαιοπραξίες30
 • §8. Ύψος προμήθειας - Καταβολή32
 • §9. Προμηθειούχες δικαιοπραξίες μεταξύ νυν και τέως εμπορικού αντιπροσώπου32
 • §10. Αμοιβή για την είσπραξη του τιμήματος33
 • §11. Προμήθεια del credere33
 • §12. Αποκατάσταση δαπανών34
 • §13. Διάρκεια και λύση της σύμβασης34
 • §14. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία35
 • §15. Λοιπά35
 • [2] ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ41
 • Ι. Γενικά41
 • ΙΙ. Έννοια και δογματική ένταξη της σύμβασης διανομής 43
 • ΙΙΙ. Διάκριση από άλλες παρεμφερείς συμβάσεις45
 • ΙV. Λειτουργία και μορφές εμφάνισης στην πράξη46
 • V. Αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 στις συμβάσεις διανομής47
 • VΙ. Σύναψη της σύμβασης διανομής49
 • VIΙ. Διαμόρφωση της σύμβασης διανομής50
 • VIII. Ειδικά ζητήματα52
 • Α. Το ζήτημα της επαναγοράς ή απόδοσης της αξίας του αδιάθετου αποθέματος εμπορευμάτων και των ανταλλακτικών 52
 • Β. Το ζήτημα της αποζημίωσης των αναπόσβεστων επενδύσεων ή άλλων δαπανών του διανομέα54
 • Γ. Το ζήτημα της εύλογης αμοιβής/εύλογου περιθωρίου κέρδους 56
 • IΧ. Οι συμβάσεις επιλεκτικής διανομής59
 • Α. Γενικά - Έννοια 59
 • Β. Μορφές εμφάνισης 59
 • Γ. Διαμόρφωση της σύμβασης επιλεκτικής διανομής 60
 • Χ. Οι συμβάσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας 61
 • Α. Γενικά για τον Κανονισμό 1400/2002 61
 • Β. Τα συστήματα διανομής που ρυθμίζει ο Κανονισμός 1400/200262
 • 1. Η σύμβαση αποκλειστικής διανομής62
 • i. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατασκευαστή/προμηθευτή63
 • ii. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένου διανομέα63
 • 2. Σύστημα επιλεκτικής διανομής (με ποιοτικά και με ποσοτικά κριτήρια)63
 • i. Δικαιώματα και υποχρεώσεις προμηθευτή 63
 • ii. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένων διανομέων 64
 • Γ. Η διαμόρφωση σύμβασης επιλεκτικής διανομής καινουργών αυτοκινήτων65
 • 1. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 65
 • 2. Έλλειψη περιορισμών ιδιαίτερης σοβαρότητας (άρθρο 4)67
 • 3. Ειδικοί όροι στη διανομή αυτοκινήτων (άρθρο 5 του Κανονισμού)69
 • 4. Διάφορα ζητήματα 70
 • Δ. Η διαμόρφωση της σύμβασης εξουσιοδοτημένου επισκευαστή 70
 • 1. Γενικά 70
 • 2. Οι απαιτήσεις του Κανονισμού 1400/2002 72
 • i. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 72
 • ii. Έλλειψη περιορισμών του ανταγωνισμού ιδιαίτερης σοβαρότητας (άρθρο 4)73
 • iii. Ειδικοί όροι στη διανομή ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης (άρθρο 5 του Κανονισμού)74
 • iv. Διάφορα ζητήματα 74
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ75
 • I. Προοίμιο75
 • Άρθρο 1 Συμβαλλόμενα μέρη75
 • Άρθρο 2 Ορισμός της αφετέρου συμβαλλόμενης ως αποκλειστικού διανομέα76
 • Άρθρο 3 Συμβατικά προϊόντα78
 • Άρθρο 4 Συμβατική περιοχή80
 • Άρθρο 5 Υποχρεώσεις Διανομέα81
 • Άρθρο 6 Υποχρεώσεις Προμηθευτή 84
 • Άρθρο 7 Περιορισμοί πωλήσεων για τον Διανομέα 86
 • Άρθρο 8 Υποχρέωση μη ανταγωνισμού88
 • Άρθρο 9 Τιμές μεταπώλησης των συμβατικών προϊόντων90
 • Άρθρο 10 Αμοιβή του διανομέα90
 • Άρθρο 11 Καταβολή του τιμήματος πώλησης91
 • Άρθρο 12 Πρόσθετα κίνητρα92
 • Άρθρο 13 Υποχρέωση προμήθειας των συμβατικών προϊόντων94
 • Άρθρο 14 Απαλλαγή ευθύνης διανομέα96
 • Άρθρο 15 Διάρκεια της σύμβασης97
 • Άρθρο 16 Λήξη της σύμβασης με συμφωνία/Τακτική καταγγελία98
 • Άρθρο 17 Έκτακτη καταγγελία99
 • Άρθρο 18 Συνέπειες μετά τη λήξη της σύμβασης102
 • Άρθρο 19 Δωσιδικία - (εφαρμοστέο δίκαιο)104
 • Άρθρο 20 Συμβατικό κείμενο και τροποποιήσεις104
 • [3] FRANCHISING110
 • Ι. Η Σύμβαση Franchise Υπαγωγής110
 • Α. Ορισμός 110
 • Β. Ο Έγγραφος Τύπος 111
 • Γ. Η Δόμηση του Περιεχομένου112
 • 1. Το Προοίμιο112
 • 2. Οι Υποχρεώσεις του Δότη113
 • 3. Οι Υποχρεώσεις του Λήπτη114
 • 4. Λοιπές Διατάξεις116
 • Δ. Ο Νομικός Χαρακτήρας της Σύμβασης Franchise116
 • 1. Ανώνυμη Ενοχική - Εμπορική Σύμβαση116
 • 2. Διαρκής Σύμβαση117
 • 3. Μεικτή Σύμβαση118
 • 4. Σύμβαση Πλαίσιο120
 • 5. Σύμβαση με Ριψοκίνδυνο Χαρακτήρα120
 • ΙΙ. Οι Διεθνείς Συμβάσεις Franchise121
 • Α. Η κύρια συμφωνία franchise (master franchise agreement)121
 • Β. Η συμφωνία ανάπτυξης περιοχής (area development agreement)122
 • 1ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΥΠΑΓΩΓΗΣ127
 • I. Προοίμιο127
 • Α. Σκοπός της Συνεργασίας127
 • Β. Ανεξαρτησία του Λήπτη127
 • Γ. Περιεχόμενο του «πακέτου» Franchise128
 • Δ. Προϊόντα και Υπηρεσίες της Σύμβασης130
 • Ε. Εγχειρίδιο Λειτουργίας131
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ132
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις του Δότη132
 • A. Παραχώρηση στον Λήπτη της Άδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης του «πακέτου» Franchise132
 • B. Η Ένταξη του Λήπτη στο Σύστημα Δικαιόχρησης (Franchising) του Δότη135
 • Γ. Η Συνεχής Υποστήριξη του Λήπτη καθ’ όλη τη Διάρκεια της Συμβάσεως136
 • Δ. Ο Ακριβής Προσδιορισμός της Γεωγραφικής Περιοχής Δραστηριότητας του Λήπτη136
 • Ε. Ο Σεβασμός από τον Δότη της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Όλων των Ληπτών137
 • III. Υποχρεώσεις του Λήπτη137
 • Α. Καταβολή Δικαιωμάτων στον Δότη137
 • 1. Για τα Άυλα Αγαθά138
 • 2. Για την Προστατευμένη Περιοχή 138
 • 3. Για το Σύστημα Franchise138
 • 4. Για την Εκπαίδευση138
 • 5. Για το Κατάστημα138
 • B. Ενεργός Προώθηση τόσο των Πωλήσεων των Προϊόντων όσο και της Παροχής των Υπηρεσιών του Συστήματος Franchise139
 • Γ. Συμμόρφωσή του στον τρόπο Διεξαγωγής των Πωλήσεων και Παροχής των Υπηρεσιών του Δότη140
 • Δ. Αυστηρή Τήρηση των Οδηγιών του Δότη για τη Διαμόρφωση του Καταστήματός του140
 • Ε. Συμμόρφωσή του στις Οργανωτικές Αρχές του Συστήματος Franchise141
 • ΣΤ. Αναγνώριση του Δικαιώματος του Δότη Εφαρμογής Νέων Μεθόδων στο Σύστημα Franchise141
 • Z. Εκμετάλλευση του «Πακέτου» Franchise μόνο μέσα από το Κατάστημά του141
 • Η. Μη Αλλαγή του Καταστήματός του χωρίς την Έγκριση του Δότη143
 • Θ. Έγκαιρη Εκτέλεση Όλων των Προβλεπομένων Επισκευών και Συντηρήσεων του Καταστήματός του144
 • I. Ασφάλιση του Καταστήματός του και των Εμπορευμάτων του144
 • ΙΑ. Μη Διενέργεια Ενεργητικών Πωλήσεων σε Άλλες Παραχωρηθείσες Περιοχές ή/και σε άλλες Παραχωρηθείσες Ομάδες Πελατών145
 • ΙΒ. Μη Ανάμιξη του Λήπτη σε Όμοιες ή/και Παρόμοιες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες146
 • ΙΓ. Μη Απόκτηση Οικονομικών Συμφερόντων σε Ανταγωνιστικές Επιχειρήσεις147
 • ΙΔ. Πώληση Αποκλειστικά Προϊόντων που έχουν κατασκευασθεί είτε από τον Δότη είτε από Τρίτους Οριζόμενους από τον Δότη147
 • IE. Παροχή Αποκλειστικά των Υπηρεσιών του Δότη ή/και Τρίτων Οριζόμενων από Αυτόν149
 • ΙΣΤ. Μη Παραγωγή, Αγορά, Πώληση, Μεταπώληση ή Χρησιμοποίηση Ανταγωνιστικών Προϊόντων προς αυτά της Σύμβασης Franchise149
 • IZ. Μη Παροχή Υπηρεσιών Ανταγωνιστικών Αυτών του Δότη149
 • ΙΗ. Έγκαιρος Προγραμματισμός των Παραγγελιών του προς τον Δότη149
 • ΙΘ. Διατήρηση της Κοινής Ταυτότητας και Φήμης του Δικτύου Franchise150
 • Κ. Πραγματοποίηση Τοπικής Διαφήμισης153
 • ΚΑ. Μη Κοινοποίηση σε Τρίτους της Τεχνογνωσίας και των Εμπορικών και Βιομηχανικών Απορρήτων του Δότη154
 • KB. Παρακολούθηση από τον ίδιο, το προσωπικό και τους συνεργάτες του των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που διοργανώνει ο Δότης155
 • ΚΓ. Υποχρέωση να επιτρέπει στον Δότη τη Διενέργεια Ελέγχων του Καταστήματός του, των Μεταφορικών του Μέσων, των πωλουμένων Προϊόντων, των Παρεχομένων Υπηρεσιών, των Λογιστικών του Βιβλίων και των Βάσεων Δεδομένων του Καταστήματός του155
 • ΚΔ. Κοινοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων προς τον Δότη και την Εμπρόθεσμη Πληρωμή των Συμφωνηθέντων Ποσών156
 • KE. Μεταβίβαση της Σύμβασης ή την Εκχώρηση των Δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν μόνο με την Έγκριση του Δότη157
 • ΚΣΤ. Έγκαιρη Έναρξη Λειτουργίας του Καταστήματός του158
 • KZ. Κοινοποίηση στον Δότη της Αποκτηθείσας κατά την Εκμετάλλευση του Franchise Εμπειρίας του159
 • ΚΗ. Πραγματοποίηση ενός Ελάχιστου Κύκλου Εργασιών (τζίρου)159
 • ΚΘ. Διατήρηση Ορισμένων Ελάχιστων Αποθεμάτων159
 • Λ. Διάθεση προς Πώληση μιας Ελάχιστης Σειράς Προϊόντων159
 • ΛΑ. Παροχή Υπηρεσιών στα πλαίσια της Εγγύησης των Προϊόντων και της Εξυπηρέτησης των Πελατών159
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 160
 • IV. Συνιστώμενες Τιμές - Μέγιστη Τιμή Μεταπώλησης160
 • V. Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) και άλλες υποχρεώσεις160
 • VI. Διάρκεια και Ανανέωση της Σύμβασης161
 • VII. Λύση της Σύμβασης161
 • Α. Αυτόματη Λύση161
 • Β. Έκτακτη καταγγελία162
 • Γ. Τακτική καταγγελία165
 • Δ. Λύση με κοινή συμφωνία166
 • VIII. Μετασυμβατικές Υποχρεώσεις166
 • Α. Υποχρέωση Αποζημίωσης166
 • Β. Υποχρέωση Απόδοσης167
 • Γ. Υποχρέωση παράλειψης του Λήπτη167
 • Δ. Παραλαβή των Αποθεμάτων του Λήπτη168
 • Ε. Τακτοποίηση Οικονομικών Εκκρεμοτήτων169
 • ΣΤ. Εκτέλεση Εκκρεμών Παραγγελιών169
 • ΙΧ. Έγγραφες Δηλώσεις169
 • X. Συμβάσεις Δικαιόχρησης (Franchising)169
 • XI. Συμφωνητικά170
 • XII. Ανωτέρα Βία171
 • XIII. Επίλυση Διαφορών - Διαιτησία171
 • 2ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣΥΜΒΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (MASTER FRANCHISE)175
 • I. Προοίμιο175
 • Α. Σκοπός της συνεργασίας175
 • Β. Ανεξαρτησία του κυρίου λήπτη176
 • Γ. Περιεχόμενο του «πακέτου» franchise177
 • Δ. Προϊοντα της Σύμβασης178
 • Ε. Eγχειρίδιο λειτουργίας179
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ180
 • II. Υποχρεώσεις του δότη180
 • Α. Παραχώρηση στον Κύριο Λήπτη της Άδειας Χρήσης και Εκμετάλλευσης του «πακέτου» Franchise180
 • Β. Η Ένταξη του Κύριου Λήπτη στο Σύστημα Δικαιόχρησης (Franchising) του Δότη182
 • Γ. Η Συνεχής Υποστήριξη του Κύριου Λήπτη καθ’ όλη τη Διάρκεια της Συμβάσεως184
 • Δ. Ο Ακριβής Προσδιορισμός της Γεωγραφικής Περιοχής Δραστηριότητας του Κύριου Λήπτη184
 • ΙΙΙ. Υποχρεώσεις του κύριου λήπτη184
 • Α. Καταβολή Δικαιωμάτων στον Δότη184
 • Β. Ενεργός Προώθηση των Πωλήσεων των Προϊόντων του Συστήματος Franchise186
 • Γ. Συμμόρφωσή του στον τρόπο Διεξαγωγήςτων Πωλήσεων του Δότη186
 • Δ. Αυστηρή Τήρηση των Οδηγιών του Δότη για τη Διαμόρφωση των Καταστημάτων του Δικτύου Franchise και την Απόκτηση του Εξοπλισμού τους186
 • Ε. Συμμόρφωσή του στις Οργανωτικές Αρχές του Συστήματος Franchise187
 • ΣΤ. Αναγνώριση του Δικαιώματος του Δότη Εφαρμογής Νέων Μεθόδων στο Σύστημα Franchise187
 • Z. Εκμετάλλευση του «Πακέτου» Franchise μόνο μέσα από τα Καταστήματα του Δικτύου Franchise188
 • Η. Μη αλλαγή των Καταστημάτων του Δικτύου Franchise χωρίς την Έγκριση του Δότη188
 • Θ. Έγκαιρη Εκτέλεση Όλων των Προβλεπομένων Επισκευών και Συντηρήσεων των Καταστημάτων του Δικτύου Franchise188
 • Ι. Ασφάλιση των Καταστημάτων του Δικτύου Franchise189
 • ΙΑ. Μη Διενέργεια Ενεργητικών Πωλήσεων σε Άλλες Παραχωρηθείσες Περιοχές ή/και σε Άλλες Παραχωρηθείσες Ομάδες Πελατών190
 • ΙΒ. Μη Ανάμιξη του Κύριου Λήπτη σε Όμοιες ή/και Παρόμοιες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες190
 • ΙΓ. Μη Απόκτηση Οικονομικών Συμφερόντωνσε Ανταγωνιστικές Επιχειρήσεις191
 • ΙΔ. Πώληση Αποκλειστικά Προϊόντων που έχουν παρασκευασθεί είτε από τον Δότη, είτε από Τρίτους Οριζόμενους από τον Δότη192
 • ΙΕ. Μη Παραγωγή, Αγορά, Πώληση, Μεταπώληση ή Χρησιμοποίηση Ανταγωνιστικών Προϊόντων προς αυτά της Σύμβασης Franchise193
 • ΙΣΤ. Έγκαιρος Προγραμματισμός των Παραγγελιών του προς τον Δότη193
 • ΙZ. Διατήρηση της Κοινής Ταυτότητας και Φήμης του Δικτύου Franchise194
 • IH. Μη Κοινοποίηση σε Τρίτους της Τεχνογνωσίας και των Εμπορικών και Επιχειρηματικών Απορρήτων του Δότη197
 • ΙΘ. Πραγματοποίηση Τοπικής Διαφήμισης198
 • Κ. Παρακολούθηση από τον ίδιο, το προσωπικό και τους συνεργάτες του των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα διοργανώνει ο Δότης198
 • ΚΑ. Υποχρέωση να επιτρέπει στον Δότη τη Διενέργεια Ελέγχων της Επιχείρησής του, των Μεταφορικών του Μέσων, των πωλουμένων Προϊόντων, των παρεχόμενων Υπηρεσιών, των Λογιστικών του Βιβλίων και των Βάσεων Δεδομένων της Επιχείρησής του Κύριας Δικαιόχρησης198
 • KB. Κοινοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων προς τον Δότη και Εμπρόθεσμη Πληρωμή των Συμφωνηθέντων Ποσών198
 • ΚΓ. Μεταβίβαση της Σύμβασης ή Εκχώρηση των Δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν μόνο με την Έγκριση του Δότη200
 • ΚΔ. Έγκαιρη Έναρξη Λειτουργίας των Καταστημάτων του Δικτύου Franchise201
 • ΚΕ. Κοινοποίηση στον Δότη της Αποκτηθείσας κατά την Εκμετάλλευση του Franchise Εμπειρίας του202
 • ΚΣΤ. Ανάπτυξη του Δικτύου Franchise στην Περιοχή του202
 • ΚZ. Μη Σύναψη Συμβάσεων Δικαιόχρησης (Franchise) με Λήπτες εκτός της Παραχωρηθείσας Γεωγραφικής Περιοχής204
 • ΚZ. Μη Σύναψη Συμβάσεων Δικαιόχρησης (Franchise) με Λήπτες εκτός της Παραχωρηθείσας Γεωγραφικής Περιοχής204
 • ΚΗ. Επίβλεψη, Έλεγχος και Διαρκής Υποστήριξητου Δικτύου Franchise της περιοχής του204
 • ΚΘ. Διατήρηση Ορισμένων Ελάχιστων Αποθεμάτων και Διάθεση προς Πώληση μιας Ελάχιστης Σειράς Προϊόντων204
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ205
 • IV. Συνιστώμενες Τιμές – Μέγιστη Τιμή Μεταπώλησης205
 • V. Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) και Άλλες Υποχρεώσεις205
 • VI. Διάρκεια και ανανέωση της Σύμβασης205
 • VII. Λύση της Σύμβασης206
 • Α. Αυτόματη Λύση206
 • Β. Έκτακτη Καταγγελία206
 • Γ. Τακτική Καταγγελία209
 • Δ. Λύση με Κοινή Συμφωνία209
 • VIII. Μετασυμβατικές υποχρεώσεις209
 • Α. Υποχρέωση αποζημίωσης209
 • Β. Υποχρέωση απόδοσης209
 • Γ. Υποχρέωση παράλειψης του κύριου λήπτη210
 • Δ. Υποχρέωση μεταβίβασης των Συμβάσεων Δικαιόχρησης (Franchise)των ληπτών του Δικτύου Franchise στον δότη210
 • Ε. Τακτοποίηση Οικονομικών Εκκρεμοτήτων211
 • IX. Έγγραφες δηλώσεις211
 • X. Συμβάσεις Δικαιόχρησης (Franchising)211
 • XI. Συμφωνητικά211
 • ΧΙΙ. Ανωτέρα βία212
 • XIII. Επίλυση διαφορών – Διαιτησία213
 • [4] ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ218
 • Ι. Ρήτρες αποζημίωσης στις συμβάσεις αντιπροσωπείας, διανομής και δικαιόχρησης218
 • Α. Η αποζημίωση πελατείας218
 • 1. Στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας218
 • 2. Στη σύμβαση αποκλειστικής διανομής223
 • 3. Στη σύμβαση δικαιόχρησης225
 • Β. Λοιπές αξιώσεις αποζημίωσης227
 • Γ. Η αξίωση ανάληψης των αδιάθετων αποθεμάτων και κάλυψης των αναπόσβεστων επενδύσεων229
 • ΙΙ. Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού στις συμβάσεις αντιπροσωπείας,διανομής και δικαιόχρησης230
 • Α. Στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας230
 • 1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης230
 • 2. Για το διάστημα μετά τη λήξη αυτής 233
 • Β. Στη σύμβαση αποκλειστικής διανομής237
 • 1. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης237
 • 2. Για το μετά τη λήξη της σύμβασης διάστημα239
 • Γ. Στη σύμβαση δικαιόχρησης239
 • 1. Κατά τη διάρκεια αυτής239
 • 2. Μετά τη λήξη αυτής241
 • ΙΙΙ. Ρήτρες εφαρμοστέου δικαίου και διεθνούς δικαιοδοσίας στις συμβάσεις διαμεσολάβησης242
 • Α. Ο καθορισμός της διεθνούς δικαιοδοσίας244
 • Β. Η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου246
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ251
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ255
 • 0
 • 0