Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-906-0
Σελίδες: 464
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Στην 7η έκδοση του έργου παρατίθενται ο «Αστικός Κώδικας» όπως ισχύει μετά και τον Ν 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73/17.5.2019), ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 652 και 679 ΑΚ, καθώς και οι διατάξεις του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.

Το έργο ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

 • 0
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 456/19841
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3]1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ2
 • Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33]2
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ6
 • Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60]6
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ10
 • Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126]10
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ20
 • Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200]20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ30
 • Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210]30
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ31
 • Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235]31
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ35
 • Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239]35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ36
 • Προθεσμίες [Άρθρα 240-246]36
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ37
 • Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280]37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ43
 • Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286]43
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ44
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ44
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ44
 • Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334]44
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ51
 • Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348]51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ54
 • Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360]54
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ56
 • Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373]56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ57
 • Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388]57
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ60
 • Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401]60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ62
 • Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409]62
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ64
 • Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415]64
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ64
 • Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454]64
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ69
 • Εκχώρηση [Άρθρα 455-470]69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ71
 • Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479]71
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ73
 • Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495]73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ75
 • Δωρεά [Άρθρα 496-512]75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ77
 • Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573]77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ88
 • Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618]88
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ96
 • Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640]96
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ99
 • Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647]99
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ101
 • Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680]101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ107
 • Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702]107
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ111
 • Μεσιτεία [Άρθρα 703-708]111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ112
 • Προκήρυξη [Άρθρα 709-712]112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ113
 • Εντολή [Άρθρα 713-729]113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ115
 • Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740]115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ117
 • Εταιρία [Άρθρα 741-784]117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ124
 • Κοινωνία [Άρθρα 785-805]124
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ126
 • Δάνειο [Άρθρα 806-809]126
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ127
 • Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821]127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ128
 • Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833]128
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ130
 • Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839]130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ131
 • Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843]131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ132
 • Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846]132
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ133
 • Εγγύηση [Άρθρα 847-870]133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ136
 • Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872]136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ136
 • Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875]136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ137
 • Έκταξη [Άρθρα 876-887]137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ139
 • Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900]139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ141
 • Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903]141
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ142
 • Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913]142
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ143
 • Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938]143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ147
 • Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946]147
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ149
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ149
 • Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973]149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ153
 • Νομή [Άρθρα 974-998]153
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ156
 • Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032]156
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ161
 • Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093]161
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ170
 • Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112]170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ173
 • Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117]173
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ174
 • Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141]174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ178
 • Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191]178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ185
 • Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208]185
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ187
 • Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256]187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ194
 • Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345]194
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ206
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ206
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ206
 • Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349]206
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ207
 • Γάμος [Άρθρα 1350-1371]207
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ210
 • Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385]210
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ213
 • Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416]213
 • ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ220
 • [Τα άρθρα 1417 έως 1437 καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν 1329/1983]220
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ220
 • Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446]220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ224
 • Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460]224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ227
 • Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484]227
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ234
 • Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504]234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ237
 • Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541]237
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ247
 • [Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983]247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ247
 • Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588]247
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ257
 • Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654]257
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ270
 • Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665]270
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ273
 • Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688]273
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ278
 • Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694]278
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ279
 • [Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996]279
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ280
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ280
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ280
 • Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715]280
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ281
 • Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780]281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ295
 • Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812]295
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ300
 • Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824]300
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ303
 • Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845]303
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ307
 • Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859]307
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ309
 • Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864]309
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ310
 • Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870]310
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ311
 • Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883]311
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ313
 • Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894]313
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ315
 • Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900]315
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ316
 • Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912]316
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ318
 • Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922]318
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ320
 • Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941]320
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ324
 • Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955]324
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ326
 • Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966]326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ329
 • Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010]329
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ336
 • Τρόπος [Άρθρα 2011-2016]336
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ337
 • Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031]337
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ340
 • Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035]340
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ341
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ341
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-101]341
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ361
 • Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121]361
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 365
 • 0
 • 0