Γενικές αρχές

Ερμηνεία των άρθρων 141 - 144 Ν 4548/2018

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-901-5
Σελίδες: 368
Συγγραφέας: Ι. Μάρκου

Αντικείμενο του προκείμενου πονήματος «Τα δικαιώματα της μειοψηφίας για πληροφόρηση και για έλεγχο» είναι η ερμηνεία των άρθρων 141-144 του N 4548/2018. Προηγείται η συστηματική ένταξη των εν λόγω δικαιωμάτων μειοψηφίας στο ισχύον σύστημα προστασίας των μετόχων της μειοψηφίας και η οριοθέτησή τους έναντι των λοιπών δικαιωμάτων των μετόχων. Σε συνδυασμό και με τα ισχύοντα γενικά στο ιδιωτικό εταιρικό δίκαιο γίνεται συγχρόνως προσπάθεια να εντοπιστούν ορισμένοι γενικοί κανόνες και αρχές που μπορούν να εφαρμόζονται συμπληρωματικά και κατά την άσκηση των ερευνώμενων δικαιωμάτων μειοψηφίας. Διότι τα εν λόγω δικαιώματα μειοψηφίας αποτελούν μετοχικά δικαιώματα.

Οι κανόνες τους δεν αποτελούν εξαιρετικό δίκαιο (ius singulare) αλλά κανόνες ιδιαίτερης κατηγορίας (ius proprium), οι οποίοι αποτελούν αναπόσταστο τμήμα του ισχύοντος ιδιωτικού δικαίου της AE. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στη συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την ερμηνεία και τα όρια της άσκησης των κατ’ιδίαν δικαιωμάτων μειοψηφίας, εν όλω ή εν μέρει. το καίριο ζήτημα, το οποίο ανακύπτει κατά τη διαμόρφωση των υπαρχόντων δικαιωμάτων μειοψηφίας, τοποθετείται πέραν της αρχής της κεφαλαιουχικής πλειοψηφίας, που ισχύει κατά τη λήψη των αποφάσεων για την «κανονική» άσκηση της διοίκησης/ διαχείρισης, και συνίσταται στην αναζήτηση της πρόσφορης διαμόρφωσής τους έτσι ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση του σκοπού (ratio legis) του περί ου ο λόγος δικαιώματος.

 • 0
 • Προλεγόμενα1
 • I. Ιδιαίτερη ομάδα μετοχικών δικαιωμάτων1
 • ΙΙ. Πληροφόρηση μετόχων και έλεγχος διαχείρισης4
 • ΙΙΙ. Ατομικά και κεφαλαιουχικά δικαιώματα μειοψηφίας6
 • ΙV. Σχέση με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις8
 • Μέρος Α΄11
 • Τα δικαιώματα μειοψηφίας στο δίκαιο των ΑΕ11
 • § 1. Ελεγκτές της εταιρίας, τακτικοί και έκτακτοι11
 • Ι. Ορισμένες κρίσιμες επισημάνσεις11
 • 1. Ο έλεγχος ως διοίκηση υπό ευρεία έννοια11
 • 2. Υποχρέωση διοικούντων προς τακτική λογοδοσία12
 • ΙΙ. Τακτικός έλεγχος και έλεγχος μειοψηφίας15
 • 1. Ο τακτικός ως διαρκής εσωτερικός έλεγχος15
 • 2. Ο έκτακτος ως εξωτερικός έλεγχος διαχείρισης16
 • 3. Ο έκτακτος ως συμπληρωματικός έλεγχος της εταιρίας17
 • 4. Η προστασία της μειοψηφίας ως δομικό γνώρισμα18
 • 5. Η κεφαλαιουχική πλειοψηφία ως οργανωτική αρχή20
 • 6. Τα δικαιώματα μειοψηφίας ως περιορισμοί της πλειοψηφίας23
 • 7. Ανάγκη για δυνατότητα ad hoc προστασίας της μειοψηφίας24
 • 8. Η αποφασίζουσα πλειοψηφία δεν είναι όργανο26
 • ΙΙΙ. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις28
 • 1. Περιοδική λογοδοσία των διοικούντων28
 • 2. Γενική ενημέρωση μετόχων και ενδιαφερόμενων τρίτων29
 • α. Μέσο δημόσιας ενημέρωσης29
 • β. Η πληροφόρηση των μετόχων ως πράξη διαχείρισης31
 • 3. Ανάγκη για πλήρη ενημέρωση των ιδιοκτητών μετόχων33
 • IV. Αναγκαστικοί κανόνες δικαίου περί μειοψηφίας34
 • 1. Αναγκαστικοί κανόνες υπό ευρεία έννοια34
 • α. Διάκριση σε υπό στενή και υπό ευρεία έννοια34
 • β. Ο τακτικός έλεγχος ως θεσμός δημόσιας τάξης36
 • γ. Συνέπειες της διάκρισης για τα δικαιώματα μειοψηφίας37
 • δ. Συγκεκριμενοποίηση της προστασίας στο καταστατικό39
 • 2. Επιτρεπτό καταστατικών ρητρών υπέρ της μειοψηφίας41
 • α. Ο κανόνας της καταστατικής αυτονομίας εταίρων41
 • β. Εταιρική μορφή για κάθε ασκούμενη επιχείρηση43
 • γ. Ρυθμίσεις ενδεικτικά αναφερόμενες στο νόμο44
 • a. Ειδικές ρυθμίσεις του νόμου44
 • b. Κρατούσα άποψη για το άρθρ. 141 § 1345
 • c. Ορθότερη ερμηνευτική άποψη46
 • 3. Εξειδίκευση του θετικού κανόνα δικαίου46
 • 4. Γενικός σκοπός είδους και ειδικός σκοπός του κανόνα48
 • 5. Προστασία του συμφέροντος όλων των μετόχων50
 • 6. Ιδιαίτερη προστασία του αντικειμένου των μετοχών51
 • § 2. Εταιρική δημοσιότητα και πληροφόρηση των μετόχων54
 • Ι. Η δημοσιότητα ως θεσμός δημόσιας πληροφόρησης54
 • 1. Ομοιότητα στόχων δημοσιότητας και πληροφόρησης54
 • 2. Η περιορισμένη ευθύνη όλων των μετόχων54
 • ΙΙ. Η δημοσιότητα ως θεσμός δημόσιας λογοδοσίας55
 • 1. Αυτόματη πληροφόρηση μετόχων και τρίτων55
 • 2. Δημοσιότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων56
 • ΙΙΙ. Απονομή εξουσιών πληροφόρησης σε κατ’ ιδίαν μετόχους57
 • 1. Πληρέστερη πληροφόρηση για τη μειοψηφία57
 • α. Ανάγκη συγκεκριμένης ενημέρωσης μετόχων57
 • β. Ανεπάρκεια του θεσμού της εταιρικής δημοσιότητας58
 • 2. Πληρέστερη πληροφόρηση μέσω παροχής δικαιωμάτων59
 • 3. Ατελής διαμόρφωση υφιστάμενων δικαιωμάτων61
 • ΙV. Κοινός σκοπός των δικαιωμάτων μειοψηφίας62
 • 1. Προστασία του συμφέροντος της μειοψηφίας62
 • α. Συμφέρον μειοψηφίας και συμφέρον εταιρίας62
 • β. Σύμπτωση συμφερόντων μειοψηφίας και εταιρίας63
 • γ. Το συμφέρον της μειοψηφίας δεν είναι όρος άσκησης65
 • 2. Η κεφαλαιουχική βάση των δικαιωμάτων μειοψηφίας68
 • 3. Τελολογική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων71
 • 4. Η μειοψηφία ενημερώνεται και ελέγχει τη διαχείριση72
 • α. Θωράκιση έναντι συγκεκριμένων αυθαιρεσιών72
 • β. Λειτουργία των βασικών αρχών του εταιρικού δικαίου73
 • § 3. Δικαιώματα μετόχου και δικαιώματα μειοψηφίας75
 • Ι. Η μετοχική ιδιότητα ως κοινό γνώρισμα75
 • 1. Η μετοχική ιδιότητα ως γενική προϋπόθεση75
 • 2. Δικαιώματα του δικαιούχου της μετοχικής σχέσης76
 • 3. Προστασία μετόχου εισηγμένης ως επενδυτή76
 • ΙΙ. Δικαιώματα περιουσίας και δικαιώματα διοίκησης77
 • 1. Διοίκηση περιουσίας και μετοχικών σχέσεων77
 • 2. Αρχή της ετεροδιοίκησης για τα όργανα διοίκησης79
 • 3. Αξιολόγηση και στάθμιση αντιτιθέμενων συμφερόντων81
 • ΙΙΙ. Τα δικαιώματα μειοψηφίας ως δικαιώματα διοίκησης82
 • 1. Συνταγματικές βάσεις της προστασίας82
 • 2. Αρχή ίσων δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης85
 • ΙV. Η αγωνιζόμενη μειοψηφία δεν είναι όργανο85
 • § 4. Βασικές διαπιστώσεις για τα δικαιώματα μειοψηφίας87
 • Ι. Εφαρμογή κανόνων για τα δικαιώματα του μετόχου87
 • 1. Δικαιώματα μετόχου με όμοιο περιεχόμενο87
 • 2. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων μειοψηφίας87
 • ΙΙ. Άσκηση δικαιωμάτων με κοινές δηλώσεις90
 • 1. Κοινές δηλώσεις βουλήσεως των μετόχων90
 • 2. Ομοιότητα με τα ατομικά δικαιώματα του μετόχου91
 • 3. Ενίσχυση της δυναμικής θέσης του μετόχου92
 • ΙΙΙ. Όρια και περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων94
 • 1. Γενικοί περιορισμοί άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας94
 • α. Οι βασικές αρχές του ισχύοντος ιδιωτικού εταιρικού δικαίου94
 • β. Η αρωγή των γενικών περιορισμών είναι αναγκαία97
 • γ. Συνύπαρξη γενικών και ειδικών περιορισμών98
 • 2. Ειδικοί περιορισμοί των κατ’ ιδίαν δικαιωμάτων99
 • 3. Η οιονεί λειτουργική φύση των δικαιωμάτων100
 • α. Δικαιώματα μετόχων χάριν της εταιρίας100
 • β. Εντονότεροι μετοχικοί περιορισμοί κατά την άσκηση102
 • γ. Σαφής διάκριση από την οργανική υποχρέωση πίστης103
 • 4. Ο κίνδυνος κατάχρησης των δικαιωμάτων μειοψηφίας105
 • α. Δογματική ορθότητα και κίνδυνος κατάχρησης105
 • β. Πλείονες μορφώσεις της εταιρικής πραγματικότητας107
 • γ. Ανάγκη θέσπισης ουσιαστικών κριτηρίων άσκησης108
 • δ. Διαφοροποιημένα κριτήρια διαμόρφωσης109
 • 5. Διάκριση από τα ιδιαίτερα δικαιώματα του ΑΚ 89 εδ. β΄112
 • § 5. Συμπληρωματικές παρατηρήσεις113
 • 1. Ο κάτοχος ορισμένου αριθμού μετοχών ως δικαιούχος113
 • 2. Συνέπειες της κεφαλαιουχικής βάσης των δικαιωμάτων114
 • 3. Ευρύς κύκλος προστατευόμενων προσώπων115
 • 4. Ποικιλία περιεχομένου και ευρύτητα εξουσιών116
 • 5. Δυσχέρεια διάπλασης γενικών αρχών118
 • Μέρος Β΄119
 • Ερμηνεία των άρθρων 141 έως 144 του Ν 4548/2018119
 • § 6. Τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα μειοψηφίας119
 • I. Πληροφόρηση μετόχων και έλεγχος διαχείρισης119
 • II. Εταιρικές υποθέσεις και θέματα ημερήσιας διάταξης120
 • Άρθρο 141 Ν 4548/2018122
 • § 7. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στο άρθρ. 141126
 • Ι. Δικαίωμα αίτησης σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης126
 • 1. Γενικές επισημάνσεις για το δικαίωμα της § 1126
 • α. Οι κατ’ ιδίαν αξιώσεις της μειοψηφίας126
 • a. Αξίωση ουσιαστικού και αξίωση δικονομικού δικαίου126
 • b. Προϋποθέσεις γένεσης των αξιώσεων της μειοψηφίας127
 • β. Ειδικότερο περιεχόμενο του δικαιώματος129
 • a. Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης129
 • b. Σύγκληση ιδιαίτερης συνέλευσης μετόχων130
 • 2. Σημασία και σκοπός δικαιώματος σύγκλησης131
 • α. Σύγκληση του ανώτατου οργάνου της εταιρίας131
 • β. Εξουσία ορισμού του αντικειμένου της συνέλευσης133
 • 3. Συγκρότηση προβλεπόμενης μειοψηφίας134
 • 4. Το νόημα της ρύθμισης της § 13 ειδικότερα136
 • α. Νόημα και γράμμα των διατάξεων της ρύθμισης136
 • β. Απαγόρευση αύξησης του προβλεπόμενου ποσοστού137
 • γ. Επιτρεπτές καταστατικές διαμορφώσεις137
 • 5. Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος139
 • α. Νομότυπη υποβολή του αιτήματος σύγκλησης139
 • β. Υποβολή της αίτησης με αντιπρόσωπο140
 • γ. Επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο141
 • 6. Υποχρέωση απόδειξης μετοχικής ιδιότητας αιτούντων142
 • α. Απόδειξη της ιδιότητας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο142
 • β. Αποδεικτικό κατάθεσης μετοχών143
 • γ. Κατοχή μετοχών κατά την άσκηση του δικαιώματος145
 • 7. Αποδέκτης αιτήματος – Υποχρεώσεις διοίκησης147
 • α. Διοικητικό συμβούλιο ως αποδέκτης και ως υπόχρεος147
 • β. Αστική ευθύνη αιτούντων μετόχων149
 • 8. Τροποποίηση αίτησης, ανάκληση και παραίτηση150
 • α. Μονομερής δήλωση βουλήσεως απευθυντέα150
 • β. Ανάκληση και παραίτηση από την αίτηση151
 • γ. Μερική ανάκληση και μερική παραίτηση151
 • 9. Υποβολή καταχρηστικής αίτησης154
 • α. Ανάλογη εφαρμογή γενικών διατάξεων154
 • β. Το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί ως αρμόδιο όργανο155
 • γ. Έλεγχος εταιρικής συμπεριφοράς αιτούντων156
 • δ. Έλεγχος της νομιμότητας της αίτησης158
 • ε. Έλεγχος από το δικαστήριο κατόπιν ενστάσεως159
 • στ. Άσκηση του δικαιώματος με την αναγκαία φειδώ160
 • 10. Σύγκληση συνέλευσης από την αιτούσα μειοψηφία162
 • α. Αίτηση μειοψηφίας στο δικαστήριο162
 • β. Η εξουσιοδότηση ως μοναδική έννομη συνέπεια163
 • γ. Δικαστική εξουσιοδότηση προσφευγόντων164
 • δ. Ταυτότητα προσφευγόντων και αιτούντων165
 • ε. Δικαστική απόφαση επί της αιτήσεως166
 • ΙI. Αίτηση ελεγκτή προς σύγκληση γενικής συνέλευσης167
 • 1. Ανάλογη εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρ. 141 § 1167
 • 2. Περιεχόμενο της αίτησης του ελεγκτή168
 • 3. Αυτοτελές δικαίωμα ελεγκτή προς σύγκληση169
 • ΙIΙ. Εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη170
 • 1. Αίτηση μειοψηφίας προς εγγραφή πρόσθετων θεμάτων170
 • α. Περιεχόμενο του παρόντος δικαιώματος170
 • β. Σπουδαιότητα του παρόντος δικαιώματος171
 • γ. Διατυπώσεις άσκησης δικαιώματος172
 • 2. Υποχρέωση δημοσίευσης - Δικαίωμα αιτήσεως αναβολής173
 • 3. Νομότυπη υποβολή και νομιμότητα αιτήματος174
 • 4. Έννομες συνέπειες υποβολής της αίτησης175
 • 5. Κυρώσεις επί μη εγγραφής και μη δημοσίευσης176
 • ΙV. Δικαίωμα υποβολής σχεδίων – αίτησης προς διανομή178
 • 1. Αίτηση μετόχων μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας178
 • 2. Νομότυπη υποβολή και νόμιμο περιεχόμενο179
 • 3. Συνέπειες επί μη διανομής υποβαλλόμενων σχεδίων180
 • V. Αναβολή λήψης αποφάσεων γενικής συνέλευσης181
 • 1. Έννοια, σκοπός και όροι άσκησης δικαιώματος181
 • α. Διαδικασία προς λήψη αποφάσεων181
 • β. Σκοπός του εξεταζόμενου δικαιώματος182
 • γ. Διάπλαση του εξεταζόμενου δικαιώματος στο νόμο184
 • 2. Αντικείμενο, χρόνος και τύπος αιτήματος185
 • α. Αναβολή λήψης αποφάσεων της συνέλευσης185
 • β. Τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της συνέλευσης186
 • γ. Η αίτηση ως άτυπη δήλωση βουλήσεως187
 • δ. Χρόνος υποβολής της αίτησης αναβολής188
 • 3. Έννομες συνέπειες υποβολής αίτησης189
 • α. Υποχρέωση προέδρου προς αναβολή189
 • β. Άπαξ αναβολή προς λήψη αποφάσεων της συνέλευσης190
 • 4. Εταιρική πίστη και κατάχρηση δικαιώματος191
 • α. Ως νομικοί φραγμοί της άσκησης του δικαιώματος191
 • β. Θεσμοί αναγκαστικού ιδιωτικού δικαίου192
 • 5. Η μετ’ αναβολή γενική συνέλευση ως συνέχιση193
 • 6. Κυρώσεις επί μη παροχής αναβολής194
 • § 8. Δικαιώματα μετόχων προς πληροφόρηση196
 • I. Ατομικό δικαίωμα μετόχου προς αίτηση πληροφοριών196
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στη ρύθμιση του νόμου196
 • α. Η διαμόρφωση του δικαιώματος στο νόμο196
 • β. Πληροφόρηση μετόχων στη γενική συνέλευση197
 • γ. Σύνδεση αποκλειστικά με τη μετοχική ιδιότητα198
 • 2. Νομικός χαρακτήρας και σκοπός του δικαιώματος200
 • α. Νομικός χαρακτήρας του δικαιώματος200
 • β. Σκοπός δικαιώματος αιτήσεως πληροφοριών201
 • γ. Βασικά γνωρίσματα παρεχόμενων πληροφοριών202
 • 3. Αντικείμενο του δικαιώματος πληροφόρησης204
 • α. Σχετικότητα με θέματα ημερήσιας διάταξης204
 • β. Παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών στη συνέλευση205
 • γ. Ακριβής και ευσυνείδητη πληροφόρηση206
 • δ. Έκταση των αιτουμένων πληροφοριών208
 • 4. Ο μέτοχος ως δανειστής και η εταιρία ως οφειλέτης210
 • 5. Η συνέλευση ως αποδέκτρια των πληροφοριών212
 • 6. Προϋποθέσεις και κανόνες παροχής πληροφοριών213
 • α. Νομότυπη υποβολή αιτήματος πληροφόρησης213
 • a. Ορισμός μόνο θετικών προϋποθέσεων213
 • b. Πέντε μέρες πριν τη γενική συνέλευση214
 • c. Αίτηση σαφής, ακριβής και ειδική215
 • β. Το πενθήμερο ως προθεσμία προαναγγελίας215
 • γ. Κανονισμός του τρόπου παροχής των πληροφοριών217
 • a. Καθήκον έγκαιρης περάτωσης της συζήτησης217
 • b. Καθήκον διαχείρισης αιτουμένων πληροφοριών218
 • 7. Τρόπος, χρόνος και τόπος εκπλήρωσης της παροχής219
 • α. Η προφορική απάντηση ως κανόνας219
 • a. Παροχή των πληροφοριών ως ιδίων219
 • b. Επιλογή του προσήκοντος τρόπου παροχής221
 • c. Αρχές προφορικής ανάπτυξης και συζήτησης221
 • β. Η γραπτή απάντηση ως εξαίρεση222
 • γ. Ευχέρεια ενιαίας απάντησης και παραπομπής222
 • ΙΙ. Δικαίωμα προς ανακοίνωση αμοιβών σε διοικητές224
 • 1. Προϋποθέσεις γένεσης αξίωσης μειοψηφίας224
 • 2. Χρονικό όριο καταβολών και έκταση ανακοίνωσης225
 • α. Χρόνος γενόμενων καταβολών225
 • β. Καταβολές άμεσες και έμμεσες226
 • γ. Αυτοτελές δικαίωμα μειοψηφίας226
 • δ. Συσχέτιση με θέματα τακτικής γενικής συνέλευσης227
 • ΙII. Λόγοι άρνησης παροχής αιτουμένων πληροφοριών228
 • 1. Ο αποχρών ουσιώδης λόγος ως αόριστη έννοια228
 • α. Ύπαρξη νόμιμου λόγου επαρκούς και ουσιώδους228
 • β. Ειδικός λόγος άρνησης παροχής πληροφοριών229
 • 2. Επίκληση και απόδειξη αποχρώντος ουσιώδους λόγου230
 • 3. Συγκεκριμενοποίηση του αποχρώντος ουσιώδους λόγου231
 • 4. Άρνηση παροχής με βάση τις γενικές διατάξεις232
 • α. Συμπληρωματική εφαρμογή των γενικών διατάξεων232
 • β. Προτεραιότητα του ειδικού λόγου άρνησης233
 • 5. Οι περιπτώσεις των § 6 εδ. ε΄ και § 7 εδ. γ΄ ειδικότερα234
 • 6. Συνοπτικές συμπληρωματικές παρατηρήσεις236
 • α. Βάρος επίκλησης και απόδειξης236
 • β. Υποχρέωση αναγραφής στα πρακτικά κάθε άρνησης237
 • γ. Στοιχεία αποχρώντος ουσιώδους λόγου237
 • δ. Εμπορικά και επιχειρηματικά απόρρητα238
 • ΙV. Δικαίωμα πληροφόρησης για την πορεία της εταιρίας239
 • 1. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος239
 • 2. Περιεχόμενο παρεχομένων πληροφοριών240
 • α. Αντικείμενα αιτουμένων πληροφοριών240
 • β. Πληροφορίες γενικές ή μερικές241
 • γ. Πληροφορίες προς αξιολόγηση της συμμετοχής242
 • 3. Η συνέλευση ως αποδέκτρια των αιτουμένων πληροφοριών243
 • 4. Το δικαίωμα της § 7 εδ. α΄ σε σχέση προς το της § 6 εδ. α΄244
 • 5. Άρνηση παροχής και αναγραφή στα πρακτικά245
 • α. Χαρακτήρας της αναγραφής στα πρακτικά245
 • β. Αναγραφή κάθε περίπτωσης άρνησης παροχής246
 • V. Ενδεικτικές περιπτώσεις αποχρώντος ουσιώδους λόγου247
 • 1. Οι προβλεπόμενες περιπτώσεις στο νόμο247
 • 2. Πρόσθετες περιπτώσεις άρνησης παροχής248
 • VΙ. Επίλυση της αμφισβήτησης του λόγου άρνησης249
 • 1. Αίτηση – προσφυγή των αιτούντων στο δικαστήριο249
 • 2. Δυνατότητα της εταιρίας να προσφεύγει στο δικαστήριο252
 • 3. Αντικείμενο αρξαμένης δίκης και περιεχόμενο απόφασης253
 • α. Αμφισβήτηση του λόγου άρνησης253
 • β. Εξέταση του βασίμου κάθε λόγου άρνησης254
 • 4. Εξαναγκασμός της εταιρίας προς παροχή των πληροφοριών256
 • 5. Υποχρεώσεις και ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου257
 • α. Συνετή διαχείριση εταιρικών υποθέσεων257
 • β. Υποχρέωση διαφύλαξης εταιρικών απορρήτων257
 • γ. Αδυναμία παροχής αιτουμένων πληροφοριών258
 • δ. Αστική ευθύνη διοικητών έναντι των αιτούντων260
 • § 9. Δικαίωμα διενέργειας φανερής ψηφοφορίας261
 • I. Σκοπός και αντικείμενο του δικαιώματος261
 • II. Σχέση προς τη ρύθμιση του άρθρ. 131 εδ. α΄262
 • III. Πρακτική αξία του παρόντος δικαιώματος263
 • IV. Τρόπος υποβολής και περιεχόμενο της αίτησης264
 • V. Δικαιούχοι και απόδειξη μετοχικής ιδιότητας265
 • VI. Συνέπειες νομότυπης υποβολής της αίτησης266
 • § 10. Πληροφόρηση για κεφάλαιο, μετοχές και δικαιώματα267
 • I. Ατομικά δικαιώματα σε μη εισηγμένες εταιρίες267
 • II. Περιεχόμενο των παραπάνω ατομικών δικαιωμάτων267
 • § 11. Δικαίωμα μετόχου προς χορήγηση πίνακα μετόχων269
 • Άρθρο 142 Ν 4548/2018269
 • § 12. Δικαιώματα μειοψηφίας προς έκτακτο έλεγχο270
 • Ι. Εισαγωγικές και γενικές παρατηρήσεις270
 • 1. Προέλευση, αντικείμενο και χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων270
 • α. Ρυθμίσεις εθνικής προέλευσης270
 • β. Έρευνα πράξεων και παραλείψεων της διοίκησης270
 • γ. Έρευνα καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας272
 • 2. Η εταιρική διοίκηση ως αντικείμενο έκτακτου ελέγχου273
 • α. Κάθε συμβάν και πράξη της εταιρικής διοίκησης273
 • β. Διευκόλυνση της διαταγής του δικαστικού ελέγχου274
 • 3. Αντικειμενικά κριτήρια για τη διαταγή ελέγχου276
 • 4. Επίκληση συγκεκριμένων παραβατικών πράξεων277
 • 5. Νομικός σκοπός του έκτακτου ελέγχου278
 • α. Πληρέστερη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση278
 • β. Δικαστικός διορισμός τρίτων ως ελεγκτών279
 • 6. Αυτοτέλεια και αυτονομία των δικαιωμάτων ελέγχου280
 • 7. Έλεγχος νομιμότητας και έλεγχος σκοπιμότητας281
 • 8. Έλεγχος συγκεκριμένος και περιορισμένης έκτασης283
 • ΙΙ. Ο έλεγχος της μικρής μειοψηφίας ειδικότερα284
 • 1. Δικαιούχοι προς υποβολή της αίτησης ελέγχου284
 • 2. Μετοχική ιδιότητα κατά την υποβολή της αίτησης286
 • 3. Επιτροπή της Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)287
 • ΙΙΙ. Αρμόδιο δικαστήριο και τηρητέα διαδικασία288
 • 1. Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας288
 • 2. Περιεχόμενο της αίτησης της μικρής μειοψηφίας289
 • 3. Πιθανολόγηση πραγματικών περιστατικών289
 • 4. Τέλεση πράξεων εντός της τελευταίας τριετίας292
 • ΙV. Η απόφαση του δικαστηρίου επί της αιτήσεως ελέγχου293
 • 1. Αποκλειστικότητα της παρούσας διαδικασίας293
 • 2. Δέσμια εξουσία του δικαστή294
 • 3. Έλεγχος νομιμότητας καταγγελλομένων πράξεων296
 • 4. Αρνητική προϋπόθεση (δυνητική) για τον έλεγχο297
 • V. Απόφαση- Ένδικα μέσα-Μεταρρύθμιση -Δεδικασμένο299
 • VI. Ο έλεγχος της μεγάλης μειοψηφίας ειδικότερα300
 • 1. Σχέση προς τον έλεγχο της μικρής μειοψηφίας300
 • α. Ευρύτητα λόγων και έκτασης του ελέγχου300
 • β. Διαφορετικό πραγματικό και διαφορετικοί όροι302
 • 2. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του ελέγχου303
 • α. Αναγκαίο ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου303
 • β. Περιεχόμενο της αίτησης της μεγάλης μειοψηφίας304
 • a. Μνεία συγκεκριμένων ενδείξεων304
 • b. Σαφής και ορισμένη αίτηση περί ελέγχου305
 • c. Οι κανόνες περί χρηστής και συνετής διαχείρισης306
 • d. Μη πρόβλεψη χρονικού περιορισμού308
 • 3. Η απόφαση περί διενεργείας έκτακτου ελέγχου308
 • α. Εξέταση τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων308
 • β. Συνέπειες της αυστηρού δικαίου ρύθμισης310
 • VII. Συγκεφαλαίωση – Πορίσματα311
 • Άρθρο 143 Ν 4548/2018313
 • § 13. Διεξαγωγή έκτακτου ελέγχου314
 • Ι. Διορισμός, αμοιβή και αντικατάσταση των έκτακτων ελεγκτών314
 • 1. Διορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών314
 • 2. Διορισμός λογιστών φοροτεχνικών315
 • 3. Αμοιβή των διοριζόμενων ελεγκτών315
 • α. Προσδιορισμός στην απόφαση περί διορισμού315
 • β. Κριτήριο για την επιβολή της αμοιβής316
 • γ. Καταβολή των εξόδων της δίκης317
 • 4. Προθεσμία διεξαγωγής - Αντικατάσταση ελεγκτών317
 • α. Ορισμός προθεσμίας διεξαγωγής του ελέγχου317
 • β. Αντικατάσταση των διορισθέντων ελεγκτών317
 • ΙΙ. Νομικό καθεστώς και έργο έκτακτων ελεγκτών319
 • 1. Ελεγκτικό έργο διοριζόμενων ελεγκτών319
 • α. Αποδοχή του διορισμού χωρίς όρους319
 • β. Δημιουργία οιονεί συμβατικής σχέσης320
 • γ. Λεπτομερής ορισμός του αντικειμένου του ελέγχου321
 • δ. Σύνταξη και υποβολή έκθεσης έκτακτου ελέγχου322
 • 2. Δικαιώματα έκτακτων ελεγκτών προς πληροφόρηση324
 • 3. Καθήκον εχεμύθειας έκτακτων ελεγκτών327
 • Άρθρο 144328
 • § 14. Ενώσεις μετόχων329
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις329
 • ΙΙ. Οι κατ’ ιδίαν ρυθμίσεις του άρθρου329
 • Βιβλιογραφία (ενδεικτική)331
 • Αλφαβητικό ευρετήριο335
 • 0
 • 0