Το παράδειγμα του άρθρου 518 ΚΠΔ

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-867-4
Σελίδες: 184
Συγγραφέας: Κ. Χατζηιωάννου
Πρόλογος: Χ. Βουρλιώτης

Το παρόν έργο «Η διαπλοκή των αρμοδιοτήτων του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της ουσίας» πραγματεύεται το ζήτημα της λειτουργικής αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου σε περίπτωση συνδρομής του αναιρετικού λόγου της εσφαλμένης εφαρμογής ή ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διάταξης (άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ σε συνδ. με άρ. 518 ΚΠΔ), οπότε, κατ’ εξαίρεση και εφόσον υπόκεινται οι προς τούτο προϋποθέσεις, η αρμοδιότητα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας διευρύνεται και εξ αυτού του λόγου επιτρέπεται, εκτός των άλλων, η εκφορά δικαιοδοτικής κρίσης ακόμα και επί της ουσίας της υπόθεσης και δη αναφορικά με την αθώωση ή την ενοχή του κατηγορουμένου.

Εν προκειμένω, κατ’ αρχάς, προηγείται το κεφάλαιο που αφορά στο ζήτημα της αιτιολογίας των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων της ουσίας και ιδίως ως προς την αναγκαιότητα της συγκριτικής στάθμισης και αξιολόγησης των αποδεικτικών μέσων που ελήφθησαν υπόψη για τον σχηματισμό της δικανικής πεποίθησης, ακολουθεί το κεφάλαιο αναφοράς στις αόριστες νομικές έννοιες, όπου επισημαίνονται συγκεκριμένες περιπτώσεις ελέγχου αυτών από τον Άρειο Πάγο, στη συνέχεια αναπτύσσονται αναλυτικά, με παραπομπές σε θεωρία και νομολογία, οι προϋποθέσεις συνδρομής της αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου, ενόψει του αναιρετικού λόγου της εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης (άρ. 518 ΚΠΔ), διερευνώνται οι δυνατότητες εφαρμογής του εν λόγω άρθρου σε περίπτωση έλλειψης από την απόφαση ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ή σε περίπτωση έλλειψης νόμιμης βάσης, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα εφαρμογής του στην προδικασία, καθώς και επί συρροής εγκλημάτων. Τέλος, αναφέρονται οι συνέπειες της αθώωσης του κατηγορουμένου από τον Άρειο Πάγο, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, καταληκτικά δε παρατίθενται σκέψεις, κριτική και παρατηρήσεις για τη δυνατότητα ή μη του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου να κηρύξει ένοχο τον κατηγορούμενο για τον ίδιο, όπως πιο πάνω, αναιρετικό λόγο.

Η έκδοση αυτή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους δικαστικούς λειτουργούς, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους ασχολούμενους με το ποινικό δίκαιο δικηγόρους, αφού στις σελίδες του θίγονται σημαντικά ζητήματα που απασχόλησαν και εξακολουθούν να απασχολούν και να προβληματίζουν τον νομικό κόσμο.

 • 0
 • Ι. Εισαγωγή1
 • ΙΙ. Η οριοθέτηση της αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της ουσίας - Το παράδειγμα του άρθρου 518 ΚΠΔ3
 • Α. Το άρθρο 518 ΚΠΔ - Η αναίρεση της αποφάσεως για εσφαλμένη ερμηνεία ή/και εφαρμογή του νόμου και η αρμοδιότητα του Ανωτάτου Ακυρωτικού για κήρυξη της αθωότητας του κατηγορουμένου3
 • Β. Παραδείγματα διαπλοκής της αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της ουσίας5
 • i. Ο αναιρετικός έλεγχος της σταθμίσεως και αξιολογήσεως των αποδεικτικών μέσων κατά τον έλεγχο της ελλείψεως της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας6
 • α. Εισαγωγή - Η ανάγκη σταθμίσεως και αξιολογήσεως των αποδεικτικών μέσων6
 • β. Η ανάγκη σταθμίσεως των αποδεικτικών μέσων στο πλαίσιο της αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων6
 • γ. Νομολογιακές παραδοχές υπέρ της ανάγκης σταθμίσεως των αποδεικτικών μέσων11
 • δ. Η υποχρέωση σταθμίσεως και αξιολογήσεως των σημαντικών μαρτυρικών καταθέσεων και των ουσιωδών εγγράφων17
 • ε. Συμπεράσματα αναφορικά με την ανάγκη σταθμίσεως των αποδεικτικών μέσων19
 • ii. Ο αναιρετικός έλεγχος των αόριστων νομικών εννοιών22
 • α. Γενικές επισημάνσεις22
 • β. H ιδιαίτερα μεγάλη αξία και το ευτελές (/μικρή αξία) του πράγματος ως διαγνωστικά κριτήρια της κατάφασης ή μη της δυνατότητας αναιρετικού ελέγχου των αορίστων εννοιών από τον Άρειο Πάγο26
 • γ. Λοιπές περιπτώσεις όπου ελέγχονται από τον Άρειο Πάγο αόριστεςνομικές έννοιες30
 • δ. Καταληκτικές παρατηρήσεις ως προς τον αναιρετικό έλεγχο των αόριστων νομικών εννοιών31
 • ΙΙΙ. Το προϊσχύσαν δίκαιο που ρύθμιζε τη διαπλοκή των αρμοδιοτήτων του Αρείου Πάγου και δικαστηρίων της ουσίας (: άρθρο 500 ΠΔ)35
 • ΙV. Η ratio και η σκοπιμότητα της κηρύξεως της αθωότητας του κατηγορουμένου από τον ίδιο τον Άρειο Πάγο σε αντιπαραβολή με τη ratio του γενικού κανόνα της παραπομπής στο δικαστήριο της ουσίας37
 • A. Η κήρυξη της αθωότητας του κατηγορουμένου από τον Άρειο Πάγοκαι η δεσμευτικότητα της νομολογίας αυτού στο δικαστήριοτης παραπομπής37
 • B. Η κήρυξη της αθωότητας του κατηγορουμένου από τον Άρειο Πάγουπό το πρίσμα του φυσικού δικαστή 43
 • Γ. Η κήρυξη της αθωότητας του κατηγορουμένου υπό το πρίσμα του θεσμικού ρόλου του αναιρετικού δικαστηρίου46
 • Δ. Η κήρυξη της αθωότητας του κατηγορουμένου από τον Άρειο Πάγουπό το πρίσμα του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ49
 • V. Οι προϋποθέσεις συνδρομής της αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου σε περιπτώσεις καταφάσεως του αναιρετικού λόγου της εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως - Η έννοια της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως55
 • Α. Γενικές επισημάνσεις55
 • B. Το προϊσχύσαν δίκαιο 59
 • Γ. Η κυοφορία της διατάξεως που προβλέπει τον αναιρετικό λόγο της εσφαλμένης ερμηνείας ή/και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (: άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ)62
 • Δ. Το ορισμένο του αναιρετικού λόγου της εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως 63
 • Ε. Η προϋπόθεση της «ουσιαστικής ποινικής διάταξης» 64
 • VI. Αδυναμία αναιρετικού ελέγχου εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής δικονομικών διατάξεων67
 • VII. Εφαρμογή του άρθρου 518 ΚΠΔ σε περίπτωση όπου συντρέχει εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία άλλης διατάξεως που αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως71
 • A. Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή διατάξεων άλλων κλάδων του δικαίου71
 • Β. H δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ σε περίπτωση όπου συντρέχει εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία άλλης διατάξεως που αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως75
 • VIΙΙ. Διερεύνηση της δυνατότητας κηρύξεως της αθωότητας του κατηγορουμένου σε περίπτωση καταφάσεως του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως79
 • Α. Η ratio της υπάρξεως του αναιρετικού λόγου της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η δυνατότητα ή μητης εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ 79
 • Β. Κριτική επί αποφάσεων που κηρύσσουν την αθωότητα του κατηγορουμένου σε περίπτωση καταφάσεως του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας87
 • IΧ. Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ σε περίπτωση ελλείψεως νόμιμης βάσεως95
 • A. Η έλλειψη νομίμου βάσεως ως απόρροια της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας95
 • Β. Η σχέση της έλλειψης νόμιμης βάσεως με την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας98
 • Γ. Δυνατότητα ή μη εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ σε περίπτωσηελλείψεως νομίμου βάσεως104
 • X. Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ στην προδικασία107
 • ΧI. Η εφαρμογή του άρθρου 518 ΚΠΔ επί συρροής εγκλημάτων111
 • XIΙ. Συνέπειες της αθώωσης του κατηγορουμένου από τον Άρειο Πάγο115
 • A. Πρωτογενείς συνέπειες της αθώωσης του κατηγορουμένου από τον Άρειο Πάγο115
 • B. Επιπτώσεις της διευρυμένης λειτουργικής αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου σε περίπτωση εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης116
 • ΧIΙI. Σκέψεις αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη της κηρύξεως της ενοχής του κατηγορουμένου από τον ίδιο τον Άρειο Πάγο σε περίπτωση εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης123
 • A. Η αναίρεση της αποφάσεως για εσφαλμένη ερμηνεία ή/και εφαρμογή του νόμου και η αρμοδιότητα του Ανωτάτου Ακυρωτικού για την κήρυξη της ενοχής του κατηγορουμένου123
 • B. Κριτική επί της εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ για την κήρυξητης ενοχής του κατηγορουμένου126
 • Γ. Κριτική επί της εφαρμογής του άρθρου 518 ΚΠΔ όχι μόνον για την κήρυξη της ενοχής του κατηγορουμένου, αλλά και την επιβολήτης προσήκουσας ή της σταθερώς ορισμένης στο νόμο ποινής136
 • Δ. Καταληκτικές παρατηρήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 518 ΚΠΔ για την κήρυξη της ενοχήςτου κατηγορουμένου147
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία149
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο167
 • 0
 • 0