Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-922-0
Σελίδες: 440
Συγγραφέας: Κ. Παντελίδου

Το «Γενικό Ενοχικό Δίκαιο» αποτελεί ένα ευσύνοπτο και ιδιαίτερο εγχειρίδιο.

Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο ότι περιέχει πολλά παραδείγματα και πρακτικά προς επεξεργασία, πράγμα που συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των θιγόμενων ζητημάτων.

Οι ενότητες του έργου περιέχουν το κείμενο των αντίστοιχων διατάξεων του Αστικού Κώδικα, καθώς ξεχωριστή αναφορά σε σημαντικές δικαστικές αποφάσεις. Δύο από τις ενότητες είναι αφιερωμένες στον αδικαιολόγητο πλουτισμό και τις αδικοπραξίες, αφού συνέχονται άμεσα με τις διατάξεις του λεγόμενου γενικού ενοχικού.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, για όσους μελετούν για εξετάσεις, π.χ. Δικηγορικών Συλλόγων, ΕΣΔΙ, καταταρκτήριες εξετάσεις κ.λπ., αλλά και για τον μαχόμενο δικηγόρο και ερευνητή του Αστικού Δικαίου.

 • 0
 • § 1. Eισαγωγή στο Ενοχικό Δίκαιο1
 • Ι.΄Εννοια και σημασία του Ενοχικού Δικαίου2
 • Α.Έννοια2
 • Β. Σημασία3
 • Γ. Γνωρίσματα4
 • Δ. Πηγές4
 • ΙΙ. Οι θεμελιώδεις αρχές του Ενοχικού Δικαίου5
 • Α. Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων5
 • 1. Σημασία και έκταση5
 • 2. Οι περιορισμοί της συμβατικής ελευθερίας6
 • Β. Η αρχή της ευθύνης από υπαιτιότητα7
 • Γ. Η αρχή της καλής πίστης8
 • Δ. Η αρχή της προστασίας του οικονομικώς ασθενεστέρου9
 • § 2. Ενοχή και παροχή11
 • Ι. Έννοια της ενοχής13
 • ΙΙ. Η σχέση της ενοχής με συγγενείς έννοιες14
 • ΙΙΙ. Η σχετικότητα της ενοχής και η σύγκριση ενοχικού και εμπράγματου δικαιώματος15
 • Α. Άμεση και έμμεση εξουσία15
 • Β. Εξουσία διώξεως και παρακολουθήσεως15
 • Γ. Αρχές επί της συγκρούσεως δικαιωμάτων 16
 • Δ. Η αρχή του κλειστού αριθμού16
 • IV. Οι εξαιρέσεις από τη σχετικότητα της ενοχής17
 • Α. Η πλαγιαστική αγωγή17
 • Β. Η γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου17
 • Γ. Τριμερείς συμβατικές σχέσεις17
 • Δ. Καταναλωτική πίστη18
 • Ε. Συμβάσεις με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου18
 • ΣΤ. Η ανήθικη βλάβη (ΑΚ 919)19
 • Ζ. Καταδολίευση δανειστών19
 • Η. Η χρηματοδοτική μίσθωση (Ν 1665/1986)19
 • Θ. Η εκποίηση μισθωμένου ακινήτου20
 • V. Υποχρέωση και ευθύνη20
 • A. Ατελείς ενοχές21
 • B. Βάρη22
 • Γ. Ευθύνη τρίτων22
 • VI. Η παροχή ως αντικείμενο της ενοχής22
 • Α. Έννοια παροχής22
 • Β. Διακρίσεις της παροχής24
 • 1. Κύριες και παρεπόμενες παροχές24
 • 2. Πρωτογενείς και δευτερογενείς παροχές24
 • 3. Διαιρετές και αδιαίρετες παροχές25
 • 4. Στιγμιαίες και διαρκείς παροχές25
 • VII. Αοριστία παροχής (ΑΚ 371 επ.)26
 • Α. Ανάθεση του προσδιορισμού της παροχής σε έναν από τους συμβαλλομένους ή σε τρίτο26
 • Β. Ανάθεση του προσδιορισμού της παροχής στην απόλυτη κρίση ενός των συμβαλλομένων ή τρίτου28
 • § 3. Πηγές των ενοχών33
 • Ι. Η σύμβαση ως πηγή ενοχών και οι διακρίσεις των συμβάσεων34
 • Α. Συμβάσεις ενοχικές και εμπράγματες 35
 • Β. Συμβάσεις υποσχετικές και εκποιητικές36
 • Γ. Συμβάσεις συναινετικές και παραδοτικές 37
 • Δ. Αμφοτεροβαρείς - ετεροβαρείς συμβάσεις 37
 • Ε. Επαχθείς και χαριστικές συμβάσεις 38
 • ΣΤ. Αιτιώδεις - αναιτιώδεις38
 • Ζ. Διαρκείς και στιγμιαίες συμβάσεις40
 • Η. Επώνυμες και ανώνυμες συμβάσεις41
 • Θ. Μικτές συμβάσεις42
 • ΙΙ. Άλλες πηγές ενοχών43
 • Α. Μονομερείς δικαιοπραξίες43
 • Β. Ενοχές από το νόμο43
 • Γ. Πραγματικές (de facto) συμβατικές σχέσεις43
 • ΙΙΙ. Οι ενοχές από συμβάσεις ειδικότερα44
 • Α. Σύμβαση για μεταβίβαση κάθε μέλλουσας περιουσίας 44
 • Β. Σύμβαση για μεταβίβαση της υφιστάμενης περιουσίας45
 • Γ. Σύμβαση για την κληρονομία προσώπου που ζει45
 • Δ. Σύμβαση περί εκποιήσεως - παράρτημα46
 • § 4. Είδη ενοχών49
 • Ι. Ενοχές γένους και είδους50
 • Α.Έννοια50
 • Β. Άρση της αοριστίας στις ενοχές γένους52
 • ΙΙ. Διαζευκτική ενοχή54
 • Α. Έννοια και λειτουργία54
 • Β. Διαζευκτική ενοχή και διαζευκτική ευχέρεια56
 • Γ. Διαζευκτική ενοχή και διαζευκτική συρροή δικαιωμάτων57
 • ΙΙΙ. Χρηματική ενοχή58
 • Α. Έννοια και σημασία58
 • Β. Το ελληνικό νομισματικό σύστημα και η αξία του χρήματος59
 • Γ. Οι ασφαλιστικές ρήτρες60
 • Δ. Οφειλή σε ξένο νόμισμα61
 • IV. Οφειλή τόκου62
 • Α. Έννοια και λειτουργία62
 • Β. Διακρίσεις του τόκου63
 • Γ. Ανατοκισμός65
 • § 5. Ευθύνη και υπαιτιότητα71
 • Ι. Έννοια της υπαιτιότητας73
 • ΙΙ. Η ικανότητα για καταλογισμό73
 • ΙΙΙ. Οι διακρίσεις της υπαιτιότητας75
 • Α. Ο δόλος75
 • Β. Η αμέλεια76
 • Γ. Τυχηρά και ανωτέρα βία78
 • ΙV. Ευθύνη για αλλότριο πταίσμα80
 • Α. Έννοια και σκοπός80
 • Β. Προϋποθέσεις81
 • 1. Ενοχική σχέση μεταξύ οφειλέτη και δανειστή81
 • 2. Εκούσια ανάμιξη του βοηθού εκπληρώσεως στην εκπλήρωση81
 • 3. Νόμιμος λόγος ευθύνης στο πρόσωπο του βοηθού και ιδίως πταίσμα 81
 • 4. Συνάφεια με την εκπλήρωση82
 • Γ. Συνέπειες82
 • V. Ευθύνη του οφειλέτη για τον νόμιμο αντιπρόσωπό του83
 • VI. Απαλλακτικές ρήτρες84
 • VIΙ. Απαλλακτικές ρήτρες για αλλότριο πταίσμα86
 • § 6. Αποζημίωση και συναφείς ενοχές91
 • Ι. Ζημία και αποζημίωση93
 • ΙΙ. Διακρίσεις ζημίας και έκταση αποζημιώσεως93
 • Α. Περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη93
 • Β. Θετική ζημία και αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος94
 • Γ. Ζημία συγκεκριμένη και αφηρημένη95
 • Δ. Ζημία ενεστώσα και μέλλουσα96
 • Ε. Πλήρης και περιορισμένη αποζημίωση96
 • ΣΤ. Αυτούσια και χρηματική αποζημίωση96
 • Ζ. Θετικό και αρνητικό διαφέρον97
 • Η. Χρόνος υπολογισμού της ζημίας98
 • Θ. Ποινική αποζημίωση98
 • ΙΙΙ. Λοιπές προϋποθέσεις της ενοχής αποζημιώσεως99
 • Α. Ο νόμιμος λόγος ευθύνης99
 • Β. Αιτιώδης συνάφεια99
 • 1. Η θεωρία του ισοδυνάμου των όρων (“Ισοδυναμίας”) 100
 • 2. Η θεωρία της πρόσφορης αιτιώδους συνάφειας (“προσφορότητας”)100
 • 3. Η θεωρία του σκοπού του κανόνα δικαίου100
 • 4. Πρακτικά ζητήματα αιτιώδους συνδέσμου 101
 • IV. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους102
 • V. Συντρέχον ή οικείο πταίσμα104
 • VI. Ειδικές ενοχές μετά από τις διατάξεις για την αποζημίωση106
 • A. Απόδοση δαπανών και δικαίωμα αφαιρέσεως107
 • B. Η ενοχή λογοδοσίας (ΑΚ 303)108
 • Γ. Ενοχή αποδόσεως ομάδας αντικειμένων (ΑΚ 304)109
 • § 7. Φυσιολογία της ενοχής - Εκπλήρωση της παροχής έως την απόσβεση (ΑΚ 316 - 329)113
 • Ι. Εκπλήρωση της παροχής έως την απόσβεση (ΑΚ 316-329)115
 • ΙΙ. Εκπλήρωση από τρίτο115
 • ΙΙΙ. Δικαίωμα τρίτου σε προσφορά και υποκατάσταση116
 • ΙV. Δικαίωμα επισχέσεως117
 • Α. Έννοια και νομική φύση117
 • Β. Οι προϋποθέσεις118
 • Γ. Ο αποκλεισμός119
 • Δ. Αποτελέσματα120
 • V. Μερική εκπλήρωση120
 • VI. Τόπος παροχής121
 • VII. Χρόνος παροχής123
 • VIII. Η εκπλήρωση της παροχής σύμφωνα με την καλή πίστη (ΑΚ 288)125
 • Α. Η ΑΚ 288125
 • Β. H σχέση με άλλες διατάξεις127
 • Γ. Οι συνέπειες εφαρμογής της καλής πίστης128
 • § 8. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής133
 • Ι. Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής136
 • ΙΙ. Αδυναμία παροχής του οφειλέτη136
 • Α. Έννοια και είδη136
 • 1. Φυσική και νομική αδυναμία136
 • 2. Αντικειμενική και υποκειμενική αδυναμία137
 • 3. Ηθική αδυναμία137
 • 4. Ολική και μερική αδυναμία137
 • 5. Οικονομική αδυναμία137
 • 6. Οριστική και παροδική ή προσωρινή αδυναμία138
 • 7. Αρχική και επιγενόμενη αδυναμία 138
 • Β. Οι συνέπειες της αδυναμίας ανά περίπτωση139
 • 1. Υπαίτια επιγενόμενη αδυναμία139
 • 2. Ανυπαίτια επιγενόμενη αδυναμία139
 • 3. Μερική επιγενόμενη αδυναμία 140
 • 4. Υπαίτια αρχική αδυναμία141
 • 5. Ανυπαίτια αρχική αδυναμία141
 • Γ. Σύμβαση για παροχή απαγορευμένη από το νόμο142
 • Δ. Πλασματική αδυναμία142
 • ΙΙΙ. Υπερημερία οφειλέτη143
 • Α. Έννοια και προϋποθέσεις143
 • Β. Συνέπειες της υπερημερίας οφειλέτη145
 • Γ. Ειδικώς στις χρηματικές ενοχές147
 • Δ. Συνέπειες της ανυπαίτιας καθυστέρησης147
 • 1. Χρηματικές ενοχές148
 • 2. Μη χρηματική παροχή148
 • IV. Πλημμελής εκπλήρωση149
 • Α. Προϋποθέσεις150
 • Β. Συνέπειες151
 • Γ. Πλημμελής εκπλήρωση στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 151
 • V. Υπερημερία δανειστή152
 • Α. Έννοια152
 • Β. Προϋποθέσεις της υπερημερίας δανειστή153
 • Γ. Συνέπειες της υπερημερίας δανειστή155
 • Δ. Άρση της υπερημερίας δανειστή157
 • § 9. Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις - αρχές και ανώμαλη εξέλιξη161
 • Ι. Aμφοτεροβαρείς συμβάσεις163
 • ΙΙ. Η ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος (ΑΚ 374 επ.) 164
 • Α. Έννοια και νομική φύση164
 • Β. Προϋποθέσεις.165
 • Γ. Άσκηση και συνέπειες της ενστάσεως του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος167
 • ΙΙΙ. Σύμβαση για διαδοχικές τμηματικές παροχές (ΑΚ 386)168
 • ΙV. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών (ΑΚ 388)170
 • Α. Σημασία και προϊστορία170
 • Β. Προϋποθέσεις171
 • 1. Αμφοτεροβαρής σύμβαση171
 • 2. Μεταγενέστερη μεταβολή των συνθηκών171
 • 3. Έκτακτοι λόγοι172
 • 4. Υπέρμετρα επαχθής και ανεκτέλεστη παροχή172
 • Γ. Συνέπειες172
 • Δ. Η ΑΚ 388 ως διάταξη αναγκαστικού δικαίου173
 • Ε. Η σχέση της ΑΚ 388 με την ΑΚ 288173
 • ΣΤ. Η ΑΚ 388, το δικαιοπρακτικό θεμέλιο και η πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια174
 • V. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις175
 • Α. Ανυπαίτια αδυναμία παροχής (ΑΚ 380)176
 • Β. Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του δανειστή177
 • Γ. Ανυπαίτια αδυναμία παροχής κατά τη διάρκεια της υπερημερίας δανειστή178
 • Δ. Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του οφειλέτη179
 • Ε. Υπερημερία οφειλέτη στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις181
 • § 10. Υπαναχώρηση και καταγγελία189
 • Ι. Η συμβατική υπαναχώρηση και η μονομερής ανατροπή της συμβάσεως190
 • ΙΙ. Η διάκριση σε συμβατική και νόμιμη υπαναχώρηση191
 • Α. Η άσκηση της υπαναχωρήσεως και ο αποκλεισμός192
 • Β. Αποτελέσματα της υπαναχωρήσεως194
 • Γ. Υπαναχώρηση στην περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης196
 • Δ. Υπαναχώρηση έναντι καταβολής ποινής196
 • Ε. Ρήτρα έκπτωσης σε περίπτωση μη εκπλήρωσης197
 • ΣΤ. Ρήτρα κράτησης της παροχής197
 • Ζ. Υπαναχώρηση και συμβάσεις ακριβόχρονης εκτελέσεως198
 • ΙΙΙ. Η καταγγελία199
 • Α. Η έννοια και η νομική φύση199
 • Β. Τα είδη της καταγγελίας199
 • Γ. Η άσκηση της καταγγελίας201
 • Δ. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας201
 • § 11. Ποινική ρήτρα205
 • Ι. Η ενίσχυση της ενοχής206
 • Α. Ποινική ρήτρα και αρραβώνας206
 • Β. Ομοιότητες και διαφορές αρραβώνα και ποινικής ρήτρας206
 • ΙΙ. Αρραβώνας207
 • Α. Οι προϋποθέσεις συστάσεως του αρραβώνα208
 • Β. Κατάπτωση του αρραβώνα209
 • ΙΙΙ. Ποινική ρήτρα209
 • Α. Προϋποθέσεις συστάσεως της ποινικής ρήτρας210
 • Β. Κατάπτωση της ποινής και συνέπειες211
 • IV. Μείωση της υπέρμετρης ποινικής ρήτρας213
 • § 12. Σύμβαση υπέρ τρίτου217
 • Ι. Σύμβαση υπέρ και σε βάρος τρίτου218
 • Α. Έννοια και διακρίσεις218
 • Β. Σημασία219
 • Γ. Η εκποιητική σύμβαση υπέρ τρίτου219
 • ΙΙ. Συγγενείς έννοιες της συμβάσεως υπέρ τρίτου219
 • Α. Η αντιπροσώπευση219
 • Β. Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου220
 • Γ. Εκχώρηση220
 • ΙΙΙ. Μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου221
 • ΙV. Γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου221
 • Α. Σχέση υποσχεθέντος - δέκτη της υποσχέσεως221
 • Β. Σχέση υποσχεθέντος - τρίτου222
 • Γ. Σχέση δέκτη της υποσχέσεως - τρίτου222
 • V. Η γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου ειδικότερα222
 • A. Ο τρίτος και το δικαίωμά του224
 • B. Η ανάκληση και η αποποίηση του δικαιώματος`224
 • Γ. Ενστάσεις του υποσχεθέντος225
 • VI. Σύμβαση σε βάρος τρίτου227
 • § 13. Καταβολή και λοιποί αποσβεστικοί λόγοι231
 • Ι. Οι αποσβεστικοί λόγοι των ενοχών233
 • ΙΙ. Καταβολή233
 • Α. Έννοια και νομική φύση233
 • Β. Προσήκουσα καταβολή234
 • Γ. Καταβολή σε περίπτωση περισσοτέρων χρεών237
 • Δ. Δικαίωμα για εξοφλητική απόδειξη και απόδοση χρεωστικού εγγράφου238
 • ΙΙΙ. Δημόσια κατάθεση και μεσεγγύηση239
 • Α. Προϋποθέσεις239
 • Β. Αποτελέσματα της δημόσιας καταθέσεως241
 • Γ. Κινητό μη δεκτικό καταθέσεως242
 • Δ. Μεσεγγύηση 244
 • ΙV. Δόση αντί καταβολής 245
 • V. Υπόσχεση αντί ή χάριν καταβολής246
 • VI. Ανανέωση247
 • VII. O συμψηφισμός249
 • A. Έννοια και διακρίσεις249
 • Β. Προϋποθέσεις250
 • 1. Αμοιβαιότητα των απαιτήσεων250
 • 2. Το ομοειδές των απαιτήσεων251
 • 3. Το ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων251
 • 4. Μη απαγόρευση συμψηφισμού253
 • 5. Πρόταση συμψηφισμού253
 • Γ. Αποτελέσματα μονομερούς συμψηφισμού255
 • VIII. Σύγχυση (confusio)255
 • ΙX. Άφεση χρέους256
 • X. Άλλοι αποσβεστικοί λόγοι της ενοχής257
 • § 14. Εκχώρηση απαιτήσεως261
 • Ι. Γενικά για την μεταβίβαση της ενοχής262
 • ΙΙ. Εκχώρηση απαίτησης262
 • Α. Έννοια συμβατικής εκχωρήσεως262
 • Β. Διάκριση από άλλες περιπτώσεις263
 • Γ. Προϋποθέσεις της εκχωρήσεως 264
 • 1. Απαίτηση264
 • 2. Σύμβαση μεταξύ του εκχωρητή και του εκδοχέα265
 • 3. Εκχωρητή απαίτηση266
 • 4. Η αναγγελία και οι συνέπειές της267
 • Δ. Αποτελέσματα της εκχωρήσεως269
 • 1. Σχέσεις εκχωρητή - οφειλέτη270
 • 2. Σχέσεις εκδοχέα και οφειλέτη271
 • 3. Σχέσεις εκχωρητή - εκδοχέα273
 • ΙΙΙ. Η καταπιστευτική εκχώρηση απαιτήσεως275
 • ΙV. Μεταβίβαση άλλων δικαιωμάτων275
 • § 15. Αναδοχή χρέους279
 • Ι. Αναδοχή χρέους280
 • ΙΙ. Στερητική αναδοχή281
 • A. Προϋποθέσεις281
 • Β. Νομική φύση281
 • Γ. Συνέπειες281
 • ΙII. Σωρευτική αναδοχή283
 • ΙV. Εκποίηση ενυποθήκου και αναδοχή284
 • V. Υπόσχεση ελευθερώσεως (ΑΚ 478)285
 • VI. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης (ΑΚ 479)286
 • Α. Προϋποθέσεις286
 • 1. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης286
 • 2. Μεταβίβαση κάθε στοιχείου.287
 • Β. Συνέπειες288
 • VII. Μεταβίβαση ενοχικής σχέσης289
 • § 16. Πολυπρόσωπες ενοχές293
 • Ι. Έννοια294
 • ΙΙ. Διηρημένη ενοχή295
 • ΙΙΙ. Ενοχή εις ολόκληρον 297
 • Α. Οφειλή εις ολόκληρον297
 • Β. Απαίτηση εις ολόκληρον299
 • IV. Αδιαίρετη ενοχή299
 • A. Eνεργητική αδιαίρετη ενοχή299
 • B. Παθητική αδιαίρετη ενοχή300
 • V. Κοινή ενοχή 301
 • VI. Η λειτουργία της ενοχής εις ολόκληρον301
 • A. Γεγονότα αντικειμενικά και υποκειμενικά 301
 • B. Σχέσεις των περισσοτέρων υποκειμένων - Αναγωγή304
 • § 17. Αδικαιολόγητος πλουτισμός309
 • Ι. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού310
 • Α. Έννοια και δικαιολογητικός λόγος310
 • Β. Σχέση με την αποζημίωση311
 • Γ. Χαρακτηριστικά της αξιώσεως312
 • Δ. Παραγραφή313
 • Ε. Παραπομπή στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού313
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις της αξιώσεως314
 • Α. Πλουτισμός του λήπτη314
 • Β. Πλουτισμός από την περιουσία ή με ζημία του δικαιούχου315
 • Γ. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του πλουτισμού και της ζημίας316
 • Δ. Η έλλειψη νόμιμης αιτίας - Τι αποτελεί νόμιμη αιτία317
 • 1. Βούληση που στηρίζεται σε έγκυρη σύμβαση317
 • 2. Το αντάλλαγμα εκ μέρους του πλουτήσαντος318
 • 3. Ο νόμος ως νόμιμη αιτία319
 • 4. Ενδεικτικές περιπτώσεις ελλείψεως νόμιμης αιτίας320
 • α. Αχρεώστητη παροχή320
 • β. Παροχή που δεν επακολούθησε321
 • γ. Παροχή για αιτία που έληξε321
 • δ. Παροχή για αιτία παράνομη ή ανήθικη321
 • ΙΙΙ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός με ανάμιξη τρίτου προσώπου322
 • ΙV. Ευθύνη του λήπτη - Υποχρέωση αποδόσεως πλουτισμού323
 • V. Η απόσβεση της υποχρέωσεως αποδόσεως324
 • VI. Η επαύξηση της ευθύνης του λήπτη - Ο κρίσιμος χρόνος325
 • VII. Η ευθύνη του τρίτου326
 • § 18. Αδικοπραξίες331
 • Ι. Έννοια333
 • Α. Αδικοπραξία και αστικό αδίκημα333
 • Β. Αδικοπρακτική και δικαιοπρακτική ευθύνη335
 • ΙΙ. Οι προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης336
 • Α. Το παράνομο337
 • Β. Η άρση του παρανόμου339
 • Γ. Η υπαιτιότητα και η ικανότητα για καταλογισμό340
 • ΙΙΙ. Το περιεχόμενο της αδικοπρακτικής ευθύνης341
 • Α. Η αξίωση αποζημιώσεως341
 • Β. Η αξίωση για παράλειψη342
 • Γ. Η αποκατάσταση της ηθικής βλάβης342
 • Δ. Θανάτωση προσώπου345
 • Ε. Βλάβη του σώματος ή της υγείας347
 • ΣΤ. Τρόπος καταβολής της αποζημιώσεως348
 • Ζ. Παράλληλη υποχρέωση τρίτων προς αποζημίωση349
 • IV. Η ανήθικη βλάβη (ΑΚ 919)350
 • V. Ειδικά θέματα351
 • Α. Δυσφημητικές διαδόσεις (ΑΚ 920)351
 • Β. Η ευθύνη του προστήσαντος352
 • Γ. Η ευθύνη του εποπτεύοντος354
 • Δ. Ευθύνη του κατόχου ζώου355
 • Ε.. Ευθύνη από πτώση κτίσματος ή άλλου έργου356
 • ΣΤ. Παράνομη αφαίρεση πράγματος357
 • VI. Ζημία από περισσοτέρους358
 • VII. Η παραγραφή της αξιώσεως από αδικοπραξία361
 • VIII. Αστικά αδικήματα με βάση ειδικούς νόμους363
 • Α. Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες 363
 • B. Ευθύνη του ιδιοκτήτη εντύπου, τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού365
 • Γ. Ευθύνη από την παράβαση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα366
 • ΙΧ. Η ευθύνη από διακινδύνευση367
 • Α. Η ευθύνη από αυτοκίνητο367
 • Β. Η ευθύνη του παραγωγού τυποποιημένων προϊόντων369
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ375
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ385
 • 0
 • 0