Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-924-4
Σελίδες: 128
Συγγραφέας: Στ. Χριστοφορίδου
Επιστημονική Εποπτεία: Κ. Παπανικολάου

 Το έργο «Προβολή ισχυρισμών αντισυνταγματικότητας στη διοικητική, πολιτική και ποινική δίκη» αποτελεί έναν χρήσιμο πρακτικό οδηγό για την προβολή του ισχυρισμού της αντισυνταγματικότητας του νόμου (νομοθετικής διάταξης ή διοικητικής πράξης).

Ο διάχυτος και παρεμπίπτων χαρακτήρας του δικαστικού ελέγχου της (αντι)συνταγματικότητας του νόμου συνεπάγεται ότι ένας τέτοιος ισχυρισμός μπορεί να προβληθεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, ενόψει μιας διαφοράς είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου δικαίου. Ο δικηγόρος πρέπει να συμπεριλάβει τον ισχυρισμό αυτόν στο δικόγραφό του και να τον προβάλει παραδεκτά. Ο θεωρητικός έχει να εξηγήσει και να νομιμοποιήσει γιατί το «χαρτί» αυτό είναι «ατού» και πώς πρέπει τελικά να χρησιμοποιείται.

 

Το έργο διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια:

 

Το πρώτο περιγράφει γενικά και με ακαδημαϊκό ενδιαφέρον το ισχύον σύστημα δικαστικού ελέγχου της αντισυνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα.

 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει το γενικό δικονομικό πλαίσιο για την προβολή του ισχυρισμού σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

 

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις βασικές (δικονομικές και ουσιαστικού δικαίου) διατάξεις για τη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών.

 

Στο έργο εξετάζονται και οι ειδικές διαδικασίες, οι οποίες οδηγούν στη συγκέντρωση του δικαστικού ελέγχου, όπως, επίσης, και περιπτώσεις, οι οποίες κάμπτουν τα γενικά του χαρακτηριστικά, όπως είναι π.χ. η ευθεία προσβολή των κανονιστικών πράξεων.

 

Το κείμενο είναι εμπλουτισμένο με σύγχρονη, αλλά και παλαιότερη νομολογία, καλύπτοντας δικονομικά ζητήματα που αφορούν στην προβολή του ισχυρισμού. Αποτελεί έτσι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους φοιτητές και όσους επιθυμούν να επιχειρήσει μια πρώτη θεωρητική προσέγγιση των ζητημάτων αυτών, καθώς και για τους εφαρμοστές του δικαίου που επιζητούν μια πιο πρακτική καθοδήγηση.

 • 0
 • Εισαγωγή1
 • Κεφάλαιο Ι: Το ισχύον σύστημα δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα 5
 • Α. Διάκριση από άλλες μορφές ελέγχου της συνταγματικότητας5
 • 1. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων από τη διοίκηση υπό την οργανική έννοια 7
 • 2. Η περίπτωση των Ανεξάρτητων Αρχών 12
 • Β. Το συνταγματικό θεμέλιο του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων 14
 • Γ. Η μη αντίθεση του περιεχομένου του νόμου στο Σύνταγμα 15
 • 1. Η έννοια του νόμου 16
 • i. Η προβληματική της προσβολής του τυπικού νόμου17
 • α. Η θέσπιση ρυθμίσεων ατομικού χαρακτήρα με τυπικό νόμο 18
 • β. Το κατάλληλο ένδικο βοήθημα για την προβολή του ισχυρισμού20
 • ii. Ο τυπικός νόμος ως υποχρεωτικός εκ του Συντάγματος τύπος23
 • 2. Το ουσιαστικό περιεχόμενο του νόμου 24
 • i. Διάκριση από την τυπική αντισυνταγματικότητα 25
 • ii. Διάκριση από την εφαρμογή του νόμου σε συγκεκριμένη βιοτική περίπτωση 26
 • Κεφάλαιο ΙΙ: Το γενικό δικονομικό πλαίσιο για την προβολή του ισχυρισμού σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του συστήματος δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων 31
 • Α. Ο διάχυτος και παρεμπίπτων χαρακτήρας του δικαστικού ελέγχου 32
 • 1. Δικαιοδοσία και αρμόδιο δικαστήριο32
 • i. Παρεκκλίσεις από τον κανόνα του διάχυτου και παρεμπίπτοντος ελέγχου και εισαγωγή ειδικών διαδικασιών 36
 • ii. Η αίτηση αναίρεσης ή η έφεση του άρθρου 2 Ν 3900/201041
 • 2. Ο τύπος του δικογράφου 46
 • Β. Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας του ελέγχου και το έννομο συμφέρον 48
 • 1. Η θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος 49
 • 2. Η κανονιστική πράξη της διοίκησης 51
 • Γ. Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος και η προβολή του ισχυρισμού56
 • 1. Τεκμήριο συνταγματικότητας και περιεχόμενο του ισχυρισμού 57
 • 2. Ο χρόνος προβολής του ισχυρισμού 59
 • Δ. Η ένταση και η έκταση του δικαστικού ελέγχου 60
 • Ε. Οι συνέπειες άσκησης του δικαστικού ελέγχου και ο δηλωτικός χαρακτήρας της κρίσης περί αντισυνταγματικότητας62
 • 1. Η συμμόρφωση της διοίκησης επί νομοθετικής διάταξης που κρίθηκε αντισυνταγματική68
 • 2. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο76
 • Κεφάλαιο ΙΙΙ: Βασικές (δικονομικές και ουσιαστικού δικαίου) διατάξεις για τη δικαστική προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών83
 • Α. Στη διοικητική δίκη84
 • 1. Το άρθρο 48 ΠΔ 18/198985
 • 2. Η περίπτωση της νομοθετικής εξουσιοδότησης87
 • 3. Η κατάργηση της δίκης90
 • Β. Στην πολιτική δίκη93
 • Γ. Στην ποινική δίκη96
 • Επίλογος98
 • Σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία99
 • Αλφαβητικό ευρετήριο105
 • 0
 • 0