2η Αναθεωρημένη Σχολιασμένη Έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-562-166-7
Σελίδες: 684
Επιμέλεια: Μ. Περάκης, Β. Χριστιανός

Η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση του έργου «Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας» αποτελεί σήμερα την πιο ενημερωμένη συλλογή κειμένων για το δίκαιο της Ένωσης. Όλα τα κείμενα και τα σχόλια είναι ενημερωμένα έως και το Σεπτέμβριο του 2013, ενώ στο έργο αποτυπώνεται πλέον η νέα έκδοση των Συνθηκών, λόγω της ένταξης στην Ένωση της Κροατίας. Τα σχόλια στις διατάξεις έχουν επικαιροποιηθεί και προσαρμοστεί σε νεότερη νομοθεσία και νομολογία. Έχουν επιλεγεί και παρατίθενται επιπλέον Πρωτόκολλα και Δηλώσεις, τα οποία κρίθηκαν κρίσιμα. Από την 2η έκδοση αφαιρέθηκαν οι επιλογές παραγώγου δικαίου και αντικαταστάθηκαν από τους πιο χρήσιμους στον επαγγελματία νομικό και φοιτητή Κανονισμούς Διαδικασίας του ΔΕΕ και του ΓΔΕΕ.

Ο αναγνώστης του βιβλίου ανευρίσκει σε αυτό τις δύο νέες Συνθήκες, δηλαδή τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), επιλεγμένα ουσιώδη και ισοδύναμης ισχύος Πρωτόκολλα και σημαντικές Δηλώσεις, τον -νομικά δεσμευτικό- Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος συνιστά ένα απαραίτητο συμπλήρωμα του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου και ουσιώδες στοιχείο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, καθώς και τους δύο Κανονισμούς Διαδικασίας των Δικαστηρίων.

Επιλεγμένες διατάξεις των νέων Συνθηκών [Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)] αλλά και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδεύονται από χρήσιμα σχόλια, τα οποία έχουν ενταχθεί σε ευδιάκριτους πίνακες μετά από κάθε διάταξη. Με τα σχόλια αυτά επιχειρείται η διευκόλυνση τόσο του έμπειρου, όσο και του νέου μελετητή του ευρωπαϊκού δικαίου, προκειμένου να «μυηθεί» στις ουσιώδεις αλλαγές και καινοτομίες που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας στο ενωσιακό δίκαιο.

Για την περαιτέρω διευκόλυνση του έμπειρου μελετητή, ένας αστερίσκος δίπλα στην κάθε διάταξη υποδηλώνει ότι η διάταξη αυτή παραμένει ουσιωδώς ίδια με την αντίστοιχη πριν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Τη χρηστικότητα και την αξία του έργου επισφραγίζει ένα εύχρηστο και ολοκληρωμένο ευρετήριο, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχεία και λειτουργική αναδρομή του μελετητή ή του επαγγελματία σε συγκεκριμένες διατάξεις.

Η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση του έργου «Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας» εξακολουθεί να απευθύνεται ιδιαίτερα σε φοιτητές, που χρειάζονται συγκεντρωμένα σε ένα εύχρηστο εγχειρίδιο όλα τα βασικά ενωσιακά κείμενα, αλλά και στους έμπειρους δικηγόρους της πράξης και σε δικαστές, στους οποίους είναι απαραίτητο να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις σημαντικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει στο ενωσιακό δίκαιο, ώστε να μη χρειάζεται να αρχίσουν τη μελέτη από την αρχή, αφήνοντας αναξιοποίητη την εμπειρία τους.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ21
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ23
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ27
 • I. Η νέα οργανωτική διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης30
 • Α. Prima facie προσέγγιση της νέας Συνθήκης30
 • Β. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης32
 • ΙΙ. Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης34
 • Α. Αρχές λειτουργίας34
 • Β. Συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων37
 • Επίμετρο38
 • Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση39
 • Προοίμιο39
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι41
 • Κοινές διατάξεις41
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ49
 • Διατάξεις περί δημοκρατικών αρχών49
 • ΤΙΤΛΟΣ III52
 • Διατάξεις περί των θεσμικών οργάνων52
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV64
 • Διατάξεις περί των ενισχυμένων συνεργασιών64
 • ΤΙΤΛΟΣ V65
 • Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 165
 • Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της ένωσης65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 268
 • Eιδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική68
 • Πολιτική και πολιτική ασφαλείας68
 • ΤΜΗΜΑ 168
 • Κοινές Διατάξεις68
 • ΤΜΗΜΑ 281
 • Διατάξεις σχετικά με την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας81
 • ΤΙΤΛΟΣ VI86
 • Τελικές διατάξεις86
 • Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης93
 • Προοίμιο93
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ94
 • Οι αρχές94
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι94
 • Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της ένωσης94
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ100
 • Διατάξεις γενικής εφαρμογής100
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ105
 • Απαγόρευση των διακρίσεων και ιθαγένεια της ένωσης105
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ110
 • Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της ένωσης110
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι110
 • Η εσωτερική αγορά110
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ111
 • Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1112
 • Η τελωνειακή ένωση112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2113
 • Η τελωνειακή συνεργασία113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3113
 • Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών113
 • ΤΙΤΛΟΣ III114
 • Η γεωργία και η αλιεία114
 • ΤΙΤΛΟΣ IV119
 • Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων119
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1119
 • Οι εργαζόμενοι119
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2122
 • Το δικαίωμα εγκαταστάσεως122
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3125
 • Οι υπηρεσίες125
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4128
 • Κεφάλαια και πληρωμές128
 • ΤΙΤΛΟΣ V130
 • Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1130
 • Γενικές διατάξεις130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2134
 • Πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3138
 • Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις138
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4139
 • Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5144
 • Αστυνομική συνεργασία144
 • ΤΙΤΛΟΣ VI147
 • Οι μεταφορές147
 • ΤΙΤΛΟΣ VII152
 • Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών152
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1152
 • Κανόνες ανταγωνισμού152
 • ΤΜΗΜΑ 1152
 • Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων152
 • ΤΜΗΜΑ 2156
 • Κρατικές ενισχύσεις156
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2160
 • Φορολογικές διατάξεις160
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3161
 • Η προσέγγιση των νομοθεσιών161
 • ΤΙΤΛΟΣ VIII165
 • Οικονομική και νομισματική πολιτική165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1165
 • Οικονομική πολιτική165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2173
 • Νομισματική πολιτική173
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3177
 • Θεσμικές διατάξεις177
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4179
 • Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ179
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5181
 • Μεταβατικές διατάξεις181
 • ΤΙΤΛΟΣ IX187
 • Απασχόληση187
 • ΤΙΤΛΟΣ X190
 • Κοινωνική πολιτική190
 • ΤΙΤΛΟΣ XI198
 • Το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο198
 • ΤΙΤΛΟΣ XII200
 • Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός200
 • ΤΙΤΛΟΣ XIII202
 • Πολιτισμός202
 • ΤΙΤΛΟΣ XIV203
 • Δημόσια υγεία203
 • ΤΙΤΛΟΣ XV206
 • Προστασία των καταναλωτών206
 • ΤΙΤΛΟΣ XVI207
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα207
 • ΤΙΤΛΟΣ XVII209
 • Βιομηχανία209
 • ΤΙΤΛΟΣ XVIII210
 • Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή210
 • ΤΙΤΛΟΣ XIX213
 • Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα213
 • ΤΙΤΛΟΣ XX219
 • Περιβάλλον219
 • ΤΙΤΛΟΣ XXI222
 • Ενέργεια222
 • ΤΙΤΛΟΣ XXII223
 • Τουρισμός223
 • ΤΙΤΛΟΣ XXIII224
 • Πολιτική προστασία224
 • ΤΙΤΛΟΣ XXIV225
 • Διοικητική συνεργασία225
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ225
 • Η σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών225
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ229
 • Η εξωτερική δράση της ένωσης229
 • ΤΙΤΛΟΣ I229
 • Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της ένωσης229
 • ΤΙΤΛΟΣ II229
 • Η κοινή εμπορική πολιτική229
 • ΤΙΤΛΟΣ III231
 • Η συνεργασία με τρίτες χώρες και η ανθρωπιστική βοήθεια231
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I231
 • Η συνεργασία για την ανάπτυξη231
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2233
 • Η οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες233
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3234
 • Η ανθρωπιστική βοήθεια234
 • ΤΙΤΛΟΣ IV235
 • Περιοριστικά μέτρα235
 • ΤΙΤΛΟΣ V236
 • Οι διεθνείς συμφωνίες236
 • ΤΙΤΛΟΣ VI241
 • Σχέσεις της ένωσης με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες και αντιπροσωπίες της ένωσης241
 • ΤΙΤΛΟΣ VII242
 • Ρήτρα αλληλεγγύης242
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ244
 • Θεσμικές και δημοσιονομικές διατάξεις244
 • ΤΙΤΛΟΣ I244
 • Θεσμικές διατάξεις244
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1244
 • Τα θεσμικά όργανα244
 • ΤΜΗΜΑ 1244
 • Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο244
 • ΤΜΗΜΑ 2250
 • Το ευρωπαϊκό συμβούλιο250
 • ΤΜΗΜΑ 3251
 • Το συμβούλιο251
 • ΤΜΗΜΑ 4254
 • Η επιτροπή254
 • ΤΜΗΜΑ 5258
 • Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης258
 • ΤΜΗΜΑ 6275
 • Η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα275
 • ΤΜΗΜΑ 7277
 • Το ελεγκτικό συνέδριο277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2281
 • Νομικές πράξεις της ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις281
 • ΤΜΗΜΑ I281
 • Οι νομικές πράξεις της ένωσης281
 • ΤΜΗΜΑ 2284
 • Διαδικασίες θέσπισης των πράξεων και άλλες διατάξεις284
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3290
 • Τα συμβουλευτικά όργανα της ένωσης290
 • ΤΜΗΜΑ 1290
 • Η οικονομική και κοινωνική επιτροπή290
 • ΤΜΗΜΑ 2292
 • Η επιτροπή των περιφερειών292
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4294
 • Η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων294
 • ΤΙΤΛΟΣ II295
 • Δημοσιονομικές διατάξεις295
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1296
 • Οι ίδιοι πόροι της ένωσης296
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2297
 • Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο297
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3298
 • Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ένωσης298
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4302
 • Εκτέλεση του προϋπολογισμού και απαλλαγή302
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5304
 • Κοινές διατάξεις304
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6306
 • Καταπολέμηση της απάτης306
 • ΤΙΤΛΟΣ III307
 • Ενισχυμένες συνεργασίες307
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ311
 • Γενικές και τελικές διατάξεις311
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ323
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 1)323
 • Σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση323
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι323
 • Ενημέρωση των εθνικών κοινοβουλίων323
 • ΤΙΤΛΟΣ II326
 • Διακοινοβουλευτική συνεργασία326
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 2)327
 • Σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας327
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 3)332
 • Περί του οργανισμού του δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης332
 • ΤΙΤΛΟΣ I332
 • Υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών και των γενικών εισαγγελέων332
 • ΤΙΤΛΟΣ II335
 • Οργάνωση του δικαστήριου335
 • ΤΙΤΛΟΣ III338
 • Διαδικασία ενώπιον του δικαστήριου338
 • ΤΙΤΛΟΣ IV346
 • Γενικό δικαστήριο346
 • ΤΙΤΛΟΣ IV A354
 • Τα ειδικευμένα δικαστήρια354
 • ΤΙΤΛΟΣ V354
 • Τελικές διατάξεις354
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι355
 • Δικαστήριο δημοσίας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης355
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 4)361
 • Για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας361
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι361
 • Το ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών361
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II361
 • Στόχοι και καθήκοντα του ΕΣΚΤ362
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III362
 • Οργάνωση του ΕΣΚΤ364
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV371
 • Νομισματικές λειτουργίες και εργασίες του ΕΣΚΤ371
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V374
 • Προληπτική εποπτεία374
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI374
 • Χρηματοοικονομικές διατάξεις του ΕΣΚΤ375
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII380
 • Γενικές διατάξεις380
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII383
 • Τροποποίηση του καταστατικού και συμπληρωματική νομοθεσία383
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ384
 • Μεταβατικές και άλλες διατάξεις για το ΕΣΚΤ384
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 6)389
 • Για τον καθορισμό της έδρας των θεσμικών οργάνων και ορισμένων λοιπών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης389
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)391
 • Περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης391
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι391
 • Περιουσιακά στοιχεία, κεφάλαια, στοιχεία ενεργητικού και πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης391
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 8)392
 • Σχετικά με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσχώρηση της ένωσης στην ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών392
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 9)394
 • Σχετικά με την απόφαση του συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 16, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 238, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2014 και της 31ης Μαρτίου 2017, αφενός, και από της 1ης Απριλίου 2017, αφετέρου394
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 12)395
 • Σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος395
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 13)397
 • Σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης397
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 14)399
 • Σχετικά με την ευρωομάδα399
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 19)400
 • Σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης400
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 23)405
 • Για τις εξωτερικές σχέσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων405
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 24)406
 • Για το άσυλο των υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης406
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 25)409
 • Σχετικά με την άσκηση των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων409
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 26)410
 • Σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος410
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 27)411
 • Σχετικά με την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό411
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 28)412
 • Σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή412
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 29)415
 • Για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη415
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 30)416
 • Σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη του Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο416
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 33)418
 • Σχετικά με το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης418
 • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 36)419
 • Σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις419
 • ΤΙΤΛΟΣ I419
 • Διατάξεις σχετικά με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο419
 • ΤΙΤΛΟΣ II420
 • Διατάξεις σχετικά με την ειδική πλειοψηφία420
 • ΤΙΤΛΟΣ III422
 • Διατάξεις σχετικά με τις συνθέσεις του συμβουλίου422
 • ΤΙΤΛΟΣ IV422
 • Διατάξεις σχετικά με την επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του ύπατου εκπροσώπου της ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας422
 • ΤΙΤΛΟΣ V423
 • Διατάξεις σχετικά με τον γενικό γραμματέα του συμβουλίου, ύπατο εκπρόσωπο για θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του συμβουλίου423
 • ΤΙΤΛΟΣ VI423
 • Διατάξεις σχετικά με τα συμβουλευτικά όργανα423
 • ΤΙΤΛΟΣ VII425
 • Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις πράξεις που εκδίδονται βάσει των τίτλων V και VI της Συνθήκης για την ευρωπαϊκή ένωση πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκηςτης Λισσαβώνας425
 • Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/C 362/02)427
 • Προοίμιο427
 • TΙΤΛΟΣ Ι428
 • Αξιοπρέπεια428
 • ΤΙΤΛΟΣ II434
 • Ελευθερίες434
 • ΤΙΤΛΟΣ III446
 • Ισότητα446
 • ΤΙΤΛΟΣ IV450
 • Αλληλεγγύη450
 • ΤΙΤΛΟΣ V456
 • Δικαιώματα των πολιτών456
 • ΤΙΤΛΟΣ VI461
 • Δικαιοσύνη461
 • ΤΙΤΛΟΣ VII467
 • Γενικές διατάξεις που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του χάρτη467
 • Δηλώσεις477
 • Οι οποίες προσαρτώνται στην τελική πράξη της διακυβερνητικής διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη συνθήκη της Λισαβόνας που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007477
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ477
 • [Δήλωση 1]. Δήλωση σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης477
 • [Δήλωση 2]. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 6, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση477
 • [Δήλωση 6]. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 15, παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 17, παράγραφοι 6 και 7 και το άρθρο 18 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση478
 • [Δήλωση 7]. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 16, παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 238, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης478
 • [Δήλωση 13]. Δήλωση σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας481
 • [Δήλωση 14]. Δήλωση σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας481
 • [Δήλωση 16]. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 55, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση482
 • [Δήλωση 17]. Δήλωση σχετικά με την υπεροχή482
 • [Δήλωση 18]. Δήλωση σχετικά με την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων483
 • [Δήλωση 21]. Δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής συνεργασίας484
 • [Δήλωση 22]. Δήλωση όσον αφορά τα άρθρα 48 και 79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης484
 • [Δήλωση 24]. Δήλωση σχετικά με τη νομική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης484
 • [Δήλωση 30]. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης484
 • [Δήλωση 35]. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης486
 • [Δήλωση 36]. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη, από τα κράτη μέλη, διεθνών συμφωνιών όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης486
 • [Δήλωση 37]. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης486
 • [Δήλωση 42]. Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης486
 • Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου491
 • Εισαγωγικές Διατάξεις491
 • ΤΙΤΛΟΣ 1492
 • Οργάνωση του δικαστηρίου492
 • Κεφάλαιο 1492
 • Δικαστές και γενικοί εισαγγελείς492
 • Κεφάλαιο 2494
 • Προεδρία του δικαστηρίου, συγκρότηση τμημάτων και ορισμός του πρώτου γενικού εισαγγελέα494
 • Κεφάλαιο 3497
 • Ανάθεση των υποθέσεων στους εισηγητές δικαστές και στους γενικούς εισαγγελείς497
 • Κεφάλαιο 4497
 • Βοηθοί εισηγητές497
 • Κεφάλαιο 5498
 • Γραμματεία498
 • Κεφάλαιο 6501
 • Λειτουργία του δικαστηρίου501
 • Κεφάλαιο 7502
 • Δικαστικοί σχηματισμοί502
 • Τμήμα 1502
 • Συγκρότηση των δικαστικών σχηματισμών502
 • Τμήμα 2505
 • Διασκέψεις505
 • Κεφάλαιο 8507
 • Γλωσσικό καθεστώς507
 • ΤΙΤΛΟΣ 2511
 • Κοινές δικονομικές διατάξεις511
 • Κεφάλαιο 1511
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εκπροσώπων, συμβούλων και δικηγόρων511
 • Κεφάλαιο 2513
 • Επιδόσεις513
 • Κεφάλαιο 3514
 • Προθεσμίες514
 • Κεφάλαιο 4516
 • Εκδίκαση των υποθέσεων516
 • Κεφάλαιο 5518
 • Έγγραφη διαδικασία518
 • Κεφάλαιο 6519
 • Προκαταρκτική έκθεση και παραπομπή στους δικαστικούς σχηματισμούς519
 • Κεφάλαιο 7521
 • Μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας και αποδεικτικά μέσα521
 • Τμήμα 1521
 • Μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας521
 • Τμήμα 2522
 • Αποδεικτικά μέσα522
 • Κεφάλαιο 8526
 • Προφορική διαδικασία526
 • Κεφάλαιο 9529
 • Αποφάσεις και διατάξεις529
 • ΤΙΤΛΟΣ 3532
 • Αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως532
 • Κεφάλαιο 1532
 • Γενικές διατάξεις532
 • Κεφάλαιο 2537
 • Ταχεία προδικαστική διαδικασία537
 • Κεφάλαιο 3538
 • Επείγουσα προδικαστική διαδικασία538
 • Κεφάλαιο 4542
 • Δικαστική αρωγή542
 • ΤΙΤΛΟΣ 4543
 • Ευθείες προσφυγές543
 • Κεφάλαιο 1543
 • Εκπροσώπηση των διαδίκων543
 • Κεφάλαιο 2544
 • Έγγραφη διαδικασία544
 • Κεφάλαιο 3547
 • Ισχυρισμοί και απόδειξη547
 • Κεφάλαιο 4547
 • Παρέμβαση547
 • Κεφάλαιο 5550
 • Ταχεία διαδικασία550
 • Κεφάλαιο 6551
 • Δικαστικά έξοδα551
 • Κεφάλαιο 7555
 • Φιλικός διακανονισμός, παραίτηση, κατάργηση της δίκης και παρεμπίπτοντα ζητήματα555
 • Κεφάλαιο 8556
 • Ερήμην αποφάσεις556
 • Κεφάλαιο 9557
 • Αιτήσεις και ένδικα μέσα που αφορούν τις αποφάσεις και διατάξεις557
 • Κεφάλαιο 10561
 • Αναστολή εκτελέσεως και άλλα προσωρινά μέτρα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων561
 • ΤΙΤΛΟΣ 5564
 • Αναιρέσεις κατά των αποφάσεων και διατάξεων του γενικού δικαστηρίου564
 • Κεφάλαιο 1564
 • Τύπος, περιεχόμενο και αιτήματα της αιτήσεως αναιρέσεως564
 • Κεφάλαιο 2566
 • Υπόμνημα επί της αιτήσεως αναιρέσεως και υπομνήματα απαντήσεως και ανταπαντήσεως566
 • Κεφάλαιο 3567
 • Τύπος, περιεχόμενο και αιτήματα της ανταναιρέσεως567
 • Κεφάλαιο 4568
 • Τα μετά την άσκηση της ανταναιρέσεως υπομνήματα568
 • Κεφάλαιο 5569
 • Απόφανση επί αιτήσεως αναιρέσεως ή επί ανταναιρέσεως με διάταξη569
 • Κεφάλαιο 6570
 • Συνέπειες της διαγραφής της αιτήσεως αναιρέσεως για την ανταναίρεση570
 • Κεφάλαιο 7571
 • Έξοδα και δικαστική αρωγή στην αναιρετική δίκη571
 • Κεφάλαιο 8573
 • Λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται επί αναιρέσεων573
 • ΤΙΤΛΟΣ 6574
 • Επανεξέταση των αποφάσεων και διατάξεων του γενικού δικαστηρίου574
 • ΤΙΤΛΟΣ 7577
 • Γνωμοδοτήσεις577
 • ΤΙΤΛΟΣ 8578
 • Ειδικές διαδικασίες578
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ582
 • Κανονισμός Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου585
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ585
 • ΤIΤΛΟΣ 1586
 • Οργάνωση του γενικού δικαστηρίου586
 • Κεφάλαιο 1586
 • Προεδρία και μέλη του γενικού δικαστηρίου586
 • Κεφάλαιο 2589
 • Συγκρότηση των τμημάτων και διορισμός των εισηγητών δικαστών και των γενικών εισαγγελέων589
 • Κεφάλαιο 3593
 • Γραμματεία593
 • Τμήμα 1593
 • Γραμματέας593
 • Τμήμα 2596
 • Υπηρεσίες596
 • Κεφάλαιο 4597
 • Λειτουργία του γενικού δικαστηρίου597
 • Κεφάλαιο 5600
 • Γλώσσα της διαδικασίας600
 • Κεφάλαιο 6603
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εκπροσώπων, συμβούλων και δικηγόρων603
 • ΤIΤΛΟΣ 2605
 • Διαδικασία605
 • Κεφάλαιο 1605
 • Έγγραφη διαδικασία605
 • Κεφάλαιο 2613
 • Προφορική διαδικασία613
 • Κεφάλαιο 3615
 • Μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας και αποδεικτικά μέσα615
 • Τμήμα 1615
 • Μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας615
 • Τμήμα 2616
 • Αποδεικτικά μέσα616
 • Τμήμα 3618
 • Εξέταση μαρτύρων, γνωμοδότηση πραγματογνωμόνων και κλήτευσή τους 618
 • Κεφάλαιο 3α625
 • Ταχείες διαδικασίες625
 • Κεφάλαιο 4626
 • Αναστολή της διαδικασίας και αποχή του γενικού δικαστηρίου από την εκδίκαση υποθέσεως626
 • Κεφάλαιο 5628
 • Αποφάσεις628
 • Κεφάλαιο 6630
 • Δικαστικά έξοδα630
 • Κεφάλαιο 7633
 • Ευεργέτημα πενίας633
 • Κεφάλαιο 8637
 • Παραίτηση637
 • Κεφάλαιο 9637
 • Επιδόσεις637
 • Κεφάλαιο 10638
 • Προθεσμίες638
 • ΤIΤΛΟΣ 3640
 • Ειδικές διαδικασίες640
 • Κεφάλαιο 1640
 • Αναστολή εκτελέσεως και άλλα προσωρινά μέτρα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων640
 • Κεφάλαιο 2642
 • Παρεμπίπτοντα ζητήματα642
 • Κεφάλαιο 3644
 • Παρέμβαση644
 • Κεφάλαιο 4646
 • Αποφάσεις του γενικού δικαστηρίου κατόπιν αναιρέσεως αποφάσεως και αναπομπής646
 • Κεφάλαιο 4α648
 • Αποφάσεις του γενικού δικαστηρίου εκδιδόμενες μετά από επανεξέταση και αναπομπή648
 • Κεφάλαιο 5649
 • Ερήμην αποφάσεις και ανακοπή ερημοδικίας649
 • Κεφάλαιο 6651
 • Έκτακτα ένδικα μέσα651
 • Τμήμα 1651
 • Τριτανακοπή651
 • Τμήμα 2652
 • Αναθεώρηση652
 • Τμήμα 3654
 • Ερμηνεία των αποφάσεων654
 • ΤIΤΛΟΣ 4655
 • Διαφορές περί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας655
 • ΤΙΤΛΟΣ 5660
 • Αναιρέσεις κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου δημόσιας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης660
 • ΤΕΛIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ665
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ667
 • 0
 • 0