Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης (1958)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-920-6
Σελίδες: 248
Συγγραφέας: Χ. Παμπούκης

Το έργο «Αναγνώριση & Εκτελεστότητα Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης (1958)» αποτελεί μια παρουσίαση και ερμηνεία της Σύμβασης της Νέας Υόρκης, η οποία ούσα σχεδόν οικουμενική, αποτελεί το κρισιμότερο, ίσως, νομοθετημα στον χώρο της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, επιτρέποντας τη μέγιστη ελευθερία ως προς τη διεθνή κυκλοφορία των διαιτητικών αποφάσεων. Συμβάλλει δε στον επί του θέματος εκσυγχρονισμό της ελληνικής επιστήμης, καταγράφοντας με τρόπο συστηματικό όλες τις σύγχρονες ερμηνευτικές εξελίξεις καθώς και το σημαντικό έργο της ελληνικής και διεθνούς νομολογίας στο πεδίο της διεθνούς ερμηνευτικής εναρμόνισης και της κατά το δυνατόν ομοιόμορφης εφαρμογής της Σύμβασης.

Ακολουθώντας μεθοδολογικά την πορεία του κειμένου της ΣΝΥ εξετάζονται, μεταξύ άλλων:

οι προϋποθέσεις εφαρμοσιμότητάς της η μέθοδος ερμηνείας της οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αναγνώρισης της διαιτητικής συμφωνίας.

Με διεθνή-συγκριτικό προσανατολισμό και εκτενείς αναφορές στη σχετική ελληνική και διεθνή νομολογία, αναλύονται οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα αναγνώρισης και εκτελεστότητας της αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης, όπως διαρθρώνονται στα άρθρα 4 και 5 της Σύμβασης. Επιπλέον, εξετάζεται ο διαπνέων τη Σύμβαση στο σύνολό της ιδιαίτερος κανόνας προτεραιότητας του άρθρου 7 (αρχή του ευμενέστερου προς την αναγνώριση δικαίου) καθώς και τα δικονομικά ζητήματα της εκτέλεσης της διαιτητικής απόφασης.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Α. Το ελληνικό σύστημα αναγνώρισης και εκτέλεσης διαιτητικών αποφάσεων επιγραμματικά1
 • Β. Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης (ΣΝΥ): Δομή και γενικά χαρακτηριστικά της 3
 • 1) Σύντομο ιστορικό ΣΝΥ4
 • 2) Γενικά χαρακτηριστικά της ΣΝΥ6
 • 3) Δομή της ΣΝΥ10
 • Γ. Το αντικείμενο της αναγνώρισης και εκτέλεσης διαιτητικών αποφάσεων: η επέκταση της νομικής τους ισχύος στην έννομη τάξη της αναγνώρισης 11
 • Δ. Μεθοδολογία εφαρμογής12
 • I. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΝΥ15
 • Α. Η χρονική εφαρμογή15
 • Β. Η υλική εφαρμογή 15
 • Γ. Η χωρική εφαρμογή 16
 • Δ. Οι επιφυλάξεις της αμοιβαιότητας και της εμπορικότητας19
 • Ε. Το ζήτημα της ετεροδικίας 21
 • ΙΙ. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΝΥ 23
 • Α. Μέθοδος ερμηνείας - αρχές23
 • Β. Η δικαιοδοτική διακριτική ευχέρεια (discretion)25
 • ΙΙΙ. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 2)27
 • Α. Τυπικές προϋποθέσεις εγκυρότητας διαιτητικής συμφωνίας31
 • Β. Ουσιαστικές προϋποθέσεις εγκυρότητας διαιτητικής συμφωνίας36
 • Γ. Η έννομη συνέπεια της εγκυρότητας: η υποχρεωτική παραπομπή σε διαιτησία (άρθρο 2.3)40
 • IV. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ45
 • Α. Τυπικές προϋποθέσεις (άρθρο 4)45
 • 1) Υποβολή διαιτητικής απόφασης 46
 • 2) Υποβολή διαιτητικής συμφωνίας48
 • 3) Η αυθεντικότητα και το επίσημο αντίγραφο52
 • Β. Κωλύματα αναγνώρισης (άρθρο 5)53
 • 1) Κωλύματα περί την απόφαση58
 • α. Το κώλυμα ακυρότητας της διαιτητικής συμφωνίας (άρθρο 5.1α)58
 • i. Η έλλειψη ικανότητας μέρους της διαιτητικής συμφωνίας58
 • ii. Η ουσιαστική ακυρότητα της διαιτητικής συμφωνίας59
 • β. Η παραβίαση του δικαιώματος υπεράσπισης (άρθρο 5.1β)64
 • i. Έννοια δέουσας πληροφορήσεως65
 • ii. Δικαίωμα υπεράσπισης66
 • iii. Αιτιώδης συνάφεια κωλύματος και δικαιοδοτικού αποτελέσματος68
 • iv. Η ίαση του κωλύματος λόγω ανεπιφύλακτης συμμετοχής68
 • γ. Κωλύματα αναφερόμενα σε ελαττώματα της διαιτητικής απόφασης71
 • i. Το κώλυμα της ελαττωματικής κρίσης (άρθρο 5.1γ)72
 • ii. Ελάττωμα περί τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου (άρθρο 5.1δ)77
 • ii.α. Ελαττώματα περί τη σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου78
 • ii.β. Ελαττώματα περί τη διαιτητική διαδικασία84
 • iii. Προϋπόθεση ισχύος της διαιτητικής αποφάσεως (άρθρο 5.1ε)90
 • iii.α. Η θετική προϋπόθεση της δεσμευτικότητας 90
 • iii.β. Η αρνητική προϋπόθεση να μην έχει ακυρωθεί (ή ανασταλεί η ισχύς της)95
 • iii.γ. Η ιδιαίτερη προβληματική της ακυρωθείσας διαιτητικής απόφασης99
 • iii.γ.1. Το θέμα100
 • iii.γ.2. Οι λύσεις που έχουν προταθεί101
 • iii.γ.3. Η ανάλυση των όρων της προβληματικής 112
 • iii.γ.3. (α) Η ασάφεια του θετικού δικαίου και ιδιαίτερα της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958112
 • iii.γ.3. (β) Η έννοια της έδρας της διαιτησίας116
 • iii.γ.3. (γ) Η έννοια της ακύρωσης σε σχέση με εκείνη της αναγνώρισης 119
 • iii.γ.4. Η δικαιοδοτική θεωρία ως προς την αναγνώριση και η επίλυση της σύγκρουσης αποφάσεων 120
 • iii.γ.4. (α) Η δικαιοδοτική θεωρία ως προς την τύχη της ακυρωθείσας διαιτητικής απόφασης122
 • iii.γ.4. (β) Η εφαρμογή της δικαιοδοτικής θεωρίας123
 • 2) Κωλύματα προστασίας εννόμου τάξεως αναγνώρισης127
 • α. Ο έλεγχος της διαιτητευσιμότητας (άρθρο 5.2α)128
 • β. Ο έλεγχος διεθνούς δημόσιας τάξης139
 • i. Η δικονομική διεθνής δημόσια τάξη148
 • ii. Η ουσιαστική διεθνής δημόσια τάξη155
 • V. Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 - Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΥΜΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ163
 • VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ LEX FORI169
 • Α. Διαδικασία κήρυξης εκτελεστότητας (άρθρο 3)169
 • Β. Η αναστολή της προόδου της δίκης (άρθρο 6)174
 • VII. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ177
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ179
 • Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (ΝΔ 4220/1961)179
 • Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958186
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ191
 • Νόμος 2735/1999 (ΦΕΚ Α’ 167) «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία»191
 • ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ191
 • Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Convention) 1965191
 • UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 With amendments as adopted in 2006192
 • ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ194
 • Συμφωνία Φιλίας, Εμπορίου Ναυτιλίας Ελλάδος - ΗΠΑ (1954)194
 • Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, εμπορικού και ποινικού δικαίου (1985)195
 • Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως και εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων, συμβιβασμών και δημοσίων εγγράφων επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων197
 • Σύμβαση μεταξύ της Λαϊκής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και του Βασιλείου της Ελλάδος περί των αμοιβαίων δικαστικών αυτών σχέσεων (1959)197
 • Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λιβανικής Δημοκρατίας περί αμοιβαίας δικαστικής αρωγής επί αστικών, εμπορικών και ποινικών υποθέσεων, περί εκτελέσεως των δικαστικών αποφάσεων και των διαιτητικών αποφάσεων και περί εκδόσεως (1975)200
 • Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (1979)201
 • Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας (2000)202
 • Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας (1993)204
 • Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας (1999)205
 • Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για δικαστική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις (2002)205
 • Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (1994)206
 • Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας για την παροχή δικαστικής συνδρομής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και σε αποφάσεις διαιτησίας (1993)206
 • Σύμβαση περί δικαστικής αρωγής επι αστικών και ποινικών υποθέσεων μεταξύ της Ελλάδος και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας (1972)207
 • Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων (2005) 209
 • Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων (2000) 209
 • Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας (1984)210
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ211
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ227
 • 0
 • 0