Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-934-3
Σελίδες: 488
Συγγραφέας: Π. Ρεντούλης
Πρόλογος: Ν. Κλαμαρής

Το έργο «Τα Ασφαλιστικά Μέτρα στο Γαλλικό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» αποτελεί μία αναλυτική και συνάμα εύληπτη παρουσίαση του θεωρητικού, νομοθετικού και νομολογικού πλέγματος του γαλλικού θεσμού των ασφαλιστικών μέτρων, και προσπαθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν της και τις σύγχρονες τάσεις, να τιθασεύσει την γαλλική νομοθετική ανομοιογένειά τους μέσω της καταστρώσεως μίας όσο το δυνατόν περισσότερο συστηματικής και συνεπούς δομικής οργανώσεως του περιεχομένου της. Το έργο περιλαμβάνει: (α) ως πρώτο κεφάλαιο την εισαγωγή της, η οποία έχει ως σκοπό να προϊδεάσει συνοπτικά τον αναγνώστη για την δομική οργάνωση και το περιεχόμενο των επόμενων κεφαλαίων, (β) ως δεύτερο κεφάλαιο την παρουσίαση της τελολογίας του θεσμού της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας μέσω της παραθέσεως της ιστορικής προελεύσεως και της εξελίξεώς του, με αναφορά στην ποσοτική και ποιοτική μεταβολή του θεσμού, στον σύγχρονο ορισμό της γαλλικής έννοιας του ασφαλιστικού μέτρου, στην αυτονόμηση του θεσμού των ασφαλιστικών μέτρων έναντι της κυρίας διαγνωστικής διαδικασίας, καθώς και στην συνταγματική διάστασή του,(γ) ως τρίτο κεφάλαιο την παρουσίαση της δομής του θεσμού της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας μέσω της παραθέσεως των επιμέρους ορισμών, των προϋποθέσεων λήψεως και της περιπτωσιολογίας των τριών διαφορετικών ειδών ασφαλιστικών μέτρων, όπως αυτά διακρίνονται στην Γαλλία, με βασικό κριτήριο την σχέση τους με την κυρία διαγνωστική διαδικασία, σε ασφαλιστικά μέτρα αναμονής, σε ασφαλιστικά μέτρα προκαταλαμβάνοντα την κυρία δίκη και σε ασφαλιστικά μέτρα προκαταλαμβάνοντα την διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως, (δ) ως τέταρτο κεφάλαιο την παρουσίαση της λειτουργίας του θεσμού της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας μέσω της παραθέσεως των δομικών και λειτουργικών στοιχείων της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων, στα οποία περιλαμβάνονται τα υποκείμενα και το αντικείμενό της, η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, τα προβλεπόμενα στον νόμο ένδικα βοηθήματα και μέσα κατ’ αυτής, καθώς και μέσω της παραθέσεως της διαδικασίας πραγματώσεως της παρασχεθείσης προσωρινής δικαστικής προστασίας και(ε) ως πέμπτο κεφάλαιο τα εξαγόμενα πορίσματα. Μέσω του έργου αυτού μπορεί κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων σε Γαλλία και Ελλάδα, να έρθει σε επαφή με το θεωρητικό και δογματικό υπόβαθρο της προσωρινής δικαστικής προστασίας και να αντλήσει πρακτικά συμπεράσματα από τη σύγκριση μεταξύ γαλλικής και ελληνικής διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων. Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, δικηγόρους, δικαστές  και σε όσους ασκούν επαγγέλματα σχετιζόμενα με τη θεωρία και πράξη του δικαίου.

 • 0
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2
 • 2. Θεματική οριοθέτηση3
 • 2.1. Σκοπός της διατριβής3
 • 2.2. Περιεχόμενο της διατριβής3
 • 2.3. Σύγκριση με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο5
 • 3. Σχέση γαλλικού και ελληνικού αστικού δικονομικού δικαίου5
 • 4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις7
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ9
 • Η ΤΕΛΟΛΟΓΙΑ9
 • Προελευση και Εξέλιξη των Ασφαλιστικών Μέτρων9
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ9
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις17
 • 2. Ιστορική προέλευση17
 • 3. Σύγχρονη δυναμική του θεσμού38
 • 3.1. Γενικές παρατηρήσεις38
 • 3.2. Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή39
 • 3.3. Σύγχρονος ορισμός43
 • 3.4. Δικονομική αυτονομία47
 • 3.5. Συνταγματικότητα51
 • 4. Συγκριτικές παρατηρήσεις54
 • 4.1. Ως προς την ιστορική προέλευση54
 • 4.2. Ως προς την σύγχρονη δυναμική67
 • 4.2.1. Ως προς την ποσοτική και ποιοτική μεταβολή67
 • 4.2.2. Ως προς τον σύγχρονο ορισμό69
 • 4.2.3. Ως προς την δικονομική αυτονομία82
 • 4.2.4. Ως προς την συνταγματικότητα87
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ95
 • Η ΔΟΜΗ95
 • Tα Ειδη των Ασφαλιστικων Μετρων95
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ95
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις99
 • 2. Ασφαλιστικά μέτρα αναμονής100
 • 2.1. Έννοια και περιπτωσιολογία100
 • 2.2. Υποδιακρίσεις102
 • 2.3. Προϋποθέσεις104
 • 2.3.1. Βασικές προϋποθέσεις105
 • 2.3.1.1. Το κατεπείγον105
 • 2.3.1.2. Η έλλειψη σοβαρής αμφισβητήσεως111
 • 2.3.1.3. Η ύπαρξη διαφοράς118
 • 2.3.2. Εναλλακτικές προϋποθέσεις122
 • 2.3.2.1. Η επικείμενη ζημία125
 • 2.3.2.2. Η παύση κατάφωρα παράνομης καταστάσεως127
 • 2.3.2.3. Ειδικώς η προσβολή της προσωπικότητας136
 • 2.3.3. Συντηρητική απόδειξη141
 • 2.3.3.1. Η μη έναρξη της κυρίας δίκης143
 • 2.3.3.2. Το έννομο συμφέρον144
 • 2.3.3.3. Η απόκτηση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων145
 • 2.3.3.4. Το σύννομο των αποδείξεων146
 • 3. Ασφαλιστικά μέτρα προκαταλαμβάνοντα την κυρία δίκη151
 • 3.1. Έννοια και περιπτωσιολογία151
 • 3.2. Υποδιακρίσεις153
 • 3.3. Προϋποθέσεις154
 • 3.3.1. Επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση154
 • 3.3.2. Επιδίκαση απαιτήσεων και καταδίκη σε ενέργεια155
 • 3.3.2.1. Η ύπαρξη ενοχής156
 • 3.3.2.2. Η έλλειψη σοβαρής αμφισβητήσεως158
 • 4. Ασφαλιστικά μέτρα προκαταλαμβάνοντα την εκτέλεση163
 • 4.1. Έννοια και περιπτωσιολογία163
 • 4.2. Υποδιακρίσεις165
 • 4.3. Προϋποθέσεις166
 • 4.3.1. Ασφαλιστικά μέτρα επί της εκτελέσεως167
 • 4.3.1.1. Προσωρινή εκτελεστότητα167
 • 4.3.1.1.1. Αναγκαιότητα του προσωρινώς εκτελεστού169
 • 4.3.1.1.2. Συμβατότητα με την φύση της υποθέσεως172
 • 4.3.1.1.3. Το κατεπείγον στον δεύτερο βαθμό174
 • 4.3.1.2. Αναστολή της εκτελεστότητας ή της εκτελέσεως175
 • 4.3.1.2.1. Το εξειδικευμένο κατεπείγον177
 • 4.3.2. Ασφαλιστικά μέτρα εν όψει εκτελέσεως180
 • 4.3.2.1. Βάσιμο της απαιτήσεως182
 • 4.3.2.2. Επαπειλούμενη μη ικανοποίηση185
 • 4.3.2.3. Η ύπαρξη τίτλου διαζευκτικώς188
 • 5. Συγκριτικές παρατηρήσεις192
 • 5.1. Ως προς τα είδη192
 • 5.2. Ως προς τις προϋποθέσεις196
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ205
 • Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ205
 • Η Δικη των Ασφαλιστικων Μετρων205
 • ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ205
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις210
 • 2. Δομικά στοιχεία της δίκης211
 • 2.1. Δικαιοδοτικό όργανο211
 • 2.1.1. Δικαιοδοσία212
 • 2.1.2. Υλική αρμοδιότητα215
 • 2.1.3. Τοπική αρμοδιότητα226
 • 2.1.4. Λειτουργική και χρονική αρμοδιότητα228
 • 2.2. Διάδικοι234
 • 2.2.1. Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως235
 • 2.2.2. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον236
 • 2.2.3. Ικανότητα προς το δικολογείν237
 • 2.2.4. Συμμετοχή τρίτων προσώπων238
 • 2.3. Αντικείμενο της δίκης239
 • 2.3.1. Οριοθέτηση240
 • 2.3.2. Σχέση με την κύρια δίκη242
 • 3. Λειτουργικά στοιχεία της δίκης244
 • 3.1. Έναρξη και λήξη244
 • 3.1.1. Έναρξη της δίκης244
 • 3.1.1.1. Κατάθεση αιτήσεως και κοινοποίηση245
 • 3.1.1.2. Κατάθεση αιτήσεως χωρίς κοινοποίηση249
 • 3.1.2. Λήξη της δίκης251
 • 3.2. Αποδεικτική διαδικασία252
 • 3.3. Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων253
 • 3.3.1. Μη οριστικές και εν μέρει οριστικές αποφάσεις254
 • 3.3.2. Επ’ αναφορά αποφάσεις255
 • 3.3.3. Κατ’ αίτησιν αποφάσεις257
 • 3.4. Ένδικα βοηθήματα262
 • 3.4.1. Τροποποίηση ή ανάκληση εν γένει262
 • 3.4.1.1. Κατ’ αντιμωλίαν αποφάσεις262
 • 3.4.1.2. Κατ’ αίτησιν αποφάσεις265
 • 3.4.2. Τροποποίηση ή ανάκληση προσωρινής εκτελεστότητας270
 • 3.5. Ένδικα μέσα274
 • 3.5.1. Έφεση275
 • 3.5.1.1. Μη οριστικές και εν μέρει οριστικές αποφάσεις276
 • 3.5.1.2. Επ’ αναφορά αποφάσεις277
 • 3.5.1.3. Κατ’ αίτησιν αποφάσεις280
 • 3.5.2. Ανακοπή ερημοδικίας281
 • 3.5.3. Τριτανακοπή282
 • 3.5.4. Αναψηλάφηση283
 • 3.5.5. Αναίρεση283
 • 3.5.5.1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις284
 • 3.5.5.2. Λόγοι αναιρέσεως286
 • 4. Πραγμάτωση της προσωρινής δικαστικής προστασίας288
 • 4.1. Η ισχύς των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων288
 • 4.2. Η εκτελεστότητα των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων288
 • 4.3. Προκαταλαμβάνοντα την εκτέλεση ασφαλιστικά μέτρα292
 • 4.3.1. Προσωρινή εκτελεστότητα292
 • 4.3.2. Αναστολή της εκτελεστότητας ή της εκτελέσεως294
 • 4.3.3. Ασφαλιστικά μέτρα εν όψει εκτελέσεως295
 • ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ327
 • ΠΙΝΑΚΑΣ II – ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ328
 • ΠΙΝΑΚΑΣ III – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ329
 • ΠΙΝΑΚΑΣ IV – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΕΩΣ330
 • ΠΙΝΑΚΑΣ V – ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ331
 • ΠΙΝΑΚΑΣ VI – ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ332
 • ΠΙΝΑΚΑΣ VII – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ333
 • ΠΙΝΑΚΑΣ VIII – ΟΡΙΣΜΟΙ334
 • 1.1. Γαλλικό δίκαιο405
 • 1.2. Ελληνικό δίκαιο413
 • 1.3. Ευρωπαϊκό δίκαιο416
 • 1.3. Δημόσιο διεθνές δίκαιο416
 • 2.1. Γαλλικοί χαρακτήρες (Α-Ζ)417
 • 2.2. Ελληνικοί χαρακτήρες (Α-Ω)419
 • 4.4. Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων301
 • 5. Παραπομπή στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων302
 • 6. Συγκριτικές παρατηρήσεις304
 • 6.1. Ως προς τα δομικά στοιχεία305
 • 6.2. Ως προς τα λειτουργικά στοιχεία308
 • 6.3. Ως προς την πραγμάτωση της προσωρινής δικαστικής προστασίας312
 • 6.4. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Κανονισμό 1215/2012315
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ321
 • ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ321
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις321
 • 2. Ως προς την τελολογία321
 • 3. Ως προς την δομή322
 • 4. Ως προς την λειτουργία323
 • 5. Τελικές παρατηρήσεις324
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ327
 • ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ327
 • ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ327
 • ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ327
 • ΠΙΝΑΚΑΣ II – ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ328
 • ΠΙΝΑΚΑΣ III – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ329
 • ΠΙΝΑΚΑΣ IV – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΕΩΣ330
 • ΠΙΝΑΚΑΣ V – ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 331
 • ΠΙΝΑΚΑΣ VI – ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ332
 • ΠΙΝΑΚΑΣ VII – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ333
 • ΠΙΝΑΚΑΣ VIII – ΟΡΙΣΜΟΙ334
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ335
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ335
 • 1. Assignation en justice335
 • 2. Ordonnance de référé336
 • 3. Requête à fin de constat d’huissier337
 • 4. Requête à fin de délivrance d’une seconde grosse d’un acte notarié338
 • 5. Requête à fin de délivrance d’une seconde grosse d’un jugement339
 • 6. Requête à fin d’envoi en possession340
 • 7. Requête à fin d’inscription provisoire d’hupothèque judiciare341
 • 8. Requête à fin de saisie -attribution conservatoire343
 • ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ347
 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ347
 • 1. Édit Royal de 1685347
 • 2. Ancien Code de Procédure Civile352
 • 3. Code de l’aviation civile355
 • 4. Code Civil355
 • 5. Code de Commerce357
 • 6. Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique361
 • 7. Code de l’Organisation Judiciaire361
 • 8. Code de Procédure Civile370
 • 9. Code de Procédure Pénale383
 • 10. Code des Procédures Civiles D’Exécution383
 • 11. Code Rural et de la Pêche Maritime396
 • 12. Code de la Sécurité Sociale396
 • 13. Code du Travail400
 • 14. Loi du 29 juillet 1881403
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ405
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ405
 • 1. Πίνακας κανόνων δικαίου405
 • 2. Πίνακας εννοιών417
 • 0
 • 0