Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-886-5
Σελίδες: 464
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης

Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄96/11.6.2019) ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6.6.2019 με έναρξη ισχύος την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με τον Ν 1493/1950, όπως μεταγλωττίστηκε με το ΠΔ 258/1986 και συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους.

Ο παρών Κώδικας παρατίθεται όπως ισχύει μετά την ΠΝΠ της 27.6.2019 «Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019), η οποία επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 35, 48, 49, 52, 56, 113, 129, 204, 218, 227, 245, 254, 318, 409 και 452 ΚΠΔ, τις «Διορθώσεις σφαλμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 122/16.7.2019) και τον Ν 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 35, 48, 49, 52, 56, 113, 129, 204, 218, 227, 245, 254, 318, 409 και 452 ΚΠΔ, κυρώνοντας επί της ουσίας την ανωτέρω ΠΝΠ της 27.6.2019.

Ο νέος Κώδικας χαρακτηρίζεται από την ένταξη ρυθμίσεων που εξειδικεύουν θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου, έναν εκτεταμένο περιορισμό των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος ή του μηνυτή στην ποινική διαδικασία, την εισαγωγή νέων θεσμών που είτε προϋπήρχαν διάσπαρτοι σε ειδικούς νόμους (όπως η ποινική συνδιαλλαγή) είτε εισάγονται για πρώτη φορά (όπως η ποινική διαταγή) και την κατάργηση των Πταισματοδικείων.

Κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί αυτούσια και η Αιτιολογική Έκθεση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των νέων διατάξεων.

Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Ελπίζουμε και η έκδοση αυτή, πλήρως ενημερωμένη, να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για τον μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου.

 • 0
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 4620/20191
 • [Άρθρο πρώτο]1
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ1
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ2
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ2
 • ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ2
 • Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2]2
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ3
 • Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13]3
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ6
 • Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26]6
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ13
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 13
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ13
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-32]13
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ16
 • Εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων [Άρθρα 33-36]16
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ23
 • Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 37-44]23
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ28
 • Αποχή από την ποινική δίωξη - Αποχή υπό όρους [Άρθρα 45-50]28
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ34
 • Έγκληση [Άρθρα 51-55]34
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ36
 • Άδεια για δίωξη [Άρθρo 56]36
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ37
 • Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58]37
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ37
 • Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62]37
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ40
 • ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 40
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ40
 • Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-68]40
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ41
 • Απαιτήσεις σε βάρος του μηνυτή ή εγκαλούντα [Άρθρo 69]41
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ42
 • ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ 42
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ42
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 70-71]42
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ42
 • Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81]42
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ45
 • Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας [Άρθρα 82-88]45
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ47
 • Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 89-108]47
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ54
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 54
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ54
 • Αρμοδιότητα καθ’ ύλη [Άρθρα 109-121]54
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ58
 • Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126]58
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ61
 • Γενική διάταξη [Άρθρo 127]61
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ61
 • Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131]61
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ63
 • Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-136]63
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ66
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 66
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ66
 • Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 137-147]66
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ73
 • Εκθέσεις [Άρθρα 148-153]73
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ74
 • Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165]74
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ82
 • Προθεσμίες [Άρθρα 166-169]82
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ83
 • Ακυρότητες [Άρθρα 170-176]83
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ87
 • ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ87
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ87
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-178]87
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ88
 • Ενδείξεις και αυτοψία [Άρθρα 179-182]88
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ89
 • Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 183-208]89
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ101
 • Μάρτυρες [Άρθρα 209-232]101
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ116
 • Διερμηνείς [Άρθρα 233-238]116
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ120
 • ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ120
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ120
 • ΑΝΑΚΡΙΣΗ 120
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ120
 • Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242]120
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ121
 • Προκαταρκτική εξέταση [Άρθρα 243-244]121
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ123
 • Προανάκριση [Άρθρo 245]123
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ124
 • Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250]124
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ128
 • ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 128
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ128
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252]128
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ129
 • Έρευνες - Ειδικές ανακριτικές πράξεις [Άρθρα 253-259]129
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ136
 • Κατάσχεση [Άρθρα 260-269]136
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ144
 • Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274]144
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ146
 • Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-300]146
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ164
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ [Άρθρα 301-304]164
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ171
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 171
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ171
 • Συμβούλιο Πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315]171
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ180
 • Συμβούλιο Εφετών - Σύνθεση και διαδικασία [Άρθρα 316-319]180
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ182
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ182
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ182
 • Προπαρασκευαστική διαδικασία [Άρθρα 320-328]182
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ187
 • ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 187
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ187
 • Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332]187
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ189
 • Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση [Άρθρα 333-338]189
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ191
 • Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349]191
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ197
 • Αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 350-366]197
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ204
 • Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 367-373]204
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ208
 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 208
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ208
 • Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρo 374]208
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ209
 • Στο εφετείο [Άρθρα 375-376]209
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ210
 • Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408]210
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ227
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ227
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ227
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 227
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ227
 • Ποινική διαταγή [Άρθρα 409-416]227
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ229
 • Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 417-427]229
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ232
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 232
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ232
 • Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431]232
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ235
 • Κακουργήματα [Άρθρα 432-435]235
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ237
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ237
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ237
 • Έκδοση [Άρθρα 436-457]237
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ247
 • Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 458-461]247
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ250
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ250
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ250
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476]250
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ257
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ 257
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ257
 • Έφεση κατά βουλεύματος [Άρθρα 477-482]257
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ258
 • Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος [Άρθρα 483-485]258
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ260
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 313
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 260
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ260
 • Έφεση [Άρθρα 486-503]260
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ268
 • Αναίρεση [Άρθρα 504-524]268
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ275
 • ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ275
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ275
 • Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-534]275
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ280
 • Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 535-544]280
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ284
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ284
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ284
 • Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 545-554]284
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ287
 • Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-560]287
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ291
 • Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 561-563]291
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ293
 • Τέλος των ποινών [Άρθρα 564-566]293
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ293
 • Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρo 567]293
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ295
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ295
 • Ποινικό μητρώο [Άρθρα 568-575]295
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ303
 • ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ303
 • Έξοδα της ποινικής διαδικασίας [Άρθρα 576-584]303
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ308
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ308
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 585-592]308
 • [Άρθρο δεύτερο]311
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 313
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 439
 • 0
 • 0