Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-882-7
Σελίδες: 368
Επιμέλεια: Λ. Κοτσαλής

Ο νέος Ποινικός Κώδικας Ν 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6.6.2019 με έναρξη ισχύος την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο Ποινικός Κώδικας που ίσχυσε από την 1.1.1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε τον νόμο αυτόν.

Ο παρών Κώδικας παρατίθεται όπως ισχύει μετά την ΠΝΠ της 27.6.2019 «Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019), η οποία επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 8, 20, 81, 127, 132, 169, 289, 292Α, 298 και 463 ΠΚ, τις «Διορθώσεις σφαλμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 122/16.7.2019) και τον Ν 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 8, 20, 81, 127, 132, 169, 289, 292Α, 298 και 463, κυρώνοντας επί της ουσίας  την ανωτέρω ΠΝΠ της 27.6.2019.

Ο νέος Κώδικας χαρακτηρίζεται από ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος των ποινών, την κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων του Ειδικού Μέρους, την κατάργηση των πταισμάτων, καθώς και τον εξορθολογισμό των οικονομικών εγκλημάτων, βασικό σημείο του οποίου αποτελεί η παράλληλη κατάργηση του Ν 1608/1950 περί Καταχραστών του Δημοσίου και η ένταξη των προβλέψεών του σε ηπιότερη μορφή στις επί μέρους διατάξεις που αφορούν οικονομικά εγκλήματα.

Κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί αυτούσια και η Αιτιολογική Έκθεση του νέου Ποινικού Κώδικα για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των νέων διατάξεων.

Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Ελπίζουμε και η έκδοση αυτή, πλήρως ενημερωμένη, να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9
 • ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ν 4619/201919
 • [Άρθρο πρώτο]19
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ20
 • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ20
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ20
 • Ο ποινικός νόμος20
 • I. Βασικές αρχές [Άρθρα 1-4]20
 • II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11] 20
 • III. Σχέση του Κώδικα με τους ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων [Άρθρα 12-13]23
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ25
 • Το έγκλημα25
 • I. Η πράξη [Άρθρα 14-19]25
 • II. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25]26
 • III. Η υπαιτιότητα [Άρθρα 26-30]27
 • IV. Λόγοι άρσης του καταλογισμού [Άρθρα 31-35]28
 • V. Μειωμένος καταλογισμός [Άρθρα 36-41] 30
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ30
 • Απόπειρα και συμμετοχή30
 • I. Απόπειρα [Άρθρα 42-44]30
 • II. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49]31
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ32
 • Ποινές και μέτρα ασφαλείας32
 • I. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58]32
 • II. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68]34
 • III. Μέτρα ασφαλείας [Άρθρα 69-78]37
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ41
 • Επιμέτρηση ποινής41
 • I. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-82]41
 • II. Μείωση της απειλούμενης ποινής [Άρθρα 83-93]45
 • III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98]47
 • IV. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 99-104]49
 • V. Μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρα 104Α]51
 • VI. Δικαστική άφεση της ποινής [Άρθρα 104Β]51
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ52
 • Η έκτιση των ποινών52
 • I. Αντικατάσταση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρα 105-105Α]52
 • II. Απόλυση καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105Β-110Α]54
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
 • Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο - Παραγραφή ποινών60
 • I. Παραγραφή εγκλημάτων [Άρθρα 111-113]60
 • II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 114-117]61
 • III. Παραγραφή ποινών [Άρθρα 118-120]62
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ63
 • Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133]63
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ73
 • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ73
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ73
 • Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ]73
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ76
 • Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας76
 • II. Προσβολές της διεθνούς ειρήνης της χώρας [Άρθρα 140-142Α]76
 • III. Προσβολές της αμυντικής ικανότητας της χώρας [Άρθρα 143-145]77
 • IV. Προσβολές κρατικών απορρήτων [Άρθρα 146-152]78
 • I. Προσβολές της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας [Άρθρα 138-139] 76
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ79
 • Εγκλήματα κατά άλλων κρατών [Άρθρα 153-156]79
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ80
 • I. Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων [Άρθρα 157-160Α]80
 • II. Εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματος [Άρθρα 161-166]83
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ85
 • Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α]85
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ90
 • Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης [Άρθρα 183-197]90
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ96
 • Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-206]96
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ97
 • [Άρθρα 202-206]97
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ97
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα [Άρθρα 207-215]97
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ100
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223]100
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ102
 • Εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234]102
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ104
 • Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία104
 • I. Χρήση της υπηρεσίας για ιδιωτικό όφελος [Άρθρα 235-238]104
 • II. Κατάχρηση υπαλληλικής ιδιότητας [Άρθρα 239-263]108
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ114
 • Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289]114
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ120
 • Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων120
 • I. Εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών [Άρθρα 290-292]120
 • II. Εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290Α-298]123
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ127
 • Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου127
 • I. Εγκλήματα βλάβης της ζωής του ανθρώπου [Άρθρα 299-303]127
 • II. Προσβολές του εμβρύου [Άρθρα 304-305]128
 • III. Εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής [Άρθρα 306-307]129
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ130
 • Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας [Άρθρα 308-315]130
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ132
 • [Άρθρα 316-321]132
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ132
 • Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335]132
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ137
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353]137
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ146
 • Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια [Άρθρα 354-360Α]146
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ147
 • Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369]147
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ149
 • Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας [Άρθρα 370-371]149
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ153
 • Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών153
 • I. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384]153
 • II. Εγκλήματα κατά της περιουσίας [Άρθρα 385-405]156
 • [Άρθρα 407-459] 162
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ163
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ163
 • [Άρθρα 460-469]163
 • [Άρθρο δεύτερο]165
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 167
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 355
 • 0
 • 0