νέος Ν 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις

Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-890-2
Σελίδες: 1000
Συγγραφέας: Ευ. Περάκης

Η 6η έκδοση νομοθετικά ενημερωμένη του έργου «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας» αποτελεί μια επικαιροποιημένη παρουσίαση των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες.

Την επιμέλεια της έκδοσης  υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Ευάγγελος Περάκης, ο οποίος με εκτεταμένες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς γύρω από τον νέο Ν 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρίες, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Έμφαση στην παρούσα έκδοση δίδεται πλέον στον νέο νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018), ο οποίος παρουσιάζεται μαζί με τα κατ’ άρθρο αποσπάσματα της αιτιολογικής έκθεσης και όπως βελτιώθηκε με τους μεταγενέστερους Ν 4587/2018, Ν 4601/2019, Ν 4609/2019 και την ΠΝΠ της 27.6.2019

Από 1.1.2019 ο νέος Ν 4548/2018 αντικατέστησε τον ΚΝ 2190/1920, εκτός από τα κεφάλαια τούτου που αφορούσαν στους εταιρικούς μετασχηματισμούς τα οποία και αυτά καταργήθηκαν  στη συνέχεια με την εφαρμογή του νέου Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Στο νέο νόμο υπάγονται όλες οι ανώνυμες εταιρίες, ακόμη και εκείνες που υπάγονται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς, στο μέτρο που δεν ορίζεται γι’ αυτές κάτι διαφορετικό. Ειδικές διατάξεις υπάρχουν στο νόμο για τις εταιρίες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), μόνο όμως όταν αυτό προβλέπεται ρητά στο νόμο (άρθρο 1 § 3). Πέραν αυτών, ο νέος νόμος περιέχει διατάξεις για τις μετοχές ή τις ομολογίες που τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα δηλ. από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 (“CSDR”) σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην ΕΕ και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ). Ο νέος νόμος έχει ακόμη λάβει υπόψη τους «συλλογικούς λογαριασμούς αξιών» (“omnibus accounts”), λογαριασμούς δηλ. μέσω των οποίων τηρούνται συγκεντρωτικά κινητές αξίες.

Παράλληλα, παρατίθεται και ο ΚΝ 2190/1920 μετά τις τροποποιήσεις που υπέστη με τον 4541/2018. Πέραν της τελικής μορφής του ΚΝ 2190/1920, ο επιμελητής της έκδοσης θεώρησε ότι έχει ενδιαφέρον -επιστημονικό και ιστορικό- να περιληφθεί ο Ν 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» στην παρούσα νομοθετική συλλογή όπως είχε κατά την ψήφισή του και την κύρωσή του «εν Παρισίοις» την 5η Ιουνίου 1920.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας αντιστοιχίας των διατάξεων του Ν 4548/2018 και ΚΝ 2190/1920, που ειδικά για αυτή την έκδοση έχει συντάξει η επικ. καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Χ. Λιβαδά.  

Το έργο ολοκληρώνεται με μια σειρά νομοθετημάτων κατανεμημένων σε 6 μεγάλες ενότητες: 1. Ίδρυση και καταχώριση της εταιρίας,  2. Δημοσιότητα, 3. Μετοχές και ομολογίες, 4. Διοίκηση της εταιρίας, 5. Λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο και 6. Μετασχηματισμοί εταιριών.

Τα νομοθετήματα αυτά είναι μεταξύ άλλων ο Ν 3156/2003 (ομολογιακά δάνεια για όσο ισχύει), ο Ν 3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα), ο Ν 3588/2007 (Πτώχευση), ο Ν 4441/2016 (Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων κ.λπ.),  o Ν 3777/2009 (Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών), ο Ν 4449/2017 (Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κ.λπ.),  ο Ν 4308/2014 (για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε), ο νέος Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ1
 • (ΝΟΜΟΣ 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε)1
 • Ι. Εισαγωγικά3
 • Α. Γενικά χαρακτηριστικά του νέου νόμου7
 • Β. H ορολογία του νέου νόμου16
 • Γ. Η προσπάθεια απλοποίησης και επιτάχυνσης (“shortcuts”)17
 • Δ. Η κατάργηση της κρατικής εποπτείας19
 • Ε. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων μειοψηφίας20
 • ΣΤ. Αξιοποίηση της τεχνολογίας20
 • Ζ. Επίλυση διαφορών21
 • ΙΙ. Σύσταση της εταιρίας, τροποποίηση του καταστατικού, δημοσιότητα22
 • Α. Γενικά22
 • Β. Έλεγχος που διενεργείται κατά τη σύσταση της εταιρίας και την τροποποίηση του καταστατικού22
 • Γ. Δημοσιότητα25
 • Δ. Περιεχόμενο του καταστατικού25
 • Ε. Η ακυρότητα της εταιρίας (άρθρο 11)28
 • ΙΙΙ. Το κεφάλαιο29
 • Α. Το κεφάλαιο και η καταβολή του29
 • Β. Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου (άρθρο 20)34
 • Γ. Αύξηση, μείωση και απόσβεση του κεφαλαίου35
 • IV. Τίτλοι εκδιδόμενοι από τις ανώνυμες εταιρίες37
 • Α. Η ιεράρχηση των τίτλων (άρθρο 33)37
 • Β. Σύνθετοι τίτλοι και υβρίδια39
 • V. Μετοχές και δικαιώματα επί των μετοχών41
 • Α. Γενικά41
 • Β. Η κατάργηση/ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών41
 • Γ. Μεταβίβαση των μετοχών και ταυτοποίηση των μετόχων47
 • Δ. Δεσμευμένες μετοχές, δικαίωμα προαίρεσης, εξαγορές53
 • Ε. Ίδιες μετοχές54
 • ΣΤ. Ενέχυρο, επικαρπία, κοινωνία54
 • VI. Τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants)55
 • VII. Ομολογίες56
 • VIII. Ιδρυτικοί τίτλοι57
 • IX. Το διοικητικό συμβούλιο59
 • Α. Οι βασικές διαφορές59
 • Β. Τα καθήκοντα του ΔΣ61
 • Γ. Η ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου65
 • Δ. Ελαττωματικές αποφάσεις του ΔΣ74
 • Ε. Το άρθρο 99: Ο διάδοχος του πολύπαθου «23α»77
 • ΣΤ. Οι αμοιβές του ΔΣ93
 • Ζ. Το «μονομελές διοικητικό όργανο» και ο «σύμβουλος-διαχειριστής»101
 • X. Γενική Συνέλευση103
 • Α. Γενικά103
 • Β. Η «κλασική» ΓΣ των άρθρων 119 επ.104
 • Γ. Γενική συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση (άρθρο 135)111
 • Δ. Πρακτικό διά περιφοράς (άρθρο 136)112
 • Ε. Ελαττωματικές αποφάσεις ΓΣ112
 • XI. Δικαιώματα μειοψηφίας και ενώσεις μετόχων117
 • Α. Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας117
 • Β. Ενώσεις μετόχων118
 • XII. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Κέρδη και διανομή κερδών120
 • Α. Οι οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2014/95/ΕΕ και ο Ν 4308/2014 – το νέο λογιστικό δίκαιο120
 • Β. Οι «οντότητες» και οι συντασσόμενες καταστάσεις121
 • Γ. Η πιο πρόσφατη νομοθεσία (Ν 4336/2015 και 4403/2016) και η (μερική) μεταφορά της στο νέο νόμο125
 • Δ. Τακτικός (ή «υποχρεωτικός») και έκτακτος έλεγχος126
 • Ε. Κέρδη και διανομή κερδών127
 • XIII. Λύση, εκκαθάριση, διαγραφή131
 • Α. Λύση131
 • Β. Εκκαθάριση132
 • Γ. Διαγραφή134
 • Δ. Το “good standing certificate”136
 • XIV. Αλλοδαπές εταιρίες136
 • XV Ποινικές διατάξεις137
 • [1] Ν 4548/2018141
 • Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών141
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ141
 • Άρθρο 1 – Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου141
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί142
 • Άρθρο 3 – Επίλυση διαφορών143
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ144
 • Άρθρο 4 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της144
 • Άρθρο 5 – Περιεχόμενο του καταστατικού145
 • Άρθρο 6 – Επωνυμία146
 • Άρθρο 7 – Έδρα της εταιρείας147
 • Άρθρο 8 – Διάρκεια της εταιρείας147
 • Άρθρο 9 – Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές148
 • Άρθρο 10 – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών150
 • Άρθρο 11 – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας151
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ152
 • Άρθρο 12 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.152
 • Άρθρο 13 – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας153
 • Άρθρο 14 – Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας153
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ154
 • Άρθρο 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας154
 • Άρθρο 16 – Κάλυψη του κεφαλαίου155
 • Άρθρο 17 – Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών155
 • Άρθρο 18 – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών157
 • Άρθρο 19 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού159
 • Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου160
 • Άρθρο 21 – Μερική καταβολή του κεφαλαίου162
 • Άρθρο 22 – Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς164
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ165
 • Άρθρο 23 – Είδη αύξησης165
 • Άρθρο 24 – Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου165
 • Άρθρο 25 – Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου166
 • Άρθρο 26 – Δικαίωμα προτίμησης167
 • Άρθρο 27 – Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης169
 • Άρθρο 28 – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ171
 • Άρθρο 29 – Μείωση κεφαλαίου171
 • Άρθρο 30 – Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου172
 • Άρθρο 31 – Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου173
 • Άρθρο 32 – Απόσβεση του κεφαλαίου173
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ174
 • Άρθρο 33 – Οι εκδιδόμενοι τίτλοι174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΜΕΤΟΧΕΣ176
 • Άρθρο 34 – Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές176
 • Άρθρο 35 – Ονομαστική αξία μετοχών176
 • Άρθρο 36 – Αρχή της ισότητας177
 • Άρθρο 37 – Κοινές μετοχές177
 • Άρθρο 38 – Προνομιούχες μετοχές178
 • Άρθρο 39 – Εξαγοράσιμες μετοχές180
 • Άρθρο 40 – Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι181
 • Άρθρο 41 – Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή184
 • Άρθρο 42 – Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής185
 • Άρθρο 43 – Δεσμευμένες μετοχές185
 • Άρθρο 44 – Δικαίωμα προαίρεσης186
 • Άρθρο 45 – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία187
 • Άρθρο 46 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο188
 • Άρθρο 47 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο188
 • Άρθρο 48 – Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση190
 • Άρθρο 49 – Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση190
 • Άρθρο 50 – Μεταχείριση των ιδίων μετοχών192
 • Άρθρο 51 – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών193
 • Άρθρο 52 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων195
 • Άρθρο 53 – Κοινωνία επί μετοχών196
 • Άρθρο 54 – Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών196
 • Άρθρο 55 – Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου197
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ197
 • Άρθρο 56 – Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών197
 • Άρθρο 57 – Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών199
 • Άρθρο 58 – Άσκηση δικαιώματος200
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ201
 • Άρθρο 59 – Γενικές διατάξεις202
 • Άρθρο 60 – Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου203
 • Άρθρο 61 – Μεταβίβαση ομολογιών206
 • Άρθρο 62 – Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια207
 • Άρθρο 63 – Συνέλευση των ομολογιούχων207
 • Άρθρο 64 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων209
 • Άρθρο 65 – Καθήκοντα εκπροσώπου211
 • Άρθρο 66 – Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου212
 • Άρθρο 67 – Αντικατάσταση του εκπροσώπου213
 • Άρθρο 68 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα214
 • Άρθρο 69 – Κοινό ομολογιακό δάνειο214
 • Άρθρο 70 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες215
 • Άρθρο 71 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες215
 • Άρθρο 72 – Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη216
 • Άρθρο 73 – Ασφάλεια217
 • Άρθρο 74 – Εφαρμοστέο δίκαιο218
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ219
 • Άρθρο 75 – Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι219
 • Άρθρο 76 – Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι220
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ220
 • Άρθρο 77 – Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο221
 • Άρθρο 78 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό222
 • Άρθρο 79 – Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο222
 • Άρθρο 80 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων223
 • Άρθρο 81 – Αναπληρωματικά μέλη224
 • Άρθρο 82 – Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο224
 • Άρθρο 83 – Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου225
 • Άρθρο 84 – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας226
 • Άρθρο 85 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου226
 • Άρθρο 86 – Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου227
 • Άρθρο 87 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους227
 • Άρθρο 88 – Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας228
 • Άρθρο 89 – Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου229
 • Άρθρο 90 – Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου229
 • Άρθρο 91 – Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου230
 • Άρθρο 92 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο231
 • Άρθρο 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου231
 • Άρθρο 94 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση232
 • Άρθρο 95 – Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου233
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ235
 • Άρθρο 96 – Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου235
 • Άρθρο 97 – Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων236
 • Άρθρο 98 – Απαγόρευση ανταγωνισμού237
 • Άρθρο 99 – Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)238
 • Άρθρο 100 – Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)242
 • Άρθρο 101 – Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)244
 • Άρθρο 102 – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου245
 • Άρθρο 103 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας247
 • Άρθρο 104 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας248
 • Άρθρο 105 – Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής249
 • Άρθρο 106 – Λοιπές διατάξεις252
 • Άρθρο 107 – Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων252
 • Άρθρο 108 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης252
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ253
 • Άρθρο 109 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών253
 • Άρθρο 110 – Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)255
 • Άρθρο 111 – Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)257
 • Άρθρο 112 – Έκθεση αποδοχών (Άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)258
 • Άρθρο 113 – Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό261
 • Άρθρο 114 – Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό262
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ262
 • Άρθρο 115 – Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής)264
 • ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ265
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ265
 • Άρθρο 116 – H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο265
 • Άρθρο 117 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης265
 • Άρθρο 118 – Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση267
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ267
 • Άρθρο 119 – Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)267
 • Άρθρο 120 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση269
 • Άρθρο 121 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης269
 • Άρθρο 122 – Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης271
 • Άρθρο 123 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση272
 • Άρθρο 124 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση274
 • Άρθρο 125 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο276
 • Άρθρο 126 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο277
 • Άρθρο 127 – Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων278
 • Άρθρο 128 – Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση278
 • Άρθρο 129 – Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης280
 • Άρθρο 130 – Απαρτία280
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ282
 • Άρθρο 131 – Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση282
 • Άρθρο 132 – Πλειοψηφία283
 • Άρθρο 133 – Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας283
 • Άρθρο 134 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης284
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ285
 • Άρθρο 135 – Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση285
 • Άρθρο 136 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση286
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ287
 • Άρθρο 137 – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης287
 • Άρθρο 138 – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης290
 • Άρθρο 139 – Ανυπόστατες αποφάσεις292
 • Άρθρο 140 – Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο293
 • ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ293
 • Άρθρο 141 – Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας293
 • Άρθρο 142 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου297
 • Άρθρο 143 – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου298
 • Άρθρο 144 – Ενώσεις μετόχων299
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ300
 • Άρθρο 145 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις300
 • Άρθρο 146 – Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση301
 • Άρθρο 147 – Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων301
 • Άρθρο 148 – Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων302
 • Άρθρο 149 – Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης303
 • Άρθρο 150 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου304
 • Άρθρο 151 – Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις306
 • Άρθρο 152 – Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης307
 • Άρθρο 153 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων309
 • Άρθρο 154 – Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση309
 • Άρθρο 155 – Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις311
 • Άρθρο 156 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις313
 • Άρθρο 157 – Κριτήρια ισοδυναμίας314
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ315
 • Άρθρο 158 – Κράτηση αποθεματικού315
 • Άρθρο 159 – Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών315
 • Άρθρο 160 – Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών316
 • Άρθρο 161 – Ελάχιστο μέρισμα317
 • Άρθρο 162 – Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών318
 • Άρθρο 163 – Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών319
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ319
 • Άρθρο 164 – Λόγοι λύσεως της εταιρείας319
 • Άρθρο 165 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον320
 • Άρθρο 166 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων321
 • Άρθρο 167 – Εκκαθαριστές322
 • Άρθρο 168 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης324
 • Άρθρο 169 – Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης326
 • Άρθρο 170 – Διαγραφή της εταιρείας326
 • Άρθρο 171 – Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας328
 • ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ329
 • Άρθρο 172 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132329
 • Άρθρο 173 – Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών330
 • Άρθρο 174 – Γενικές διατάξεις για τη δημοσιότητα των αλλοδαπών εταιρειών331
 • Άρθρο 175 – Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας333
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ333
 • Άρθρο 176 – Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό333
 • Άρθρο 177 – Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου333
 • Άρθρο 178 – Παραβάσεις ελεγκτών334
 • Άρθρο 179 – Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας334
 • Άρθρο 180 – Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων335
 • Άρθρο 181 – Γενική διάταξη335
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ336
 • Άρθρο 182 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις336
 • Άρθρο 183 – Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών337
 • Άρθρο 184 – Κατάργηση ανωνύμων μετοχών337
 • Άρθρο 185 – Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές340
 • Άρθρο 186 – Εξουσιοδοτική διάταξη340
 • Άρθρο 187 – Μεταβατικές διατάξεις341
 • Άρθρο 188 – Παραπομπές343
 • Άρθρο 189 – Καταργούμενες διατάξεις343
 • Άρθρο 190 – Έναρξη ισχύος344
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»345
 • Ι. Επί του νομοσχεδίου γενικά345
 • ΙΙ. Οι κύριες κατευθύνσεις της αναμόρφωσης 347
 • [2] ΚΝ 2190/1920351
 • Περί ανωνύμων εταιρειών351
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικαί διατάξεις351
 • Άρθρο 1 – Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής - Αριθμός και ευθύνη μετόχων351
 • Άρθρο 2 – Περιεχόμενο του καταστατικού352
 • Άρθρο 3 – Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές353
 • Άρθρο 3α 354
 • Άρθρο 3β 355
 • Άρθρο 3γ 355
 • Άρθρο 4 – Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου355
 • Άρθρο 4α – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας357
 • Άρθρο 5 358
 • Άρθρο 6 358
 • Άρθρο 7 358
 • Άρθρο 7α – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα358
 • Άρθρο 7β – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας361
 • Άρθρο 7γ – Στοιχεία εντύπων της εταιρείας364
 • Άρθρο 7δ – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο364
 • Άρθρο 7ε – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας365
 • Άρθρο 8 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας365
 • Άρθρο 8α – Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών366
 • Άρθρο 8β – Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών366
 • Άρθρο 9 – Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών367
 • Άρθρο 9α – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών368
 • Άρθρο 10 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού369
 • Άρθρο 11 – Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου370
 • Άρθρο 11α 371
 • Άρθρο 12 – Μερική καταβολή κεφαλαίου371
 • Άρθρο 12α 373
 • Άρθρο 13 – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου - Δικαίωμα προτίμησης - Παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών373
 • Άρθρο 13α – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου376
 • Άρθρο 14 377
 • Άρθρο 15 377
 • Άρθρο 15α 377
 • Άρθρο 15β 378
 • Άρθρο 16 – Ίδιες μετοχές378
 • Άρθρο 16α – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων μετοχών380
 • Άρθρο 17 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων381
 • Άρθρο 17α 382
 • Άρθρο 17β – Εξαγοράσιμες μετοχές382
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Διοικητικόν Συμβούλιον383
 • Άρθρο 18 – Εκπροσώπηση της εταιρείας383
 • Άρθρο 19 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου385
 • Άρθρο 20 – Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου385
 • Άρθρο 21 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο386
 • Άρθρο 22 – Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου386
 • Άρθρο 22α – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου387
 • Άρθρο 22β – Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου388
 • Άρθρο 23 – Απαγόρευση ανταγωνισμού389
 • Άρθρο 23α – Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου389
 • Άρθρο 24 390
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Γενικαί συνελεύσεις391
 • Άρθρο 25 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση391
 • Άρθρο 26 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης392
 • Άρθρο 26α 394
 • Άρθρο 27 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση394
 • Άρθρο 28 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο395
 • Άρθρο 28α – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο396
 • Άρθρο 29 – Απαρτία398
 • Άρθρο 30 – Αρχή της ισότητος399
 • Άρθρο 30α 399
 • Άρθρο 30β 399
 • Άρθρο 31 – Πλειοψηφία400
 • Άρθρο 32 – Πρακτικά της γενικής συνέλευσης400
 • Άρθρο 33 400
 • Άρθρο 34 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης401
 • Άρθρο 35 – Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου401
 • Άρθρο 35α – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης402
 • Άρθρο 35β – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης403
 • Άρθρο 35γ – Ανυπόστατες αποφάσεις404
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας404
 • Άρθρο 36 – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές404
 • Άρθρο 36α – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές λογιστές404
 • Άρθρο 37 404
 • Άρθρο 37α. 404
 • Άρθρο 38 404
 • Άρθρο 39 – Δικαιώματα μειοψηφίας404
 • Άρθρο 39α – Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών406
 • Άρθρο 40 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου407
 • Άρθρο 40α – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου408
 • Άρθρο 40β 408
 • Άρθρο 40γ 408
 • Άρθρο 40δ 408
 • Άρθρο 40ε 409
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών409
 • Άρθρο 41 409
 • Άρθρο 42 409
 • Άρθρο 42α – Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)409
 • Άρθρο 42β – Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»411
 • Άρθρο 42γ – Δομή του ισολογισμού412
 • Άρθρο 42δ – Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»413
 • Άρθρο 42ε – Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»413
 • Άρθρο 43 – Κανόνες αποτίμησης417
 • Άρθρο 43α – Περιεχόμενο του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισηςτου Διοικητικού Συμβουλίου422
 • Άρθρο 43β – Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων)424
 • Άρθρο 43ββ 425
 • Άρθρο 43γ – Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία426
 • Άρθρο 44 – Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού429
 • Άρθρο 44α 429
 • Άρθρο 45 429
 • Άρθρο 46 430
 • Άρθρο 46α 430
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Διάλυσις και εκκαθάρισις431
 • Άρθρο 47 431
 • Άρθρο 47α – Λόγοι λύσεως της εταιρείας431
 • Άρθρο 48 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον432
 • Άρθρο 48α – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων432
 • Άρθρο 49 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης433
 • Άρθρο 49α – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία435
 • Άρθρο 49β – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο435
 • Άρθρο 49γ – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο436
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι437
 • Άρθρο 50 – Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα437
 • Άρθρο 50α 437
 • Άρθρο 50β 437
 • Άρθρο 50γ – Πεδίο εφαρμογής και γλώσσα δημοσιεύσεως (άρθρα 1 και 4 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)438
 • Άρθρο 50δ – Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)438
 • Άρθρο 50ε – Διατάξεις σχετικά με τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)440
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Κρατική εποπτεία440
 • Άρθρο 51 – Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας440
 • Άρθρο 52 441
 • Άρθρο 53 – Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας441
 • Άρθρο 53α 441
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – Ποινικαί διατάξεις441
 • Άρθρο 54 441
 • Άρθρο 55 441
 • Άρθρο 56 442
 • Άρθρο 57 442
 • Άρθρο 58 442
 • Άρθρο 58α 443
 • Άρθρο 59 443
 • Άρθρο 60 443
 • Άρθρο 61 444
 • Άρθρο 62 444
 • Άρθρο 62α 444
 • Άρθρο 62β 444
 • Άρθρο 63 444
 • Άρθρο 63α 445
 • Άρθρο 63β 445
 • Άρθρο 63γ 445
 • Άρθρο 63δ 445
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟN 10446
 • Άρθρο 64 446
 • Άρθρο 65 446
 • Άρθρο 66 446
 • Άρθρο 66α – Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία446
 • Άρθρο 67 446
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών448
 • Άρθρο 68 448
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11α – Συγχώνευση με απορρόφηση448
 • Άρθρο 69 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης448
 • Άρθρο 70 450
 • Άρθρο 71 – Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών451
 • Άρθρο 72 – Απόφαση γενικής συνέλευσης452
 • Άρθρο 73 452
 • Άρθρο 74 453
 • Άρθρο 75 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης454
 • Άρθρο 76 454
 • Άρθρο 77 – Ακυρότητα της συγχώνευσης454
 • Άρθρο 77α – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής455
 • Άρθρο 78 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της455
 • Άρθρο 78Α – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών της456
 • Άρθρο 79 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση457
 • Άρθρο 79α – Μη δίκαιο αντάλλαγμα457
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11β – Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας457
 • Άρθρο 80 – Εφαρμογή διατάξεων457
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών458
 • Άρθρο 81 458
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12α – Διάσπαση με απορρόφηση459
 • Άρθρο 82 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης459
 • Άρθρο 83 460
 • Άρθρο 84 461
 • Άρθρο 85 – Αποτελέσματα της διάσπασης461
 • Άρθρο 86 – Ακυρότητα της διάσπασης462
 • Άρθρο 87 – Διάσπαση εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις επωφελούμενες463
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12β – Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών463
 • Άρθρο 88 463
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12γ – Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ464
 • Άρθρο 89 464
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 – Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις)464
 • Άρθρο 90 464
 • Άρθρο 91 465
 • Άρθρο 92 466
 • Άρθρο 93 466
 • Άρθρο 94 468
 • Άρθρο 95 468
 • Άρθρο 96 469
 • Άρθρο 97 469
 • Άρθρο 98 470
 • Άρθρο 99 470
 • Άρθρο 100 471
 • Άρθρο 101 471
 • Άρθρο 102 472
 • Άρθρο 103 472
 • Άρθρο 104 473
 • Άρθρο 105 475
 • Άρθρο 106 475
 • Άρθρο 107 477
 • Άρθρο 107α 481
 • Άρθρο 108 483
 • Άρθρο 109 483
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων483
 • Τμήμα Ι – Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής483
 • Άρθρο 110 483
 • Άρθρο 111 484
 • Τμήμα ΙΙ – Γενικές διατάξεις για την δομή και διάρθρωση του ισολογισμού484
 • Άρθρο 112 484
 • Άρθρο 113 484
 • Άρθρο 114 484
 • Άρθρο 115 485
 • Άρθρο 116 485
 • Άρθρο 117 486
 • Τμήμα ΙΙΙ – Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113486
 • Άρθρο 118 486
 • Άρθρο 119 487
 • Άρθρο 120 487
 • Άρθρο 121 488
 • Άρθρο 122 488
 • Άρθρο 123 489
 • Τμήμα IV – Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»489
 • Άρθρο 124 489
 • Τμήμα V – Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124490
 • Άρθρο 125 490
 • Άρθρο 126 491
 • Τμήμα VI – Κανόνες αποτιμήσεως491
 • Άρθρο 127 492
 • Άρθρο 128 492
 • Τμήμα VII – Περιεχόμενο του Προσαρτήματος492
 • Άρθρο 129493
 • Τμήμα VIII – Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων495
 • Άρθρο 130495
 • Τμήμα ΙΧ – Δημοσιότητα496
 • Άρθρο 131496
 • Άρθρο 132 – Τελικές διατάξεις496
 • Άρθρο 133 – Μεταβατικές διατάξεις496
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)499
 • Άρθρο 134 – Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων499
 • Άρθρο 135 – Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα οικονομικών καταστάσεων500
 • Άρθρο 136 – Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου500
 • Άρθρο 137 – Ελεγκτές και πιστοποιητικά ελέγχου500
 • Άρθρο 138 – Επιμέτρηση λογιστικών μεγεθών501
 • Άρθρο 139 – Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλία501
 • Άρθρο 140 – Φορολογητέα κέρδη ή ζημιές502
 • Άρθρο 141 – Χρηματοδοτικές μισθώσεις502
 • Άρθρο 142 – Πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων502
 • Άρθρο 143 – Μεταβατικές διατάξεις επί των διεθνών λογιστικών προτύπων503
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 – Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις504
 • Άρθρο 144 – Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)504
 • Άρθρο 145 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)505
 • Άρθρο 146 – Κριτήρια ισοδυναμίας (άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)506
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4548/2018 ΚΑΙ ΚΝ 2190/1920507
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΝ 2190/1920 ΚΑΙ Ν 4548/2018527
 • I. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ541
 • [3] N 3419/2005543
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας543
 • [Άρθρα 1-18, 30, 36, 37]543
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ543
 • Άρθρο 1 – Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης543
 • Άρθρο 2 – Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αρμοδιότητες αυτών546
 • Άρθρο 3 – Εποπτεία548
 • Άρθρο 4 – Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών550
 • Άρθρο 5 – Διάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ.552
 • Άρθρο 6 – Καταχωρήσεις στη Μερίδα554
 • Άρθρο 7 – Διαδικασία καταχώρησης557
 • Άρθρο 8 – Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερίδας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών560
 • Άρθρο 9 – Διόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων563
 • Άρθρο 10 – Διαγραφή563
 • Άρθρο 11 – Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές565
 • Άρθρο 12 – Έννομη προστασία567
 • Άρθρο 13 – Δημοσιεύσεις568
 • Άρθρο 14 – Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις568
 • Άρθρο 15 – Αποτελέσματα της καταχώρησης568
 • Άρθρο 16 – Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου569
 • Άρθρο 17 – Διοικητικές κυρώσεις570
 • Άρθρο 18 – Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.571
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ573
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ573
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ573
 • Άρθρο 30 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις573
 • Άρθρο 36 – Καταργούμενες διατάξεις574
 • Άρθρο 37 – Έναρξη ισχύος575
 • [4] Ν 4441/2016578
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό κ.λπ.578
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ578
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής578
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί579
 • Άρθρο 3 – Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας580
 • Άρθρο 4 – Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών580
 • Άρθρο 5 – Διαδικασία σύστασης Εταιρειών582
 • Άρθρο 6 – Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση ΑΦΜ) Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS584
 • Άρθρο 7 – Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης585
 • Άρθρο 8 – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)585
 • Άρθρο 9 – Πρότυπα καταστατικά588
 • Άρθρο 10 – Τροποποιούμενες διατάξεις589
 • Άρθρο 11 – Καταργούμενες διατάξεις591
 • Άρθρο 12 – Μεταβατικές διατάξεις591
 • [5] ΥΑ 31637/20.3.2017592
 • Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.592
 • Άρθρο ΠΡΩΤΟ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.592
 • Άρθρο 1 – Σύσταση - Εταιρικός τύπος - Επωνυμία592
 • Άρθρο 2 – Έδρα592
 • Άρθρο 3 – Σκοπός593
 • Άρθρο 4 – Διάρκεια593
 • Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές593
 • Άρθρο 6 – Γενική συνέλευση593
 • Άρθρο 7 – Σύνθεση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου593
 • Άρθρο 8 – Εταιρική χρήση593
 • Άρθρο 9 – Σύνθεση πρώτου ΔΣ594
 • Άρθρο 10 594
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι595
 • Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ595
 • Άρθρο 1 595
 • Άρθρο 2 595
 • Άρθρο 3 595
 • Άρθρο 5 595
 • Άρθρο 6 596
 • Άρθρο 8 596
 • Καταληκτικό εδάφιο του καταστατικού596
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II596
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ597
 • [6] N 4072/2012598
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείαςκαι άλλες διατάξεις598
 • [Άρθρο 232]598
 • Άρθρο 232 598
 • II. ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ601
 • [7] Ν 3156/2003603
 • Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα603
 • [Άρθρα 2 παρ. 4, 10, 11, 13, 14, 20]603
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Διατάξεις γενικής εφαρμογής603
 • Άρθρο 2 – Μεταβίβαση ομολογιών603
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄603
 • Άρθρο 10 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων603
 • Άρθρο 11 – Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητο609
 • Άρθρο 13 – Υποβολή στοιχείων611
 • Άρθρο 14 – Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις611
 • Άρθρο 20 – Μεταβατική διάταξη614
 • [8] Ν 4557/2018615
 • Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις615
 • [Άρθρα 1-3, 5, 11, 20, 21, 45, 54, Παράρτημα Ι, ΙΙ]615
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ615
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Σκοπός, αντικείμενο, ορισμοί, βασικά αδικήματα, υπόχρεα πρόσωπα615
 • Άρθρο 1 – Σκοπός615
 • Άρθρο 2 – Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/849)615
 • Άρθρο 3 – Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/849)616
 • Άρθρο 5 – Υπόχρεα πρόσωπα (άρθρο 2 παρ. 1, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 46 παρ. 1 εδάφιο γ’ της Οδηγίας 2015/849, καθώς και άρθρο 1 παρ. 1 περιπτώσεις β’ και γ’ της Οδηγίας 2018/843)622
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη622
 • Άρθρο 11 – Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/849)624
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο625
 • Άρθρο 20 – Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων625
 • Άρθρο 21 – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων (άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/849)628
 • Άρθρο 45 – Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων (άρθρα 58 και 59 της Οδηγίας 2015/849)630
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ632
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ632
 • Άρθρο 54 – Τροποποιούμενες - καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/849)632
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι632
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II634
 • [9] Ν 4569/2018637
 • I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις637
 • [Άρθρα 1-29, 53]637
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ637
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής637
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί637
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ638
 • Άρθρο 3 – Ειδικές διατάξεις για την άδεια λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων638
 • Άρθρο 4 – Κανονισμός λειτουργίας639
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ639
 • Άρθρο 5 – Αρχική καταχώριση κινητών αξιών σε λογιστική μορφή639
 • Άρθρο 6 – Ειδικές διαδικασίες αποϋλοποίησης640
 • Άρθρο 7 – Αναγκαστική εκποίηση μετοχών συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων641
 • Άρθρο 8 – Καταχώριση κινητών αξιών ύστερα από ακινητοποίηση642
 • Άρθρο 9 – Μεταβολές ως προς κινητές αξίες σε λογιστική μορφή643
 • Άρθρο 10 – Καταχώριση πιστοποιητικών κατάθεσης643
 • Άρθρο 11 – Παρακολούθηση κινητών αξιών μέσω σύνδεσης με άλλα κεντρικά αποθετήρια τίτλων ή διαμεσολαβητές643
 • Άρθρο 12 – Υπηρεσίες καταχώρισης για μη εισηγμένες κινητές αξίες644
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ644
 • Άρθρο 13 – Εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών αξιών644
 • Άρθρο 14 – Υπηρεσίες μητρώου646
 • Άρθρο 15 – Στοιχεία ταυτοποιήσεων646
 • Άρθρο 16 – Εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων647
 • Άρθρο 17 – Ειδικές διατάξεις συλλογικών λογαριασμών αξιών αποθετηρίου και ταυτοποίησης647
 • Άρθρο 18 – Προσδιορισμός δικαιούχων κατά την ημερομηνία καταγραφής και χορήγηση βεβαιώσεων648
 • Άρθρο 19 – Συνέπειες μη ταυτοποίησης μετόχων649
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ650
 • Άρθρο 20 – Ειδικές διατάξεις για την κατάσχεση και εκποίηση κινητών αξιών λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης650
 • Άρθρο 21 – Προνόμια επενδυτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας διαμεσολαβητή650
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ651
 • Άρθρο 22 – Απόρρητο αρχείων κεντρικού αποθετηρίου τίτλων651
 • Άρθρο 23 – Ποινικές κυρώσεις -δικονομικές συνέπειες652
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ652
 • Άρθρο 24 – Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς652
 • Άρθρο 25 – Κυρώσεις653
 • Άρθρο 26 – Δημοσιοποίηση αποφάσεων655
 • Άρθρο 27 – Καταγγελίες παραβάσεων656
 • Άρθρο 28 – Δικαίωμα προσφυγής657
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ657
 • Άρθρο 29 – Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις657
 • Άρθρο 53 – Έναρξη ισχύος660
 • III. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ663
 • [10] Ν 3016/2002663
 • Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις663
 • [Άρθρα 1-11]663
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα663
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής663
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο663
 • Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις - Καθήκοντα663
 • Άρθρο 3 – Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου664
 • Άρθρο 4 – Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου665
 • Άρθρο 5 – Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών666
 • Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος666
 • Άρθρο 6 – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας666
 • Άρθρο 7 – Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου667
 • Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου668
 • Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις668
 • Άρθρο 9 – Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων668
 • Άρθρο 10 – Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος669
 • Άρθρο 11 – Μεταβατικές διατάξεις669
 • [11] Ν 3588/2007670
 • Πτωχευτικός Κώδικας670
 • [Άρθρα 96-98]670
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων670
 • Άρθρο 96 – Γενική διάταξη670
 • Άρθρο 97 – Πτώχευση ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας664
 • Άρθρο 98 – Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιριών670
 • IV. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ675
 • [12] Ν 4308/2014675
 • Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις675
 • [Άρθρα 1-2, 16-38]675
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους675
 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής675
 • Άρθρο 2 – Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων678
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων679
 • Άρθρο 16 – Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων679
 • Άρθρο 17 – Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων681
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κανόνες επιμέτρησης683
 • Άρθρο 18 – Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία683
 • Άρθρο 19 – Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία686
 • Άρθρο 20 – Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών688
 • Άρθρο 21 – Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία689
 • Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις689
 • Άρθρο 23 – Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι690
 • Άρθρο 24 – Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία691
 • Άρθρο 25 – Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων695
 • Άρθρο 26 – Στοιχεία της καθαρής θέσης697
 • Άρθρο 27 – Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα699
 • Άρθρο 28 – Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών699
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Προσάρτημα (σημειώσεις) και απαλλαγές699
 • Άρθρο 29 – Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων699
 • Άρθρο 30 – Απλοποιήσεις και απαλλαγές705
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις708
 • Άρθρο 31 – Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης708
 • Άρθρο 32 – Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης709
 • Άρθρο 33 – Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση712
 • Άρθρο 34 – Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων714
 • Άρθρο 35 – Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες717
 • Άρθρο 36 – Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων718
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις720
 • Άρθρο 37 – Πρώτη εφαρμογή720
 • Άρθρο 38 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις722
 • Παράρτημα Α– Ορισμοί724
 • Παράρτημα Β – Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων745
 • [13] Ν 4449/2017758
 • Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις758
 • [Άρθρα 1-54]758
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί758
 • Άρθρο 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας)758
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας)758
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Χορήγηση άδειας, συνεχής εκπαίδευση και αμοιβαία αναγνώριση762
 • Άρθρο 3 – Χορήγηση άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες (άρθρο 3 της Οδηγίας)762
 • Άρθρο 4 – Αναγνώριση ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 3α της Οδηγίας)763
 • Άρθρο 5 – Εντιμότητα (άρθρο 4 της Οδηγίας)763
 • Άρθρο 6 – Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 5 της Οδηγίας)763
 • Άρθρο 7 – Προσόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας)765
 • Άρθρο 8 – Επαγγελματικές εξετάσεις (άρθρο 7 της Οδηγίας)765
 • Άρθρο 9 – Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων (άρθρο 8 της Οδηγίας)766
 • Άρθρο 10 – Απαλλαγές (άρθρο 9 της Οδηγίας)767
 • Άρθρο 11 – Πρακτική άσκηση (άρθρο 10 της Οδηγίας)767
 • Άρθρο 12 – Συνεχής εκπαίδευση (άρθρο 12 της Οδηγίας)768
 • Άρθρο 13 – Χορήγηση άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από άλλα κράτη - μέλη (άρθρο 14 της Οδηγίας)768
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Εγγραφή σε μητρώο769
 • Άρθρο 14 – Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 15 της Οδηγίας)769
 • Άρθρο 15 – Εγγραφή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 16 της Οδηγίας)770
 • Άρθρο 16 – Εγγραφή των ελεγκτικών εταιρειών στο Δημόσιο Μητρώο (άρθρο 17 της Οδηγίας)770
 • Άρθρο 17 – Ενημέρωση των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 18 της Οδηγίας)771
 • Άρθρο 18 – Τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 19 της Οδηγίας)772
 • Άρθρο 19 – Γλώσσα τήρησης του Δημόσιου Μητρώου (άρθρο 20 της Οδηγίας)772
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο772
 • Άρθρο 20 – Επαγγελματική δεοντολογία και σκεπτικισμός (άρθρο 21 της Οδηγίας)772
 • Άρθρο 21 – Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα (άρθρο 22 της Οδηγίας)773
 • Άρθρο 22 – Απασχόληση από ελεγχόμενες οντότητες πρώην ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή υπαλλήλων ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 22α της Οδηγίας)775
 • Άρθρο 23 – Προετοιμασία του υποχρεωτικού ελέγχου και αξιολόγηση των απειλών για την ανεξαρτησία (άρθρο 22β της Οδηγίας)776
 • Άρθρο 24 – Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 23 της Οδηγίας)776
 • Άρθρο 25 – Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο για λογαριασμό των ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24 της Οδηγίας)777
 • Άρθρο 26 – Εσωτερική οργάνωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών (άρθρο 24α της Οδηγίας)778
 • Άρθρο 27 – Οργάνωση του έργου (άρθρο 24β της Οδηγίας)780
 • Άρθρο 28 – Αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου (άρθρο 25α της Οδηγίας)782
 • Άρθρο 29 – Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων (άρθρο 25 της Οδηγίας)782
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ E – Ελεγκτικά πρότυπα και εκθέσεις έλεγχου782
 • Άρθρο 30 – Ελεγκτικά Πρότυπα (άρθρο 26 της Οδηγίας)783
 • Άρθρο 31 – Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 27 της Οδηγίας)783
 • Άρθρο 32 – Έκθεση Ελέγχου (άρθρο 28 της Οδηγίας)785
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Ποιοτικός έλεγχος787
 • Άρθρο 33 – Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου (άρθρο 29 της Οδηγίας)787
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – Πειθαρχική και αστική ευθύνη790
 • Άρθρο 34 – Όργανο επιβολής διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων και διαδικασία (άρθρο 30 της Οδηγίας)790
 • Άρθρο 35 – Συστήματα ερευνών και κυρώσεων (άρθρο 30 α-β-γ-δ-ε της Οδηγίας)790
 • Άρθρο 36 – Ανταλλαγή Πληροφοριών (άρθρο 30στ της Οδηγίας)794
 • Άρθρο 37 – Αστική ευθύνη - ασφαλιστική κάλυψη794
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – Δημόσια εποπτεία και συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών795
 • Άρθρο 38 – Αρχές δημόσιας εποπτείας (άρθρο 32 της Οδηγίας)795
 • Άρθρο 39 – Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών μελών (άρθρο 33 της Οδηγίας)796
 • Άρθρο 40 – Αμοιβαία αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - μελών (άρθρο 34 της Οδηγίας)796
 • Άρθρο 41 – Επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία των κρατών - μελών (άρθρο 36 της Οδηγίας)797
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – Διορισμός και παύση799
 • Άρθρο 42 – Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 37 της Οδηγίας)799
 • Άρθρο 43 – Παύση και παραίτηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 38 της Οδηγίας)800
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – Υποχρεωτικοί έλεγχοι οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος800
 • Άρθρο 44 – Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 39 της Οδηγίας)800
 • Άρθρο 45 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Έκθεση διαφάνειας (άρθρο 13 του Κανονισμού)803
 • Άρθρο 46 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Τήρηση αρχείων (άρθρο 15 του Κανονισμού)803
 • Άρθρο 47 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διορισμός νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων (άρθρο 16 του Κανονισμού)803
 • Άρθρο 48 – Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας (άρθρο 17 του Κανονισμού)803
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ – Διεθνείς πτυχές804
 • Άρθρο 49 – Εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών τρίτων χωρών (άρθρο 45 της Οδηγίας)804
 • Άρθρο 50 – Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών (άρθρο 44 της Οδηγίας)805
 • Άρθρο 51 – Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών (άρθρο 47 της Οδηγίας)805
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ807
 • Άρθρο 52 – Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 51 της Οδηγίας)807
 • Άρθρο 53 – Καταργούμενες διατάξεις808
 • Άρθρο 54 – Τροποποίηση του ΠΔ 190/2006808
 • Άρθρο 62 – Έναρξη ισχύος808
 • [14] Ν 4336/2015809
 • Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του ΣχεδίουΣύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίησητης Συμφωνίας Χρηματοδότησης809
 • [Άρθρο 2 παρ. 1, υποπαρ. Α.1]809
 • Άρθρο 2 – Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων809
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης812
 • V. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ815
 • [15] Ν 3777/2009815
 • Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις815
 • [Άρθρα 1-17]815
 • Άρθρο 1 – Σκοπός και πεδίο εφαρμογής815
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί816
 • Άρθρο 3 – Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης817
 • Άρθρο 4 – Δημοσιότητα818
 • Άρθρο 5 – Έκθεση του οργάνου διοίκησης819
 • Άρθρο 6 – Έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων819
 • Άρθρο 7 – Έγκριση από τη γενική συνέλευση820
 • Άρθρο 8 – Προστασία μειοψηφίας και πιστωτών821
 • Άρθρο 9 – Πιστοποιητικό πριν από τη συγχώνευση822
 • Άρθρο 10 – Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης822
 • Άρθρο 11 – Ολοκλήρωση και έναρξη αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης822
 • Άρθρο 12 – Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης823
 • Άρθρο 13 – Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των τίτλων της824
 • Άρθρο 14 – Συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης824
 • Άρθρο 15 – Ακυρότητα της συγχώνευσης826
 • Άρθρο 16 827
 • Άρθρο 17 – Ισχύς διατάξεων827
 • [16] Ν 2166/1993828
 • Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις828
 • [Άρθρα 1-5]828
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ828
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων828
 • Άρθρο 1 – Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής 828
 • Άρθρο 2 – Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας 829
 • Άρθρο 3 – Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων 830
 • Άρθρο 4 – Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης 831
 • Άρθρο 5 – Διατήρηση διατάξεων 832
 • [17] Ν 4601/2019833
 • Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις833
 • [Άρθρα 1-147, 157]833
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ833
 • Άρθρο 1 – Μορφές εταιρικών μετασχηματισμών833
 • Άρθρο 2 – Υποκείμενα εταιρικών μετασχηματισμών834
 • Άρθρο 3 – Μετασχηματισμοί εταιρειών που έχουν λυθεί835
 • Άρθρο 4 – Σχέση με φορολογικές διατάξεις835
 • Άρθρο 5 – Επίλυση διαφορών836
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ836
 • Άρθρο 6 – Μορφές συγχώνευσης - Ορισμοί836
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ837
 • Άρθρο 7 – Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης837
 • Άρθρο 8 – Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης838
 • Άρθρο 9 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση838
 • Άρθρο 10 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες839
 • Άρθρο 11 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους841
 • Άρθρο 12 – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων843
 • Άρθρο 13 – Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση843
 • Άρθρο 14 – Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρίες που μετέχουν στη συγχώνευση844
 • Άρθρο 15 – Σύμβαση συγχώνευσης - Τύπος844
 • Άρθρο 16 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα844
 • Άρθρο 17 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας845
 • Άρθρο 18 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης845
 • Άρθρο 19 – Ευθύνη846
 • Άρθρο 20 – Ακύρωση της συγχώνευσης847
 • Άρθρο 21 – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής849
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ849
 • Άρθρο 22 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις - Έγκριση της συγχώνευσης849
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ850
 • Άρθρο 23 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις850
 • Άρθρο 24 – Συγχώνευση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας850
 • Άρθρο 25 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης850
 • Άρθρο 26 – Γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση851
 • Άρθρο 27 – Απόφαση των εταίρων851
 • Άρθρο 28 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες851
 • Άρθρο 29 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων απορροφώμενης εταιρείας852
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ852
 • Άρθρο 30 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις852
 • Άρθρο 31 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους852
 • Άρθρο 32 – Ιδιαίτερες κατηγορίες μετόχων853
 • Άρθρο 33 – Ομολογιούχοι δανειστές853
 • Άρθρο 34 – Λοιποί τίτλοι853
 • Άρθρο 35 – Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών ή μεριδίων της853
 • Άρθρο 36 – Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της854
 • Άρθρο 37 – Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση855
 • Άρθρο 38 – Μη δίκαιο αντάλλαγμα εξαγοράς855
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ856
 • Άρθρο 39 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις856
 • Άρθρο 40 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση856
 • Άρθρο 41 – Έγκριση της συγχώνευσης από τη συνέλευση των εταίρων856
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ857
 • Άρθρο 42 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις857
 • Άρθρο 43 – Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση857
 • Άρθρο 44 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους851
 • Άρθρο 45 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές858
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE)858
 • Άρθρο 46 858
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ858
 • Άρθρο 47 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις858
 • Άρθρο 48 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης859
 • Άρθρο 49 – Έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση859
 • Άρθρο 50 – Δικαίωμα εξόδου859
 • Άρθρο 51 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης860
 • Άρθρο 52 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων860
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)860
 • Άρθρο 53 860
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ861
 • Άρθρο 54 – Διάσπαση861
 • Άρθρο 55 – Κοινή διάσπαση861
 • Άρθρο 56 – Μερική διάσπαση862
 • Άρθρο 57 – Απόσχιση κλάδου863
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ864
 • Άρθρο 58 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις864
 • Άρθρο 59 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης864
 • Άρθρο 60 – Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης866
 • Άρθρο 61 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση866
 • Άρθρο 62 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες867
 • Άρθρο 63 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους868
 • Άρθρο 64 – Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων868
 • Άρθρο 65 – Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση868
 • Άρθρο 66 – Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεμιάς από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση871
 • Άρθρο 67 – Σύμβαση διάσπασης - Τύπος871
 • Άρθρο 68 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα871
 • Άρθρο 69 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας872
 • Άρθρο 70 – Αποτελέσματα της διάσπασης873
 • Άρθρο 71 – Ευθύνη874
 • Άρθρο 72 – Ακύρωση της διάσπασης875
 • Άρθρο 73 – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής877
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ878
 • Άρθρο 74 878
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ878
 • Άρθρο 75 878
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ879
 • Άρθρο 76 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις879
 • Άρθρο 77 – Διάσπαση με τη συμμετοχή λυθείσας προσωπικής εταιρείας879
 • Άρθρο 78 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης879
 • Άρθρο 79 – Γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη διάσπαση880
 • Άρθρο 80 – Απόφαση των εταίρων880
 • Άρθρο 81 – Εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από εμπειρογνώμονες880
 • Άρθρο 82 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων της διασπώμενης εταιρείας881
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ881
 • Άρθρο 83 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις881
 • Άρθρο 84 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους881
 • Άρθρο 85 – Ιδιαίτερες κατηγορίες μετόχων882
 • Άρθρο 86 – Ομολογιούχοι δανειστές882
 • Άρθρο 87 – Λοιποί τίτλοι882
 • Άρθρο 88 – Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας, οι μετοχές της οποίας κατέχονται στο σύνολό τους από τις επωφελούμενες εταιρείες882
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ883
 • Άρθρο 89 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις883
 • Άρθρο 90 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση883
 • Άρθρο 91 – Έγκριση της διάσπασης από τη συνέλευση των εταίρων884
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ884
 • Άρθρο 92 884
 • Άρθρο 93 – Σχέδιο σύμβασης διάσπασης - Γραπτή έκθεση και ενημέρωση884
 • Άρθρο 94 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους εταίρους885
 • Άρθρο 95 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων με εγγυητικές εισφορές885
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE)885
 • Άρθρο 96 885
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ885
 • Άρθρο 97 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις886
 • Άρθρο 98 – Περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης διάσπασης886
 • Άρθρο 99 – Έγκριση της διάσπασης886
 • Άρθρο 100 – Δικαίωμα εξόδου886
 • Άρθρο 101 – Αποτελέσματα της διάσπασης887
 • Άρθρο 102 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων887
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ)888
 • Άρθρο 103 888
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ888
 • Άρθρο 104 888
 • Άρθρο 105 – Εφαρμογή της διαδικασίας για την ίδρυση της νέας εταιρικής μορφής888
 • Άρθρο 106 – Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη μετατροπή888
 • Άρθρο 107 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους889
 • Άρθρο 108 – Απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων890
 • Άρθρο 109 – Ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης για τη μετατροπή890
 • Άρθρο 110 – Επωνυμία891
 • Άρθρο 111 – Διατυπώσεις δημοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα891
 • Άρθρο 112 – Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας891
 • Άρθρο 113 – Αποτελέσματα της μετατροπής892
 • Άρθρο 114 – Προστασία των πιστωτών και των κατόχων ειδικών προνομίων χωρίς δικαίωμα ψήφου892
 • Άρθρο 115 – Ευθύνη893
 • Άρθρο 116 – Ακύρωση της μετατροπής894
 • Άρθρο 117 – Μη δίκαιος καθορισμός των εταιρικών συμμετοχών στην εταιρεία με τη νέα μορφή895
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ896
 • Άρθρο 118 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις896
 • Άρθρο 119 – Μετατροπή λυθείσας προσωπικής εταιρείας896
 • Άρθρο 120 – Διαθεσιμότητα των εγγράφων για έλεγχο από τους εταίρους - Γραπτή έκθεση για τη μετατροπή896
 • Άρθρο 121 – Απόφαση των εταίρων896
 • Άρθρο 122 – Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης897
 • Άρθρο 123 – Ελάχιστο κεφάλαιο - Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας897
 • Άρθρο 124 – Είσοδος νέων εταίρων898
 • Άρθρο 125 – Αυτοδίκαιη μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρείας σε ομόρρυθμη εταιρεία898
 • Άρθρο 126 – Αυτοδίκαιη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία898
 • Άρθρο 127 – Παραγραφή αξιώσεων κατά ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταίρων898
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ898
 • Άρθρο 128 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις899
 • Άρθρο 129 – Γραπτή έκθεση - Διαθεσιμότητα των εγγράφων για εξέταση από τους μετόχους ή τους εταίρους899
 • Άρθρο 130 – Απόφαση των εταίρων900
 • Άρθρο 131 – Περιεχόμενο και τύπος της απόφασης για τη μετατροπή - Ελάχιστο κεφάλαιο - Μετοχές και εταιρικά μερίδια της μετατραπείσας εταιρείας900
 • Άρθρο 132 – Είσοδος νέων μετόχων ή εταίρων901
 • Άρθρο 133 – Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με εγγυητικές εισφορές901
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’901
 • Άρθρο 134 901
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ901
 • Άρθρο 135 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις902
 • Άρθρο 136 – Έγκριση της μετατροπής - Δικαίωμα εξόδου902
 • Άρθρο 137 – Αποτελέσματα της μετατροπής903
 • Άρθρο 138 – Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων903
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ903
 • Άρθρο 139 903
 • Άρθρο 140 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις904
 • Άρθρο 141 – Μεταβατικές διατάξεις904
 • Άρθρο 142 – Παραπομπές904
 • Άρθρο 143 – Τροποποίηση του Ν 2515/1997905
 • Άρθρο 144 – Τροποποίηση του Ν 3419/2005905
 • Άρθρο 145 – Τροποποιήσεις του Ν 4099/2012905
 • Άρθρο 146 – Τροποποίηση του Ν 4548/2018906
 • Άρθρο 147 – Καταργούμενες διατάξεις907
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ907
 • Άρθρο 157 – Έναρξη ισχύος907
 • ΑΡΧΙΚΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ν 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 216/19.9.1920)909
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ919
 • 0
 • 0