Έκδοση: 2012
ISBN: 978-960-562-027-1
Σελίδες: 504
Συγγραφέας: Κ. Αραβώσης, Αθ. Καρμπέρης, Αν. Σωτήρχος
Το βιβλίο Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων έχει ως κύριο στόχο να εισάγει τον αναγνώστη στις μεθόδους και τους τρόπους τεχνοοικονομικής αξιολόγησης οποιουδήποτε επενδυτικού έργου και να αναχθεί, λόγω της εξειδίκευσης που προσφέρει στην αξιολόγηση των συμβάσεων συνεργασίας, σε εργαλείο τεχνογνωσίας τόσο επί της θεωρητικής παρουσίασης των οικείων μεθοδολογιών, όσο και επί της πρακτικής εφαρμογής τους σε συγκεκριμένα παραδείγματα έργων και επενδύσεων. Όσον αφορά στις συμβάσεις συνεργασίας, το βιβλίο Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων δεν περιορίζεται στην παρουσίαση της εγχώριας εφαρμογής αυτών των συμβάσεων, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στις μεθοδολογίες και στις τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται και σε διεθνές επίπεδο.Το εγχειρίδιο Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων δομείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται η εισαγωγή στην τεχνοοικονομική αξιολόγηση των επενδυτικών έργων και των συστημάτων παραγωγής και παρουσιάζονται οι υφιστάμενες τεχνικές αξιολόγησης των έργων συνεργασίας. Στο δεύτερο μέρος, αναλύονται οι κυριότερες θεωρίες και μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών έργων. Ειδικότερα, το δεύτερο μέρος εστιάζει σε ορισμένες πρακτικές εφαρμογές των θεωριών αξιολόγησης επενδυτικών έργων που αναπτύσσονται στο αντίστοιχο πρώτο μέρος, προκειμένου ο αναγνώστης να εμβαθύνει περισσότερο στις μεθόδους τεχνοοικονομικής αξιολόγησης των επενδύσεων. Σε κάθε μία από τις πέντε πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων αξιολόγησης επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται σε αυτό το μέρος του βιβλίου, εξάγονται ειδικά και συγκεκριμένα χρήσιμα συμπεράσματα.Τέλος, το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τα παραρτήματα, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι χρήσιμοι ορισμοί, τα βοηθητικά εργαλεία, οι πίνακες, καθώς και η βιβλιογραφία που έχει χρησιμοποιηθεί. Σε ιδιαίτερης χρησιμότητας υλικό αναδεικνύεται και η αναγραφή των περιεχομένων που πρέπει να περιλαμβάνει μία μελέτη σκοπιμότητας, όπως και η επεξήγηση των βασικών όρων που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση ενός επενδυτικού έργου.Το βιβλίο Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων αποτελεί τον πιο επίκαιρο οδηγό μελέτης της αποτελεσματικής διαχείρισης των έργων και της έκθεσης σε όσο το δυνατόν λιγότερους επενδυτικούς κινδύνους.
 • 0
 • Α΄ ΜΕΡΟΣ3
 • Κεφάλαιο 1ο3
 • Εισαγωγή στην αξιολόγηση επενδύσεων3
 • 1.1. Ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις3
 • 1.2. Δημόσια έργα και προμήθειες4
 • 1.3. Δημόσιες επενδύσεις5
 • 1.3.1. Βασικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες επενδύσεις6
 • 1.3.2. Χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων7
 • 1.4. Συμβάσεις συνεργασίας ως δημόσιες επενδύσεις8
 • 1.5. Η αξιολόγηση των συμβάσεων συνεργασίας8
 • 1.6. Στόχος και δομή του βιβλίου 9
 • 1.6.1. Α’ Μέρος – Θεωρητική παρουσίαση9
 • 1.6.2. Β’ Μέρος – Πρακτικές εφαρμογές10
 • 1.6.3. Γ’ Μέρος του βιβλίου – Ορισμοί και παραρτήματα12
 • Κεφάλαιο 2ο13
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων13
 • 2.1. Η διαχρονική αξία του χρήματος στις επενδύσεις 13
 • 2.1.1. Ανατοκισμός και μελλοντική αξία14
 • 2.1.2. Προεξόφληση και παρούσα αξία16
 • 2.2. Παρουσίαση και επεξήγηση δεικτών 17
 • 2.2.1. Καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) 18
 • 2.2.1.1. Διάγραμμα ροής διεργασίας υπολογισμού ΚΠΑ19
 • 2.2.1.2. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα – Υπολογισμός της ΚΠΑ20
 • 2.2.2. Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (ΕΣΑ) 22
 • 2.2.2.1. Διάγραμμα ροής διεργασίας υπολογισμού ΕΣΑ22
 • 2.2.2.2. Παράδειγμα υπολογισμού του ΕΣΑ 24
 • 2.2.3. Υπολογισμός των δεικτών ΚΠΑ ΕΣΑ με χρήση Η/Υ24
 • 2.2.4. Η περίπτωση τιμής εναλλαγής (switching) του προεξοφλητικού επιτοκίου 25
 • 2.2.5. Σύγκριση των δεικτών ΚΠΑ και ΕΣΑ26
 • 2.2.5.1. Πλεονεκτήματα και αδυναμίες της ΚΠΑ28
 • 2.2.5.2. Πλεονεκτήματα και αδυναμίες του ΕΣΑ28
 • 2.2.5.3. Συμπεράσματα από τη σύγκριση της ΚΠΑ και του ΕΣΑ28
 • 2.2.6. Δείκτης αποδοτικότητας επένδυσης29
 • 2.2.7. Συνδεσιμότητα δεικτών αξιολόγησης επενδύσεων31
 • 2.2.8. Ανάλυση νεκρού σημείου (ΝΕΣ) 31
 • 2.3. Ανακεφαλαίωση36
 • Κεφάλαιο 3ο38
 • Συστήματα παραγωγής και παραγωγικές διεργασίες38
 • 3.1. Εισαγωγή 38
 • 3.1.1. Οικονομική δραστηριότητα και παραγωγική διεργασία38
 • 3.1.2. Διαχείριση και διοίκηση (management)40
 • 3.2. Συστήματα παραγωγής41
 • 3.2.1. Συνάρτηση παραγωγής 41
 • 3.2.1.1. Έννοια και γενική μορφή της συνάρτησης παραγωγής41
 • 3.2.1.2. Η συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas43
 • 3.2.1.3. Σύστημα παραγωγής 44
 • 3.2.2. Παραγωγικότητα συντελεστή παραγωγής 45
 • 3.2.2.1. Μέτρηση παραγωγικότητας 45
 • 3.2.2.2. Ο νόμος της φθίνουσας οριακής παραγωγικότητας 49
 • 3.2.3. Επιτελεστικότητα (απόδοση) σε κλίμακα παραγωγής 50
 • 3.2.4. Υπολογισμός κόστους παραγωγής 51
 • 3.2.5. Καμπύλες ίσου προϊόντος και ίσης δαπάνης55
 • 3.2.5.1. Καμπύλες ίσου προϊόντος55
 • 3.2.5.2. Καμπύλες ίσης δαπάνης59
 • 3.3. Ανάλυση και επιλογή βέλτιστης λύσης60
 • 3.3.1 Μέγιστη παραγωγή για ανώτατο όριο κόστους60
 • 3.3.2. Ελάχιστο κόστος για δεδομένη ποσότητα παραγωγής 62
 • 3.3.3. Μέθοδοι βελτιστοποίησης κόστους - παραγωγής 63
 • Κεφάλαιο 4ο65
 • Ανάλυση κόστους οφέλους65
 • 4.1. Γενικά65
 • 4.2. Η ανάλυση κόστους οφέλους σε έργα συνεργασίας66
 • 4.3. Εφαρμoγή της ανάλυσης κόστους οφέλους 67
 • 4.4. Περιεχόμενα ΑΚΟ70
 • 4.4.1. Ανάλυση πλαισίου και αντικειμενικών στόχων του έργου70
 • 4.4.1.1. Κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο70
 • 4.4.1.2. Αντικειμενικοί στόχοι του έργου71
 • 4.4.1.3. Συμβατότητα με κοινοτικό και εθνικό δίκαιο71
 • 4.4.2. Προσδιορισμός του έργου72
 • 4.4.2.1. Περιγραφή του έργου – Συνδεσιμότητα με άλλα έργα73
 • 4.4.2.2. Έμμεσα αποτελέσματα του έργου74
 • 4.4.2.3. Προσδιορισμός του επιπέδου της ανάλυσης 74
 • 4.4.3. Σκοπιμότητα εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων 75
 • 4.4.3.1. Αναγνώριση εναλλακτικών δυνατοτήτων76
 • 4.4.3.2. Ανάλυση σκοπιμότητας78
 • 4.4.3.3. Σύγκριση και επιλογή βέλτιστης πρότασης 78
 • 4.4.4. Χρηματοοικονομική ανάλυση79
 • 4.4.4.1. Συνολικό επενδυόμενο κεφάλαιο82
 • 4.4.4.2. Συνολικό λειτουργικό κόστος και έσοδα82
 • 4.4.4.3. Χρηματοοικονομική απόδοση επένδυσης 82
 • 4.4.4.4. Πηγές χρηματοδότησης83
 • 4.4.4.5. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα84
 • 4.4.4.6. Χρηματοοικονομική απόδοση κεφαλαίου85
 • 4.4.5. Οικονομική ανάλυση87
 • 4.4.5.1. Μετατροπή αγοραίων τιμών σε λογιστικές88
 • 4.4.5.2. Διορθώσεις εξωτερικών επιδράσεων92
 • 4.4.5.3. Αναγωγή σε παρούσα αξία93
 • 4.4.5.4. Υπολογισμός δεικτών οικονομικής απόδοσης 93
 • 4.4.6. Αξιολόγηση κινδύνων95
 • 4.4.6.1. Ανάλυση ευαισθησίας98
 • 4.4.6.2. Ανάλυση σεναρίων και κατανομή πιθανότητας των κρίσιμων μεταβλητών105
 • 4.4.6.3. Ανάλυση κινδύνων112
 • 4.4.6.4. Αξιολόγηση αποδεκτών επιπέδων κινδύνου115
 • 4.4.6.5. Αντιμετώπιση κινδύνων117
 • Κεφάλαιο 5ο125
 • Επενδύσεις μέσω συνεργασιών του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα125
 • 5.1. Συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα - Εισαγωγή125
 • 5.1.1. Παρουσίαση και ιστορική αναδρομή 125
 • 5.1.1.1. Παρουσίαση125
 • 5.1.1.2. Ιστορική αναδρομή – Το πρώτο έργο συνεργασίας126
 • 5.1.1.3. Ιστορική αναδρομή – Έως τον 20ο αιώνα127
 • 5.1.1.4. Ιστορική αναδρομή – 20ός αιώνας127
 • 5.1.2. Έννοιες και ορισμοί των συμβάσεων συνεργασίας128
 • 5.1.2.1. Χαρακτηριστικά συμβάσεων συνεργασίας 128
 • 5.1.2.2. Προϋποθέσεις υλοποίησης συμβάσεων συνεργασίας129
 • 5.1.2.3. Τύποι συμβάσεων συνεργασίας 129
 • 5.1.2.4. Ορισμοί των συμβάσεων συνεργασίας131
 • 5.1.3. Τύποι συμβάσεων συνεργασίας στην Ελλάδα132
 • 5.2. Επενδύσεις μέσω της ανάπτυξης των συμβάσεων συνεργασίας133
 • 5.2.1. Παγκόσμια ανάπτυξη και εφαρμογή συμβάσεων συνεργασίας133
 • 5.2.1.1. Λατινική Αμερική137
 • 5.2.1.2. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής137
 • 5.2.1.3. Καναδάς 138
 • 5.2.1.4. Κεντρική-Ανατολική Ασία και Ειρηνικός 138
 • 5.2.1.5. Πορεία και εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση139
 • 5.2.2. Ανάπτυξη συμβάσεων συνεργασίας στην Ελλάδα141
 • 5.2.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συμβάσεων συνεργασίας 144
 • 5.2.3.1. Γενικά144
 • 5.2.3.2. Πλεονεκτήματα145
 • 5.2.3.3. Μειονεκτήματα 146
 • 5.2.4. Αναλύσεις και συμπεράσματα για τις συμβάσεις συνεργασίας 146
 • 5.2.4.1. Αιτίες αποτυχίας συμβάσεων συνεργασίας 146
 • 5.2.4.2. Κοινωνική Αποδοχή147
 • 5.2.4.3. Μελλοντική ανάπτυξη συμβάσεων συνεργασίας149
 • 5.3. Γενικές αρχές διαχείρισης των επενδύσεων μέσω συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα151
 • 5.3.1. Εισαγωγή151
 • 5.3.2. Διαχείριση έργων συνεργασίας151
 • 5.3.2.1. Κύκλος ζωής και δομική ανάλυση έργων συνεργασίας152
 • 5.3.2.1.1. Εισαγωγή152
 • 5.3.2.1.2. Κύκλος ζωής έργων συνεργασίας 155
 • 5.3.3. Η έννοια της ποιότητας στα έργα συνεργασίας156
 • 5.3.3.1. Εισαγωγή156
 • 5.3.3.2. Η ποιότητα στη διαχείριση έργων συνεργασίας156
 • 5.3.4. Δημόσια διοίκηση και συμβάσεις συνεργασίας 157
 • 5.3.5. Γενικές προϋποθέσεις που επιδρούν στη διαχείριση έργων συνεργασίας158
 • 5.3.6. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας έργων 161
 • 5.3.6.1. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας τεχνικών έργων 161
 • 5.3.6.2 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας δημοσίων έργων162
 • 5.3.6.3. Συμπεράσματα – Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας έργων συνεργασίας 163
 • 5.3.7. Διαχείριση κινδύνων έργων164
 • 5.3.7.1. Κίνδυνοι σε δημόσια έργα165
 • 5.3.7.2. Κίνδυνοι σε έργα υποδομών165
 • 5.3.7.3. Συμπεράσματα – Κίνδυνοι σε έργα συνεργασίας 167
 • 5.7.7.4. Επιμερισμός κινδύνων 167
 • 5.4. Ανακεφαλαίωση 170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο171
 • Η οικονομική αποδοτικότητα στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων μέσω συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα171
 • 6.1. Μέθοδοι αξιολόγησης έργων συνεργασίας171
 • 6.2. Η οικονομική αποδοτικότητα172
 • 6.2.1. Η προσέγγιση της οικονομικής αποδοτικότητας στην Ελληνική αγορά173
 • 6.2.2. Η προσέγγιση της οικονομικής αποδοτικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο 174
 • 6.3. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας έργων συνεργασίας 174
 • 6.3.1. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας στην Ελληνική αγορά174
 • 6.3.2. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο177
 • 6.3.2.1. Αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας177
 • 6.3.2.2. Ποσοτική αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας178
 • 6.4. Οικονομική αποδοτικότητα – Συμπεράσματα 183
 • Β΄ ΜΕΡΟΣ189
 • Εισαγωγή189
 • Κεφάλαιο 7ο193
 • Σύγκριση εναλλακτικών επενδυτικών έργων «Α» και «Β»193
 • Εισαγωγή193
 • 7.1. Χρονικός ορίζοντας 193
 • 7.2. Υπολογισμοί εσόδων και εξόδων των έργων «Α» και «Β»193
 • 7.2.1. Έργο «Α»193
 • 7.2.2. Έργο «Β»195
 • 7.3. Υπολογισμοί χρηματοροών έργων «Α» και «Β»197
 • 7.3.1. Έργο «Α»197
 • 7.3.2. Έργο «Β»198
 • 7.3.3. Σύγκριση έργων «Α» και «Β»198
 • 7.4. Αξιολόγηση κινδύνων201
 • 7.4.1. Ανάλυση ευαισθησίας201
 • 7.4.2. Αναγνώριση και καθορισμός των μεταβλητών201
 • 7.4.3. Αποκλεισμός εξαρτώμενων μεταβλητών και ανάλυση ελαστικότητας202
 • 7.4.4. Εκλογή κρίσιμων μεταβλητών203
 • 7.4.5. Τιμές εναλλαγής των κρίσιμων μεταβλητών 206
 • 7.5. Κατανομή πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητών207
 • 7.5.1. Κατανομές πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητών του έργου «Α»208
 • 7.5.2. Κατανομές πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητών του έργου «Β»211
 • 7.6. Ανάλυση κινδύνων214
 • 7.7. Αξιολόγηση αποδεκτών επιπέδων κινδύνου217
 • Κεφάλαιο 8ο220
 • Η ανάλυση κόστους αποτελέσματος εναλλακτικών επενδυτικών έργων «Γ» - «Δ» - «Ε» - «Ζ»220
 • Εισαγωγή220
 • 8.1. Υφιστάμενη κατάσταση221
 • 8.2. Δεδομένα 222
 • 8.2.1. Λειτουργικές δαπάνες222
 • 8.2.2. Εκμετάλλευση του ακινήτου «Α2»222
 • 8.2.3. Ανακατασκευή και εκμετάλλευση κτιρίου «Α1»222
 • 8.2.4. Επιτόκια αγοράς223
 • 8.3. Εναλλακτικές δυνατότητες223
 • 8.3.1. Επενδυτικό έργο «Γ»223
 • 8.3.2. Επενδυτικό έργο «Δ»224
 • 8.3.3. Επενδυτικό έργο «Ε»224
 • 8.3.4. Επενδυτικό έργο «Ζ»224
 • 8.4. Χρονικός ορίζοντας 224
 • 8.5. Υπολογισμοί εσόδων και εξόδων των έργων «Γ», «Δ», «Ε» και «Ζ»224
 • 8.5.1. Έργο «Γ»224
 • 8.5.2. Έργο «Δ»224
 • 8.5.3. Έργο «Ε»229
 • 8.5.4. Έργο «Ζ»231
 • 8.6. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα234
 • 8.7. Αξιολόγηση κινδύνων εναλλακτικών επενδυτικών έργων 237
 • 8.7.1. Κατανομές πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητών 238
 • 8.7.2. Ανάλυση ευαισθησίας242
 • 8.8. Ανάλυση κινδύνων246
 • 8.9. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 248
 • Κεφάλαιο 9ο250
 • Ανάλυση κόστους οφέλους επένδυσης σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα250
 • 9.1. Ανάλυση πλαισίου και αντικειμενικών στόχων του έργου250
 • 9.1.1.Κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο250
 • 9.1.2. Αντικειμενικοί στόχοι του έργου 251
 • 9.1.3. Συμβατότητα με κοινοτικό και εθνικό δίκαιο251
 • 9.2. Προσδιορισμός του έργου252
 • 9.2.1. Περιγραφή του έργου 252
 • 9.2.2. Έμμεσα αποτελέσματα του έργου253
 • 9.3. Σκοπιμότητα και εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων253
 • 9.3.1. Αναγνώριση εναλλακτικών δυνατοτήτων – Σύγκριση και πρόκριση βέλτιστης πρότασης253
 • 9.3.2. Ανάλυση σκοπιμότητας 255
 • 9.3.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις εκπομπών ρύπων 255
 • 9.3.3.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου256
 • 9.3.3.2. Επιτρεπόμενες τιμές εκπομπών ρύπων στο νερό257
 • 9.4. Χρηματοοικονομική ανάλυση258
 • 9.4.1. Συνολικό επενδυόμενο κεφάλαιο258
 • 9.4.2. Συνολικό λειτουργικό κόστος και έσοδα258
 • 9.4.2.1. Μισθοδοσία258
 • 9.4.2.2. Ενέργεια – Ανταλλακτικά – Προμήθεια χημικών 259
 • 9.4.2.3. Συντήρηση και καθαρισμός δεξαμενών και αγωγών260
 • 9.4.2.4. Συνολικά έσοδα και επιμερισμός260
 • 9.4.3. Χρηματοοικονομική απόδοση της επένδυσης261
 • 9.4.4. Χρηματοδότηση του έργου 263
 • 9.4.5. Υπολογισμός της χρηματοοικονομικής απόδοσης των κεφαλαίων που συμμετέχουν στο έργο264
 • 9.4.6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης 270
 • 9.5. Οικονομική ανάλυση271
 • 9.5.1. Μετατροπή αγοραίων τιμών σε λογιστικές – Διορθώσεις εξωτερικών επιδράσεων271
 • 9.5.2. Υπολογισμός έμμεσων αποτελεσμάτων272
 • 9.5.3. Αναγωγή σε παρούσα αξία273
 • 9.5.4. Υπολογισμός δεικτών οικονομικής απόδοσης274
 • 9.6. Αξιολόγηση κινδύνων276
 • 9.6.1. Ανάλυση ευαισθησίας276
 • 9.6.1.1. Αναγνώριση και καθορισμός των μεταβλητών277
 • 9.6.1.2. Αποκλεισμός εξαρτώμενων μεταβλητών και ανάλυση ελαστικότητας277
 • 9.6.1.3. Εκλογή κρίσιμων μεταβλητών278
 • 9.6.1.4. Τιμές εναλλαγής των κρίσιμων μεταβλητών 282
 • 9.6.2. Ανάλυση σεναρίων και κατανομή πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητών283
 • 9.6.2.1. Γενικά285
 • 9.6.2.2. Ανάλυση σεναρίων με την χρήση του Microsoft Excel286
 • 9.6.2.3. Ανάλυση σεναρίων της επένδυσης αποτέφρωσης αποβλήτων 291
 • 9.6.3. Κατανομή πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητών293
 • 9.7. Ανάλυση κινδύνων297
 • 9.7.1 Υπολογισμοί σωρευτικών κατανομών πιθανότητας των δεικτών αξιολόγησης297
 • 9.7.2. Αξιολόγηση αποδεκτών επιπέδων κινδύνου305
 • Κεφάλαιο 10ο310
 • Ανάλυση κόστους οφέλους επένδυσης σε μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων για την ανάκτηση ενέργειας μέσω σύμβασης παραχώρησης310
 • 10.1. Ανάλυση πλαισίου και αντικειμενικών στόχων του έργου310
 • 10.1.1. Κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο310
 • 10.1.2. Αντικειμενικοί στόχοι του έργου311
 • 10.1.3. Συμβατότητα με κοινοτικό και εθνικό δίκαιο312
 • 10.2. Προσδιορισμός του έργου314
 • 10.2.1. Περιγραφή του έργου – Συνδεσιμότητα με άλλα έργα314
 • 10.2.2. Έμμεσα αποτελέσματα του έργου315
 • 10.3. Σκοπιμότητα και εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων315
 • 10.3.1. Αναγνώριση εναλλακτικών δυνατοτήτων – Σύγκριση και πρόκριση βέλτιστης πρότασης315
 • 10.3.2. Ανάλυση σκοπιμότητας 317
 • 10.4. Χρηματοοικονομική ανάλυση317
 • 10.4.1. Συνολικό επενδυόμενο κεφάλαιο317
 • 10.4.2. Συνολικό λειτουργικό κόστος 320
 • 10.4.2.1. Μισθοδοσία320
 • 10.4.2.2. Ενέργεια – Ύδρευση και αποχέτευση321
 • 10.4.2.3. Διάθεση ιπτάμενης και καθιζάνουσας τέφρας – Κόστος υπηρεσιών322
 • 10.4.3. Συνολικά έσοδα έργου322
 • 10.4.3.1. Υπολειμματική αξία 322
 • 10.4.3.2. Έσοδα 323
 • 10.4.4. Χρηματοδότηση του έργου 323
 • 10.4.5.Υπολογισμός χρηματοοικονομικής απόδοσης έργου327
 • 10.4.6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης 330
 • 10.5. Οικονομική ανάλυση330
 • 10.5.1. Μετατροπή αγοραίων τιμών σε λογιστικές – Διορθώσεις εξωτερικών επιδράσεων331
 • 10.5.2. Υπολογισμός έμμεσων αποτελεσμάτων332
 • 10.5.3. Αναγωγή σε παρούσα αξία334
 • 10.5.4. Υπολογισμός δεικτών οικονομικής απόδοσης334
 • 10.6. Αξιολόγηση κινδύνων336
 • 10.6.1. Ανάλυση ευαισθησίας336
 • 10.6.1.1. Αναγνώριση και καθορισμός των μεταβλητών336
 • 10.6.1.2. Αποκλεισμός εξαρτώμενων μεταβλητών και ανάλυση ελαστικότητας337
 • 10.6.1.3. Εκλογή κρίσιμων μεταβλητών338
 • 10.6.1.4. Τιμές εναλλαγής των κρίσιμων μεταβλητών 342
 • 10.6.2. Ανάλυση σεναρίων και κατανομή πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητών343
 • 10.6.2.1. Ανάλυση σεναρίων345
 • 10.6.2.1.1. Ανάλυση σεναρίων με την χρήση του Microsoft Excel346
 • 10.6.2.1.2. Ανάλυση σεναρίων της επένδυση αποτέφρωσης αποβλήτων351
 • 10.6.2.2. Κατανομή πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητών354
 • 10.6.3. Ανάλυση κινδύνων358
 • 10.6.4. Αξιολόγηση αποδεκτών επιπέδων κινδύνου362
 • Κεφάλαιο 11ο366
 • Ανάλυση κόστους οφέλους επένδυσης σε εργοστασιακή μονάδα εφοδιαστικής αλυσίδας αυτοκινήτων μέσω συγχρηματοδότησης-επιδότησης από το δημόσιο366
 • 11.1. Ανάλυση πλαισίου και αντικειμενικών στόχων του έργου366
 • 11.2. Προσδιορισμός του έργου367
 • 11.3. Σκοπιμότητα και εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων369
 • 11.3.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου 369
 • 11.3.2. Εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων 370
 • 11.3.3. Τύποι χρηματοδότησης370
 • 11.4. Χρηματοοικονομική ανάλυση371
 • 11.4.1. Συνολικό επενδυόμενο κεφάλαιο371
 • 11.4.2. Συνολικό Λειτουργικό Κόστος372
 • 11.4.2.1. Μισθοδοσία372
 • 11.4.2.2. Ενέργεια – Ανταλλακτικά – Ενδιάμεσες χρεώσεις372
 • 11.4.3. Συνολικά έσοδα και επιμερισμός373
 • 11.4.4. Χρηματοδότηση του έργου 373
 • 11.4.5. Υπολογισμός χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης της επένδυσης 374
 • 11.4.6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης 381
 • 11.5. Οικονομική ανάλυση382
 • 11.5.1. Μετατροπή αγοραίων τιμών σε οικονομικές – Διορθώσεις εξωτερικών επιδράσεων382
 • 11.5.2. Υπολογισμός έμμεσων αποτελεσμάτων384
 • 11.5.3. Αναγωγή σε παρούσα αξία385
 • 11.5.4. Υπολογισμός δεικτών οικονομικής απόδοσης385
 • 11.6. Αξιολόγηση κινδύνων388
 • 11.6.1. Ανάλυση ευαισθησίας388
 • 11.6.1.1. Αναγνώριση και καθορισμός των μεταβλητών389
 • 11.6.1.2. Αποκλεισμός εξαρτώμενων μεταβλητών και ανάλυση ελαστικότητας389
 • 11.6.1.3. Εκλογή κρίσιμων μεταβλητών390
 • 11.6.1.4. Τιμές εναλλαγής των κρίσιμων μεταβλητών 392
 • 11.6.2. Ανάλυση σεναρίων και κατανομή πιθανότητας μεταβλητών393
 • 11.6.3. Ανάλυση κινδύνων 395
 • 11.6.4. Κατανομή πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητών399
 • 11.6.5. Αξιολόγηση αποδεκτών ορίων κινδύνων406
 • 11.6.5.1. Παράδειγμα αντιμετώπισης προκατελλειμένης αισιοδοξίας 407
 • Κεφάλαιο 12ο414
 • Παραδείγματα βελτιστοποίησης συστημάτων παραγωγής414
 • 12.1. Παράδειγμα 1ο414
 • 12.2. Παράδειγμα 2ο 416
 • 12.3. Παράδειγμα 3ο 419
 • Γ΄ ΜΕΡΟΣ425
 • Εισαγωγή425
 • Παράρτημα Ι427
 • Συντελεστές ανατοκισμού και προεξόφλησης427
 • Παράρτημα ΙΙ431
 • Πίνακας περιεχομένων μελέτης σκοπιμότητας431
 • Παράρτημα ΙΙΙ437
 • Έννοιες και ορισμοί437
 • Βιβλιογραφία449
 • Βιβλιογραφία (στην Αγγλική Γλώσσα)449
 • Βιβλιογραφία (στην Ελληνική Γλώσσα)464
 • Ιστοθέσεις στο Διαδίκτυο466
 • 0
 • 0