Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-904-6
Σελίδες: 480
Συγγραφέας: Α. Παΐζης
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης
Πρόλογος: Γ. Μιχαλόπουλος

Αντικείμενο της μελέτης με τίτλο «Η Αντιμετώπιση της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας των Ομίλων Εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» είναι η λεπτομερής ανάλυση των διαθεσίμων στο ευρωπαϊκό δίκαιο τεχνικών αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας πολυεθνικών ομίλων εταιριών. Μέσω ανάλυσης της νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων και του ΔικΕΕ επιχειρείται ιδίως η εξέταση του τρόπου εφαρμογής των όρων «κέντρο κύριων συμφερόντων» και «εγκατάσταση» στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας ομίλων και της εφαρμογής των κανόνων συνεργασίας σε μέλη τους, ενώ επίσης αναλύονται τα νέα εργαλεία που προσφέρει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848. Πέρα από τις ουσιαστικού δικαίου παραμέτρους που εξετάζονται, η ανάλυση αφορά στη δικονομική διάσταση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας.

Η μονογραφία εμπλουτίζει τη νομική βιβλιογραφία η οποία πραγματεύεται ζήτημα που άπτονται των ευρωπαϊκών διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας, της διαχείρισης και των συνεπειών τους, όπως αυτές εκδηλώνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογη δε της επιστημονικής και θεωρητικής αξίας της μελέτης είναι η πρακτική χρησιμότητά της για τον νομικό, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα διασυνοριακής αφερεγγυότητας επιχειρήσεων.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • I. Το δίκαιο της αφερεγγυότητας υπό αμφισβήτηση1
 • II. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οργάνωσης των εταιριών σε ομίλους6
 • III. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1346/2000 και η διαλεκτική περί διασυνοριακής αφερεγγυότητας16
 • IV. Όμιλος εταιριών υπό διασυνοριακή πτώχευση21
 • V. Οριοθέτηση του αντικειμένου της μελέτης – Μεθοδολογία26
 • VI. Η επιρροή του Brexit στο αντικείμενο μελέτης: Οι επιπτώσεις της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. στο ευρωπαϊκό δίκαιο της αφερεγγυότητας28
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ35
 • Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας μελών ομίλου εταιριών διαμέσου της δικονομικής συγκέντρωσης35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ39
 • Η προσφορότητα της συγκέντρωσης των διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας μελών ομίλων εταιριών υπό κοινή δικαιοδοτική βάση39
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ40
 • Η αναζήτηση της διεθνούς δικαιοδοσίας της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας μέλους ομίλου εταιριών40
 • I. Η δυσχερής οριοθέτηση του κέντρου κύριων συμφερόντων στον όμιλο εταιριών41
 • A. Η τμηματική ερμηνεία του κέντρου κύριων συμφερόντων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο43
 • 1. Η αυθεντική ερμηνεία του κέντρου κύριων συμφερόντων από το ΔικΕΚ43
 • α. Η αναγκαιότητα οριοθέτησης του κέντρου κύριων συμφερόντων των μελών ομίλου εταιριών44
 • β. Η ημιτελής οριοθέτηση του κέντρου κύριων συμφερόντων από το ΔικΕΚ52
 • 2. Η συμπληρωματική ερμηνεία του κέντρου κύριων συμφερόντων από το ΔικΕΚ59
 • α. Η εισαγωγή της δομικής μεθοδολογικής ανάλυσης για τον εντοπισμό του κέντρου κύριων συμφερόντων59
 • β. Η αποσαφήνιση της έννοιας του κέντρου κύριων συμφερόντων και τα περιθώρια ευελιξίας των εθνικών δικαστηρίων62
 • B. Η συμβολή των δικαστηρίων των κρατών μελών στην ερμηνεία του κέντρου κύριων συμφερόντων66
 • 1. Η παρεκκλίνουσα ερμηνεία του κέντρου κύριων συμφερόντων από τα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών66
 • α. Η πρόταξη του κριτηρίου της συνήθους διοικήσεως67
 • β. Η παραμέληση του στοιχείου της επαληθευσιμότητας από τους τρίτους81
 • 2. Η επίκληση εναλλακτικών κριτηρίων απονομής δικαιοδοσίας επί κύριας διαδικασίας μέλους ομίλου εταιριών86
 • α. Το κριτήριο της «χρηστής απονομής της δικαιοσύνης»87
 • β. Το κριτήριο του τόπου διεξαγωγής της αναδιάρθρωσης του εταιρικού δανεισμού του ομίλου89
 • II. Η επιρροή της μετατόπισης της έδρας στην οριοθέτηση του κέντρου κύριων συμφερόντων μελών ομίλου εταιριών92
 • A. Ο τυπικός έλεγχος μεταφοράς της καταστατικής έδρας της εταιρίας93
 • 1. Ο έλεγχος νομιμότητας της μεταφοράς μέσα από τους κανόνες του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου93
 • α. Ο έλεγχος νομιμότητας της μεταφοράς της καταστατικής έδρας στο ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο94
 • β. Η επιρροή της νομιμότητας μεταφοράς στον εντοπισμό του κέντρου κύριων συμφερόντων99
 • 2. Ο έλεγχος νομιμότητας της μεταφοράς μέσα από του κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου της αφερεγγυότητας104
 • α. Ο εντοπισμός του κέντρου κύριων συμφερόντων κατά τη μεταφορά της καταστατικής έδρας104
 • β. Ο κρίσιμος χρόνος για το σχηματισμό της δικανικής κρίσεως περί του πραγματικού της μετατοπίσεως107
 • B. Ο ουσιαστικός έλεγχος της μεταφοράς της πραγματικής έδρας110
 • 1. Η θεωρητική προσέγγιση του τελεολογικού κριτηρίου της άγρας δικαστηρίου κατά τον έλεγχο μεταφοράς της πραγματικής έδρας110
 • α. Η διάκριση μεταξύ ενεργητικού και παθητικού forum shopping110
 • β. Η αμφισβητούμενη διάκριση μεταξύ του ευεργετικού και του καταχρηστικού forum shopping113
 • 2. Η πρακτική προσέγγιση του τελεολογικού κριτηρίου του forum shopping κατά τον έλεγχο μεταφοράς της πραγματικής έδρας116
 • α. Η καταχρηστική μετατόπιση της πραγματικής έδρας στις διαδικασίες συγχώνευσης περιουσιών116
 • β. Η χειραγώγηση της πραγματικής έδρας δια της κατάχρησης της εσωτερικής οργάνωσης του ομίλου119
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ121
 • Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της δικονομικής συγκέντρωσης κύριων διαδικασιών αφερεγγυότητας έναντι μελών ομίλου εταιριών121
 • I. Η προσφορότητα της δικονομικής συγκέντρωσης υπό κοινή δικαιοδοτική βάση123
 • A. Η υπό προϋποθέσεις κατάφαση της συγκέντρωσης πολλαπλών διαδικασιών υπό κοινή δικαιοδοτική βάση – Η δικονομική συγκέντρωση lato sensu124
 • 1. Το κριτήριο της προσφορότητας της δικονομικής συγκέντρωσης124
 • α. Ο προσδιορισμός του κριτηρίου της προσφορότητας: Ανάλυση των υποθέσεων EMTEC - PETROPLUS125
 • β. Η προσφορότητα της δικονομικής συγκέντρωσης και οι συνέπειες στα συμφέροντα του συνόλου των πιστωτών128
 • 2. Το απαραίτητο κριτήριο της ύπαρξης συγκεντρωτικού ομίλου130
 • α. Η απουσία ορισμού του συγκεντρωτικού ομίλου131
 • β. Η προσπάθεια εγκαθίδρυσης συστήματος αξιολόγησης του βαθμού συγκέντρωσης από το αρμόδιο δικαστήριο133
 • α. Η ανυπαρξία νομικής αυτοτέλειας του ομίλου υπό το εταιρικό δίκαιο138
 • β. Η ανυπαρξία περιουσιακής αυτοτέλειας του ομίλου υπό το εταιρικό δίκαιο141
 • α. Η υποβάθμιση του κριτηρίου της ασφάλειας δικαίου143
 • β. Η παραβίαση του κριτηρίου της νομικής προβλεψιμότητας145
 • α. Η εκτίμηση της κατάστασης αφερεγγυότητας των μελών του ομίλου147
 • β. Η βελτιστοποίηση της διαχειρισιμότητας της προπτωχευτικής/πτωχευτικής περιουσίας148
 • α. Η επίτευξη διαδικαστικής ευελιξίας κατά την επικύρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης151
 • β. Η επίτευξη διαδικαστικής ευελιξίας για τη μεταβίβαση του ομίλου ως οικονομική ενότητας152
 • α. Η αμφισβήτηση της δυνατότητας αναδιάρθρωσης του ομίλου σε εθνικό επίπεδο154
 • β. Η δημιουργία πρόσφορου πεδίου συγκρούσεων156
 • α. Τα εκ του Κανονισμού εφαρμοζόμενα αντίβαρα: Οι εξαιρέσεις του Κανονισμού160
 • β. Το εκ της ασκήσεως του εφαρμοζόμενο αντίβαρο: Η τριτανακοπή162
 • Αλφαβητικό ευρετήριο441
 • B. Η απόρριψη της δημιουργίας κέντρου κύριων συμφερόντων του ομίλου – Η δικονομική συγκέντρωση stricto sensu137
 • 1. Το κέντρο κύριων συμφερόντων του ομίλου υπό την οπτική του εταιρικού δικαίου137
 • 2. Το κέντρο κύριων συμφερόντων του ομίλου υπό την οπτική του ευρωπαϊκού δικαίου της αφερεγγυότητας142
 • II. Το θετικό πρόσημο από την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δικονομικής συγκέντρωσης lato sensu146
 • A. Οι θετικές επιπτώσεις της συγκέντρωσης υπό κοινή δικαιοδοτική βάση147
 • 1. Αξιολόγηση των επιπτώσεων επί τη βάσει του εφαρμοστέου δικαίου147
 • 2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων επί τη βάσει του συντονισμού των διαδικασιών150
 • B. Οι αρνητικές επιπτώσεις της συγκέντρωσης υπό κοινή δικαιοδοτική βάση154
 • 1, Η ενδεχόμενη καλλιέργεια νομικής αβεβαιότητας154
 • 2. Τα αντίβαρα της καλλιεργούμενης νομικής αβεβαιότητας159
 • Συμπεράσματα πρώτου κεφαλαίου165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ169
 • Η συμβολή της δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας στην αποτελεσματική διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας των μελών ομίλου εταιριών169
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ170
 • Η έναρξη της δευτερεύουσας διαδικασίας έναντι μέλους ομίλου ως μέτρο διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας170
 • I. Η προβληματική της απονομής δικαιοδοσίας για την κήρυξη δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας έναντι μέλους ομίλου εταιριών170
 • A. Η εννοιολογική προσέγγιση της εγκατάστασης νομικού προσώπου172
 • 1. Τα αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού της εγκατάστασης173
 • α. Η διαμόρφωση της έννοιας της εγκατάστασης κατά τον Κανονισμό 1346/2000173
 • β. Η ερμηνευτική προσθήκη στην έννοια της εγκατάστασης από το νέο Κανονισμό177
 • 2. Τα υποκειμενικά κριτήρια προσδιορισμού της εγκατάστασης179
 • α. Η ερμηνευτική συστολή της εννοιολογικής έκτασης της εγκατάστασης από το ΔικΕΕ179
 • β. Η αμφισβητούμενη συμβολή της ερμηνείας στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου181
 • B. Η αναγωγή της έννοιας της εγκατάστασης στους ομίλους εταιριών182
 • 1. Η αποδεκτή εννοιολογική διεύρυνση της εγκατάστασης182
 • α. Η νομολογιακή αποδοχή του στοιχείου της νομικής προσωπικότητας στην έννοια της εγκατάστασης183
 • β. Η κατάφαση της θεωρίας της νομικής προσωπικότητας της εγκατάστασης από το ΔικΕΕ184
 • 2. Η αμφιλεγόμενη εννοιολογική διεύρυνση της εγκατάστασης 186
 • α. Η θεώρηση της θυγατρικής ως εγκατάστασης της μητρικής εταιρίας186
 • β. Η απόρριψη της θεώρησης της θυγατρικής ως εγκατάστασης της μητρικής εταιρίας188
 • II. Η δικαιοδοτική διάρθρωση μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας διαδικασίας190
 • A. Ο περιορισμός του καθολικού χαρακτήρα της κύριας διαδικασίας190
 • 1. Το ζήτημα της διαπλοκής των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας διαδικασίας191
 • α. Η καταρχήν επαρκής οριοθέτηση της δικαιοδοσίας191
 • β. Ο δικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας διαδικασίας194
 • 2. Το ζήτημα του ανεπαρκούς πλαισίου εντοπισμού της έδρας των περιουσιακών στοιχείων της δευτερεύουσας διαδικασίας198
 • α. Η πρωταρχική διάκριση των περιουσιακών στοιχείων των δύο διαδικασιών199
 • β. Οι νομολογιακές διευκρινίσεις περί προσδιορισμού της έδρας των περιουσιακών στοιχείων200
 • B. Ο περιορισμός του παρεμβατικού χαρακτήρα της δευτερεύουσας διαδικασίας202
 • 1. Η ανάδειξη του παρεμβατικού χαρακτήρα της δευτερεύουσας διαδικασίας202
 • α. Η χρησιμότητα του παρεμβατικού χαρακτήρα της δευτερεύουσας διαδικασίας202
 • β. Η χειραγώγηση της δευτερεύουσας διαδικασίας από τους πιστωτές204
 • 2. Η δυνατότητα περιορισμού του παρεμβατικού χαρακτήρα της δευτερεύουσας διαδικασίας από το διαχειριστή της κύριας διαδικασίας206
 • α. Η αναστολή ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της δευτερεύουσας διαδικασίας207
 • β. Η αναστολή έναρξης της δευτερεύουσας διαδικασίας209
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ210
 • Η αποφυγή έναρξης δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας έναντι μέλους ομίλου εταιριών ως μέτρο διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας210
 • I. Η «κήρυξη» της συνθετικής δευτερεύουσας σύμφωνα με το νέο Κανονισμό211
 • A. Η εισαγωγή της συνθετικής δευτερεύουσας στον Κανονισμό 848/2015211
 • 1. Η προσέγγιση της συνθετικής δευτερεύουσας: Μεταξύ θεωρίας και πράξης212
 • α. Το θεωρητικό υπόβαθρο της συνθετικής δευτερεύουσας και η συσχέτιση του με το σύστημα της τροποποιημένης καθολικότητας212
 • β. Η νομολογιακή κατασκευή της συνθετικής δευτερεύουσας215
 • 2. Η υιοθέτηση της συνθετικής δευτερεύουσας από το νέο Κανονισμό218
 • α. Η προσαρμογή της συνθετικής δευτερεύουσας στη νομική κατασκευή του νέου Κανονισμού218
 • β. Η ασαφής διαδικαστική υποχρέωση έγκρισης της δεσμεύσεως220
 • B. Η δυσλειτουργική προσαρμογή της συνθετικής δευτερεύουσας στο νέο Κανονισμό222
 • 1. Το περιεχόμενο της δέσμευσης του διαχειριστή αφερεγγυότητας223
 • α. Τα τυπικά χαρακτηριστικά της δεσμεύσεως223
 • β. Τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της δεσμεύσεως224
 • 2. Η προβληματική προϋπόθεση έγκρισης της δεσμεύσεως από τους τοπικούς πιστωτές226
 • α. Η αδυναμία ακριβούς ταυτοποίησης των συμμετεχόντων πιστωτών226
 • β. Ο ανεπαρκής προσδιορισμός του βαθμού δεσμεύσεως των πιστωτών228
 • II. Η αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων από την εφαρμογή της συνθετικής δευτερεύουσας230
 • A. Η διαχείριση των διενέξεων στο πλαίσιο της συνθετικής δευτερεύουσας230
 • 1. Η διαχείριση των διενέξεων κατά τη λειτουργία της συνθετικής δευτερεύουσας230
 • α. Η αναζήτηση της διεθνούς δικαιοδοσίας για τη συνθετική δευτερεύουσα231
 • β. Η αναζήτηση του εφαρμοστέου δικαίου για τη συνθετική δευτερεύουσα233
 • 2. Αναζήτηση της ευθύνης του διαχειριστή αφερεγγυότητας κατά την εφαρμογή της συνθετικής δευτερεύουσας233
 • α. Η εκ της ενοχικής σχέσεως ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας;234
 • β. Η εκ της υποχρεώσεως πίστεως ευθύνη του διαχειριστή αφερεγγυότητας235
 • B. Η πρακτική εφαρμογή της συνθετικής δευτερεύουσας στον όμιλο εταιριών236
 • Η χρήση της συνθετικής δευτερεύουσας στην αναδιάρθρωση των οφειλών του ομίλου236
 • α. Η χρήση της συνθετικής δευτερεύουσας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αναστολής κήρυξης δευτερεύουσας διαδικασίας236
 • β. Η χρήση της συνθετικής δευτερεύουσας σε συνδυασμό με δευτερεύουσα προπτωχευτική διαδικασία238
 • Η χρήση της συνθετικής δευτερεύουσας στη δομική αναδιάρθρωση του ομίλου239
 • α. Η χρήση της συνθετικής δευτερεύουσας στις ομιλικές διαδικασίες αφερεγγυότητας υπό κοινή δικαιοδοτική βάση239
 • β. Η εναλλακτική της συνθετικής δευτερεύουσας στην περίπτωση ομιλικών διαδικασιών αφερεγγυότητας υπό πολλαπλή δικαιοδοτική βάση240
 • Συμπεράσματα δεύτερου κεφαλαίου242
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ244
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ247
 • Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας μελών ομίλου εταιριών διαμέσου της διαδικαστικής συνεργασίας247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ251
 • Η αποτελεσματικότητα της πολυεπίπεδης συνεργασίας των φορέων των παράλληλων διασυνοριακών διαδικασιών των μελών του ομίλου251
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ252
 • Η ρύθμιση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ παράλληλων διασυνοριακών διαδικασιών των μελών του ομίλου252
 • I. Η συνεισφορά του καθήκοντος συνεργασίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο της αφερεγγυότητας254
 • Α. Το καθήκον συνεργασίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο κύριας και δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας254
 • Η θεμελιώδης υποχρέωση συνεργασίας των διαχειριστών αφερεγγυότητας255
 • α. Το περιεχόμενο της υποχρεώσεως συνεργασίας και επικοινωνίας255
 • β. Οι εκ του κανονισμού προβλεπόμενοι περιορισμοί του καθήκοντος συνεργασίας258
 • Οι πρακτικοί περιορισμοί της υποχρεώσεως συνεργασίας και επικοινωνίας262
 • α. Ενδεχόμενη ύπαρξη περιορισμών παραγόμενων εκ της άμεσης επικοινωνίας262
 • β. Ενδεχόμενη ύπαρξη περιορισμών παραγόμενων εκ της συγκρούσεως συμφερόντων263
 • B. Η διεύρυνση του καθήκοντος συνεργασίας και επικοινωνίας265
 • 1. Η υποχρέωση συνεργασίας και επικοινωνίας των εθνικών δικαστηρίων266
 • α. Η υφέρπουσα υποχρέωση δικαστικής συνεργασίας υπό τον Κανονισμό266
 • β. Η ρητή υποχρέωση δικαστικής συνεργασίας υπό το νέο Κανονισμό268
 • 2 . Η πρακτική εφαρμογή της υποχρεώσεως δικαστικής συνεργασίας269
 • α. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της δικαστικής συνεργασίας269
 • β. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων270
 • II. Η αναγωγή του καθήκοντος συνεργασίας στους ομίλους εταιριών275
 • A. Η εφαρμογή του καθήκοντος συνεργασίας στους ομίλους εταιριών276
 • Η προσαρμογή του καθήκοντος συνεργασίας στις διαδικασίες αφερεγγυότητας μελών ομίλου εταιριών276
 • α. Η φύση της υποχρέωσης συνεργασίας για τους διαχειριστές αφερεγγυότητας των μελών του ομίλου276
 • β. Η ανάδειξη της συνεργασίας των εθνικών δικαστηρίων στην ομιλική αφερεγγυότητα και οι πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής της279
 • Η αμφισβητούμενη συμβατότητα της υποχρέωσης συνεργασίας εντός του πλαισίου της αφερεγγυότητας μελών ομίλου εταιριών281
 • α. Η απουσία δικονομικής ιεραρχίας μεταξύ των οργάνων των κύριων διαδικασιών281
 • β. Η συμπλήρωση της απουσίας δικονομικής ιεραρχίας από τη δυνατότητα διορισμού κοινού διαχειριστή αφερεγγυότητας και τη χορήγηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων282
 • B. Η ενδεχόμενη υπεροχή της μεθόδου συνεργασίας έναντι της δικονομικής συγκέντρωσης284
 • Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας στο πλαίσιο πολλαπλών διαδικασιών αφερεγγυότητας284
 • α. Συμμόρφωση στην πάγια ευρωπαϊκή πολιτική284
 • β. Αποφυγή χρονοβόρων δικαστικών διενέξεων286
 • Τα μειονεκτήματα της συνεργασίας στο πλαίσιο πολλαπλών διαδικασιών αφερεγγυότητας287
 • α. Μεγιστοποίηση του κινδύνου υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης287
 • β. Ενίσχυση της νομικής αβεβαιότητας με την εμπλοκή πολλαπλών δικαίων και αρμόδιων δικαστηρίων290
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ291
 • Η πραγμάτωση της συνεργασίας διαμέσου των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας291
 • I. Το ασαφές νομικό πλαίσιο για την κατάρτιση των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας292
 • A. Η κατάρτιση των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας στη θεωρία και στην πράξη292
 • Η θεωρητική προσέγγιση των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας293
 • α. Η παραπομπή στις βασικές αρχές των διεθνών πτωχεύσεων: Η αναθεώρηση της τροποποιημένης καθολικότητας293
 • β. Η επιρροή των πρωτοκόλλων συνεργασίας στο νέο Κανονισμό: Η μετάβαση προς τη συμβατική καθολικότητα294
 • Η νομολογιακή πραγμάτωση των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας296
 • α. Η ανάπτυξη των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας από τη νομολογία των κρατών του common law296
 • β. Η υιοθέτηση των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας από τη νομολογία των κρατών του civil law299
 • B. Η κατάρτιση των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας ενόψει της απουσίας ρυθμιστικού πλαισίου302
 • Το προσυμβατικό στάδιο των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας302
 • α. Τα συμβαλλόμενα μέρη των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας303
 • β. Η διεξαγωγή και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων304
 • Η βασική διάρθρωση του περιεχομένου των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας306
 • α. Το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας ως προς τα διαδικαστικά ζητήματα307
 • β. Το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων συνεργασίας ως προς τα ζητήματα ουσίας311
 • II. Η θέση σε εφαρμογή των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας313
 • A. Οι προϋποθέσεις εγκυρότητας ενός πρωτοκόλλου αφερεγγυότητας313
 • Η τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων εφαρμογής του πρωτοκόλλου αφερεγγυότητας313
 • α. Η επικύρωση του πρωτοκόλλου από το αρμόδιο δικαστήριο314
 • β. Η τήρηση των ενδεχόμενων κανόνων δημοσιότητας315
 • Η τήρηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων εφαρμογής του πρωτοκόλλου αφερεγγυότητας316
 • α. Η υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανόνες των εθνικών δικαίων αφερεγγυότητας316
 • β. Η υποχρέωση σεβασμού της δημοσίας τάξεως318
 • B. Η αναζήτηση των καταλληλότερων κριτηρίων δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου319
 • Η διερεύνηση εφαρμογής του κανόνα των αγωγών που απορρέουν άμεσα από τη διαδικασία αφερεγγυότητας319
 • α. Η φύση του πρωτοκόλλου αφερεγγυότητας320
 • β. Η αδυναμία εφαρμογής του κανόνα των αγωγών που απορρέουν άμεσα από τη διαδικασία αφερεγγυότητας321
 • Η αναζήτηση καταλληλότερου νομοθετικού πλαισίου322
 • α. Η δυνατότητα εφαρμογής του Κανονισμού 1215/2012 (Brussels Ia)322
 • β. Η δυνατότητα εφαρμογής του Κανονισμού 593/2008 (Rome I Regulation)323
 • Συμπεράσματα πρώτου κεφαλαίου326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ328
 • Η αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας συντονισμού328
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ329
 • Διαδικασία συντονισμού: Μια αναποτελεσματική διαδικασία329
 • I. Τα δικονομικά ζητήματα που εγείρονται κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συντονισμού330
 • A. Οι δικονομικές δυσχέρειες ως προς την έναρξη της διαδικασίας συντονισμού330
 • Η πολύπλοκη διαδικασία κήρυξης ενάρξεως διαδικασίας συντονισμού330
 • α. Αρμόδιο δικαστήριο κήρυξης ενάρξεως διαδικασίας συντονισμού331
 • β. Οι προϋποθέσεις για την κατάθεση της αίτησης ενάρξεως της διαδικασίας συντονισμού332
 • Η πολύπλοκη διεργασία διορισμού συντονιστή335
 • α . Η δυσκολία πλήρωσης των τυπικών προσόντων διορισμού του συντονιστή335
 • β. Η διαδικασία ανάκλησης του διορισμού του συντονιστή337
 • B. Οι δικονομικές δυσχέρειες ως προς τη λειτουργία της διαδικασίας338
 • Ο προαιρετικός χαρακτήρας της διαδικασίας συντονισμού338
 • α. Η προβολή αντίρρησης ως προς τη συμμετοχή στη διαδικασία συντονισμού (opt-out)339
 • β. Η ανάκληση της προβολής αντίρρησης ως προς τη συμμετοχή στη διαδικασία συντονισμού (opt-in)341
 • Η σύνθετη διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου συντονισμού του ομίλου343
 • α. Το μέγιστο και το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου συντονισμού343
 • β. Η εξάρτηση του σχεδίου συντονισμού από το σχέδιο αναδιάρθρωσης344
 • II. Τα πρακτικά ζητήματα που εγείρονται κατά τη συνεργασία μεταξύ των φορέων των παράλληλων διαδικασιών του ομίλου και του συντονιστή345
 • A. Η έκταση των εξουσιών του συντονιστή αφερεγγυότητας346
 • Οι αρμοδιότητες του συντονιστή αφερεγγυότητας κατά το νέο Κανονισμό346
 • α. Τα εκτενή καθήκοντα του συντονιστή αφερεγγυότητας346
 • β. Οι τιθέμενοι περιορισμοί κατά την άσκηση των καθηκόντων348
 • Η σύμπτωση αρμοδιοτήτων του συντονιστή με τους διαχειριστές αφερεγγυότητας των παράλληλων διαδικασιών350
 • α. Η σύμπτωση των καθηκόντων και δικαιωμάτων του συντονιστή με τους διαχειριστές αφερεγγυότητας μελών ομίλου350
 • β. Διερεύνηση της δυνατότητας ενάρξεως διαδικασίας συντονισμού στο πλαίσιο πολλαπλών διαδικασιών με κοινό διαχειριστή αφερεγγυότητας351
 • B. Η έκταση της δικονομικής διαπλοκής των εξουσιών του συντονιστή με τους διαχειριστές αφερεγγυότητας352
 • Η «επιβαλλόμενη» συνεργασία των διαχειριστών αφερεγγυότητας με το συντονιστή αφερεγγυότητας352
 • α. Η θέσπιση “καθήκοντος” συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών αφερεγγυότητας των παράλληλων διαδικασιών και του συντονιστή αφερεγγυότητας353
 • β. Τα όρια της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των διαχειριστών αφερεγγυότητας των παράλληλων διαδικασιών και του συντονιστή355
 • Η διαμόρφωση της ευθύνης των διαχειριστών των διαδικασιών αφερεγγυότητας του ομίλου στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού356
 • α. Η ευθύνη του συντονιστή αφερεγγυότητας356
 • β. Η ευθύνη των διαχειριστών αφερεγγυότητας ενώπιον της διαδικασίας συντονισμού του ομίλου359
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ361
 • Η προοπτική της διαδικασίας συντονισμού361
 • I. Η προοπτική της συμβολής της διαδικασίας συντονισμού στην αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας στο επίπεδο του ομίλου361
 • A. Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου διαμέσου της διαδικασίας συντονισμού361
 • Η συμβολή της διαδικασίας συντονισμού στη βέλτιστη διαχείριση των διαδικασιών αφερεγγυότητας και την αποτελεσματική συνεργασία361
 • α. Ο συντονισμός των διαδικασιών αφερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου362
 • β. Ο συντονισμός των οργάνων των διαδικασιών αφερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου364
 • Η συμβολή της διαδικασίας συντονισμού στο συντονισμό των δικαιωμάτων στο επίπεδο του ομίλου365
 • α. Ο συντονισμός των δικαιωμάτων των πιστωτών των μελών του ομίλου365
 • β. Ο συντονισμός των δικαιωμάτων των μελών του ομίλου367
 • B. Τα αναγκαία βελτιωτικά μέτρα προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου368
 • Τροποποίηση του προαιρετικού χαρακτήρα της διαδικασίας συντονισμού369
 • α. Η συμμετοχή της ομάδας των πιστωτών στη λήψη απόφασης περί συμμετοχής στη διαδικασία συντονισμού369
 • β. Περιορισμός στην άσκηση του δικαιώματος opt-out από τους διαχειριστές αφερεγγυότητας370
 • Η δημιουργία συλλογικών οργάνων για τη βέλτιστη διαχείριση και λειτουργία της διαδικασίας συντονισμού371
 • α. Η δημιουργία επιτροπής πιστωτών του ομίλου372
 • β. Η δημιουργία επιτροπής διαχειριστών αφερεγγυότητας του ομίλου373
 • II. Η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας συντονισμού σε ένα εναρμονισμένο περιβάλλον374
 • A. Η αναγκαιότητα εναρμόνισης του νομικού πλαισίου των διαχειριστών αφερεγγυότητας374
 • Η εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου για την άσκηση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας375
 • α. Η εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας375
 • β. Εναρμόνιση των κανόνων ευθύνης των διαχειριστών αφερεγγυότητας377
 • Η δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου με τους εξειδικευμένους στο ευρωπαϊκό δίκαιο της αφερεγγυότητας διαχειριστές378
 • α. Η αναγκαιότητα της εξειδίκευσης στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου της αφερεγγυότητας378
 • β. Η αναγκαιότητα επίβλεψης της διαδικασίας από ανεξάρτητο ευρωπαϊκό όργανο379
 • B. Η αναγκαιότητα εναρμόνισης του δικαίου της αφερεγγυότητας380
 • Η εναρμόνιση των κανόνων για τη διάσωση των επιχειρήσεων380
 • α. Η στροφή της Ευρώπης προς τη διάσωση των επιχειρήσεων381
 • β. Η Οδηγία για την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών προληπτικών διαδικασιών αναδιάρθρωσης382
 • Η εναρμόνιση των κανόνων για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας383
 • α. Η εναρμόνιση των εθνικών δικαίων αφερεγγυότητας ως προς τη χρήση των πρωτοκόλλων αφερεγγυότητας383
 • β. Η εναρμόνιση των εθνικών δικαίων για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας των ομίλων εταιριών384
 • Συμπεράσματα δεύτερου κεφαλαίου387
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ390
 • ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ393
 • ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ– ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ394
 • Α. Συμβολή στην ερμηνεία του νέου Κανονισμού στον τομέα των ομίλων εταιριών394
 • Η έννοια του ομίλου στις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας394
 • Η απονομή διεθνούς δικαιοδοσίας – Δικαιοδοτικός σύνδεσμος κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας395
 • Η χρήση της δευτερεύουσας διαδικασίας στην αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας του ομίλου396
 • Αξιολόγηση του Κεφαλαίου V του νέου Κανονισμού397
 • Β. Προτάσεις αναθεώρησης398
 • Του ελληνικού δικαίου της αφερεγγυότητας400
 • Του μοντέλου αντιμετώπισης της ευρωπαϊκής αφερεγγυότητας401
 • Του νέου Κανονισμού398
 • Βιβλιογραφία403
 • Αλφαβητικό ευρετήριο441
 • 0
 • 0