Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-880-3
Σελίδες: 720
Επιμέλεια: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος

Η 9η έκδοση είναι ενημερωμένη με τον Ν 4548/2018, όπως ισχύει μετά και την ΠΝΠ της 27.9.2019, τον Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ενώ περιλαμβάνει και την Αιτιολογική Έκθεση του Ν 4548/2018, τις προϊσχύσασες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, τις διατάξεις για τις ΕΠΕ, ΙΚΕ και τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες, καθώς και αυτές για τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων (Ν 4441/2016) και την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002).

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο και αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μια πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • 0
 • [1] Ν 4548/201823
 • Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών23
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ23
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3]23
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ26
 • ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ [Άρθρα 4-11]26
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ33
 • ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 12-14]33
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ35
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’35
 • ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 15-22]35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’45
 • ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 23-28]45
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’51
 • ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  [Άρθρα 29-32]51
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ54
 • ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ54
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’54
 • ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ [Άρθρο 33]54
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’55
 • ΜΕΤΟΧΕΣ [Άρθρα 34-55]55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’75
 • ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 56-58]75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’79
 • ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ [Άρθρα 59-74]79
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’94
 • ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ [Άρθρα 75-76]94
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ95
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’95
 • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 77-95]95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’106
 • ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ [Άρθρα 96-108]106
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’120
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 109-114]120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’130
 • ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ [Άρθρο 115]130
 • ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ131
 • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’131
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ [Άρθρα 116-118]131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’133
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 119-130]133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’146
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 131-134]146
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’148
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  [Άρθρα 135-136]148
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’150
 • ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 137-140]150
 • ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ156
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ [Άρθρα 141-144]156
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ163
 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ [Άρθρα 145-157]163
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ179
 • ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ [Άρθρα 158-163]179
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ183
 • ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 164-171]183
 • ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ191
 • ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ [Άρθρα 172-175]191
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ194
 • ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 176-181]194
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ197
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 182-190]197
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4548/2018205
 • [2] ΚΝ 2190/1920301
 • Περί Ανωνύμων Εταιρειών301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον301
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-17]301
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον353
 • Διοικητικόν Συμβούλιον [Άρθρα 18-24]353
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον367
 • Γενικαί συνελεύσεις [Άρθρα 25-35γ]367
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον389
 • Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας [Άρθρα 36-40ε]389
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον397
 • Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών [Άρθρα 41-46α]397
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον410
 • Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 47-49γ]410
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον420
 • Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι [Άρθρα 50-50ε]420
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον426
 • Κρατική εποπτεία [Άρθρα 51-53α]426
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον427
 • Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 54-63δ]427
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον [Άρθρα 64-67]434
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον438
 • Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68]438
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α439
 • Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α]439
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β454
 • Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας  [Άρθρο 80]454
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον455
 • Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81]455
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α456
 • Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87]456
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β464
 • Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών  [Άρθρο 88]464
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ465
 • Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ  [Άρθρο 89]465
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13466
 • Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) [Άρθρα 90-109]466
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14471
 • Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων  [Άρθρα 110-133]471
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15472
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) [Άρθρα 134-143]472
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16475
 • Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις [Άρθρα 144-146]475
 • [3] N 3190/1955481
 • Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης481
 • Κεφ. Α΄483
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5]483
 • Κεφ. Β΄485
 • Σύστασις της εταιρείας [Άρθρα 6-9]485
 • Κεφ. Γ΄490
 • Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-21]490
 • Κεφ. Γ1΄496
 • Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών  [Άρθρα 22-26]496
 • Κεφ. Δ΄500
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37]500
 • Κεφ. Ε΄505
 • Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α]505
 • Κεφ. ΣΤ΄509
 • Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50β]509
 • Κεφ. Ζ΄514
 • Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53]514
 • Κεφ. Η΄516
 • Συγχώνευσις εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης  [Άρθρα 54-55]516
 • Κεφ. Θ΄516
 • Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56]516
 • Κεφ. Ι΄516
 • Υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιρειών  [Άρθρα 57-59]516
 • Κεφ. Ι1518
 • Γενικές δικονομικές διατάξεις [Άρθρο 59α]518
 • Κεφ. ΙΑ΄518
 • Ποινικαί διατάξεις [Άρθρο 60]518
 • Κεφ. ΙΒ΄520
 • Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α]520
 • [4] Ν 4072/2012521
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις521
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ522
 • ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ522
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’522
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 43-48]522
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’525
 • ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 49-54]525
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’528
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  [Άρθρα 55-67]528
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’532
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  [Άρθρα 68-74]532
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’536
 • ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 75-82]536
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’541
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  [Άρθρα 83-93]541
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’546
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 94-95]546
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’548
 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ [Άρθρα 96-101]548
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’550
 • ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 102-105]550
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’552
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρα 106-115]552
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’552
 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  [Άρθρα 116-118]552
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’560
 • ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  [Άρθρα 119-120, 330]560
 • [5] Ν 4072/2012563
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις563
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ564
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ564
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄564
 • ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ564
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ564
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 249-251]564
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ565
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ [Άρθρα 252-256]565
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ566
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ [Άρθρα 257-258]566
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ567
 • ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ [Άρθρα 259-267]567
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ569
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ − ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ [Άρθρα 268-269]569
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ [Άρθρο 270]570
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄571
 • ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ571
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ571
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 271-273]571
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ572
 • ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ [Άρθρα 274-280]572
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ [Άρθρο 281]573
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 282-283]573
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρο 284]574
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄575
 • ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292]575
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’577
 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294, 330]577
 • [6] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ579
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ579
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ579
 • Εταιρία [Άρθρα 741-784]579
 • [7] Ν 4601/2019586
 • Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις586
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ586
 • ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ586
 • ΜΕΡΟΣ Α’586
 • ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-5]586
 • ΜΕΡΟΣ Β’590
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ590
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’590
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρο 6] 590
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’591
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ [Άρθρα 7-21]591
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’606
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρο 22]606
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’607
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 23-29]607
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’610
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 30-38]610
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’613
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [Άρθρα 39-41]613
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’614
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 42-45]614
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’616
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE) [Άρθρο 46]616
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’616
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ [Άρθρα 47-52]616
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’618
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) [Άρθρο 53]618
 • ΜΕΡΟΣ Γ’619
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ619
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’619
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 54-57]619
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’623
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ [Άρθρα 58-73]623
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’640
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρο 74]640
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’641
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρο 75]641
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’641
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 76-82]641
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’644
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 83-88]644
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’646
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [Άρθρα 89-91]646
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’647
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 92-95]647
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’648
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE) [Άρθρο 96]648
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’648
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ [Άρθρα 97-102]648
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’650
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) [Άρθρο 103]650
 • ΜΕΡΟΣ Δ’651
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ651
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’651
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ [Άρθρα 104-117]651
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’650
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 118-127]660
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’664
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 128-133]664
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ [Άρθρο 134]666
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’667
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ [Άρθρα 135-138]667
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’668
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ [Άρθρο 139]668
 • ΜΕΡΟΣ Ε’669
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 140-147]669
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ673
 • ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ673
 • [Άρθρο 157]673
 • [8] Ν 4441/2016674
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις674
 • MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ674
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης  [Άρθρα 1-9, 11-12]674
 • [9] Ν 3016/2002689
 • Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις689
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄689
 • Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα [Άρθρο 1]689
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο [Άρθρα 2-5]689
 • Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος [Άρθρα 6-8]692
 • Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 9-11]695
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ697
 • 0
 • 0