Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-907-7
Σελίδες: 256
Επιμέλεια: Χρ. Μυλωνόπουλος

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις των βασικών νομοθετημάτων που ισχύουν για τα «Ναρκωτικά», δηλαδή αυτές του Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως ισχύει μετά και τον Ν 461/2019, τις παραμένουσες σε ισχύ διατάξεις του Ν 3459/2006 (άρθρα 1 παρ. 2, 58 και 61 Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά), τις διατάξεις του ΠΔ 148/2007 (Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά), καθώς και τους Πίνακες του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν 3459/2006, οι οποίοι είναι ενημερωμένοι μέχρι την έκδοση του παρόντος (τελευταία τροποποίηση με ΦΕΚ Β΄ 2711/2.7.2019).

Προστιθέμενη αξία του έργου αποτελούν οι εισαγωγικές παρατηρήσεις του Καθηγητή κ. Χρίστου Μυλωνόπουλου, στις οποίες αναπτύσσεται συνοπτικά και με κριτικό τρόπο το διαμορφωμένο με τον Ν 4139/2013 νομοθετικό καθεστώς.

Το έργο συμπληρώνεται με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν 4139/2013, αναλυτικά περιεχόμενα, καθώς και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση εντάσσεται στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • [1] Ν 4139/201313
 • ΜΕΡΟΣ Α’13
 • Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’13
 • Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρα 1-3]13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’22
 • Έλεγχος και όροι διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων [Άρθρα 4-9]22
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’25
 • Ναρκωτικά Κρατικού Μονοπωλίου [Άρθρα 10-19]25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’29
 • Ποινικές διατάξεις - Θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα [Άρθρα 20-41]29
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’55
 • Δικονομικές διατάξεις [Άρθρα 42-44]55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’58
 • Έσοδα από ποινές και διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς [Άρθρα 45-47]58
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’60
 • Οργανισμοί και Όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες [Άρθρα 48-60]60
 • ΜΕΡΟΣ Β’74
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’74
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 97, 99, 100 παρ. 1, 104]74
 • [2] Ν 3459/200677
 • Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’77
 • Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρο 1 παρ. 2]77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’101
 • Οργανισμοί και Όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες [Άρθρα 58, 61]101
 • [3] ΠΔ 148/2007116
 • Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά116
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’116
 • Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης ναρκωτικών ουσιών, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων [Άρθρa 1-3]116
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’138
 • Επιτροπή Ναρκωτικών - Ειδική διαχείριση ναρκωτικών [Άρθρα 4-5]138
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’140
 • Διάγνωση της εξάρτησης - Σωματικό στερητικό σύνδρομο - Φαρμακευτική καταστολή αυτού  [Άρθρα 6-12]140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’144
 • Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ)  [Άρθρα 13-15]144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’146
 • Καταστροφή ναρκωτικών ουσιών [Άρθρα 16-23]146
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’152
 • Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς [Άρθρα 24-31]152
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’160
 • Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)  [Άρθρα 32-34]160
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’168
 • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ)  [Άρθρα 35-39]168
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’174
 • Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)  [Άρθρα 40-44]174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I’178
 • Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης απο ναρκωτικές ουσίες [Άρθρα 45-56]178
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4139/2013189
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ233
 • 0
 • 0