Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-903-9
Σελίδες: 1406
Συγγραφέας: Κ. Βαρσάνης, Β. Βασιλοπούλου, Π. Βίτσα, Κ. Βούλγαρη, Χ. Βρεττού, Μ. Γεωργιάδου, Ε. Γκουντέλα, Ν. Δαβράδος, Κ. Καραγιάννης, Ε. Καστρήσιος, Κ. Κόμνιος, Σ. Κουμάνης, Ε. Κωνσταντινίδης , Φ. Λάμπου, Ε. Μαργαρίτης, Π. Μασούρος, Μ. Μαυρομιχάλης, Ι. Πιτσιρίκος, Α. Πλεύρη, Κ. Ρήγας, Ε. Σπινέλλης, Β. Σταματόπουλος, Γ. Τζιώτης, Χρ. Τριανταφυλλίδης, Σ. Τσίρου, Ζ. Τσολακίδης, Σ. Φωτέας, Κ. Χατζηκωνσταντή, Α. Χελιδόνης, Ε. Χριστιανοπούλου
Επιμέλεια: Ε. Καστρήσιος

Οι «Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα», αποτελούν ένα πρωτότυπο έργο στο πλαίσιο του οποίου επιδιώκεται η καταγραφή και ανάλυση όλων των ουσιαστικών ενστάσεων που προκύπτουν από διατάξεις του.  Ειδικότερα, το έργο πραγματεύεται 158 θεματικές ενότητες ενστάσεων, που μπορούν να αναδυθούν και προβληθούν σε περιπτώσεις π.χ. προσβολής προσωπικότητας, παραγραφής, αποσβεστικής προθεσμίας, καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους, συντρέχοντος πταίσματος, ευθύνης λόγω πταίσματος, απαλλακτικών ρητρών, απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, συμψηφισμού, υπαναχώρησης, μείωσης τιμήματος στην πώληση, μείωσης μισθώματος, ελλείψεων έργου, δαπανών νομέα, δουλείων, χρησικτησίας, δίζησης επί υποθήκης, διαζυγίου, διατροφής, διαθηκών, νόμιμης μοίρα, αγωγής περί κλήρου κ.ά.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ41
 • [1] Προσβολή προσωπικότητας41
 • [2]  Ένσταση ακυρότητας της δικαιοπραξίας λόγω ανικανότητας ή περιορισμένης ικανότητας προς δικαιοπραξία51
 • [3] Ένσταση εικονικότητας67
 • [4] Ακυρώσιμη δικαιοπραξία λόγω πλάνης83
 • [5] Ακυρώσιμη δικαιοπραξία λόγω απάτης - απειλής97
 • [6] Ακύρωση δικαιοπραξίας κατ’ ένσταση115
 • [7] Τύπος της δικαιοπραξίας124
 • [8] Ένσταση ακυρότητας προσυμφώνου λόγω μη τήρησης τύπου137
 • [9] Δικαιοπραξία αντιβαίνουσα σε απαγορευτική διάταξη νόμου140
 • [10] Ανήθικη δικαιοπραξία148
 • [11] Μετατροπή άκυρης δικαιοπραξίας156
 • [12] Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα161
 • [13] Συναίνεση και έγκριση179
 • [14] Ένσταση παραγραφής194
 • [15] Αποσβεστική προθεσμία221
 • [16] Η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος228
 • [17] Αυτοδικία263
 • [18] Άμυνα267
 • [19] Κατάσταση ανάγκης272
 • B’ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ279
 • [20] Έννοια της ενοχής279
 • [21] Καλόπιστη εκπλήρωση της ενοχής285
 • [22] Ένσταση συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους301
 • [23] Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος307
 • [24] Υποχρέωση τοκοδοσίας λόγω δαπανών317
 • [25]  Ένσταση καταβολής εξόδων επί δικαιώματος αφαίρεσης κατασκευάσματος321
 • [26] Λογοδοσία324
 • [27] Ένσταση επίσχεσης329
 • [28] Ευθύνη λόγω πταίσματος339
 • [29]  Η συμβατική ευθύνη στις περιπτώσεις των ανίκανων προς καταλογισμό προσώπων350
 • [30] Απαλλακτικές ρήτρες354
 • [31] Η εν τοις ιδίοις επιμέλεια367
 • [32] Ευθύνη από ενέργειες βοηθητικών προσώπων369
 • [33] Ενστάσεις αδυναμίας παροχής378
 • [34] Ένσταση άρσης της υπερημερίας οφειλέτη385
 • [35] Υπερημερία δανειστή393
 • [36] Αρχική αδυναμία παροχής400
 • [37] Αοριστία παροχής400
 • [38] Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης409
 • [39] Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών418
 • [40] Υπαναχώρηση430
 • [41] Ένσταση μείωσης ποινικής ρήτρας443
 • [42] Δημόσια κατάθεση447
 • [43] Ανανέωση450
 • [44] Ένσταση συμψηφισμού452
 • [45] Άφεση χρέους495
 • [46] Εκχώρηση497
 • [47] Αναδοχή χρέους519
 • [48] Πολυπρόσωπες ενοχές525
 • [49] Ένσταση συγγνώμης κατά του δωρητή536
 • [50]  Ένσταση παρόδου ενιαύσιας προθεσμίας για την ανάκληση της δωρεάς541
 • [51]  Ένσταση δωρεάς από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας546
 • [52] Ένσταση αντικατάστασης ελαττωματικού πράγματος στην πώληση553
 • [53] Ένσταση μείωσης του τιμήματος στην πώληση558
 • [54] Υπαναχώρηση κατ’ ένσταση στην πώληση565
 • [55]  Ένσταση παραγραφής της αξίωσης πραγματικών ελαττωμάτων ή συνομολογημένων ιδιοτήτων στην πώληση573
 • [56] Ένσταση μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος578
 • [57] Ένσταση μισθωτή αποζημίωσης για τη μη εκτέλεση της σύμβασης585
 • [58]  Ένστασεις μη ευθύνης εκμισθωτή για ελαττώματα ή ελλείψεις του μισθίου589
 • [59] Ένσταση άκυρης καταγγελίας μισθωτή λόγω μη ευθύνης εκμισθωτή593
 • [60] Ένσταση μη ευθύνης μισθωτή για φθορές του μισθίου595
 • [61]  Ένσταση μισθωτή ότι μεταχειρίζεται το μίσθιο κατά τη συμφωνημένη χρήση598
 • [62] Ένσταση ωφέλειας εκμισθωτή601
 • [63] Ένσταση εξόφλησης καθυστερούμενου μισθώματος603
 • [63α] Ένσταση σιωπηρής αναμίσθωσης607
 • [64]  Ένσταση ακυρότητας καταγγελίας λόγω μη επίδοσης αυτής στον σύζυγο του μισθωτή609
 • [65] Ένσταση ελάττωσης του μισθώματος στην αγρομίσθωση614
 • [66]  Ένσταση εργοδότη περί έκπτωσης ωφέλειας του εργαζομένου από τη ματαίωση της εργασίας ή την παροχή της αλλού (Ένσταση αλλαχού κερδηθέντων)618
 • [67]  Ένσταση εργοδότη περί μη ύπαρξης υπερημερίας αυτού λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας632
 • [68]  Ένσταση συμψηφισμού λόγω ζημίας που προξένησε ο εργαζόμενος με δόλο κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας647
 • [69] Ένσταση ότι η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου656
 • [70]  Ενστάσεις του εργολάβου κατά της αγωγής του εργοδότη για ελλείψεις του έργου663
 • [71] Μεσιτεία677
 • [72] Εντολή691
 • [73] Διοίκηση αλλοτρίων698
 • [74] Ένσταση απόδοσης εξόδων στην αφανή εταιρία702
 • [75] Ένσταση επίσχεσης δαπανών επί αγωγής διανομής706
 • [76] Ευθύνη ξενοδόχων714
 • [77] Εγγύηση717
 • [78] Συμβιβασμός744
 • [79]  Ένσταση αδικαιολογήτου πλουτισμού στην περίπτωση ελαττωματικότητας της αιτίας στην αφηρημένη αναγνώριση χρέους757
 • [80] Ανώνυμα χρεώγραφα: Ενστάσεις κομιστή764
 • [81] Ανώνυμα χρεώγραφα: Ενστάσεις κατά του κομιστή768
 • [82] Επίδειξη πράγματος778
 • [83] Αδικαιολόγητος πλουτισμός780
 • [84] Η ευθύνη λόγω αδικοπραξίας γενικά795
 • [85]  Η αδικοπρακτική ευθύνη στις περιπτώσεις των ανίκανων προς καταλογισμό προσώπων800
 • [86] Δυσφημιστικές διαδόσεις805
 • [87] Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλον808
 • [88] Ευθύνη κατόχου ζώου814
 • [89] Πτώση κτίσματος ή άλλου έργου818
 • [90] Θανάτωση προσώπου822
 • [91] Βλάβη του σώματος της υγείας826
 • [92] Ένσταση παραγραφής αξίωσης αποζημίωσης από αδικοπραξία831
 • [93] Καταδολίευση δανειστών840
 • Γ’ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ851
 • [94] Κοινόχρηστα πράγματα851
 • [95] Νομή και κατοχή858
 • [96] Ένσταση μη παροχής διόδου λόγω αυτόβουλης πράξης του ενάγοντα870
 • [97]  Απόκρουση διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής με ένσταση ιδίας κυριότητας877
 • [98]  Ένσταση δικαιώματος (νομής ή κατοχής) επί διεκδικητικής ή αρνητικής αγωγής892
 • [99]  Αξίωση καταβολής δαπανών νομέα - Ένσταση επίσχεσης - Δικαίωμα αφαίρεσης πράγματος905
 • [100]  Ένσταση ίδιας κυριότητας κτηθείσας με χρησικτησία, τακτική ή έκτακτη921
 • [101]  Συγκυριότητα: Ενστάσεις σχετικές με δαπάνες επί του κοινού πράγματος935
 • [102]  Συγκυριότητα: Ένσταση περί αποκλειστικής κυριότητας του εναγομένου στο πράγμα942
 • [103] Ένσταση ίδιου δικαιώματος πραγματικής δουλείας945
 • [104] Ένσταση ίδιου δικαιώματος επί αγωγής ομολογήσεως δουλείας952
 • [105] Ένσταση αποσβέσεως πραγματικής δουλείας954
 • [106] Ένσταση ιδίου δικαιώματος επικαρπίας961
 • [107] Ένσταση επισχέσεως λόγω δαπανών του επικαρπωτή964
 • [108] Ένσταση ιδίου δικαιώματος μισθωτή966
 • [109] Ένσταση παραγραφής αξιώσεων ψιλού κυρίου και επικαρπωτή968
 • [110] Ένσταση αποσβέσεως επικαρπίας971
 • [111] Ένσταση ιδίου δικαιώματος οικήσεως974
 • [112] Ένσταση ακυρότητας μεταγραφής976
 • [113] Εισαγωγικές παρατηρήσεις στην υποθήκη981
 • [114]  Ένσταση (λόγος ανακοπής) ακυρότητας εγγραφής υποθήκης λόγω έλλειψης κυριότητας του παραχωρούντος985
 • [115] Άλλοι λόγοι ακυρότητας της εγγραφής υποθήκης988
 • [116] Αντένσταση διακοπής της παραγραφής λόγω εγγραφής υποθήκης992
 • [117]  Αντένσταση διακοπής της παραγραφής λόγω εγγραφής προσημείωσης υποθήκης994
 • [118]  Ένσταση (λόγος ανακοπής) ακυρότητας παραχώρησης υποθήκης λόγω συμβατικής απαγόρευσης995
 • [119] Ένσταση «διζήσεως» επί υποθήκης1002
 • [120]  Ένσταση (λόγος ανακοπής) απόσβεσης υποθήκης λόγω απόσβεσης της ασφαλιζόμενης απαίτησης1004
 • [121] Άλλοι λόγοι απόσβεσης υποθήκης1008
 • [122] Ένσταση (λόγος ανακοπής) απόσβεσης προσημείωσης υποθήκης1013
 • Δ’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1019
 • [123] Ένσταση παραγραφής των αξιώσεων από τη μνηστεία1019
 • [124]  Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος ακύρωσης άκυρου γάμου1022
 • [125] Ένσταση παραγραφής δικαιώματος ακύρωσης γάμου1024
 • [126]  Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος έκαστου συζύγου να απαιτήσει από τον άλλο την έγγαμη συμβίωση1027
 • [127] Διατροφή μεταξύ συζύγων διαρκούντος του γάμου1040
 • [128] Ένσταση παραγραφής της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα1050
 • [129] Ενστάσεις κατά της αγωγής διαζυγίου1064
 • [130] Δικαστική προσβολή μητρότητας1075
 • [131]  Ένσταση απόσβεσης δικαιώματος προσβολής πατρότητας και ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος1079
 • [132]  Ένσταση αποκλεισμού δικαιώματος προσβολής της πατρότητας λόγω θανάτου του τέκνου, αναγνώρισης, συγκατάθεσης σε τεχνητή γονιμοποίηση1094
 • [133]  Ένσταση απόσβεσης του δικαιώματος προσβολής της εκούσιας αναγνώρισης1105
 • [134] Δικαστική αναγνώριση πατρότητας: Ένσταση σοβαρών αμφιβολιών1109
 • [135]  Δικαστική αναγνώριση πατρότητας: Ένσταση απόσβεσης και καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος1114
 • [136] Ένσταση περί συμφωνίας διατροφής1126
 • [137] Ένσταση ευπορίας κατά του δικαιούχου διατροφής1142
 • [138] Ένσταση συνεισφοράς του άλλου γονέα στη διατροφή του τέκνου1157
 • [139] Ένσταση διακινδύνευσης ίδιας διατροφής 1171
 • [140] Ένσταση παραπομπής σε άλλο υπόχρεο διατροφής1181
 • [141] Ένσταση υπάρξεως έτερου συνυπόχρεου διατροφής1186
 • [142] Ένσταση υπάρξεως προτέρου υπόχρεου διατροφής1193
 • [143] Ένσταση ανεπάρκειας καταβολής διατροφής σε πλείονες δικαιούχους1197
 • [144] Ένσταση μεταβολής των όρων της διατροφής1210
 • [145] Ένσταση στοιχειώδους διατροφής1218
 • [146]  Ένσταση συνδρομής ιδιαίτερων λόγων δικαιολογούντων τη μεταβολή του χρόνου ή του τρόπου καταβολής διατροφής1234
 • [147] Ένσταση για τον τρόπο καταβολής της διατροφής1246
 • [148] Ένσταση παραιτήσεως από το δικαίωμα διατροφής1256
 • [149] Σχέσεις γονέων και τέκνων1269
 • [150] Επιτροπεία ανηλίκου1277
 • Ε’ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1289
 • [151] Ενστάσεις που αφορούν αγωγές από διαθήκες1289
 • [152]  Ενστάσεις επί αγωγής αναγνώρισης εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος1306
 • [153] Νόμιμη μοίρα1314
 • [154] Μέμψη άστοργης δωρεάς1327
 • [155] Αγωγή περί κλήρου1337
 • [156] Ενστάσεις στην αγωγή για αναγνώριση υποχρέωσης συνεισφοράς1348
 • [157] Κληρονόμος με απογραφή1352
 • [158] Ενστάσεις σε αγωγές που αφορούν κληροδοσίες και τρόπους1356
 • Ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο1369
 • 0
 • 0