Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-892-6
Σελίδες: 664
Συγγραφέας: Κ. Γιαννίκας, Ε. Δρυλλεράκης

Από την εφαρμογή του Ν 3959/2011 και μετά, εισήχθησαν νέοι θεσμοί  όπως η διαδικασία διευθέτησης διαφορών και το σύστημα μοριοδότησης υποθέσεων, ενώ θεσμοί που προϋπήρχαν, όπως η επιείκεια και η ανάληψη δεσμεύσεων, συμπληρώθηκαν με ρυθμίσεις και εφαρμόστηκαν στην πράξη σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ θεσμικές οργανωτικές της υπηρεσίας της Επιτροπής ρυθμίσεις τέθηκαν για διάφορους σκοπούς, περιλαμβανομένης και της βελτιώσεως της λειτουργίας της. Έτσι η παρούσα 2η έκδοση του «Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού» ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που επήλθαν στον Ν 3959/2011, με μνεία των αλλαγών στις υποσημειώσεις, και προσθέτει τα κρίσιμα κανονιστικά κείμενα και ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί από το 2011 μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνονται ακόμη όλα τα βασικά κείμενα της εθνικής και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας τα οποία προϋπήρχαν στην  προηγούμενη έκδοση. Στόχος είναι η συγκέντρωση όλων των σημαντικών νομοθετικών κειμένων και ανακοινώσεων που συναποτελούν το νομικό πλαίσιο της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμό, των οποίων η χρήση από τους διακονούντες, με διάφορες ιδιότητες, τον τομέα αυτό της επιστήμης και της πράξης, είναι καθημερινή.

 • 0
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στον Ν 3959/201115
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο Ν 3959/201173
 • Περιεχόμενα Ν 3959/201183
 • Ν 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού»87
 • Αιτιολογική Έκθεση Ν 3959/2011179
 • Έκθεση Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής197
 • Ειδικές διατάξεις207
 • Σύνθεση Επιτροπής Ανταγωνισμού211
 • Πίνακας κυρώσεων Ν 3959/2011213
 • Πίνακας προθεσμιών Ν 3959/2011216
 • Πίνακας παραβόλων και τελών Ν 3959/2011224
 • Πίνακας βσικών κανονιστικών πράξεων προβλεπόμενων από τον Ν 3959/20111225
 • Πίνακας βασικών ενωσιακών κειμένων περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού232
 • Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού237
 • Απόφαση 526/VI/2011 Πρόγραμμα Επιείκειας275
 • Απόφαση 588/2014 Αποδοχή Δεσμεύσεων291
 • Απόφαση 628/2016 Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών301
 • Απόφαση 525/VΙ/2011 Κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων321
 • Απόφαση 616/2015 Σύστημα Μοριοδότησης325
 • Ν 4529/2018 Αγωγές αποζημίωσης337
 • Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) [άρθρα 101, 102]353
 • Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης355
 • Κανονισμός (ΕΕ) 330/2010 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών393
 • Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»)405
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς (2010/C 130/01)453
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής Κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις (2009/C 45/02)553
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής Κωδικοποιημένη ανακοίνωση για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01)587
 • 0
 • 0