| Κανονισμός της Βουλής| Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ| Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Πρόσθετα Πρωτόκολλα| Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €10.00
ΝΠ €12.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-930-5
Σελίδες: 432
Συγγραφέας: Χ. Χρυσανθάκης

Στην παρούσα Συλλογή, εκτός από τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος και το Κοινοβουλευτικό Μέρος του Κανονισμού της Βουλής που ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της, παρατίθεται το πλήρες κείμενο της ΕΣΔΑ και των πρόσθετων πρωτοκόλλων της, ενώ έχει προστεθεί και το 16ο πρόσθετο πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε με τον Ν 4596/2019. Επιπλέον, στο έργο εμπεριέχονται οι διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (κυρώθηκε με τον Ν 2462/1997) που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Το έργο ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

 • 0
 • Περιεχόμενα1
 • [1] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [1975/1986/2001/2008]1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3]1
 • ΤΜΗΜΑ Α΄1
 • Μορφή του Πολιτεύματος [Άρθρα 1-2]1
 • ΤΜΗΜΑ Β΄2
 • Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας [Άρθρο 3]2
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ3
 • ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 4-25]3
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ22
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ [Άρθρα 26-105]22
 • ΤΜΗΜΑ Α΄22
 • Σύνταξη της Πολιτείας [Άρθρα 26-29]22
 • ΤΜΗΜΑ Β΄24
 • Πρόεδρος της Δημοκρατίας [Άρθρα 30-50]24
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄38
 • Βουλή [Άρθρα 51-80]38
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄57
 • Κυβέρνηση [Άρθρα 81-86]57
 • ΤMHMA E΄61
 • Δικαστική Εξουσία [Άρθρα 87-100Α]61
 • ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄74
 • Διοίκηση [Άρθρα 101-105]74
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ81
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-120]81
 • ΤΜΗΜΑ Α΄81
 • Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 106-109]81
 • ΤΜΗΜΑ Β΄83
 • Αναθεώρηση του Συντάγματος [Άρθρο 110]83
 • ΤΜΗΜΑ Γ΄84
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 111-119]84
 • ΤΜΗΜΑ Δ΄91
 • Ακροτελεύτια διάταξη [Άρθρο 120]91
 • [2] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Μέρος Κοινοβουλευτικό92
 • MEPOΣ ΠPΩTO92
 • OPΓANΩΣH KAI ΛEITOYPΓIA THΣ BOYΛHΣ [Άρθρα 1-83Α]92
 • MEPOΣ ΔEYTEPO188
 • ΔIAΔIKAΣIEΣ NOMOΘETIKOY EPΓOY [Άρθρα 84-123]188
 • MEPOΣ TPITO227
 • ΔIAΔIKAΣIEΣ KOINOBOYΛEYTIKOY EΛEΓXOY [Άρθρα 124-138Α]227
 • MEPOΣ TETAPTO246
 • EIΔIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ [Άρθρα 139-159]246
 • MEPOΣ ΠEMΠTO268
 • EΠIΣTHMONIKH YΠHPEΣIA THΣ BOYΛHΣ [Άρθρα 160-163]268
 • MEPOΣ EKTO284
 • TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ [Άρθρα 164-172]276
 • [3] ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2012/C 326/02)284
 • TΙΤΛΟΣ Ι284
 • ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ [Άρθρα 1-5]284
 • TΙΤΛΟΣ ΙΙ285
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ [Άρθρα 6-19]285
 • TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ288
 • ΙΣΟΤΗΤΑ [Άρθρα 20-26]288
 • ΤΙΤΛΟΣ IV289
 • ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ [Άρθρα 27-38]289
 • ΤΙΤΛΟΣ V292
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [Άρθρα 39-46]292
 • ΤΙΤΛΟΣ VI294
 • ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ [Άρθρα 47-50]294
 • ΤΙΤΛΟΣ VII295
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ [Άρθρα 51-54]295
 • [4] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ299
 • Άρθρο πρώτον [Άρθρο 1]299
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι300
 • Δικαιώματα και ελευθερίες [Άρθρα 2-18]300
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ307
 • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Άρθρα 19-51]307
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ318
 • Διάφορες διατάξεις [Άρθρα 52-59]318
 • Άρθρο δεύτερον 321
 • ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-6]322
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτον, 1-5, δεύτερον]325
 • ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-9, δεύτερο]329
 • ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 1-10, δεύτερο]332
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 3-7]338
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 1-8, τρίτο]342
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα πρώτο, 18-22, δεύτερο]346
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [Άρθρα 1-11]350
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 383
 • [5] Ν 2462/1997356
 • Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (ΦΕΚ Α΄ 25/26.2.97)356
 • Άρθρο πρώτο 356
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 1]358
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ [Άρθρα 2-5]358
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ [Άρθρα 6-27]360
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 28-45]370
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρα 46-47]379
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ [Άρθρα 48-53]380
 • 0
 • 0