Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-893-3
Σελίδες: 584
Επιμέλεια: Δ. Αυγητίδης

Η δεύτερη έκδοση του Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς καταγράφει και αναλύει τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει από την πρώτη έκδοση (2014), επισημαίνοντας και τις πρόσφατες τάσεις της θεωρίας σε ήδη γνωστά ή νεότερα ζητήματα. Νέες μορφές αγορών, που ξεφεύγουν από το πρότυπο της παραδοσιακής οργανωμένης αγοράς και υπερβαίνουν τη διάκριση μεταξύ χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών αγορών και νέες μορφές σύνθετων παραγώγων προϊόντων, έχουν προστεθεί στο πεδίο ενδιαφέροντος του νομοθέτη, ενωσιακού κι εγχώριου. Ενωσιακές πρωτοβουλίες γνωστές ως «πακέτο MiFID II», MAD II, MAR, SRD II, Prospectus Regulation έχουν, μεταξύ άλλων, εμπλουτίσει το ελληνικό δίκαιο κεφαλαιαγοράς με νέες ρυθμίσεις σε βασικά αντικείμενά του, όπως οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι επενδυτικές υπηρεσίες, η κατάχρηση αγοράς, το ενημερωτικό δελτίο και η εταιρική διακυβέρνηση. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν προστεθεί στην ύλη της κεφαλαιαγοράς με τρόπο που ενδυναμώνει την εποπτεία σε βάρος της αυτορρύθμισης και επιβεβαιώνει την προστασία του επενδυτή ως κυρίαρχο δικαιοπολιτικό στόχο. Παράλληλα, ακόμη και αντικείμενα για τα οποία δεν υπήρξε νομοθετική τροποποίηση, έχουν υποστεί σημαντική επεξεργασία από εγχώρια κι ενωσιακή νομολογία και θεωρία. Όλα αυτά τα θέματα ενταγμένα στην ύλη αυτού του βιβλίου, το οποίο φιλοδοξεί, με τον τρόπο αυτό, να αποτελέσει ένα επικαιροποιημένο διδακτικό εργαλείο για τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, αλλά κι ένα χρηστικό βοήθημα για όσους ασχολούνται με το δίκαιο αυτό, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Από το χρηματιστηριακό δίκαιο στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς1
 • Α. H πρώτη νομοθεσία1
 • Β. Το σύγχρονο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς7
 • 1. Η προσαρμογή στις πρώτες κοινοτικές Οδηγίες7
 • 2. Η πορεία προς την δημιουργία μίας ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς10
 • 3. Νομοθετικές εξελίξεις ως απόρροια της χρηματοπιστωτικής κρίσης15
 • Γ. Ο σκοπός του δικαίου της κεφαλαιαγοράς21
 • Δ. Συστηματική διάρθρωση30
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ33
 • ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ33
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ33
 • ΑΓΟΡΕΣ33
 • Ι. Έννοια33
 • Α. Η οικονομική έννοια της αγοράς33
 • Β. Η κεφαλαιαγορά35
 • Γ. Η οργανωμένη κεφαλαιαγορά37
 • Δ. Η έννοια της «οργανωμένης αγοράς» και τα πολυμερή συστήματα διαπραγμάτευσης στην Οδηγία 2004/39/EK (MiFID I)39
 • Ε. Από την «οργανωμένη αγορά» στους «τόπους διαπραγμάτευσης» της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II)42
 • ΣΤ. Εξωχρηματιστηριακές αγορές44
 • ΙΙ. Οι ρυθμιζόμενες αγορές στην Ελλάδα45
 • Α. Χορήγηση άδειας και όροι λειτουργίας45
 • Β. Η εισαγωγή και η πρόσβαση στην ρυθμιζόμενη αγορά48
 • Γ. Οι αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών49
 • Δ. Η έξοδος από τη ρυθμιζόμενη αγορά52
 • 1. Η διαγραφή στο ενωσιακό δίκαιο52
 • 2. Η διαγραφή στο ελληνικό δίκαιο53
 • i. Διαγραφή από το ΧΑ54
 • ii. Διαγραφή από την ΕΚ55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ59
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ59
 • Ι. Νομικό πλαίσιο59
 • Α. Η Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID I)59
 • B. H Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II) και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/201462
 • 1. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας και σε παρόχους τρίτων χωρών64
 • 2. Εμπλουτισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων65
 • 3. Διεύρυνση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων65
 • 4. Ενίσχυση των οργανωτικών απαιτήσεων των επιχειρήσεων επενδύσεων69
 • 5. Ενίσχυση του πλαισίου κατάρτισης συναλλαγών70
 • 6. Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των επενδυτών72
 • i. Κατηγορίες πελατών72
 • ii. Παροχή επενδυτικών συμβουλών και έλεγχος καταλληλότητας73
 • iii. Έλεγχος συμβατότητας75
 • iv. Υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης εντολών76
 • v. Ο επενδυτής ως καταναλωτής77
 • vi. Διασταυρούμενες πωλήσεις78
 • Γ. Ο Ν 4514/201878
 • ΙΙ. Γενικές διατάξεις81
 • Α. Ο φορέας των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων81
 • Β. Ο αποδέκτης των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων85
 • Γ. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα ως αντικείμενο των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων89
 • 1. Κινητές αξίες92
 • 2. Μέσα της χρηματαγοράς92
 • 3. Μερίδια συλλογικών επενδύσεων95
 • 4. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα95
 • Δ. Γενικές προϋποθέσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών98
 • ΙΙΙ. Οι ρυθμιζόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες100
 • A. Η λήψη και διαβίβαση εντολών100
 • Β. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών101
 • Γ. Η διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό103
 • Δ. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου105
 • Ε. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών111
 • ΣΤ. Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων117
 • Ζ. Λειτουργία Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)122
 • IV. Οι παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες122
 • V. Υποχρεώσεις ΕΠΕΥ124
 • Α. Όροι λειτουργίας124
 • Β. Οργανωτικές απαιτήσεις126
 • Γ. Κανόνες συμπεριφοράς (δεοντολογίας)132
 • 1. Υποχρεώσεις πληροφόρησης133
 • 2. Έλεγχος καταλληλότητας138
 • 3. Έλεγχος συμβατότητας142
 • 4. Βέλτιστη εκτέλεση εντολών145
 • 5. Κανονισμός Αναδοχών148
 • Δ. Νομική φύση οργανωτικών υποχρεώσεων και κανόνων συμπεριφοράς – Συνέπειες παραβίασης150
 • Ε. Διοικητικές κυρώσεις159
 • VI. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών στην Αγορά Αξιών του ΧΑ159
 • Α. Από τις «χρηματιστηριακές συναλλαγές» στις συναλλαγές εντός ρυθμιζόμενης αγοράς159
 • Β. Η σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην Αγορά Αξιών του ΧΑ164
 • 1. Η «κύρια» συναλλαγή αγοραπωλησίας εντός της αγοράς164
 • 2. Η σύμβαση παραγγελίας168
 • 3. Υποχρεώσεις και ευθύνη συμβαλλομένων173
 • 4. Παραγραφή176
 • 5. Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο177
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΡΙΤΟ181
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΣΕ)181
 • Ι. Ρυθμιστικό πλαίσιο181
 • ΙΙ. ΟΣΕ «ανοικτού τύπου»183
 • Α. Αμοιβαίο κεφάλαιο183
 • Β. Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ)186
 • Γ. Κοινές διατάξεις για Αμοιβαία Κεφάλαια και ΑΕΕΜΚ188
 • 1. Άρνηση χορήγησης άδειας188
 • 2. Απόκτηση συμμετοχής (μεριδίων ή μετοχών)188
 • 3. Εξαγορά μεριδίων191
 • 4. Πληροφόρηση επενδυτών192
 • i. Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου193
 • ii. Ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση194
 • iii. Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές195
 • iv. Ανακοινώσεις και διαφημίσεις197
 • 5. Συγχώνευση – λύση198
 • Δ. Εταιρίες διαχείρισης (ΑΕΔΑΚ)201
 • Ε. Θεματοφύλακας207
 • ΙΙΙ. ΟΣΕ «κλειστού τύπου»208
 • Α. Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)208
 • Β. Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕ-ΑΠ)210
 • Γ. Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ)213
 • Δ. Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ)214
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ221
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ221
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ221
 • Ι. Νομικό πλαίσιο221
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις πληροφόρησης225
 • Α. Τακτική (χρηματοοικονομική) πληροφόρηση226
 • Β. Προαιρετική τακτική πληροφόρηση230
 • Γ. Έκτακτη πληροφόρηση231
 • 1. Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών231
 • i. Προϋποθέσεις231
 • ii. Χρόνος και τρόπος δημοσιοποίησης237
 • iii. Αναβολή δημοσιοποίησης239
 • 2. Σχολιασμός δημοσιευμάτων241
 • 3. Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών242
 • i. Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής συμμετοχών243
 • ii. Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών διευθυντικών στελεχών246
 • Δ. Υποχρεώσεις τακτικής και έκτακτης ενημέρωσης με βάση τον Κανονισμό του ΧΑ249
 • Ε. Κυρώσεις254
 • ΣΤ. Αστική ευθύνη256
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ259
 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ259
 • Ι. Το ενημερωτικό δελτίο ως μορφή έκτακτης πληροφόρησης259
 • Α. Ρύθμιση – Βασικές έννοιες262
 • Β. Μορφή – Περιεχόμενο ενημερωτικού δελτίου265
 • Γ. Η υποχρέωση σύμπραξης Αναδόχου ή Συμβούλου271
 • Δ. Καθορισμός τιμής273
 • Ε. Συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου274
 • ΙΙ. Ευθύνη αναδόχου και άλλων προσώπων υπεύθυνων για το ενημερωτικό δελτίο276
 • ΙΙΙ. Κυρώσεις284
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ287
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ287
 • Ι. Οι δημόσιες προτάσεις εξαγοράς287
 • Α. Σκοπός και ιστορία της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ287
 • Β. Βασικές έννοιες291
 • 1. Ορισμός291
 • 2. Προαιρετικές και υποχρεωτικές προτάσεις292
 • 3. Ρυθμίσεις και για τα δύο είδη προτάσεων293
 • 4. Υποχρεωτική δημόσια πρόταση294
 • 5. Ο κανόνας εξουδετέρωσης των μέτρων αμύνης («breakthrough rule»)298
 • 6. Δικαίωμα εξαγοράς και δικαίωμα εξόδου299
 • ΙΙ. Η ελληνική ρύθμιση των δημόσιων προτάσεων300
 • Α. Προαιρετικές δημόσιες προτάσεις302
 • Β. Διαδικασία των δημοσίων προτάσεων303
 • Γ. Η ρύθμιση των υποχρεωτικών δημόσιων προτάσεων307
 • 1. Η υποχρέωση307
 • 2. Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα310
 • 3. Οι εξαιρέσεις314
 • 4. Το αντάλλαγμα317
 • Δ. Δικαίωμα εξαγοράς και δικαίωμα εξόδου322
 • Ε. Κυρώσεις324
 • 1. Διοικητικές324
 • 2. Αστική ευθύνη325
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ327
 • ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ327
 • Ι. Νομικό πλαίσιο327
 • ΙΙ. Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Ν 4443/2016331
 • Α. Η απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών332
 • 1. Αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις της απαγόρευσης332
 • i. Πρωτογενείς κάτοχοι προνομιακών πληροφοριών333
 • ii. Δευτερογενείς κάτοχοι προνομιακών πληροφοριών337
 • iii. Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας338
 • 2. Εξαιρέσεις347
 • Β. Η απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς350
 • 1. Χειραγώγηση μέσω συναλλαγών353
 • 2. Χειραγώγηση μέσω διάδοσης πληροφοριών360
 • 3. Εξαιρέσεις362
 • Γ. Κυρώσεις364
 • 1. Διοικητικές364
 • 2. Ποινικές366
 • i. Για την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών367
 • ii. Για την χειραγώγηση της αγοράς369
 • Δ. Αστική ευθύνη371
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ377
 • ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ377
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ377
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ377
 • Ι. H «εισηγμένη» εταιρία ως ανώνυμη εταιρία ειδικού τύπου377
 • ΙΙ. Η εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών του ΧΑ382
 • Α. Προϋποθέσεις σχετικές με την εταιρία382
 • 1. Νομιμότητα382
 • 2. Ελάχιστο μέγεθος383
 • 3. Διάρκεια της εταιρίας383
 • 4. Κερδοφορία384
 • 5. Φορολογικός έλεγχος385
 • 6. Εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης385
 • Β. Προϋποθέσεις σχετικές με τις μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της αίτησης385
 • 1. Νομιμότητα385
 • 2. Ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα385
 • 3. Απαγόρευση μεταβίβασης μετοχών387
 • 4. Επαρκής διασπορά387
 • 5. Δημόσια εγγραφή390
 • 6. Αποπληρωμή μετοχών391
 • 7. Δημιουργία Ομίλου391
 • 8. Διοικητικές προϋποθέσεις392
 • Γ. Διαδικασία εισαγωγής393
 • 1. Απόφαση εισαγωγής395
 • 2. Κατηγοριοποίηση398
 • ΙΙΙ. Συνέπειες εισαγωγής401
 • Α. Ειδικές ρυθμίσεις εταιρικού δικαίου401
 • 1. Εποπτεία402
 • 2. Μητρώο403
 • 3. Δημόσια εγγραφή403
 • 4. Κεφάλαιο405
 • 5. Μετοχές405
 • i. Άυλη μορφή405
 • ii. Δέσμευση μετοχών408
 • 6. Διοικητικό συμβούλιο409
 • i. Πρόσκληση409
 • ii. Ασυμβίβαστα409
 • iii. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη409
 • iv. Aμοιβές μελών ΔΣ410
 • 7. Γενική Συνέλευση410
 • i. Ρυθμίσεις με βάση τις Οδηγίες 2007/36/ΕΕ και 2017/828/ΕΕ410
 • ii. Άλλες ρυθμίσεις414
 • 8. Τακτικός έλεγχος416
 • 9. Έκτακτος έλεγχος417
 • 10. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων418
 • 12. Λύση420
 • 13. Εξαγορά μετοχών422
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ425
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ425
 • Ι. Ρυθμίσεις425
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο428
 • 1. Σύνθεση428
 • 2. Υποχρεώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου432
 • i. Υποχρέωση ενίσχυσης της αξίας της εταιρίας και προάσπισης του εταιρικού συμφέροντος432
 • ii. Άλλες υποχρεώσεις435
 • 3. Χρήση κεφαλαίων435
 • 4. Οργανωτικές ρυθμίσεις436
 • i. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας437
 • ii. Εσωτερικός έλεγχος438
 • iii. Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων441
 • iv. Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων441
 • v. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης441
 • II. Αξιολόγηση443
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ447
 • ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ447
 • Ι. Ο μέτοχος – επενδυτής447
 • Α. Οι μέτοχοι στις εισηγμένες εταιρίες447
 • Β. Σημασία διατήρησης των μετοχών στην ρυθμιζόμενη αγορά449
 • ΙΙ. Η διαγραφή μετοχών452
 • Α. Η διαγραφή ως κυρωτικό μέτρο452
 • Β. Η διαγραφή με απόφαση της εκδότριας εταιρίας (Hot delisting)452
 • 1. Απόφαση γενικής συνέλευσης453
 • 2. Τρόποι απόκτησης του 95%454
 • 3. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς455
 • 4. Η διαγραφή ως έμμεσο αποτέλεσμα τέλεσης εταιρικής πράξης (Cold delisting)457
 • ΙΙΙ. Αναστολή διαπραγμάτευσης459
 • Α. Η απόφαση για την αναστολή461
 • Β. Λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσης462
 • 1. Έλλειψη διασφάλισης ή προσωρινή απειλή της ομαλής λειτουργίας της αγοράς462
 • 2. Η προστασία των επενδυτών463
 • 3. Συνέπειες της αναστολής διαπραγμάτευσης464
 • i. Ως προς τα πρόσωπα465
 • ii. Ως προς τις συναλλαγές465
 • iii. Ως προς τις υποχρεώσεις των εκδοτριών εταιριών466
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ469
 • Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ469
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ469
 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ469
 • Ι. Αντικείμενο και φορείς εποπτείας469
 • II. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς471
 • Α. Σύσταση και νομική φύση471
 • Β. Άσκηση εποπτείας474
 • ΙΙΙ. Ένδικη προστασία κατά των κυρωτικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς477
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ483
 • Ελληνική483
 • Αλλοδαπή501
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ505
 • Α. ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ505
 • Ι. Κανονισμοί505
 • ΙΙ. Οδηγίες512
 • Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ519
 • I. Νόμοι – Διατάγματα519
 • II. Yπουργικές αποφάσεις528
 • III. Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς528
 • IV. Αποφάσεις ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών533
 • V. Ερμηνευτικές εγκύκλιοι Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς533
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ535
 • 0
 • 0