Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-839-1
Σελίδες: 792
Συγγραφέας: Ε. Αλεξανδρίδου

Στην 3η έκδοση του έργου «Δίκαιο εμπορικών εταιριών» ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ανάλυση του νέου Ν 4548/2018 για την Ανώνυμη Εταιρία (όπως ήδη ισχύει μετά τους Ν 4587/2018 και 4601/2019), που αντικατέστησε τον ΚΝ 2190/1920, καταργώντας τον, ύστερα από σχεδόν έναν αιώνα εφαρμογής. Στο παρόν λήφθηκαν επίσης υπόψη και επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που υπέστησαν, σε μικρότερο πάντως βαθμό, οι υπόλοιποι νόμοι περί εμπορικών εταιριών. Πρόκειται για τον Ν 3190/1955 περί Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, που τροποποιήθηκε από τους Ν 4541/2018 και 4601/2019, τον Ν 4072/2012, που υπέστη τροποποιήσεις από τους Ν 4541/2018 και 4601/2019, όσον αφορά αφενός, στις ρυθμίσεις περί Ομόρρυθμης Εταιρίας, Ετερόρρυθμης Εταιρίας και Κοινοπραξίας και αφετέρου, στις ρυθμίσεις περί Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας.

Τέλος, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται αυτοτελώς ο Ν 4601/2019, με τον οποίο για πρώτη φορά ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο οι εταιρικοί μετασχηματισμοί και καταργούνται οι κατιδίαν σχετικές διατάξεις, που ίσχυαν για κάθε μια από τις εμπορικές εταιρίες.

H παρούσα έκδοση, η οποία είναι ενημερωμένη νομοθετικά μέχρι τον Αύγουστο του 2019, φιλοδοξεί να εξοικειώσει τους φοιτητές, αλλά και τους νομικούς της θεωρίας και της πράξης με το «νέο νομοθετικό περιβάλλον» περί εμπορικών εταιριών.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ3
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ3
 • § 1. Εταιρικό δίκαιο - Αντικείμενο του εταιρικού δικαίου - Εταιρική σύμβαση3
 • Ι. Εταιρικό δίκαιο3
 • ΙΙ. Αντικείμενο του εταιρικού δικαίου - Μονοπρόσωπες εταιρίες 4
 • ΙΙΙ. Εταιρική σύμβαση5
 • § 2. Οι εταιρίες του εμπορικού δικαίου - Νομοθετική ρύθμιση - Χαρακτηριστικά6
 • Ι. Ρυθμίσεις του Ν 4072/20126
 • ΙΙ. Καθιέρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου7
 • ΙΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε εταιρικού τύπου8
 • § 3. Διακρίσεις των εταιριών του εμπορικού δικαίου11
 • Ι. Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες11
 • 1. Αστική εταιρία - Σωματείο11
 • α. H αστική εταιρία11
 • β. Το σωματείο11
 • 2. Χαρακτηριστικά των προσωπικών εταιριών12
 • 3. Χαρακτηριστικά των κεφαλαιουχικών εταιριών12
 • 4. Υπαγωγή των εταιρικών τύπων στις παραπάνω κατ’ ιδίαν κατηγορίες13
 • 5. Δυνατότητες μετριασμού του προσωπικού ή του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα κάθε εταιρικού τύπου13
 • ΙΙ. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα - χωρίς νομική προσωπικότητα14
 • 1. Γενικά περί νομικής προσωπικότητας14
 • 2. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα - χωρίς νομική προσωπικότητα16
 • 3. Συνέπειες απόκτησης νομικής προσωπικότητας από μια εταιρία16
 • ΙΙΙ. Εμπορικότητα των εταιριών - Συστήματα απόκτησής της17
 • 1. Εταιρίες εμπορικές κατά το ουσιαστικό σύστημα17
 • 2. Εταιρίες εμπορικές κατά το τυπικό σύστημα17
 • 3. Συνέπειες απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας17
 • § 4. Η επιλογή του εταιρικού τύπου18
 • Ι. Περιορισμοί στην επιλογή του εταιρικού τύπου18
 • ΙΙ. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του εταιρικού τύπου 19
 • § 5. Το εταιρικό δίκαιο στο πλαίσιο της έννομης τάξης20
 • Ι. Εισαγωγικά20
 • ΙΙ. Εταιρικό δίκαιο και συνταγματικό δίκαιο20
 • 1. Ελευθερία ίδρυσης εταιρίας - Δικαίωμα αυτοδιοίκησης 20
 • 2. Δικαιώματα συμμετοχικής ιδιοκτησίας 21
 • 3. Εφαρμογή της αρχής της ισότητας22
 • ΙΙΙ. Εταιρικό δίκαιο και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 22
 • 1. Γενικά 22
 • 2. Εφαρμοστέο δίκαιο - Διεθνής δικαιοδοσία22
 • ΙV. Εταιρικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο24
 • § 6. Νέες τάσεις του εταιρικού δικαίου και γενικό εταιρικό συμφέρον25
 • § 7. Εξελίξεις του εταιρικού δικαίου στο πλαίσιο της ΕΕ32
 • Ι. Εταιρικές οδηγίες για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών της ΕΕ - Κανονισμοί27
 • ΙΙ. Η ελευθερία εγκατάστασης των εταιριών στον ενωσιακό χώρο και η νομολογία του ΔικΕΕ28
 • ΙΙΙ. Διασυνοριακές συγχωνεύσεις στο χώρο της ΕΕ30
 • Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ32
 • § 8. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Οικονομική σημασία31
 • § 9. Σύσταση της αστικής εταιρίας32
 • Ι. Κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης 32
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης33
 • 1. Καθορισμός του κοινού σκοπού33
 • 2. Ανάληψη υποχρέωσης επιδίωξης του κοινού σκοπού33
 • 3. Ανάληψη υποχρέωσης εισφοράς 33
 • § 10. Εταιρική ιδιότητα - Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων34
 • Ι. Εταιρική ιδιότητα34
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων35
 • 1. Υποχρεώσεις των εταίρων35
 • α. Περιουσιακής φύσης υποχρέωση - Υποχρέωση καταβολής εισφοράς35
 • β. Διοικητικής φύσης υποχρεώσεις36
 • γ. Υποχρέωση πίστης 37
 • 2. Δικαιώματα των εταίρων37
 • α. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα37
 • αα. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας37
 • ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης39
 • β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα39
 • αα. Δικαίωμα ψήφου39
 • ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρίας39
 • γγ. Δικαίωμα ελέγχου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και πληροφόρησης39
 • ΙΙΙ. Αμεταβίβαστο των δικαιωμάτων από την εταιρική σχέση40
 • § 11. Διοίκηση της αστικής εταιρίας - Λήψη των αποφάσεων για την οργάνωσή της42
 • Ι. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 42
 • 1. Τρόπος άσκησης της διαχειριστικής εξουσίας42
 • α. Διαχείριση εκ του νόμου42
 • β. Συμβατική διαχείριση42
 • 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαχειριστών - Ευθύνη43
 • 3. Λήξη της εξουσίας των διαχειριστών44
 • ΙΙ. Λήψη των αποφάσεων για τη συγκρότηση και την οργάνωση της εταιρίας 45
 • § 12. Περιουσία της αστικής εταιρίας και ευθύνη για τα εταιρικά χρέη46
 • Ι. Η περιουσία της αστικής εταιρίας46
 • ΙΙ. Η ευθύνη για τα εταιρικά χρέη46
 • § 13. Εκπροσώπηση της αστικής εταιρίας47
 • Ι. Γενικά47
 • ΙΙ. Έκταση της εξουσίας προς εκπροσώπηση της εταιρίας48
 • ΙΙΙ. Συνέπειες υπέρβασης της εξουσίας προς εκπροσώπηση της εταιρίας49
 • § 14. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων50
 • Ι. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής50
 • ΙΙ. Είσοδος νέου εταίρου50
 • ΙΙΙ. Αποχώρηση εταίρου 51
 • 1. Έξοδος εταίρου51
 • 2. Αποκλεισμός εταίρου51
 • § 15. Λύση της αστικής εταιρίας52
 • Ι. Γενικά52
 • ΙΙ. Λόγοι λύσης της εταιρίας52
 • 1. Παρέλευση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας ορισμένου χρόνου52
 • 2. Λύση της εταιρίας με απόφαση των εταίρων53
 • 3. Επέλευση γεγονότων που αφορούν στα πρόσωπα των εταίρων 53
 • α. Ο θάνατος εταίρου 53
 • β. Η υποβολή εταίρου σε δικαστική συμπαράσταση 54
 • γ. Η κήρυξη εταίρου σε πτώχευση 54
 • 4. Λύση της εταιρίας με καταγγελία 55
 • α. Τακτική καταγγελία55
 • β. Έκτακτη καταγγελία57
 • 5. Η πραγματοποίηση ή το ανέφικτο του εταιρικού σκοπού59
 • 6. Συγκέντρωση των εταιρικών μεριδίων στο πρόσωπο ενός εταίρου59
 • § 16. Εκκαθάριση της αστικής εταιρίας - Αναβίωση60
 • Ι. Γενικά60
 • ΙΙ. Πρόσωπα που αναλαμβάνουν το έργο της εκκαθάρισης60
 • ΙΙΙ. Εργασίες της εκκαθάρισης61
 • ΙV. Πέρας των εργασιών της εκκαθάρισης64
 • V. Αναβίωση της αστικής εταιρίας64
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 67
 • Η ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ67
 • § 17. Εισαγωγικές παρατηρήσεις67
 • I. Έννοια - Νομική φύση67
 • ΙΙ. Οικονομική σημασία67
 • ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση68
 • § 18. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρίας69
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης69
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης72
 • ΙΙΙ. Συνέπειες μη τήρησης των προϋποθέσεων σύστασης της εταιρίας73
 • 1. Συνέπειες παράλειψης καταχώρισης της εταιρικής σύμβασης στο ΓΕΜΗ73
 • 2. Συνέπειες συμμετοχής στην εταιρία ανίκανου προσώπου75
 • ΙV. Συνέπειες ελαττωματικής σύστασης της εταιρίας για άλλους λόγους75
 • § 18α. Εταιρική επωνυμία77
 • § 19. Εταιρική ιδιότητα - Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων79
 • Ι. Εταιρική ιδιότητα79
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των ομόρρυθμων εταίρων79
 • 1. Αρχές που διέπουν τις σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους79
 • 2. Υποχρεώσεις των εταίρων80
 • α. Περιουσιακής φύσης υποχρέωση - Υποχρέωση καταβολής εισφοράς80
 • β. Διοικητικής φύσης υποχρέωση - Υποχρέωση συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρίας82
 • γ. Υποχρέωση πίστης82
 • 3. Δικαιώματα των ομόρρυθμων εταίρων84
 • α. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα84
 • αα. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη84
 • ββ. Δικαίωμα απολήψεων87
 • γγ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης87
 • β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα87
 • αα. Δικαίωμα ψήφου87
 • ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρίας88
 • γγ. Δικαίωμα ελέγχου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και δικαίωμα πληροφόρησης88
 • δδ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της εκκαθάρισης89
 • ΙΙΙ. Μεταβιβαστό της εταιρικής συμμετοχής90
 • ΙV. Αξιώσεις της εταιρίας έναντι των εταίρων και των εταίρων έναντι της εταιρίας - Αctio pro socio90
 • 1. Οι κατ’ ιδίαν αξιώσεις90
 • 2. Άσκηση των εταιρικών αξιώσεων - Actio pro socio90
 • V. H εταιρική περιουσία91
 • § 20. Διοίκηση της ομόρρυθμης εταιρίας92
 • Ι. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων92
 • 1. Διαχείριση εκ του νόμου - Ατομική διαχείριση92
 • 2. Καταστατική διαχείριση94
 • α. Ανάθεση της διαχειριστικής εξουσίας σε έναν ή περισσότερους εταίρους94
 • β. Ανάθεση της διαχειριστικής εξουσίας σε τρίτο πρόσωπο95
 • 3. Διορισμός προσωρινών διαχειριστών από το δικαστήριο97
 • ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαχειριστών97
 • 1. Eισαγωγικά97
 • 2. Δικαιώματα των διαχειριστών98
 • α. Δικαίωμα αμοιβής98
 • β. Απαίτηση για απόδοση δαπανών99
 • γ. Απαίτηση για κάλυψη ζημιών99
 • 3. Υποχρεώσεις των διαχειριστών100
 • α. Υποχρέωση επιμελούς διοίκησης της εταιρίας100
 • β. Υποχρέωση πίστης100
 • γ. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών και λογοδοσίας102
 • ΙΙΙ. Ευθύνη των διαχειριστών έναντι της εταιρίας103
 • IV. Λήξη της εξουσίας των διαχειριστών104
 • 1. Λύση της εταιρίας104
 • 2. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας105
 • 3. Ανάκληση του διαχειριστή105
 • 4. Παραίτηση του διαχειριστή108
 • § 21. Λήψη των αποφάσεων στην ομόρρυθμη εταιρία109
 • § 22. Εκπροσώπηση της ομόρρυθμης εταιρίας110
 • Ι. Εισαγωγικά - Έκταση της εξουσίας προς εκπροσώπηση της εταιρίας110
 • ΙΙ. Συνέπειες υπέρβασης της εξουσίας προς εκπροσώπηση της εταιρίας111
 • 1. Εκπροσώπηση καθ’ υπέρβαση του εταιρικού σκοπού111
 • 2. Δικαιοπραξίες καθ’ υπέρβαση του καταστατικού ή αποφάσεων των εταίρων113
 • 3. Δικαιοπραξίες από πρόσωπα στερούμενα της προς εκπροσώπηση εξουσίας113
 • § 23. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων114
 • Ι. Εισαγωγικά114
 • ΙΙ. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων116
 • 1. Χαρακτηριστικά της ευθύνης116
 • α. Ευθύνη παράλληλη με αυτήν της εταιρίας116
 • β. Ευθύνη άμεση116
 • γ. Ευθύνη απεριόριστη116
 • δ. Ευθύνη εις ολόκληρον117
 • 2. Ενστάσεις των εταίρων κατά των εταιρικών πιστωτών118
 • 3. Περιεχόμενο της ευθύνης των εταίρων119
 • 4. Παράγοντες επίτασης της ευθύνης των εταίρων120
 • ΙΙΙ. Τα χρονικά όρια της ευθύνης των εταίρων121
 • 1. Ευθύνη του νεοεισερχόμενου εταίρου121
 • 2. Ευθύνη του εξερχόμενου εταίρου122
 • 3. Παραγραφή των αξιώσεων των εταιρικών πιστωτών κατά των εταίρων123
 • § 24. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων124
 • Ι. Εισαγωγικά124
 • ΙΙ. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής125
 • ΙΙI. Είσοδος νέου εταίρου128
 • ΙV. Αποχώρηση εταίρου129
 • 1. Γενικά129
 • 2. Εκούσια έξοδος εταίρου129
 • 3. Έξοδος εταίρου προκαλούμενη από ατομικό δανειστή του131
 • 4. Αποκλεισμός εταίρου131
 • V. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του εξερχόμενου ή αποκλειόμενου εταίρου133
 • § 25. Δυνατότητες μετασχηματισμού της ομόρρυθμης εταιρίας134
 • § 26. Λύση της ομόρρυθμης εταιρίας135
 • Ι. Εισαγωγικά135
 • ΙΙ. Λόγοι λύσης της ΟΕ137
 • 1. Παρέλευση του χρόνου διάρκειας της εταιρίας137
 • 2. Λύση της εταιρίας με απόφαση των εταίρων137
 • 3. Λύση της εταιρίας λόγω κήρυξής της σε πτώχευση138
 • 4. Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση138
 • 5. Λόγοι λύσης μη αναφερόμενοι στο νόμο139
 • α. Γεγονότα που αφορούν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων139
 • β. Καταγγελία της εταιρίας139
 • ΙΙΙ. Δυνατότητες συνέχισης της ΟΕ κατά τα άρθρ. 266 και 267 Ν 4072/2012140
 • 1. Συνέχιση της εταιρίας σε περίπτωση πτώχευσής της140
 • 2. Συνέχιση της εταιρίας σε περίπτωση αποχώρησης όλων των εταίρων πλην ενός (μονοπρόσωπη εταιρία)140
 • § 27. Εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρίας - Αναβίωση141
 • Ι. Εισαγωγικά141
 • ΙΙ. Διαδικασία της εκκαθάρισης141
 • ΙΙΙ. Πρόσωπα, που αναλαμβάνουν το έργο της εκκαθάρισης142
 • ΙV. Εργασίες της εκκαθάρισης143
 • V. Πέρας των εργασιών της εκκαθάρισης145
 • VI. Αναβίωση της ομόρρυθμης εταιρίας147
 • § 28. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα149
 • Η ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ151
 • § 29. Εισαγωγικές παρατηρήσεις151
 • I. Έννοια - Νομική φύση151
 • ΙΙ. Οικονομική σημασία152
 • ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση152
 • § 30. Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρίας153
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης153
 • ΙΙ. Συνέπειες μη τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας154
 • § 30α. Εταιρική επωνυμία154
 • § 31. Νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου156
 • I. Εισαγωγικά156
 • ΙΙ. Εσωτερικές σχέσεις της εταιρίας156
 • 1. Υποχρεώσεις του ετερόρρυθμου εταίρου156
 • α. Περιουσιακής φύσης υποχρέωση - Υποχρέωση καταβολής εισφοράς156
 • β. Υποχρέωση πίστης157
 • 2. Δικαιώματα του ετερόρρυθμου εταίρου 157
 • α. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα157
 • αα. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη157
 • ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης158
 • β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα158
 • αα. Δικαίωμα ελέγχου των εταιρικών λογαριασμών και των βιβλίων158
 • ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της εκκαθάρισης158
 • § 32. Διοίκηση της ετερόρρυθμης εταιρίας158
 • § 33. Εκπροσώπηση της ετερόρρυθμης εταιρίας161
 • § 34. Ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου163
 • § 35. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων165
 • I. Μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής165
 • II. Είσοδος νέου εταίρου166
 • ΙΙΙ. Αποχώρηση εταίρου166
 • 1. Εκούσια έξοδος εταίρου166
 • 2. Αποκλεισμός εταίρου167
 • 3. Άλλοι λόγοι αποχώρησης εταίρου167
 • § 36. Δυνατότητες μετασχηματισμού της ετερόρρυθμης εταιρίας167
 • § 37. Λύση της ετερόρρυθμης εταιρίας168
 • § 38. Εκκαθάριση της ετερόρρυθμης εταιρίας169
 • § 39. Ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές170
 • Η ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ171
 • § 40. Εισαγωγικές παρατηρήσεις171
 • I. Έννοια - Νομική φύση171
 • ΙΙ. Τυπολογικά χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρίας171
 • ΙΙΙ. Οικονομική σημασία173
 • IV. Νομοθετική ρύθμιση174
 • § 41. Η σύσταση της αφανούς εταιρίας175
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης175
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης176
 • ΙΙΙ. Ελαττωματική σύσταση της αφανούς εταιρίας176
 • § 42. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων177
 • Ι. Υποχρεώσεις των εταίρων177
 • 1. Περιουσιακής φύσης υποχρεώσεις - Υποχρέωση καταβολής εισφοράς177
 • 2. Διοικητικής φύσης υποχρεώσεις178
 • 3. Υποχρέωση πίστης178
 • ΙΙ. Δικαιώματα των εταίρων178
 • 1. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα - Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη178
 • 2. Διοικητικής φύσης δικαιώματα των εταίρων180
 • § 43. Διοίκηση - Λειτουργία της αφανούς εταιρίας181
 • Ι. Διοίκηση της αφανούς εταιρίας181
 • ΙΙ. Λειτουργία της αφανούς εταιρίας183
 • § 44. Σχέσεις του εμφανούς εταίρου με τους τρίτους184
 • Ι. Εισαγωγικά184
 • ΙΙ. Ευθύνη για τις εταιρικές υποχρεώσεις184
 • § 45. Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας185
 • Ι. Λόγοι λύσης της αφανούς εταιρίας185
 • ΙΙ. Εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας186
 • § 46. Κήρυξη σε πτώχευση του εμφανούς εταίρου187
 • Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ189
 • § 47. Εισαγωγικές παρατηρήσεις189
 • I. Έννοια - Νομική φύση189
 • ΙΙ. Οικονομική σημασία190
 • ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση191
 • § 48. Η κοινοπραξία ως εταιρία192
 • Ι. Εισαγωγικά192
 • ΙΙ. Διάκριση των κοινοπραξιών σε γνήσιες και μη γνήσιες192
 • 1. Η κοινοπραξία ως αστική εταιρία193
 • α. Αστική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα193
 • β. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα194
 • 2. Η κοινοπραξία ως προσωπική εμπορική εταιρία 194
 • § 49. Σύσταση και λειτουργία της κοινοπραξίας ως εταιρίας195
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης195
 • 1. Η κοινοπραξία ως αστική εταιρία195
 • 2. Η κοινοπραξία ως ομόρρυθμη εταιρία196
 • ΙΙ. Εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της κοινοπραξίας ως εταιρίας196
 • § 50. Περάτωση της κοινοπραξίας ως εταιρίας197
 • Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ199
 • § 51. Εισαγωγικές παρατηρήσεις199
 • § 52. Σύσταση του ΕΟΟΣ - Επωνυμία201
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης201
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της ιδρυτικής σύμβασης του ΕΟΟΣ203
 • ΙΙΙ. Συνέπειες ελαττωματικής σύστασης του Ομίλου204
 • IV. Η επωνυμία του ΕΟΟΣ204
 • § 53. Εταιρική ιδιότητα των μελών του ΕΟΟΣ - Υποχρεώσεις και δικαιώματα205
 • Ι. Εταιρική ιδιότητα205
 • 1. Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας205
 • 2. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας205
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών του ΕΟΟΣ206
 • 1. Υποχρεώσεις των μελών του Ομίλου206
 • 2. Δικαιώματα των μελών του Ομίλου207
 • § 54. Διαχείριση - Εκπροσώπηση του ΕΟΟΣ - Λήψη των αποφάσεων207
 • Ι. Εισαγωγικά207
 • ΙΙ. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων208
 • ΙΙΙ. Εκπροσώπηση του ΕΟΟΣ208
 • ΙV. Λήψη των αποφάσεων209
 • § 55. Ευθύνη των μελών του ΕΟΟΣ210
 • § 56. Λύση και εκκαθάριση του ΕΟΟΣ211
 • Ι. Λύση του ΕΟΟΣ211
 • ΙΙ. Εκκαθάριση του ΕΟΟΣ212
 • § 57. Τελικές παρατηρήσεις212
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ217
 • Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ217
 • § 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις217
 • Ι. Γενικά217
 • ΙI. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας221
 • 1. Έννοια 221
 • 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας222
 • α. Εταιρία με νομική προσωπικότητα222
 • β. Εταιρία με κεφαλαιουχικό χαρακτήρα222
 • γ. Εταιρία εμπορική κατά το τυπικό σύστημα223
 • δ. Εταιρία με σωματειακή συγκρότηση223
 • ε. Εταιρία που διέπεται κυρίως από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου223
 • 3. Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας223
 • ΙII. Ιστορική εξέλιξη - Νομοθετική ρύθμιση224
 • 1. Ιστορική εξέλιξη224
 • 2. Νομοθετική ρύθμιση225
 • ΙV. Οικονομική σημασία της ανώνυμης εταιρίας - Δικαιοπολιτικά προβλήματα - Εταιρικό συμφέρον226
 • 1. Οικονομική σημασία226
 • 2. Δικαιοπολιτικά προβλήματα - Εταιρικό συμφέρον227
 • V. Άτυπες μορφές ανωνύμων εταιριών228
 • 1. Γενικά228
 • 2. Οικογενειακές ανώνυμες εταιρίες229
 • 3. Η «μικρή» και η «πολύ μικρή» ανώνυμη εταιρία»230
 • 4. Μονοπρόσωπες ή οιονεί μονοπρόσωπες ανώνυμες εταιρίες230
 • VI. H σημασία του κεφαλαίου στην ανώνυμη εταιρία231
 • 1. Εκδηλώσεις του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της ΑΕ στις εξωτερικές σχέσεις της εταιρίας231
 • 2. Εκδηλώσεις του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της ΑΕ στις εσωτερικές σχέσεις της εταιρίας232
 • VII. Η δημοσιότητα στην ανώνυμη εταιρία 232
 • VIIΙ. Ad hoc ρύθμιση για την επίλυση των διαφορών234
 • § 2. Ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας234
 • I. Προϋποθέσεις ίδρυσης234
 • 1. Σύναψη καταστατικού235
 • α. Περιεχόμενο του καταστατικού236
 • αα. Υποχρεωτικό περιεχόμενο236
 • ααα. Η εταιρική επωνυμία236
 • βββ. Ο σκοπός της εταιρίας237
 • γγγ. Η έδρα της εταιρίας238
 • δδδ. Η διάρκεια της εταιρίας239
 • εεε. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής του κεφαλαίου239
 • στστστ. Το είδος των μετοχών, ο αριθμός, η ονομαστική αξία και η έκδοσή τους239
 • ζζζ. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές240
 • ηηη. Λοιπές ρυθμίσεις του καταστατικού240
 • θθθ. Αναφορά σε στοιχεία που αφορούν ειδικότερα στο ιδρυτικό στάδιο της εταιρίας240
 • ββ. Απομάκρυνση από την αρχή της αυστηρότητας. Προαιρετικό περιεχόμενο του καταστατικού 241
 • γγ. Εξωεταιρικές συμφωνίες241
 • δδ. Τροποποίηση και προσαρμογή του καταστατικού 242
 • β. Ευθύνη των ιδρυτών για πλημμέλειες του καταστατικού 243
 • 2. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου243
 • 3. Έλεγχος νομιμότητας και έγκριση σύστασης της ανώνυμης εταιρίας 244
 • 4. Δημοσιότητα της ανώνυμης εταιρίας 245
 • α. Διατυπώσεις δημοσιότητας κατά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας245
 • β. Έννομες συνέπειες της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας248
 • γ. Διατυπώσεις δημοσιότητας μετά την ίδρυση της εταιρίας και έννομες συνέπειες 249
 • IΙ. Καθεστώς της υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρίας 250
 • 1. Γενικά250
 • 2. Ευθύνη ιδρυτών - Υποχρεώσεις - Δικαιώματα 251
 • IΙI. Ελαττωματική ίδρυση ανώνυμης εταιρίας252
 • 1. Γενικά252
 • 2. Λόγοι ακυρότητας της ανώνυμης εταιρίας252
 • 3. Άσκηση της αγωγής ακύρωσης και έννομες συνέπειες254
 • 4. Δυνατότητες θεραπείας των λόγων ακυρότητας της ΑΕ255
 • 5. Διαδικασία εκκαθάρισης μετά την κήρυξη της ακυρότητας της ΑΕ256
 • § 3. Μετοχικό κεφάλαιο - Αποθεματικά257
 • Ι. Μετοχικό κεφάλαιο - Σημασία και νομοθετική κατοχύρωση - Σχετικοποίηση του ρόλου του257
 • 1. Μετοχικό κεφάλαιο - Διάκριση από εταιρική περιουσία257
 • 2. Νομοθετική κατοχύρωση του μετοχικού κεφαλαίου258
 • α. Πρόβλεψη ελάχιστου ορίου κεφαλαίου 258
 • β. Δέσμευση της εταιρικής περιουσίας στο ύψος του κεφαλαίου 259
 • γ. Απαγόρευση διάθεσης μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου 259
 • δ. Περιορισμοί απόκτησης και απαγόρευση κάλυψης από την εταιρία δικών της μετοχών 260
 • ε. Απαγόρευση απαλλαγής των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς τους 260
 • στ. Εκτίμηση των εισφορών σε είδος από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγ­κτική εταιρία261
 • ζ. Επιβολή αυστηρών διατυπώσεων για τις μεταβολές του κεφαλαίου261
 • η. Εξασφάλιση της ακρίβειας των εγγραφών στον ισολογισμό261
 • θ. Υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού262
 • 3. Σχετικοποίηση της σημασίας του μετοχικού κεφαλαίου262
 • II. Συγκέντρωση του κεφαλαίου263
 • 1. Κάλυψη του κεφαλαίου 264
 • α. Ιδιωτική κάλυψη264
 • β. Κάλυψη με δημόσια προσφορά κινητών αξιών264
 • αα. Γενικά 264
 • ββ. Διαδικασία κάλυψης με δημόσια προσφορά κινητών αξιών 264
 • 2. Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου266
 • α. Άμεση ή ολική καταβολή - Πιστοποίηση267
 • β. Μερική καταβολή του κεφαλαίου269
 • αα. Γενικά269
 • ββ. Προϋποθέσεις τμηματικής καταβολής και συνέπειες μη καταβολής των οφειλόμενων δόσεων269
 • 3. Εισφορές των μετόχων271
 • α. Εισφορές σε είδος271
 • β. Αποτίμηση των εισφορών σε είδος - Δυνατότητα μη αποτίμησής τους - Απαγορεύσεις272
 • IΙΙ. Δυνατότητες χρηματοδότησης της ανώνυμης εταιρίας 274
 • 1. Γενικά - Δανεισμός από τράπεζα - Ονομαστική υποκεφαλαιοδότηση - Ενδιάμεση χρηματοδότηση - Έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών274
 • α. Γενικά274
 • β. Δανεισμός από τράπεζα274
 • γ. Ονομαστική υποκεφαλαιοδότηση275
 • δ. Ενδιάμεση χρηματοδότηση276
 • ε. Έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών277
 • 2. Χρηματοδότηση με τιτλοποίηση των απαιτήσεων277
 • IV. Αποθεματικά της ανώνυμης εταιρίας 278
 • 1. Γενικά278
 • 2. Είδη αποθεματικών 279
 • α. Φανερά (εμφανή) αποθεματικά279
 • αα. Τακτικό αποθεματικό279
 • ββ. Έκτακτα αποθεματικά 279
 • β. Αφανή αποθεματικά280
 • § 4. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας282
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις282
 • II. Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου 283
 • 1. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και εκλογή των μελών του283
 • α. Γενικά283
 • β. Εκλογή από τη γενική συνέλευση των μετόχων - Δυνατότητα εκλογής βάσει καταλόγων284
 • aα. Εκλογή από τη γενική συνέλευση284
 • ββ. Δυνατότητα εκλογής βάσει καταλόγων284
 • γγ. Εκλογή αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου 285
 • γ. Αποκλίσεις από τον κανόνα της εκλογής από τη γενική συνέλευση286
 • αα. Διορισμός από μεμονωμένους μετόχους286
 • ββ. Διορισμός των μελών του πρώτου ΔΣ από το καταστατικό287
 • γγ. Συμπλήρωση μελών του απο το ίδιο το ΔΣ 287
 • δδ. Διορισμός προσωρινού ΔΣ από το δικαστήριο287
 • ααα. Η προϋπόθεση της έλλειψης διοίκησης288
 • βββ. Η προϋπόθεση της σύγκρουσης συμφερόντων289
 • 2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και η λήξη της 290
 • 3. Ανάκληση των μελών του διοικητικού συμβουλίου 291
 • 4. Παραίτηση, θάνατος, απώλεια της ικανότητας προς δικαιοπραξία - Λύση της ΑΕ292
 • 5. Διατυπώσεις δημοσιότητας του διορισμού και της παύσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου292
 • III. Σύγκληση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου - Εκλογή Προέδρου293
 • IV. Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου296
 • V. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου 298
 • 1. Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων298
 • 2. Εκπροσώπηση της εταιρίας299
 • α. Γενικά299
 • β. Έκταση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου προς εκπροσώπηση της εταιρίας300
 • 3. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή σε τρίτους 302
 • 4. Οργάνωση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου305
 • VI. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου 306
 • 1. Υποχρεώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου306
 • α. Γενικά - Υποχρέωση επιμελούς διαχείρισης - Υποχρέωση πίστης306
 • β. Υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού σε βάρος της εταιρίας307
 • γ. Σύναψη συμβάσεων της ΑΕ με τους διοικητές της, τα παρένθετα πρόσωπα και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις308
 • 1α. Εισαγωγικά308
 • 2α. Συναλλαγές που εμπίπτουν στις ειδικές ρυθμίσεις των άρθρ. 99 έως 101 - Ο κανόνας της υπαγωγής στη διαδικασία χορήγησης άδειας 309
 • 3α. Οι εξαιρέσεις από την υπαγωγή στη διαδικασία χορήγησης άδειας 310
 • Α. Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών 310
 • Β. Τραπεζικές συναλλαγές 311
 • Γ. Παροχή πιστώσεων για απόκτηση ιδίων μετοχών 311
 • Δ. Οι συμβάσεις του άρθρ. 19 Ν 4548/2018 312
 • 4α. Πρόσωπα που υπόκεινται στις ειδικές ρυθμίσεις των άρθρ. 99-100 312
 • A. Σε εταιρίες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά 312
 • α. Τα πρόσωπα που μπορούν να ασκήσουν έλεγχο στην εταιρία (πρωτογενής απαγόρευση)312
 • β. Τα παρένθετα πρόσωπα 313
 • B. Σε εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά 314
 • Γ. Στις συμβάσεις εντός ομίλου επιχειρήσεων – (ελευθερία συναψης συμβάσεων)314
 • 5α. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας σύναψης σύμβασης 315
 • Α. Το υποχρεωτικό στάδιο χορήγησης της άδειας από το διοικητικό συμβούλιο315
 • α. Η χορήγηση της άδειας315
 • β. Η δημοσιότητα της απόφασης του ΔΣ για τη χορήγηση της άδειας 316
 • Β. Το επόμενο στάδιο - Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει έγκριση από τη ΓΣ 316
 • α. Έγκριση από τη ΓΣ μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης χορήγησης άδειας από το ΔΣ 316
 • β. Σύναψη της σύμβαση ενώ εκκρεμεί η άσκηση του δικαιώματος προσφυγής στη ΓΣ ή η λήψη της απόφασής της 318
 • 2. Δικαιώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου318
 • α. Δικαίωμα αμοιβής318
 • β. Δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options)321
 • VΙΙ. Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου323
 • 1. Γενικά - Ευθύνη έναντι της εταιρίας323
 • 2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από την ευθύνη τους - Κανόνας επιχειρηματικής κρίσης324
 • 3. Παραγραφή των αξιώσεων κατά των μελών του ΔΣ326
 • 4. Παραίτηση της εταιρίας από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή συμβιβασμός ως προς αυτές326
 • 5. Άσκηση της εταιρικής αγωγής μετά τη στάθμιση του εταιρικού συμφέροντος - διαδικασία327
 • 6. Διορισμός ειδικού εκπρόσωπου από το δικαστήριο για άσκηση της αγωγής 329
 • 7. Ευθύνη του ΔΣ έναντι των μετόχων331
 • 8. Ευθύνη του ΔΣ έναντι των εταιρικών δανειστών332
 • 9. Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών του ΔΣ σε περιόδους οικονομικής κρίσης333
 • 10. Ποινική ευθύνη και ευθύνη για χρέη της εταιρίας προς το Δημόσιο334
 • VIII. Μονομελές διοικητικό όργανο της ΑΕ 335
 • § 5. Η γενική συνέλευση των μετόχων336
 • Ι. Εισαγωγικά336
 • ΙΙ. Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης - Είδη γενικών συνελεύσεων337
 • 1. Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης337
 • 2. Είδη γενικών συνελεύσεων340
 • α. Τακτική - Έκτακτη γενική συνέλευση340
 • β. Συνήθης - Καταστατική γενική συνέλευση340
 • γ. Αρχική - Επαναληπτική γενική συνέλευση341
 • δ. Καθολική γενική συνέλευση341
 • ε. Γενική συνέλευση των μετόχων - Γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων342
 • III. Σύγκληση και συγκρότηση της γενικής συνέλευσης - Διαδικασία λήψης των αποφάσεων342
 • 1. Σύγκληση της γενικής συνέλευσης - Προϋποθέσεις νόμιμης σύγκλησής της342
 • α. Αρμόδιο όργανο342
 • β. Πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης-δημοσιεύσεις 343
 • 2. Συγκρότηση της γενικής συνέλευσης345
 • α. Τόπος συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης 345
 • β. Πρόσωπα δικαιούμενα συμμετοχής στη γενική συνέλευση346
 • αα. Σε εταιρίες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά346
 • ββ. Σε εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά 347
 • γ. Συμμετοχή στη ΓΣ των μετόχων - Εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής349
 • αα. Συμμετοχή εξ αποστάσεως μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας 349
 • ββ. Συμμετοχή εξ αποστάσεως πριν από την πραγματοποίηση της ΓΣ349
 • γγ. Συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου350
 • δ. Δικαιώματα των μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση351
 • 3. Διεξαγωγή των συζητήσεων - Καθήκοντα του προέδρου της ΓΣ352
 • 4. Διαδικασία λήψης των αποφάσεων352
 • α. Προϋποθέσεις της νόμιμης απαρτίας και πλειοψηφίας352
 • β. Απαιτούμενα από το νόμο ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας353
 • αα. Απαιτούμενα ποσοστά απαρτίας353
 • ββ. Απαιτούμενα ποσοστά πλειοψηφίας354
 • γ. Τρόπος λήψης των αποφάσεων - περαιτέρω διαδικασία355
 • δ. Λήψη απόφασης με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση357
 • ε. Λήψη απόφασης με υπογραφή πρακτικού δια περιφοράς358
 • IV. Ελαττωματικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης358
 • 1. Ακυρωσία των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης358
 • α. Λόγοι που καθιστούν ακυρώσιμες τις αποφάσεις της358
 • β. Άσκηση της αγωγής ακύρωσης360
 • γ. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων361
 • δ. Αξίωση των μετόχων για αποκατάσταση της ζημίας τους 362
 • 2. Ακυρότητα των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης363
 • α. Λόγοι ακυρότητας363
 • β. Προβολή της ακυρότητας364
 • γ. Διαδικαστικά ζητήματα365
 • 3. Ανυπόστατες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης367
 • 4. Ελαττώματα αποφάσεων που λήφθηκαν με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση-52
 • ή με προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση367
 • § 6. Οι ελεγκτές368
 • Ι. Εισαγωγικά368
 • ΙΙ. Τακτικός έλεγχος της διοίκησης της εταιρίας368
 • 1. Διακρίσεις των ανωνύμων εταιριών με κριτήριο την υποχρεωτικότητα του τακτικού ελέγχου368
 • α. Υποκείμενες σε υποχρεωτικό έλεγχο ΑΕ369
 • β. Μη υποκείμενες σε υποχρεωτικό έλεγχο ΑΕ370
 • 2. Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρίες - Χορήγηση και ανάκληση επαγγελματικής άδειας 370
 • 3. Διορισμός και παύση των ελεγκτών 372
 • 4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των ελεγκτών373
 • 5. Ευθύνη των ελεγκτών374
 • 6. Αμοιβή των ελεγκτών375
 • ΙΙΙ. Έκτακτος έλεγχος της διοίκησης της εταιρίας375
 • § 7. Εταιρική ιδιότητα - Νομική θέση του μετόχου376
 • Ι. Εισαγωγικά376
 • ΙΙ. Απόκτηση και απώλεια της εταιρικής ιδιότητας - Εξαγορά των μετοχών377
 • 1. Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας377
 • 2. Απώλεια της μετοχικής ιδιότητας378
 • 3. Εξαγορά των μετοχών από την εταιρία ή από τον πλειοψηφούντα μέτοχο378
 • ΙΙΙ. Εταιρική ιδιότητα - Βασικές αρχές - Χαρακτηριστικά382
 • 1. Αρχή της ισότητας382
 • 2. Αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης383
 • 3. Αρχή του αδιαιρέτου - Λοιπές αρχές383
 • 4. Δυνατότητα ενσωμάτωσης της μετοχικής ιδιότητας σε έγγραφο - Απρόσωπο αυτής383
 • ΙV. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων384
 • 1. Δικαιώματα των μετόχων384
 • α. Γενικά384
 • β. Διοικητικής φύσης δικαιώματα των μετόχων385
 • αα. Δικαίωμα ψήφου385
 • ββ. Δικαίωμα πληροφόρησης386
 • γ. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα των μετόχων388
 • αα. Δικαίωμα στα κέρδη 388
 • ααα. Το δικαίωμα στο ελάχιστο μέρισμα 389
 • βββ. Το δικαίωμα στα υπόλοιπα κέρδη390
 • ββ. Λοιπά περιουσιακής φύσης δικαιώματα391
 • 2. Υποχρεώσεις των μετόχων391
 • α. Υποχρέωση καταβολής εισφοράς391
 • β. Υποχρέωση πίστης392
 • V. Ευθύνη των μετόχων393
 • 1. Γενικά393
 • 2. Ευθύνη του κυριαρχούντος μετόχου έναντι της εταιρίας και των μετόχων-52
 • της μειοψηφίας393
 • 3. Ευθύνη του κυριαρχούντος μετόχου έναντι των εταιρικών δανειστών394
 • § 8. Μετοχές και άλλοι τίτλοι εκδιδόμενοι από την ανώνυμη εταιρία396
 • I. Εισαγωγικά - Τίτλοι εκδιδόμενοι από την ανώνυμη εταιρία396
 • II. Η μετοχή398
 • 1. Η μετοχή ως αξιόγραφο 398
 • 2. Ονομαστική, εσωτερική, χρηματιστηριακή αξία της μετοχής399
 • 3. Έκδοση των μετοχών - Κοινές μετοχές401
 • α. Ονομαστικές μετοχές402
 • β. Ανώνυμες μετοχές 402
 • 4. Άυλες μετοχές403
 • ΙΙΙ. Μεταβίβαση των μετοχών404
 • 1. Μεταβίβαση με ειδική διαδοχή 404
 • 2. Μεταβίβαση λόγω καθολικής διαδοχής405
 • 3. Δεσμευμένες μετοχές 406
 • 4. Μετοχές για τις οποίες υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για μεταβίβαση ή απόκτησή τους 408
 • IV. Εξαγορά των μετοχών409
 • V. Απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρία409
 • 1. Γενικά409
 • 2. Μη επιτρεπτό απόκτησης ιδίων μετοχών κατά πρωτότυπο τρόπο --52
 • έννομες συνέπειες 410
 • 3. Απόκτηση ιδίων μετοχών κατά παράγωγο τρόπο - έννομες συνέπειες410
 • α. Προϋποθέσεις του επιτρεπτού απόκτησης ιδίων μετοχών410
 • β. Ειδικότερες περιπτώσεις επιτρεπτού 412
 • 4. Νομικό καθεστώς των ιδίων μετοχών413
 • 5. Απόκτηση με σκοπό ειδικότερα τη διανομή στους εργαζομένους 414
 • 6. Σύσταση ενεχύρου επί ιδίων μετοχών - Άλλες μορφές απόκτησης ιδίων μετοχών μέσω τρίτων 415
 • 7. Παροχή οικονομικής ενίσχυσης από την εταιρία προς τρίτους για την απόκτηση μετοχών της 416
 • VΙ. Ειδικές κατηγορίες μετοχών418
 • 1. Προνομιούχες μετοχές 418
 • α. Γενικά418
 • β. Δικαιώματα παρεχόμενα από τις προνομιούχες μετοχές 418
 • γ. Προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα ή χωρίς δικαίωμα ψήφου419
 • δ. Προνομιούχες μετοχές μετατρέψιμες σε κοινές419
 • ε. Κατάργηση ή περιορισμός των προνομίων420
 • 2. Εξαγοράσιμες μετοχές 420
 • 3. Μετοχές επικαρπίας (απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου)422
 • VΙΙ. Κοινωνία επί μετοχών, σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας επί μετοχών 424
 • VΙIΙ. Απώλεια μετοχών 424
 • ΙΧ. Τίτλοι κτήσης μετοχών (warrants)425
 • 1. Γενικά425
 • 2. Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών425
 • 3. Άσκηση του δικαιώματος τίτλων κτήσης μετοχών426
 • § 9. Ομολογίες - Ιδρυτικοί τίτλοι427
 • Ι. Ομολογίες 427
 • 1. Γενικά427
 • 2. Έκδοση ομολογιακού δανείου428
 • 3. Δικαιώματα των ομολογιούχων δανειστών - Πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου429
 • 4. Μεταβίβαση των ομολογιών431
 • 5. Απόκτηση από την εκδότρια εταιρία ιδίων ομολογιών 431
 • 6. Οργάνωση των ομολογιούχων δανειστών 432
 • α. Η συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών432
 • β. Η εκπροσώπηση των ομολογιούχων δανειστών433
 • II. Είδη ομολογιακών δανείων 434
 • 1. Κοινό ομολογιακό δάνειο434
 • 2. Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες435
 • 3. Ομολογιακό δάνειο με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές435
 • 4. Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη436
 • ΙΙΙ. Ιδρυτικοί τίτλοι 437
 • 1. Γενικά437
 • 2. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι437
 • 3. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι438
 • § 10. Δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων και ενώσεις μετόχων439
 • Ι. Εισαγωγικά439
 • ΙΙ. Τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων441
 • 1. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πληροφόρηση441
 • 2. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης443
 • 3. Δικαίωμα εγγραφής στην ημερησία διάταξη της ΓΣ πρόσθετων θεμάτων 444
 • 4. Δικαίωμα αναβολής λήψης απόφασης από τη γενική συνέλευση445
 • 5. Δικαίωμα υποβολής σχεδίων αποφάσεων σε εταιρίες εισηγμένες446
 • 6. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διεξαγωγή φανερής ψηφοφορίας446
 • 7. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για έκτακτο έλεγχο της διαχείρισης της ΑΕ446
 • α. Γενικά446
 • β. Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου448
 • 8. Λοιπά δικαιώματα της μειοψηφίας449
 • α. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για άσκηση της εταιρικής αγωγής και για διορισμό ειδικού εκπροσώπου 449
 • β. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για ανάκληση μελών του ΔΣ διορισθέντων από μεμονωμένους μετόχους 450
 • γ. Δικαιώματα αρνησικυρίας451
 • αα. Δικαίωμα αντιτακτού σε λήψη απόφασης από τη ΓΣ χωρίς συνεδρίαση 451
 • ββ. Δικαίωμα αντιτακτού σε λήψη απόφασης από τη ΓΣ για συμβιβασμό ή παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις αποζημίωσης κατά μελών του ΔΣ451
 • γγ. Δικαίωμα αντιτακτού σε λήψη απόφασης για παροχή άδειας σύναψης συμβάσεων της εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη452
 • δδ. Δικαίωμα αντιτακτού σε λήψη απόφασης για χορήγηση αμοιβής ή αποζημίωσης σε μέλη του ΔΣ 452
 • δ. Δικαίωμα προσβολής αποφάσεων της ΓΣ 453
 • ε. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για λύση της εταιρίας και δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών των αιτούντων τη λύση της εταιρίας μετόχων 453
 • στ. Δικαιώματα της μειοψηφίας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης 453
 • ΙΙΙ. Eνώσεις μετόχων454
 • § 11. Λογιστική οργάνωση της ανώνυμης εταιρίας - Διάθεση των κερδών455
 • Ι. Εισαγωγικά455
 • ΙΙ. Λογιστική οργάνωση - Λογιστικά αρχεία - Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 456
 • 1. Γενικά456
 • 2. Τήρηση λογιστικών αρχείων458
 • 3. Κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 459
 • α. Γενικά459
 • β. Κατάρτιση του ισολογισμού460
 • γ. Κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων461
 • δ. Κατάρτιση της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 462
 • ε. Κατάρτιση της κατάστασης χρηματοροών462
 • στ. Κατάρτιση του προσαρτήματος463
 • 4. Αρχές που διέπουν την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών-52
 • καταστάσεων463
 • α. Αρχή της σαφήνειας463
 • β. Αρχή της αλήθειας464
 • 5. Διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών-52
 • καταστάσεων464
 • α. Κατάρτιση από το διοικητικό συμβούλιο - Έκθεση διαχείρισης - Έκθεση ελέγχου464
 • β. Έγκριση από τη γενική συνέλευση και διατυπώσεις δημοσιότητας467
 • γ. Ελαττωματική κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 468
 • ΙΙΙ. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις469
 • IV. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)472
 • V. Διάθεση των κερδών472
 • § 12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου474
 • I. Εισαγωγικά474
 • II. Πραγµατική αύξηση του κεφαλαίου474
 • 1. Αύξηση µε καταβολή εισφορών474
 • α. Τακτική αύξηση του κεφαλαίου475
 • β. Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου475
 • αα. Αύξηση µε απόφαση της συνήθους γενικής συνέλευσης των µετόχων475
 • ββ. Αύξηση µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου476
 • γ. Ανάληψη των µετοχών και καταβολή του νέου κεφαλαίου478
 • αα. Ανάληψη των µετοχών478
 • ββ. Καταβολή του νέου κεφαλαίου και πιστοποίησή της - Συνέπειες µη εµπρόθεσµης καταβολής479
 • ααα. Καταβολή σε αυτούσιο χρήµα479
 • βββ. Καταβολή µε εισφορές σε είδος480
 • δ. Δικαίωµα προτίµησης των µετόχων480
 • αα. Γενικά480
 • ββ. Μέτοχοι νοµιµοποιούµενοι να ασκήσουν το δικαίωµα προτίµησης481
 • γγ. Άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης482
 • δδ. Περιορισµός ή αποκλεισμός του δικαιώµατος προτίµησης -Προϋποθέσεις482
 • 2. Αύξηση µε κεφαλαιοποίηση των κερδών484
 • 3. Μετατροπή του παθητικού της εταιρίας σε κεφάλαιο484
 • 4. Αύξηση του κεφαλαίου υπό αίρεση485
 • ΙΙΙ. Ονοµαστική αύξηση του κεφαλαίου485
 • 1. Γενικά485
 • 2. Αύξηση του κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση των εµφανών αποθεµατικών487
 • 3. Αύξηση του κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση των αφανών αποθεµατικών487
 • IV. Αύξηση του κεφαλαίου εταιριών εισηγµένων σε οργανωμένη αγορά 488
 • V. Θέματα σχετικά με την αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου της ΑΕ489
 • § 13. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου491
 • Ι. Πραγµατική µείωση - Ονοµαστική µείωση του κεφαλαίου491
 • 1. Γενικά491
 • 2. Προϋποθέσεις µείωσης του κεφαλαίου491
 • II. Διαδικασία µείωσης του κεφαλαίου - Πρόνοια για προστασία των εταιρικών δανειστών492
 • ΙΙΙ. Μέθοδοι µείωσης του κεφαλαίου494
 • § 13α. Δυνατότητες μετασχηματισμού της ανώνυμης εταιρίας496
 • § 14. Λύση και εκκαθάριση της ανώνυµης εταιρίας - Διαγραφή - Αναβίωση496
 • Ι. Λύση της ΑΕ 496
 • 1. Λύση λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ΑΕ496
 • 2. Λύση µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων497
 • 3. Λύση λόγω κήρυξης της ΑΕ σε πτώχευση497
 • 4. Λύση λόγω απόρριψης της αίτησης της εταιρίας για πτώχευση 497
 • 5. Λύση λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕ κάτω από το 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου497
 • 6. Λύση της ΑΕ µε δικαστική απόφαση498
 • α. Λύση της ΑΕ για τους λόγους, που ορίζονται στο άρθρ. 165498
 • β. Λύση µετά από αίτηση µετόχων της µειοψηφίας λόγω ύπαρξης σπουδαίου λόγου 499
 • γ. Λύση λόγω παρόδου άπρακτης της προθεσµίας εξαγοράς των µετοχών των µειοψηφησάντων στη ΓΣ µετόχων από τον πλειοψηφούντα μέτοχο501
 • 7. Λοιπά ζητήµατα σχετικά µε τη λύση της ΑΕ501
 • ΙΙ. Εκκαθάριση της ανώνυµης εταιρίας501
 • 1. Γενικά501
 • 2. Διορισµός - Νοµική θέση - Ευθύνη των εκκαθαριστών502
 • 3. Διαδικασία της εκκαθάρισης504
 • 4. Διαγραφή από το ΓΕΜΗ506
 • ΙΙΙ. Αναβίωση της ανώνυµης εταιρίας508
 • IV. Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας 509
 • § 15. Εγκατάσταση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών509
 • Ι. Γενικά509
 • ΙΙ. Δημοσιότητα510
 • 1. Για τα υποκαταστήματα εταιριών των κρατών-μελών ΕΕ και ΕΟΧ510
 • 2. Για τα υποκαταστήματα εταιριών τρίτων χωρών512
 • 3. Μητρώο δημοσιότητας512
 • 4. Περιεχόμενο εγγράφων υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών514
 • § 15α. Εξελίξεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης514
 • Ι. Η Ευρωπαϊκή Εταιρία (Societas Europaea)514
 • ΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (Societas Cooperativa Europaea)516
 • § 15β. Όμιλοι επιχειρήσεων517
 • Ι. Εισαγωγικά - Έννοια - Οικονομική σημασία των ομίλων 517
 • ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση518
 • ΙΙΙ. Είδη ομίλων επιχειρήσεων519
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ523
 • § 16. Εισαγωγικές παρατηρήσεις523
 • Ι. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης523
 • ΙΙ. Ιστορική εξέλιξη - Νομοθετική ρύθμιση - Οικονομική σημασία525
 • 1. Ιστορική εξέλιξη525
 • 2. Νομοθετική ρύθμιση525
 • 3. Οικονομική σημασία526
 • III. Εκδηλώσεις του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης526
 • IV. H δημοσιότητα στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης527
 • 1. Γενικά527
 • 2. Έννομες συνέπειες τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας527
 • § 17. Σύσταση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης528
 • Ι. Προϋποθέσεις σύστασης528
 • 1. Σύνταξη του καταστατικού528
 • α. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού529
 • β. Προαιρετικό περιεχόμενο του καταστατικού - Εξωεταιρικές συμφωνίες530
 • 2. Καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου531
 • 3. Τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας531
 • ΙΙ. Ελαττωματική σύσταση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης532
 • 1. Λόγοι ακυρότητας532
 • 2. Άσκηση αγωγής ακύρωσης και έννομες συνέπειες532
 • ΙΙΙ. Καθεστώς της υπό ίδρυση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης533
 • 1. Γενικά533
 • 2. Ευθύνη των ιδρυτών της υπό ίδρυση εταιρίας534
 • § 18. Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικό μερίδιο - Μερίδα συμμετοχής - Αποθεματικά535
 • Ι. Γενικά535
 • ΙΙ. Σχηματισμός του εταιρικού κεφαλαίου - Εισφορές σε είδος535
 • ΙΙΙ. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής536
 • 1. Εταιρικό μερίδιο536
 • 2. Μερίδα συμμετοχής537
 • IV. Αποθεματικά538
 • § 19. Οργάνωση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης - Διαχείριση και εκπροσώπηση539
 • Ι. Οργάνωση της εταιρίας539
 • ΙΙ. Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας539
 • 1. Γενικά539
 • 2. Αρμοδιότητες των διαχειριστών - Συνέπειες υπέρβασης της προς εκπροσώπηση αρμοδιότητάς τους540
 • 3. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διαχειριστών542
 • IΙΙ. Ευθύνη των διαχειριστών543
 • 1. Γενικά543
 • 2. Παράβαση της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού545
 • 3. Περιπτώσεις επιβολής αυστηρότερης ευθύνης546
 • ΙV. Παύση της ιδιότητας των διαχειριστών547
 • 1. Ανάκληση των διαχειριστών547
 • 2. Παραίτηση των διαχειριστών548
 • V. Διορισμός προσωρινών διαχειριστών549
 • § 20. Η συνέλευση των εταίρων551
 • Ι. Αρμοδιότητες - Είδη συνελεύσεων551
 • 1. Αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων551
 • 2. Είδη συνελεύσεων552
 • α. Τακτική και έκτακτη συνέλευση552
 • β. Συνήθης και καταστατική συνέλευση552
 • ΙΙ. Διατυπώσεις σύγκλησης - Διαδικασία λήψης των αποφάσεων553
 • 1. Διατυπώσεις σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων553
 • 2. Διαδικασία λήψης των αποφάσεων554
 • ΙΙΙ. Ελαττωματικές αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων557
 • § 21. Οι ελεγκτές559
 • § 22. Εταιρική ιδιότητα - Νομική θέση του εταίρου560
 • Ι. Απόκτηση και απώλεια της εταιρικής ιδιότητας560
 • 1. Απόκτηση της εταιρικής ιδιότητας560
 • 2. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας560
 • ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων560
 • 1. Δικαιώματα των εταίρων560
 • α. Διοικητικής φύσης δικαιώματα560
 • αα. Δικαίωμα ψήφου561
 • ββ. Δικαίωμα ελέγχου και πληροφόρησης562
 • γγ. Άλλα διοικητικής φύσης δικαιώματα563
 • δδ. Δικαιώματα της μειοψηφίας των εταίρων564
 • β. Περιουσιακής φύσης δικαιώματα564
 • αα. Δικαίωμα στα κέρδη564
 • ββ. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης566
 • 2. Υποχρεώσεις των εταίρων567
 • α. Διοικητικής φύσης υποχρεώσεις - Υποχρέωση πίστης567
 • β. Περιουσιακής φύσης υποχρεώσεις - Υποχρέωση συμπληρωματικών εισφορών και άλλων παρεπόμενων παροχών567
 • ΙΙΙ. Ευθύνη των εταίρων569
 • 1. Ευθύνη έναντι της εταιρίας και των λοιπών εταίρων569
 • 2. Ευθύνη έναντι των τρίτων569
 • α. Σε περίπτωση ελαττωματικής σύστασης της εταιρίας570
 • β. Σε περίπτωση δανειοδότησης της εταιρίας570
 • γ. Ευθύνη ειδικότερα του κυριαρχούντος εταίρου571
 • § 23. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων572
 • Ι. Εισαγωγικά572
 • ΙΙ. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων572
 • 1. Γενικά572
 • 2. Διατυπώσεις μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων574
 • ΙΙΙ. Είσοδος νέου εταίρου574
 • ΙV. Αποχώρηση εταίρου574
 • 1. Εκουσία έξοδος εταίρου574
 • 2. Αποκλεισμός εταίρου576
 • 3. Απόδοση στον εξερχόμενο ή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του577
 • § 24. Λογιστική οργάνωση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης - Διάθεση των κερδών578
 • Ι. Γενικά578
 • ΙΙ. Διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση κερδών579
 • 1. Διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων579
 • 2. Διάθεση των κερδών580
 • § 25. Μεταβολές του εταιρικού κεφαλαίου580
 • Ι. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου580
 • 1. Γενικά - Δικαίωμα προτίμησης των εταίρων580
 • 2. Διαδικασία αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου581
 • ΙΙ. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου582
 • 1. Γενικά582
 • 2. Διαδικασία μείωσης του κεφαλαίου583
 • 3. Μέθοδοι μείωσης του κεφαλαίου583
 • § 26. Τροποποίηση της δομής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης584
 • Ι. Τροποποίηση του καταστατικού584
 • ΙΙ. Δυνατότητες μετασχηματισμού της ΕΠΕ585
 • § 27. Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης - Αναβίωση585
 • Ι. Λύση της ΕΠΕ585
 • 1. Λύση λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της εταιρίας585
 • 2. Λύση με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων586
 • 3. Λύση λόγω κήρυξης της εταιρίας σε πτώχευση586
 • 4. Λύση με δικαστική απόφαση586
 • α. Λύση μετά από αγωγή εταίρων της μειοψηφίας586
 • β. Λύση μετά από αγωγή του εξερχόμενου εταίρου588
 • 5. Λοιποί λόγοι λύσης της ΕΠΕ588
 • ΙΙ. Εκκαθάριση της ΕΠΕ588
 • 1. Γενικά588
 • 2. Διαδικασία της εκκαθάρισης590
 • 3. Λήξη του σταδίου της εκκαθάρισης591
 • ΙΙΙ. Αναβίωση της ΕΠΕ592
 • § 28. Η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης599
 • Ι. Γενικά592
 • ΙΙ. Σύσταση και λειτουργία της μονοπρόσωπης ΕΠΕ594
 • 1. Διατυπώσεις σύστασης ή εξέλιξης μιας ΕΠΕ σε μονοπρόσωπη594
 • 2. Λειτουργία της μονοπρόσωπης ΕΠΕ594
 • α. Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρίας από τον μοναδικό εταίρο594
 • β. Η λήψη των αποφάσεων από τον μοναδικό εταίρο596
 • IΙΙ. Ευθύνη του εταίρου της μονοπρόσωπης ΕΠΕ596
 • ΙV. Περιορισμοί σε σχέση με τη συμμετοχή σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ597
 • Η IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ599
 • § 29. Εισαγωγικές παρατηρήσεις599
 • Ι. Η ανάγκη ενός νέου εταιρικού τύπου599
 • ΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ601
 • § 30. Ίδρυση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας603
 • Ι. Προϋποθέσεις ίδρυσης603
 • ΙΙ. Διαδικασία ίδρυσης της εταιρίας606
 • ΙΙΙ. Ελαττωματική ίδρυση της εταιρίας608
 • § 31. Διαχείριση και εκπροσώπηση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας610
 • Ι. Γενικά610
 • ΙΙ. Διαχείριση της εταιρίας610
 • 1. Διαχείριση εκ του νόμου610
 • 2. Καταστατική διαχείριση610
 • ΙΙΙ. Ανάκληση του διαχειριστή612
 • ΙV. Έλλειψη διαχειριστών612
 • V. Διαχείριση - εκπροσώπηση της εταιρίας613
 • VΙ. Υποχρεώσεις του διαχειριστή614
 • VΙΙ. Ευθύνη του διαχειριστή615
 • § 32. Η συνέλευση των εταίρων616
 • Ι. Γενικά616
 • ΙΙ. Σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων617
 • ΙΙΙ. Διεξαγωγή των εργασιών της συνέλευσης των εταίρων618
 • 1. Συμμετοχή στη συνέλευση και λήψη των αποφάσεων618
 • 2. Λήψη αποφάσεων εκτός συνέλευσης620
 • 3. Ελαττωματικές αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων620
 • § 33. Οι εισφορές των εταίρων - Τριμερής διάκριση των εισφορών621
 • Ι. Γενικά621
 • ΙΙ. Κεφαλαιακές εισφορές622
 • ΙΙΙ. Εξωκεφαλαιακές εισφορές623
 • ΙV. Εγγυητικές εισφορές624
 • V. Απαγόρευση επιστροφής των εισφορών627
 • VΙ. Δυνατότητα εξαγοράς υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές627
 • § 34. Τα εταιρικά μερίδια629
 • Ι. Γενικά629
 • ΙΙ. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή630
 • ΙII. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου631
 • IV. Αδυναμία απόκτησης ιδίων μεριδίων από την εταιρία632
 • V. Αναγκαστική εκποίηση εταιρικών μεριδίων633
 • § 35. Μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας - Αύξηση - Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου633
 • Ι. Είσοδος νέου εταίρου ή ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους633
 • ΙΙ. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου634
 • ΙΙΙ. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου636
 • ΙV. Αποχώρηση εταίρου637
 • 1. Έξοδος εταίρου637
 • 2. Αποκλεισμός εταίρου638
 • § 36. Νομική θέση των εταίρων - Σχέσεις εταίρων με την εταιρία και σχέσεις μεταξύ τους639
 • I. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων639
 • 1. Γενικά639
 • 2. Δικαιώματα των εταίρων640
 • 3. Υποχρεώσεις των εταίρων640
 • ΙΙ. Δικαιώματα της μειοψηφίας641
 • ΙΙΙ. Συμβάσεις της εταιρίας με εταίρους ή με τον διαχειριστή641
 • § 37. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Ελεγκτές - Διανομή κερδών643
 • Ι. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Ελεγκτές643
 • ΙΙ. Διανομή κερδών644
 • § 38 - § 39. Δυνατότητες μετασχηματισμού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας645
 • § 40. Λύση και εκκαθάριση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας - Αναβίωση645
 • Ι. Λύση της ΙΚΕ645
 • 1. ΙΚΕ σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων645
 • 2. Άλλοι λόγοι λύσης της ΙΚΕ 646
 • ΙΙ. Εκκαθάριση της ΙΚΕ646
 • 1. Γενικά646
 • 2. Εργασίες της εκκαθάρισης647
 • ΙΙΙ. Αναβίωση της ΙΚΕ647
 • § 41. Λοιπά ζητήματα αναφερόμενα στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία648
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ651
 • ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ651
 • § 42 Εταιρικοί μετασχηματισμοί651
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις651
 • 1. Γενικά651
 • 2. Πλεονεκτήματα του νέου δικαίου των μετασχηματισμών - Σχέση με ρυθμίσεις του φορολογικού δικαίου - Επίλυση διαφορών653
 • 3. Προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο655
 • ΙΙ. Υποκείμενα των μετασχηματισμών656
 • 1. Εταιρικοί τύποι υπαγόμενοι στο Ν 4601/2019656
 • 2. Εταιρικοί τύποι μη υπαγόμενοι στο Ν 4601/2019657
 • 3. Μορφές μετασχηματισμών - Πεδίο εφαρμογής του Ν 4601/2019658
 • ΙΙΙ. Συγχώνευση εταιριών659
 • 1. Γενικά659
 • 2. Συγχώνευση με απορρόφηση661
 • α. Σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και δημοσιότητά του661
 • β. Ευθύνη μελών ΔΣ και διαχειριστών απορροφώσας και απορροφώμενης εταιρίας - Διορισμός ειδικού εκπρόσωπου662
 • γ. Εξέταση του σχεδίου της σύμβασης συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες663
 • δ. Έγκριση του σχεδίου της σύμβασης συγχώνευσης - Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας663
 • ε. Κατάρτιση της σύμβασης συγχώνευσης - Αποτελέσματα664
 • στ. Ελαττωματικότητα της συγχώνευσης665
 • 3. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας666
 • 4. Ειδικές περιπτώσεις συγχωνεύσεων666
 • α. Συγχώνευση με συμμετοχή προσωπικών εταιριών (άρθρ. 24-29 Ν 4601/2019)666
 • β. Συγχώνευση με συμμετοχή Ανωνύμων Εταιριών (άρθρ. 30-38 Ν 4601/2019)667
 • γ. Συγχώνευση με συμμετοχή Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (άρθρ. 39-41 Ν 4601/2019)668
 • δ. Συγχώνευση με συμμετοχή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (άρθρ. 42-45 Ν 4601/2019)668
 • ε. Συγχώνευση με συμμετοχή Ευρωπαϊκής Εταιρίας (SE), Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρίας (ΕΣΕτ) ή Αστικών Συνεταιρισμών (άρθρ. 46-53 Ν 4601/2019)669
 • IV. Διάσπαση εταιρίας670
 • V. Μετατροπή εταιρίας672
 • VI. Μεταβατικές και διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις675
 • Βιβλιογραφία677
 • Αλφαβητικό ευρετήριο711
 • 0
 • 0