Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-953-4
Σελίδες: 496
Επιμέλεια: Μ. Περάκης, Β. Χριστιανός

Το «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» απευθύνεται στον νομικό της πράξης, στον δικαστή και στον δικηγόρο, αλλά και στον φοιτητή, που φιλοδοξούν να διαθέτουν υπό μορφή εύχρηστου κώδικα μια επίκαιρη και προσεγμένη έκδοση των σημαντικότερων νομοθετημάτων του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ, ο παρών κώδικας περιλαμβάνει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα Πρωτόκολλα, και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης). Περαιτέρω, στο σκέλος της ΕΣΔΑ περιλαμβάνονται το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο και το 16ο Πρωτόκολλο αυτής. Ανήκει στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

 • 0
 • [1] Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση1
 • Προοίμιο1
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-8]4
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ [Άρθρα 9-12]9
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ [Άρθρα 13-19]11
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ [Άρθρο 20]19
 • ΤΙΤΛΟΣ V ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 120
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 21-22]20
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 223
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ23
 • ΤΜΗΜΑ 123
 • ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 23-41]23
 • ΤΜΗΜΑ 234
 • ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ [Άρθρα 42-46]34
 • ΤΙΤΛΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 47-55]39
 • [2] Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης45
 • Προοίμιο45
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ47
 • ΟΙ ΑΡΧΕΣ47
 • [Άρθρο 1]47
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 2-6]47
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ [Άρθρα 7-17]50
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ54
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕNΕΙΑ ΤΗΣ ΈNΩΣΗΣ54
 • [Άρθρα 18-25]54
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ58
 • ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ58
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ [Άρθρα 26-27]58
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ [Άρθρα 28-29]59
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 159
 • Η ΤΕΛΩNΕΙΑΚΗ ΈNΩΣΗ [Άρθρα 30-32]59
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 260
 • Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ [Άρθρο 33]60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 360
 • Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN [Άρθρα 34-37]60
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΙΕΙΑ [Άρθρα 38-44]61
 • ΤΙΤΛΟΣ IV Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ66
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 166
 • ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕNΟΙ [Άρθρα 45-48]66
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 268
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ [Άρθρα 49-55]68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 371
 • ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ [Άρθρα 56-62]71
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 471
 • ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ [Άρθρα 63-66]73
 • ΤΙΤΛΟΣ V Ο ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 175
 • ΓΕNΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 67-76]75
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 278
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ [Άρθρα 77-80]78
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 382
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ [Άρθρο 81]82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 483
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ [Άρθρα 82-86]83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 589
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ [Άρθρα 87-89]89
 • ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ [Άρθρα 90-100]91
 • ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ KΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 195
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ95
 • ΤΜΗΜΑ 195
 • ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [Άρθρα 101-106]95
 • ΤΜΗΜΑ 299
 • ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ [Άρθρα 107-109]99
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2101
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 110-113]101
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3102
 • Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩN NΟΜΟΘΕΣΙΩN [Άρθρα 114-118]102
 • ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Άρθρο 119]106
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1106
 • ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Άρθρα 120-126]106
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2113
 • NΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Άρθρα 127-133]113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3117
 • ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 134-135]117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4118
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟ ΕΥΡΩ [Άρθρα 136-138]118
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5120
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 139-144]120
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [Άρθρα 145-150]126
 • ΤΙΤΛΟΣ Χ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Άρθρα 151-161]128
 • ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙNΩNΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ [Άρθρα 162-164]135
 • ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, NEΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ [Άρθρα 165-166]136
 • ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [Άρθρο 167]138
 • ΤΙΤΛΟΣ ΧΙV ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ [Άρθρο 168]139
 • ΤΙΤΛΟΣ ΧV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ [Άρθρο 169]141
 • ΤΙΤΛΟΣ XVΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ [Άρθρα 170-172]142
 • ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ [Άρθρο 173]144
 • ΤΙΤΛΟΣ XVIIΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ [Άρθρα 174-178]145
 • ΤΙΤΛΟΣ XΙΧ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ [Άρθρα 179-190]147
 • ΤΙΤΛΟΣ XΧ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [Άρθρα 191-193]152
 • ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ [Άρθρο 194]155
 • ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ [Άρθρο 195]156
 • ΤΙΤΛΟΣ XXIIΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ [Άρθρο196]156
 • ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙV ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ [Άρθρο 197]157
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ158
 • Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ158
 • [Άρθρα 198-204]158
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ161
 • Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ161
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ [Άρθρο 205]161
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Άρθρα 206-207]161
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ163
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1163
 • Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ [Άρθρα 208-211]163
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2165
 • Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ [Άρθρα 212-213]165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3166
 • Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ [Άρθρο 214]166
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ [Άρθρο 215]167
 • ΤΙΤΛΟΣ V ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ [Άρθρα 216-219]167
 • ΤΙΤΛΟΣ VI ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ [Άρθρα 220-221]172
 • ΤΙΤΛΟΣ VIΙ ΡΗΤΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ [Άρθρο 222]172
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ174
 • ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ174
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1174
 • ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑNΑ174
 • ΤΜΗΜΑ 1174
 • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ [Άρθρα 223-234]174
 • ΤΜΗΜΑ 2178
 • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ [Άρθρα 235-236]178
 • ΤΜΗΜΑ 3179
 • ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ [Άρθρα 237-243]179
 • ΤΜΗΜΑ 4182
 • Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ [Άρθρα 244-250]182
 • ΤΜΗΜΑ 5184
 • ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ [Άρθρα 251-281]184
 • ΤΜΗΜΑ 6196
 • Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ [Άρθρα 282-284]196
 • ΤΜΗΜΑ 7198
 • ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ [Άρθρα 285-287]198
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2202
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ202
 • ΤΜΗΜΑ 1202
 • ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ [Άρθρα 288-292]202
 • ΤΜΗΜΑ 2204
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 293-299]204
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3209
 • ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ [Άρθρο 300]209
 • ΤΜΗΜΑ 1210
 • Η ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙNΩNΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ [Άρθρα 301-304]210
 • ΤΜΗΜΑ 2211
 • Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩN [Άρθρα 305-307]211
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4213
 • Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕNΔΥΣΕΩN [Άρθρα 308-309]213
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρο 310]214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1215
 • ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ [Άρθρο 311]215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2216
 • ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ [Άρθρο 312]216
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3217
 • Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ [Άρθρα 313-316]217
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4221
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ [Άρθρα 317-319]221
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5222
 • ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 320-324]222
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6224
 • ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ [Άρθρο 325]224
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ [Άρθρα 326-334]225
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ229
 • ΓΕNΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ229
 • [Άρθρα 335-358]229
 • [3] Πρωτόκολλα239
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 1) σχετικά με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση239
 • ΤΙΤΛΟΣ I ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ [Άρθρα 1-8]239
 • ΤΙΤΛΟΣ II ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ [Άρθρα 9-10]242
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας243
 • [Άρθρα 1-9]243
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 3) περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης248
 • [Άρθρο 1]248
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ [Άρθρα 2-8]248
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ [Άρθρα 9-18]250
 • TITΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ [Άρθρα 19-46]253
 • ΤΙΤΛΟΣ IV ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [Άρθρα 47-62β]261
 • ΤΙΤΛΟΣ IVα ΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ [Άρθρο 62γ]269
 • ΤΙΤΛΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 63-64]269
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι270
 • ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 1-13]270
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 4) για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι277
 • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ [Άρθρο 1] 277
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II278
 • ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΣΚΤ [Άρθρα 2-6]278
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III280
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ [Άρθρα 7-16]280
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV288
 • ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΚΤ [Άρθρα 17-24]288
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V290
 • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ [Άρθρο 25]290
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI291
 • ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΚΤ [Άρθρα 26-33]291
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII296
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 34-39]296
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII299
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [Άρθρα 40-41]299
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX300
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΚΤ [Άρθρα 42-50]300
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 5) περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [Άρθρα 1-28]305
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 6) για τον καθορισμό της έδρας των θεσμικών οργάνων και ορισμένων λοιπών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρο μόνο]323
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης325
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I325
 • ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 1-4]325
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II326
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ [Άρθρα 5-6]326
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III327
 • ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 7-9]327
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV328
 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρο 10]328
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V328
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 11-15]328
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI331
 • ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ [Άρθρο 16]331
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII331
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 17-22]331
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 8) σχετικά με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών [Άρθρα 1-3]333
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 9) σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 16, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 238, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2014 και της 31ης Μαρτίου 2017, αφενός, και από της 1ης Απριλίου 2017, αφετέρου [Άρθρο μόνο]335
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 10) σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία η οποία θεσπίζεται με το άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση [Άρθρα 1-3]336
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 11) στο άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση340
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 12) σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος [Άρθρα 1-4]341
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 13) σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης [Άρθρα 1-6]343
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 14) σχετικά με την Ευρωομάδα [Άρθρα 1-2]345
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 15) για ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας346
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 16) σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη Δανία350
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 17) σχετικά με τη Δανία351
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 18) για τη Γαλλία352
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 19) σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρα 1-7]353
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 20) για την εφαρμογή ορισμένων πτυχών του άρθρου 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία [Άρθρα 1-3]358
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης [Άρθρα 1-9]360
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 22) σχετικά με τη θέση της Δανίας366
 • ΜΕΡΟΣ Ι [Άρθρα 1-4]366
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙ [Άρθρο 5]367
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ [Άρθρο 6]368
 • ΜΕΡΟΣ ΙV [Άρθρa 7-8]368
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Άρθρα 1-9]369
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 23) για τις εξωτερικές σχέσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων373
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 24) για το άσυλο των υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρο μόνο]374
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 25) σχετικά με την άσκηση των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων [Άρθρο μόνο]377
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 26) σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος [Άρθρα 1-2]378
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 27) σχετικά με την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό379
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 28) σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή380
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 29) για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη383
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 30) σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο [Άρθρα 1-2]384
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 31) περί των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων εκ διυλίσεως πετρελαίου στις ολλανδικές Αντίλλες [Άρθρα 1-7]386
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ389
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 32) για την απόκτηση ακινήτων στη Δανία390
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 33) σχετικά με το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης391
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 34) σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία [Άρθρο μόνον]392
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 35) σχετικά με το άρθρο 40.3.3 του Συντάγματος της Ιρλανδίας393
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 36) σχετικά με τις Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρο 1]394
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ [Άρθρο 2]394
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ [Άρθρο 3]396
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρο 4]398
 • ΤΙΤΛΟΣ IV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Άρθρο 5]398
 • ΤΙΤΛΟΣ V ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΥΠΑΤΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρο 6]399
 • ΤΙΤΛΟΣ VI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ [Άρθρα 7-8]399
 • ΤΙΤΛΟΣ VII ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ V ΚΑΙ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ [Άρθρα 9-10]401
 • Πρωτόκολλο (αριθ. 37) σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες από τη λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ και με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα [Άρθρα 1-3]404
 • [4] Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/C 326/02)407
 • Προοίμιο407
 • TΙΤΛΟΣ Ι ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ [Άρθρα 1-5]409
 • TΙΤΛΟΣ ΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ [Άρθρα 6-19]410
 • TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΙΣΟΤΗΤΑ [Άρθρα 20-26]413
 • ΤΙΤΛΟΣ IV ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ [Άρθρα 27-38]414
 • ΤΙΤΛΟΣ V ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [Άρθρα 39-46]417
 • ΤΙΤΛΟΣ VI ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ [Άρθρα 47-50]419
 • ΤΙΤΛΟΣ VII ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ [Άρθρα 51-54]420
 • [5] Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου424
 • [Άρθρα πρώτον, 1]424
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ [Άρθρα 2-18]425
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ [Άρθρα 19-51]432
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 52-59, δεύτερον]443
 • Πρώτο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ447
 • [Άρθρα 1-6]447
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο451
 • 0
 • 0