Ενημερωμένο με τον νέο Ποινικό Κώδικα (Ν 4619/2019) και τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €60.00
ΝΠ €70.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-856-8
Σελίδες: 696
Συγγραφέας: Α. Χαραλαμπάκης

Η νομική επιστήμη, ως εφηρμοσμένη επιστήμη, αποτελεί κενό γράμμα, χωρίς τη μόνιμη και ζωντανή σύνδεσή της με τη νομολογία, που δίνει την εικόνα της πραγμάτωσης της νομικής θεωρίας μέσα από τη ζώσα δικανική πραγματικότητα. Τα ανωτέρω ισχύουν πολλώ μάλλον για το ποινικό δίκαιο, που αποτελεί έναν από τους πιο «ζωντανούς» και άμεσα συνυφασμένους με την καθημερινή πράξη κλάδους του δικαίου. Το παρόν έργο σκοπό έχει να σταχυολογήσει μία σειρά σημαντικών αποφάσεων της νομολογίας, που σηματοδότησαν την εξέλιξη αυτής, συνδέοντάς τις και με τις αντίστοιχες θέσεις στη θεωρία, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλυθούν και να αξιολογηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η ζεύξη αυτή υπηρετεί τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία επʼ ωφελεία της νομικής επιστήμης στο σύνολό της. Συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε επιλεγμένου θέματος (85 συνολικά) παρατίθεται το κείμενο της απόφασης, συνοδευόμενο από περίληψη και στη συνέχεια ακολουθούν κάποιες θεωρητικές παρατηρήσεις αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι αποφάσεις της νομολογίας που έχουν σπουδαιότητα και ενδιαφέρον είναι πάμπολλες, με αποτέλεσμα τυχόν εξαντλητική αναφορά σε αυτές να καθίσταται αδύνατη. Έτσι, η αναγκαία επιλογή έπρεπε να γίνει με βάση κάποια κριτήρια, τα βασικά εξ αυτών ήταν, αφενός ο συσχετισμός τους με ένα ή περισσότερα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του ποινικού δικαίου, αφετέρου το εάν μια συγκεκριμένη απόφαση αποτέλεσε είτε κορύφωση της σχετικής νομολογίας είτε σταθμό στην εξέλιξη αυτής πάνω στο συγκεκριμένο δογματικό ζήτημα. Σημειωτέον ότι λήφθηκε μέριμνα προκειμένου να υπάρξει μια σχετική «διασπορά» της θεματικής, σε ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, τόσο στο Γενικό όσο και στο Ειδικό Μέρος αυτού. Επίσης, λήφθηκε μέριμνα για παράθεση αρκετών αποφάσεων από τον εν ευρεία έννοια χώρο του λεγόμενου «οικονομικού ποινικού δικαίου», το οποίο λόγω των γνωστών κοινωνικών συγκυριών έχει τον τελευταίο καιρό τοποθετηθεί στο απόλυτο επίκεντρο της ποινικής πράξης.

Τέλος, η ανάγκη αναθεωρημένης έκδοσης του παρόντος υπαγορεύθηκε και από την πρόσφατη ψήφιση και θέση σε ισχύ των νέων Ποινικών Κωδίκων, δηλαδή του Ποινικού Κώδικα (Ν 4619/2019) και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019). Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στα ζητήματα που αναλύονται στο παρόν λήφθηκαν στο σύνολό τους υπόψιν.

 • 0
 • 1. Αναδρομική εφαρμογή δικονομικών ποινικών διατάξεων1
 • ΟλΑΠ 1/20141
 • 2. Ne bis in idem14
 • ΟλΑΠ 1/201114
 • 3. Αξιόποινο πράξης που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό19
 • ΣυμβΕφΘεσ 28/200719
 • 4. Έγκληση του παθόντος ως προϋπόθεση δίωξης πράξεως που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό23
 • ΑΠ 1283/199423
 • 5. Τόπος τέλεσης της αξιόποινης πράξης27
 • ΑΠ 1255/200527
 • 6. Χρόνος τελέσεως της αξιόποινης πράξης30
 • ΑΠ 691/199730
 • 7. Έννοια του «υπαλλήλου» στον ΠΚ33
 • ΑΠ 405/199933
 • 8. Έννοια «εγγράφου»38
 • ΟλΑΠ 2/200038
 • 9. Λευκός ποινικός νόμος - Αφηρημένη διακινδύνευση44
 • ΠλημΜυτιλ 23/199544
 • 10. Διαρκές έγκλημα50
 • ΟλΑΠ 684/197550
 • 11. Έννοια του «πολιτικού εγκλήματος»61
 • ΑΠ 890/197661
 • 12. Πράξη - Ανακλαστικές κινήσεις70
 • ΝαυτοδΠειρ 618/199770
 • 13. Αιτιώδης σύνδεσμος - Απαγόρευση αναδρομής75
 • ΔΣτρΑερΑθ 224/198875
 • 14. Αιτιώδης σύνδεσμος - Νόμιμη εναλλακτική συμπεριφορά82
 • ΑΠ 576/199282
 • 15. Παράλειψη - Προγενέστερη επικίνδυνη ενέργεια88
 • ΣυμβΑΠ 1193/200388
 • 16. Αναγκαίος δόλος96
 • ΣυμβΑΠ 1649/200896
 • 17. Διαζευκτικός δόλος102
 • ΑΠ 881/2014102
 • 18. Έννοια ενδεχόμενου δόλου - Συρροή στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα108
 • ΑΠ 282/2013108
 • 19. Γενικός δόλος131
 • ΠλημΑθ 4530/2001131
 • 20. Συγκλίνουσα αμέλεια137
 • ΑΠ 2024/2007137
 • 21. Ιατρικό σφάλμα141
 • ΑΠ 625/2017141
 • 22. Αμέλεια με παράλειψη147
 • ΑΠ 123/2009147
 • 23. Εξ αμελείας πρόκληση άμυνας - Υπέρβαση των ορίων της άμυνας156
 • ΑΠ 1078/1991156
 • 24. Κατάσταση ανάγκης - Παρών και άλλως αναπότρεπτος κίνδυνος162
 • ΑΠ 953/2017162
 • 25. Προσταγή ως λόγος άρσεως του αδίκου169
 • ΑΠ 1579/2001169
 • 26. Σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσεως του αδίκου176
 • ΠλημΑθ 3654/1992176
 • 27. Συκοφαντική δυσφήμηση - Επιτρεπόμενες δυσμενείς κρίσεις184
 • ΑΠ 451/2000184
 • 28. Βρασμός ψυχικής ορμής - Λόγοι άρσεως του αδίκου189
 • ΑΠ 1549/2012189
 • 29. Βρασμός ψυχικής ορμής - Ελαφρυντικές περιστάσεις199
 • ΑΠ 1294/2010199
 • 30. Πραγματική πλάνη - Διάκριση από νομική πλάνη208
 • ΑΠ 417/1993208
 • 31. Πλάνη - Διαιρετό της συνείδησης του αδίκου215
 • ΑΠ 1055/1998215
 • 32. Συγγνωστή νομική πλάνη222
 • ΟλΑΠ 1179/1986222
 • 33. Πλάνη ως προς λόγο άρσεως του αδίκου231
 • ΠλημΖακυνθ 47/1972231
 • 34. Πλάνη ως προς την διαδρομή της αιτιότητας237
 • ΑΠ 1172/2003237
 • 35. Αρχή εκτελέσεως στην απόπειρα242
 • ΑΠ 672/1994242
 • 36. Απρόσφορη απόπειρα248
 • ΑΠ 178/1991248
 • 37. Η υπαναχώρηση από απόπειρα σύνθετου εγκλήματος256
 • ΑΠ 1355/2008256
 • 38. Απόπειρα στα εγκλήματα παραλείψεως262
 • ΠλημΚορ 130/1977262
 • 39. Έννοια ενδεχόμενου δόλου - Απόπειρα εγκλήματος διακρινόμενου από το αποτέλεσμα273
 • ΜΟΔΑθ 8/2013273
 • 40. Εκούσια υπαναχώρηση από απόπειρα287
 • ΑΠ 727/1988287
 • 41. Υπαναχώρηση από πεπερασμένη απόπειρα300
 • ΠλημΚερκ 127/2014300
 • 42. Έμμεση αυτουργία309
 • ΑΠ 1194/1990309
 • 43. Έννοια συναυτουργίας - Ελαφρυντικές περιστάσεις321
 • ΑΠ 1358/2008321
 • 44. Η συναυτουργία στην πλαστογραφία333
 • ΟλΑΠ 50/1990333
 • 45. Προϋποθέσεις ηθικής αυτουργίας - «Παρούσα» επίθεση στην άμυνα337
 • ΑΠ 1633/2008337
 • 46. Έννοια του «άμεσου συνεργού»345
 • ΑΠ 1235/2005345
 • 47. Αιτιότητα στη συνέργεια - Ουδέτερες ενέργειες356
 • ΕφΚερκ 26/1999356
 • 48. Ψυχική συνέργεια367
 • ΑΠ 1673/2010367
 • 49. Η έννοια της «κατάπεισης» στην συμμετοχή σε αυτοκτονία374
 • ΕφΑθ 2028/2013374
 • 50. Συμμετοχή σε μη γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα383
 • ΑΠ 804/1996383
 • 51. Ειδική παραγραφή - «κρυπτοαμνηστία»391
 • ΟλΑΠ 11/2001391
 • 52. Ελαφρυντικές περιστάσεις, πρότερος έντιμος βίος - καλή συμπεριφορά μετά την πράξη εντός σωφρονιστικού ιδρύματος401
 • ΑΠ 1073/2011401
 • 53. Ελαφρυντικές περιστάσεις - Ειλικρινής μετάνοια416
 • ΑΠ 1124/2017416
 • 54. Νομική φύση της δήμευσης422
 • ΑΠ 1149/2003422
 • 55. Προϋποθέσεις της δήμευσης427
 • ΣυμβΑΠ 303/1997427
 • 56. Η αρχή της αναλογίας στην επιβολή της δήμευσης435
 • ΟλΑΠ 212/1965435
 • 57. Νομική φύση της εγκλήσεως - Αρχή του αδιαιρέτου της εγκλήσεως441
 • ΟλΑΠ 1/2007441
 • 58. Προθεσμία υποβολής εγκλήσεως επί κατ’ εξακολούθησιν εγκλήματος448
 • ΑΠ 1045/2012448
 • 59. Δικαιούχος εγκλήσεως επί ανηλίκου παθόντος452
 • ΑΠ 1535/2007452
 • 60. Υποβολή εγκλήσεως με παθούσα ανώνυμη εταιρεία463
 • ΟλΑΠ 4/2006463
 • 61. Έμπρακτη μετάνοια470
 • ΑΠ 850/2015470
 • 62. Νομική φύση της συνολικής ποινής474
 • ΟλΑΠ 5/2000474
 • 63. Συνολική ποινή στην αναστολή και τη μετατροπή478
 • ΑΠ 717/2006478
 • 64. Αθροιστική έκτιση ποινών482
 • ΑΠ 384/2015482
 • 65. Μετατροπή ποινής πενταετούς κάθειρξης486
 • ΟλΑΠ 6/2017486
 • 66. Επιγενόμενη συρροή ποινών493
 • ΑΠ 587/2003493
 • 67. Η αρχή της απορρόφησης στην συρροή497
 • ΑΠ 1794/2009497
 • 68. Συρροή μεταξύ των αδικημάτων της φοροδιαφυγής και της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο507
 • ΑΠ 1232/2015507
 • 69. Έννοια κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος520
 • ΑΠ 72/1994520
 • 70. Προϋποθέσεις της υφ’ όρον απόλυσης530
 • ΟλΑΠ 4/1997530
 • 71. Η έννοια του «γεγονότος» στο αδίκημα της απάτης (άρθρ. 386 ΠΚ)541
 • ΑΠ 416/2001541
 • 72. Απάτη περί την πρόσληψη544
 • ΑΠ 128/2018544
 • 73. Διαχρονικό δίκαιο στην πλαστογραφία550
 • ΟλΑΠ 5/2002550
 • 74. Διαχρονικό δίκαιο στην απάτη559
 • ΑΠ 176/2006559
 • 75. Διαχρονικό δίκαιο στην υπεξαίρεση567
 • ΣυμβΑΠ 347/2006567
 • 76. Διαχρονικό δίκαιο στα κατ’ εξακολούθησιν τελούμενα εγκλήματα573
 • ΣυμβΕφΘεσ 821/2016573
 • 77. Διαχρονικό δίκαιο επί παραβάσεως του νόμου περί ναρκωτικών579
 • ΟλΑΠ 1/2015579
 • 78. Η έννοια της «δημόσιας περιουσίας» στην απιστία στην υπηρεσία589
 • ΑΠ 1526/2006589
 • 79. Η έννοια της «διαχείρισης εσόδων» στην απιστία περί την υπηρεσία596
 • ΟλΑΠ 2/2009596
 • 80. Ποινική ευθύνη των υπουργών609
 • ΟλΑΠ 8/2008609
 • 81. Η αμεσότητα του παρανόμου οφέλους στην κακουργηματική πλαστογραφία625
 • ΟλΑΠ 3/2008625
 • 82. Ταύτιση του δράστη της νομιμοποίησης και της προηγηθείσας δραστηριότητας629
 • ΑΠ 454/2016629
 • 83. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα πολιτικών προσώπων655
 • ΣυμβΕιδΔικ 1/2011655
 • 84. Αντικειμενική αδυναμία καταβολής φόρων και εισφορών667
 • ΤρΠλημΠατρών 999/2017667
 • 85. Εξωλογιστικός υπολογισμός φόρου και φορολογικά αδικήματα674
 • ΑΠ 1992/2017674
 • 0
 • 0